Tańce innych narodów – walcPobieranie 26.12 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar26.12 Kb.

Tańce innych narodów – walc
 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości


Zapoznanie uczniów z budową walca i jego charakterem. Omówienie rodzajów walców, wskazując na walc angielski i wiedeński. Przedstawienie różnic obydwu walców i ich charakterów. Zapoznanie uczniów z historią walca oraz pokazanie najważniejszych kroków. Wspólne zaśpiewanie piosenki Wszystkie kolory tęczy. Wysłuchanie walców Johanna Straussa Nad pięknym modrym Dunajem oraz Walca a – moll Fryderyka Chopina.
  1. Umiejętności


Uczeń potrafi:

 1. Omówić cechy stylistyczne charakterystyczne dla walca.

 2. Wyjaśnić różnicę między walcem angielskim i wiedeńskim.

 3. Omówić budowę walca.

 4. Przedstawić podstawowe kroki walca.

 5. Zaśpiewać piosenkę Wszystkie kolory tęczy i wykonać ją na różnych instrumentach.
 1. Metoda pracy


Metoda pogadanki oraz aktywna metoda pracy z uczniem – percepcja i odtwarzanie muzyki poprzez własne wykonanie na instrumentach perkusyjnych i za pomocą śpiewu. Aktywne zabawy muzyczne.
 1. Środki dydaktyczne


   1. Elżbieta Korowajczyk, Moja muzyka. Podręcznik dla klas 4 – 6.

   2. Stanowisko do odtwarzania muzyki.

   3. Nagrania utworów:

 1. Johann Strauss – Nad pięknym modrym Dunajem

 2. Fryderyk Chopin – Walc a – moll.

 1. Instrumenty muzyczne: tamburyno, grzechotki, marakasy, flety.

 2. Karta pracy ucznia.4. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza


   1. Sprawdzenie obecności.

   2. Sprawdzenie zadania domowego.

   3. Wspólne zaśpiewanie piosenki poznanej na ostatniej lekcji.

   4. Podanie tematu do zeszytu.

(10 min)

  1. Faza realizacyjna

   1. Wysłuchanie walca Johanna Straussa Nad pięknym modrym Dunajem. Metodą pogadanki, naprowadzenie uczniów na podstawowe cechy walca. Omówienie budowy tańca, jego metrum, tempa. Wyjaśnienie pochodzenia tańca.
 • Notatka:

Walc - jest tańcem wirowym w takcie 3/4 w tempie umiarkowanym, pochodzenia niemieckiego. Za prototyp walca uchodzi tzw. Deutscher Tanz (taniec niemiecki), czyli danza tedesca w takcie 3/8 oraz pokrewny mu lendler, Steirischer (u nas zwany sztajerkiem); Dreher - czyli obracany, Roller - czyli toczony. Walc był początkowo tańcem wykonywanym na terenach podmiejskich, tańczono go tylko w podrzędnych lokalach. Tempo tańca początkowo było wolne, wirowano na jak najmniejszej przestrzeni, czyli w miejscu, co uchodziło za dowód kunsztu tanecznego. Z przedmieść walc wkroczył do sal balowych i do salonów mieszczańskich, a nawet do sal arystokracji.

   1. Wskazanie rodzajów walców. Omówienie charakterystycznych elementów walca angielskiego i wiedeńskiego.

 • Notatka:

Walc wiedeński to taniec towarzyski, szybsza odmiana walca. Tempo walca wiedeńskiego wynosi 60 taktów na minutę, co przy nieparzystym metrum (zazwyczaj 3/4) daje do 180 uderzeń na minutę. Charakterystyczne dla tego tańca są szybkie wirowe obroty. Po raz pierwszy został wykonany w 1815 roku podczas Kongresu Wiedeńskiego. Walc wiedeński należy do światowego programu tanecznego i jest tańczony na turniejach tańca towarzyskiego.

Walc angielski to taniec towarzyski, odmiana walca wiedeńskiego. Prosty rytmicznie - ruchy i obroty świadczą o silnym pokrewieństwem z walcem wiedeńskim. Pochodzi z Anglii i po raz pierwszy został wykonany około roku 1910 w Londynie. Takt 3/4, tempo 29 - 30 taktów / min. Jest tańcem swingowym (szczególnie swing dolny i górny, także metronometryczny i wirowy). W pierwszym kroku ruch ciała polega na zejściu w dół, w drugim na unoszeniu, w trzecim na powolnym zejściu do pozycji wyjściowej - w kroku podstawowym; w bardziej zaawansowanych figurach może ulec to zmianie. Na turniejach tańca towarzyskiego jest tańczony przez pary jako pierwszy w kolejności.

   1. Wysłuchanie i percepcja Walca a – moll Fryderyka Chopina. Metodą pogadanki, wskazanie najważniejszych cech charakteryzujących walca.

   2. Omówienie kroków walca.

 • Notatka:

Najważniejsze kroki walca to:

- krok zmienny

- obrót w prawo

- obrót w lewo

- natural fleckerl

- reverse fleckerl
   1. Przy akompaniamencie nauczyciela zapoznanie uczniów ze słowami i melodią piosenki Wszystkie kolory tęczy.

(25 min)

  1. Faza podsumowująca


Wspólne zaśpiewanie piosenki (poznanej na lekcji) z udziałem instrumentów: fletów, marakasów, tamburyna.
(10 min)

5.Bibliografia


a. Elżbieta Korowajczyk, Moja muzyka. Podręcznik dla klas 4-6.

b. Janusz Ekiert, Bliżej muzyki. Encyklopedia.


 1. Załączniki

  1. Karta pracy ucznia


Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji Tańce innych narodów – walc.

  1. Zadanie domowe


W oparciu o podręcznik lub inne źródła napisz w zeszycie schemat rytmiczny walca.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna