Talmud czy biblia ks. Prof. Michał PoradowskiPobieranie 428.51 Kb.
Strona1/17
Data06.05.2016
Rozmiar428.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
TALMUD CZY BIBLIA
Ks. Prof. Michał Poradowski
(pełna wersja książki)


WSTĘP DO DRUGIEGO WYDANIA 1

WSTĘP 3


JUDAIZM  I  MOZAIZM „PODSTAWOWE RÓŻNICE” 3

JUDAIZM  CZY  MOZAIZM ? 5

CHRYSTUS  PAN  WOBEC  JUDAIZMU  I  MOZAIZMU 7

JUDAIZM  I  MOZAIZM W  DZIEJACH APOSTOLSKICH 12

JUDAIZM I MOZAIZM W  LISTACH ŚW. PAWŁA 16

JUDAIZM  I  MOZAIZM  W  APOKRYFACH 24

JUDAIZM I MOZAIZM W PISMACH OJCOW KOŚCIOŁA 27

"KORZENIE " CHRZECIJAŃSTWA ? 30

CZY CHRZESCIJANIE I ŻYDZI WIERZĄ W TEGO SAMEGO BOGA ? 32

NA  CZYM  POLEGA  JUDAIZACJA  CHRZESCIJAŃSTWA ? 36

ŻYDOWSKIE  CHRZEŚCIJAŃSTWO  W HISTORII 41

KONFLIKT MIĘDZY IZRAELEM I KOŚCIOŁEM 45

CZY IZRAEL  JEST NADAL  NARODEM WYBRANYM ? 50

JESZCZE O RÓŻNICY MIĘDZY JUDAIZMEM I MOZAIZMEM 55

„KORZENIE” CHRZEŚCIJAŃSTWA W HELLENIZMIE ? 58

NIECO O TALMUDZIE 60

JUDAIZACJA  CHRZEŚCIJAŃSTWA  DZISIAJ 63

„KORZENIE” CHRZEŚCIJAŃSTWA W HELLENIZMIE WEDŁUG ŚW. AUGUSTYNA 68

WSPÓŁCZESNA JUDAIZACJA MSZY ŚWIĘTEJ 71

JESZCZE O JUDAIZACJI CHRZEŚCIJAŃSTWA 73

POST SCRIPTUM  Z LISTU DO WYDAWCY 75
WSTĘP DO DRUGIEGO WYDANIA

Pierwsze wydanie książki TALMUD czy BIBLIA? ukazało się W roku 1993 i jej nakład został szybko wyczerpany, a Oficyna Wydawnicza FULMEN, która ja wydala, przestała istnieć i to dopiero poznańskie wydawnictwo WERS zainteresowało się jej ponownym wydaniem. Miejmy nadzieje, ze nowe, poprawione wydanie tej książki nie będzie zawierało tak wielkiej ilości błędów drukarskich, jak to było, niestety, z jej pierwszym wydaniem.


Tematyka tej książki jest nadal bardzo aktualna, gdyż dyskusje odnośnie kultury i wierzeń wiele tysięcy lat trwającej historii ludu żydowskiego są ciągle żywe i nadal interesują nie tylko wyznawców religii mojżeszowej, lecz także i inne narody, zwłaszcza te, które od dwóch tysięcy lat zachowują naukę Chrystusa Pana, głoszoną swego czasu w Ziemi Świętej, a przekazywana wszystkim ludom przez tzw. Nowy Testament .
Książka TALMUD CZY BIBLIA? ma na celu ułatwienie czytelnikom zrozumienia zasadniczej różnicy jaka istnieje miedzy tymi księgami, które chociaż powstały w środowisku kultury żydowskiej, to jednak różnią się miedzy sobą, gdyż TALMUD odzwierciedla głównie judaizm, a wiec kulturę żydowska, podczas gdy BIBLIA, a przede wszystkim Stary Testament, pozwala zrozumieć czym był i czym jest nadal mozaizm, czyli nauka Mojżesza, która, według nauki Kościoła, ma charakter Objawienia Bożego.
Nie można się dziwić, ze żydzi dają pierwszeństwo TALMUDOWI, a nie BIBLII, gdyż TALMUD, jako Miszna i Gemara, obejmuje niemal wszystkie aspekty żydowskiej kultury, która jest przecież jedna z najdawniejszych, a jednocześnie i jedna z najbardziej aktywnych i żywych, a do pewnego stopnia dających podstawy kulturze europejskiej, tak porzedchrześcijańskiej, jak i chrześcijańskiej.
Żydzi zawsze żyli i żyją do dziś w rozproszeniu, a wiec na całym globie ziemskim, czyli we wszystkich krajach całego świata, wpływając na wszystkie inne kultury, a jednocześnie zachowując swoje najstarsze zwyczaje. Kiedy Rzymianie zaczęli liczyć swoja historie od założenia Rzymu, a więc ab Urbe condita, to żydzi zaczęli liczyć swoją historię od "stworzenia świata", biorąc pod uwagę być może że kalendarz starożytnego Egiptu, stąd chwalą się, że mają już 5998 lat, a myśmy dopiero niedawno obchodzili tysiąclecie.

 

Ks. prof. Michał PoradowskiWSTĘP

Temat "korzeni" Chrześcijaństwa nie jest nowy, gdyż polemizowali już o tym pierwsi chrześcijanie, Ci, co nawracali się z mozaizmu, a wiec żydzi, widzieli te "korzenie" w Biblii, a ci zaś, którzy nawracali się z "hellenizmu" - a byli nimi prawie wszyscy ówcześni obywatele cesarstwa rzymskiego, z wyjątkiem żydów - upatrywali owe "korzenie" głównie w tradycjach religijnych starej Grecji, Podobnie zresztą było i później, a nawet jest i do dziś. Pamiętam z jakim entuzjazmem wspaniale przemawiał na odczytach w Warszawie polski hellenista o światowej sławie (gdyż jego książki na ten temat były tłumaczone na różne języki europejskie), profesor Tadeusz Zielinski, w przededniu drugiej wojny światowej. A po tejże wojnie, niemniej wspaniale i przekonywująco, przemawia aż do dziś, przy każdej okazji, jeden z największych współczesnych hellenistów, argentyński profesor semantyki Carlos A. Disandro.


Istnieje jednak zasadnicza różnica miedzy tą polemiką tradycyjną i dzisiejszą, gdyż spór tradycyjny scentralizował niemal cala polemikę na temat "korzeni" Chrześcijaństwa na Biblii i na hellenizmie, a spór obecny tylko marginesowo wspomina hellenizm, skupiając całą uwagę niemal wyłącznie na dyskusji: czy te korzenie są w judaizmie, czy w mozaizmie, a wiec czy są one w Talmudzie, czy w Biblii?
Ale przysłowiowy "kij w mrowisko" włożył Drugi Sobór Watykański, a to w swoich dokumentach Lumen gentium i Nostra aetate, oświadczając oficjalnie i uroczyście, że obecnie jedynym ludem wybranym jest "lud Boży", a wiec wszyscy ci, którzy wyznają wiarę chrześcijańską, a co żydzi1 zrozumieli jako pozbawienie ich godności starotestamentowego "ludu wybranego".
Niniejsza praca ogranicza się niemal wyłącznie do polemiki na temat "korzeni" Chrześcijaństwa, opowiadając się, oczywiście, za Biblia, a wiec za mozaizmem, a nie za Talmudem, czyli za judaizmem, a tylko marginesowo traktuje inne zagadnienia. Daj Boże, aby przyczyniła się do wyjaśnienia tych zagadnień i do usunięcia istniejących nieporozumień.
Ks. prof. Michał Poradowski

JUDAIZM  I  MOZAIZM „PODSTAWOWE RÓŻNICE”


 

Jedną z największych trosk Apostołów i pierwszych biskupów była obrona wspólnoty chrześcijańskiej od zgubnych wpływów judaizmu, już bowiem wówczas, w pierwszym wieku, judaizm uważał Chrześcijaństwo tylko za jedna z wielu sekt heretyckich. Ta troska o obronę Wiary przed wpływami judaizmu staje się z biegiem czasu prawie obsesja całej hierarchii młodego Kościoła, który broni czystości swej Wiary, opartej na nauce Chrystusa Pana. Skoro jednak Chrystus Pan często odwoływał się do Starego Testamentu, tenże zostaje uznany przez jego uczniów za jedno ze źródeł oficjalnej nauki Kościoła. Istnieje wiec ścisły związek miedzy nową nauką Chrystusa Pana i dawnym objawieniem przekazywanym przez Stary Testament, który przez Greków został nazwany Biblią (greckie słowo biblia znaczy księga "par excellence"). 


Księga ta składa się z wielu części, a najstarsza i najbardziej szanowana przez żydów jest ta, która nazywają Pięcioksięgiem Mojżesza, czyli Prawo, po hebrajsku Tora. Te nakazy i zakazy dane przez Boga "ludowi wybranemu" przez pośrednictwo Mojżesza (spisane w różnych czasach i okolicznościach), stały się podstawą religii Mojżeszowej czyli Mozaizmu.  Ale z biegiem czasu także i później w ciągu wielu stuleci Pan Bóg nadal poucza przez proroków i przez inne osoby natchnione, a całość Nauki Moralnej tych pism także zostaje nazwana Mozaizmem.
Skoro Pismo Święte starotestamentowe składa się z tak wielu ksiąg spisanych w różnych czasach i okolicznościach, głównie w języku aramejskim (który, jak wszystkie języki, uległ dużym zmianom na przestrzeni ponad 2 tysięcy lat, licząc tylko od czasów Chrystusa Pana), nie może nas dziwić, ze ukazały się różne jego komentarze, wytłumaczenia i interpretacje, najpierw ustne, przekazywane tradycja, a później pisemne, aby uprzystępnić Naukę Pisma Świętego, także osobom mniej wykształconym. Zbiór tych komentarzy nazwano Talmudem.
Z czasem Talmud (najpierw tylko ustny, a dopiero po kilku wiekach spisany) był bardziej znany "ludowi wybranemu" niż sama Biblia, a nawet, już na parę stuleci przed Chrystusem Panem, prawie całkowicie wyrugował i zastąpił Biblię. Talmud, jako Miszna i Gemara, a w czasach już chrześcijańskich jego skrócone i uproszczone wydania popularne znane jako Baba Batra (szeroka brama) i Szulchan Aruch (stół zastawiony), stały się głównym źródłem żydowskiej moralności, podobnie jak wśród chrześcijan nieraz Naśladowanie Chrystusa Tomasza A. Kempisa lub jakieś popularne modlitewniki są bardziej znane i czytane w codziennym życiu, niż sama Ewangelia czy NOWY Testament.
Otóż, w dziejach "narodu wybranego" nastąpił wyraźny podział między mozaizmem i judaizmem. Mozaizm jest przede wszystkim religia skodyfikowana przez Mojżesza, ale także i kultura inspirowana przez Torę. Natomiast judaizm jest głównie kulturą, zawierającą elementy religijne. W skrócie można powiedzieć, że mozaizm to religia objawiona i kultura żydowska oparta na Biblii, głównie na Pięcioksięgu Mojżesza (Tora), a judaizm to przede wszystkim kultura żydowska, bardzo stara, zaczynająca się na wiele wieków przed Mojżeszem, dla której jego autorytet jest tylko jednym z wielu, będąc opartą najpierw na bardzo starych tradycjach przedmojżeszowych, a później głównie na Talmudzie, a wiec na Misznie i Gemarze, obejmującą najrozmaitsze prądy, w których przeważają tendencje materialistyczne i bałwochwalcze (jak kult złotego cielca)2.
Żydzi, będąc ludem koczowniczym, zawsze żyjącym w diasporze (w rozproszeniu), a wiec wśród różnych ludów i kultur, które częściowo asymilują, wytworzyli w ciągu swej wiele tysięcy lat trwającej historii kulturę zwana judaizmem, który to judaizm ma niewiele wspólnego z mozaizmem. Co więcej, to właśnie z okazji pojawienia się nauki Jezusa z Nazaretu (w którym nie rozpoznali zapowiedzianego Mesjasza) ten ze judaizm stal się reakcja przeciwko Chrześcijaństwu i najpierw starał się Chrześcijaństwo opanować, uważając je tylko za sektę heretycka, a później usiłował je zniszczyć, inspirując prześladowania ze strony władz cesarstwa rzymskiego, a skoro to się nie udało, zaczęli infiltrować pierwotne Chrześcijaństwo, aby je zjudaizować. Nic wiec dziwnego, ze Apostołowie zwalczali owe wpływy (co jest oczywiste w Listach i w Dziejach Apostolskich), a także i Ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach, co jest widoczne w tak licznych traktatach na temat Adversus judaeos o de cavendo judaismo
Mimo jednak tej czujności ze strony biskupów w pierwszych wiekach, judaizm zdołał opanować znaczną część Kościoła przez herezje zwana arianizmem i to przez prawie sto pięćdziesiąt lat, prześladując biskupów wiernych tradycji, z których wielu stało się męczennikami. Arianizm bowiem był oczywistym judaizmem, gdyż odrzucał dogmat Trójcy Świętej, a także i dogmat, ze Chrystus Pan jest Bogiem-Człowiekiem, sprowadzając Go do poziomu stworzenia, które jako takie, nie jest Bogiem, a także nie jest człowiekiem, będąc według arianizmu bytem ponadludzkim. Jest wiec wielkim nieporozumieniem mówić, ze Chrześcijaństwo ma swe korzenie w judaizmie, a tylko można i trzeba twierdzić, ze Chrześcijaństwo ma swe korzenie w mozaizmie, bo w Biblii, poczynając od Pentateuku aż do ostatnich ksiąg Starego Testamentu (według kanonu Kościoła) znajduje się wprost niezliczona ilość tekstów proroczych, które zapowiadają przyjście Mesjasza-Zbawiciela, opisując dokładnie i w szczegółach Jego Życie i Jego Mękę. Nadto sam Chrystus Pan często cytuje w swych przypowieściach i okolicznościowych naukach odnośne teksty biblijne.
Tak wiec tylko w mozaizmie, czyli w Biblii znajdują się korzenie chrześcijańskiej wiary, a nie w judaizmie, czyli w Talmudzie.

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna