Tablica ogłoszeń, strona internetowa radom: usługi dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej, serwisu odzieży I wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników ppuh „radkom” Sp z o o Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – UsługaPobieranie 7.42 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.42 Kb.
Znak sprawy: 1/2014 Radom, dn.13.02.2014r.
TABLICA OGŁOSZEŃ,
STRONA INTERNETOWA

Radom: usługi dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej, serwisu odzieży i wynajmu szaf

ubraniowych dla pracowników PPUH „RADKOM” Sp. z o. o
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługa

29399-2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15057 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 384 76 06, faks 48 3847606 wew. 17, 48 3847607.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej, serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników PPUH RADKOM Sp. z o. o..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej letniej i zimowej, serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników PPUH RADKOM Sp z o.o Szczegóły określono w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


  • PPUiH ARIS, ul.Jastrzebska 15, 26-500 Szydłowiec, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 668768,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  • Cena wybranej oferty: 627150,92

  • Oferta z najniższą ceną: 627150,92 / Oferta z najwyższą ceną: 812980,80

  • Waluta: PLN.

Kierownik Zamawiającego

Pobieranie 7.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna