Tabela Zarzuty i protesty wznoszone w czasie opiniowania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania zarówno Trasy Słowackiego oraz terenów bezpośrednio z nią sąsiadującychPobieranie 145.79 Kb.
Strona3/3
Data28.04.2016
Rozmiar145.79 Kb.
1   2   3

UWAGA I. zgłoszona przez Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego „Lechia” Gdańsk (data wpływu pisma: 18.11.2008 r.). Składający uwagę wskazywał na rozbieżność między proponowanym w swoim wcześniejszym wniosku zapisem: „wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalna: nie ustala się, maksymalna 90%”, a rzekomo zawartym w projekcie wyłożonym do publicznego wglądu zapisie „wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalna: nie ustala się, maksymalna 70%”. W związku z powyższym składający uwagę ponowił swój wniosek o wprowadzenie do karty terenu 001-U33 zapisów:

  • „wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalna: nie ustala się, maksymalna 90%”

  • „intensywność zabudowy terenu: minimalna: nie ustala się, maksymalna nie ustala się, a jeśli ustala się to 10”.

UWAGA II.

Zgłoszona przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA pismem z  dnia 4 grudnia 2008r. dotyczyła ustalonej w projekcie przedmiotowego planu maksymalnej wysokości zabudowy terenu 002-P/U41. Składający uwagę postulował zwiększenie tego parametru zabudowy z proponowanych w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu 30 metrów do 36 metrów dla obiektów wystawienniczych oraz 50 metrów dla obiektów hotelarskich. Składający uwagę motywował wniosek o wprowadzenie powyższej zmiany koniecznością umieszczenia na dachu projektowanej Hali Wystawienniczej MTG świetlika, pełniącego dodatkowo role oddymiacza oraz kształtem i gabarytami bryły projektowanego hotelu „Amber”.


Po upływie wyznaczonego terminu - t.j. po 12.12.2008 r. - do projektu planu wpłynęła uwaga zgłoszona przez STUDIO – PROJEKT WM w imieniu firmy PHARMAG SA (pismo z dnia 29.12.2008 r. ) Uwaga dotyczy parametrów zabudowy działek nr 137 138, 139 obręb 58 w obrębie nieruchomości przy ul. Marynarki Polskiej 100. Z uwagi na wpływ po terminie uwaga nie została rozpatrzona.
Ad. UWAGA I

Zapisy wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu planu realizują intencje wniosku Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego „Lechia” Gdańsk z dnia 26.09 br. Teren 001-U33 został podzielony na dwie części o odmiennych parametrach zabudowy: część „A” - obejmującą zasadniczą część terenu, w której planowana jest realizacja stadionu piłkarskiego i część „B” obejmująca północno-wschodnią część terenu, w obrębie której planowane jest między innymi zgrupowanie komercyjnych obiektów usługowych. Dla części „B” plan ustala możliwość intensywnego zagospodarowania - w pkt. 7. karty terenu 001-U33 przedmiotowego planu (strona 7 uchwały Rady Miasta Gdańska) ustalono 90% jako maksymalną wielkość powierzchni zabudowy wyznaczonej liniami podziału wewnętrznego części terenu „B” , natomiast 10,0 jako maksymalną intensywność zabudowy wyznaczonej liniami podziału wewnętrznego części terenu „B”. Dla części „A” plan przewiduje zagospodarowanie mniej intensywne – zgodne z projektem budowlanym stadionu.

Przytoczona w uwadze wielkość maksymalnej powierzchni zabudowy w wysokości 70% została ustalona dla terenów 002 i 003 o przeznaczeniu produkcyjno usługowym położonych na południe od projektowanej ulicy lokalnej – tzw. ul. Stadionowej (strony 9-10 i 11-12 uchwały Rady Miasta Gdańska).

W związku z powyższym uwaga powyższa jest niezasadna i nie została uwzględniona

Ad. UWAGA II

Kwestia możliwości lokalizowania obiektów wyższych niż 30 m w sąsiedztwie stadionu była badana na etapie tworzenia projektu planu. Przyjęta ostatecznie w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu hierarchia maksymalnych wysokości zabudowy poszczególnych terenów jest wynikiem konieczności zapewnienia odpowiedniej rangi przestrzennej obiektu stadionu, co jest istotnym elementem polityki przestrzennej miasta względem tej części Letnicy. Stąd dla wszystkich terenów „budowlanych” projekt planu ustala maksymalną wysokość zabudowy w wielkości 30 metrów – niezależnie od funkcji budynków. Wyjątkiem jest obiekt stadionu, dla którego ustalono maksymalną wysokość zabudowy – 60 metrów. Podnoszona przez składającego uwagę argumentacja nie uzasadnia zmiany przyjętych w projekcie planu parametrów zabudowy. W uwadze nie wykazano przesłanek merytorycznych – kompozycyjnych lub funkcjonalnych – dostatecznie argumentujących konieczność wprowadzenia postulowanych zmian. Z zamieszczonych w uwadze wizualizacji proponowanych obiektów (hala wystawiennicza i hotel) wynika, że ich projektowanie jest na etapie wczesnych prac koncepcyjnych – w związku z powyższym ograniczenie ich wysokości do 30 metrów jest jeszcze z całą pewnością możliwe.W związku z powyższym uwaga powyższa jest niezasadna i nie została uwzględniona


21

0504

UCHWAŁA NR XLV/1378/2002

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 21 lutego 2002 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młyniska –Letnica w Gdańsku


Projekt planu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19.02.2001r. do 19.03.2001r.
W ustawowym terminie wpłynęły 4 protesty do projektu planu

Protesty nie dotyczyły przebiegu Trasy Sucharskiego, lecz innych ustaleń planistycznych, w tym parametrów urbanistycznych, przeznaczenia funkcjonalnego istniejącego zagospodarowania


W ustawowym terminie wpłynęło 9 zarzutów do projektu planu

Zarzuty dotyczyły miedzy innymi przebiegu projektowanej Trasy Sucharskiego oraz ustalenia przeznaczenia usługowego dla obiektów mieszkaniowych, parametrów urbanistycznych, w tym przebiegu linii zabudowy i weryfikacji układu komunikacyjnego na terenie.
Wszystkie protesty zostały odrzucone Uchwałą nr XXXV/1099/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.05.2001 r.
Wszystkie zarzuty zostały odrzucone Uchwała nr XXXV/1100/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.05.2001r.
Uchwała została zaskarżona przez jednego z autorów zarzutu (Technoprojekt0 do sądu administracyjnego

W dniu 15.01.2002r. odbyła się rozprawa sadowa przed Naczelnym Sadem Administracyjnym Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, na której skarga została oddalona.Do planu wpłynął również wniosek Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. o wprowadzenie zapisu strefy wolnocłowej na części obszarów portowych, wniosek ten został w planie uwzględniony poprzez dopuszczenie lokalizacji WOC w obszarze terenów przeznaczonych na cele przemysłowe.
Dodatkowo do planu wpłynęły wnioski:


  1. Firmy Tadeusz Socha P.H.-U. „TAS-POL” o przekształcenie fragmentu terenu przewidzianego w aktualnym planie na zajezdnię tramwajową na cele usług związanych z obsługą motoryzacji,

  2. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ i firmy „ALU International” Sp. z o.o. o czasowe wykorzystanie terenu rezerwowanego w planie pod budowę Trasy Sucharskiego.
Wnioski te zostały rozpatrzone w sposób następujący:


  1. Obszar rezerwowany w planie miejscowym z 1994 r. na cele zajezdni tramwajowej objęto obecnie strefą usługowo-mieszkaniową bez określenia proporcji między funkcją mieszkaniową i usługową co umożliwia wykorzystanie działek w tej strefie. Jednocześnie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej stwarza ograniczenia dla usług związanych z obsługą motoryzacji wykluczając realizację usług powodujących przekroczenia wartości normatywnych zanieczyszczeń powietrza i poziomu dźwięku w środowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej. Usługi spełniające wymogi określone w planie mogą być na terenie strefy usługowo- przemysłowej realizowane,

2) W projekcie planu dla terenu rezerwowanego pod przebieg Trasy Sucharskiego ustalono możliwość wykorzystania na cele niezgodne z dotychczasowym przeznaczeniem bez wprowadzania nowych kubatur.
W planie nie przewiduje się docelowo lokalizacji ogrodów działkowych w tym obszarze, przeznaczając tereny na cele przemysłowo-usługowe oraz wyznaczając przy ul. Marynarki Polskiej na styku z wysypiskiem żużla i popiołów lokalizację zajezdni tramwajowej.

Odcinek od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu

22

1301

Uchwała Nr LIII/1627/2002

Rady Miasta Gdańska

z dnia 26 września 2002 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeróbka w mieście Gdańsku

Pobieranie 145.79 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna