Targi Ogrodnicze I Architektury Krajobrazu Garden and Landscape Architecture Trade Fair poznań 24 – 26. 02. 2012Pobieranie 39.99 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar39.99 Kb.
MTargi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu

Garden and Landscape Architecture Trade Fair
POZNAŃ 24 – 26.02.2012
IĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o.

POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd.

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland

tel. +48/61 869 22 60, +48/61 869 22 16, +48/61 869 22 82; fax +48/61 869 29 55

e-mail: gardenia@mtp.pl; www.gardenia.mtp.pl

Konto / Bank account: Bank Handlowy w Warszawie S.A. o/Poznań

Nr konta: 37 103012470000000055861201

IBAN: PL 66103012470000000055861358, SWIFT: CITIPLPX

Płatnik VAT czynny / Active VAT Payer, NIP / Tax ID: 777-00-00-488

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu / Poznan District Court

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / 8th Division of National Court Register

KRS / Registered number: 0000202703

Kapitał zakładowy / Share capital: 42 310 200,00 PLN


WPIS DO KATALOGU termin nadsyłania wpisu i zamówienia usług katalogowych #

CATALOGUE ENTRY application deadline # 31.10.2011


# W przypadkach nadesłania niniejszego formularza po tym terminie:

a) wpis do katalogu objęty opłatą rejestracyjną (nazwa i dane teleadresowe – szczegóły pkt. 3.1 Warunków Uczestnictwa) zostanie dokonany na podstawie danych z formularza A1 (Zgłoszenie uczestnictwa) lub formularza A0 (Zgłoszenie Wystawcy)

b) wpis do katalogu objęty opłatą za zgłoszenie współwystawcy (nazwa i dane teleadresowe – szczegóły pkt. 4.1 Warunków Uczestnictwa) zostanie dokonany na podstawie danych z formularza A2 (Zgłoszenie współwystawcy).

# In case of sending the present form after the deadline:

a) the data in the catalogue entry, included in the registration fee (company name, address and phone/fax data – p.3.1 Terms of Participation) will be taken from the application form A1 or exhibitor application A0,

b) the data in the catalogue entry included in the registration fee for co-exhibitor (company name, address and phone/fax data – p.4.1 Terms of Participation) will be taken from the application form A2.Dane do katalogu (właściwe zaznaczyć) / Catalogue details (mark where applicable):

Wystawca (pełna nazwa w brzmieniu do katalogu) / Exhibitor (full name for the catalogue purpose):

Wspólwystawca (pełna nazwa w brzmieniu do katalogu) / Co-exhibitor (full name for the catalogue purpose):


W alfabetycznym spisie wystawców firma powinna figurować pod literą:

In the alphabetical entry company should be placed under the following character:

Ulica, nr / Street, no.:

Kod pocztowy / Postal code:

Miasto / City:

Województwo / District:

Kraj / Country:

Telefon / Phone:

Fax:

E-mail:

Internet:

W spisie wystawców według Zakresu Tematycznego Targów proszę umieścić naszą firmę w następujących grupach / Numbers of product groups (acc. to the Thematic scope): .....................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………

(podać maksymalnie do 5 grup z zakresu tematycznego)/ Up to 5 groupsDane do faktury / Invoice details:

Zamawiający (pełna nazwa) / Orderer (full name):

Nasze dane do faktury proszę pobrać z (właściwe zaznaczyć) /

Invoice details please take from (mark where applicable):¨ formularz A1 / form A1

¨ formularz A0 / form A0

¨ formularz A2 / form A2

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail) / Contact person (phone, e-mail):

ZAMAWIAMY / WE ORDER :

Lp.

Wyszczególnienie

Specification

Cena jednostkowa netto w PLN *
Unit net price in PLN *

Zamawiamy

We order

1.

Dodatkowy adres / Additional address

Dodatkowy adres umieszczany jest pod głównym (obligatoryjnym) wpisem adresowym. Warunkiem zamieszczenia dodatkowego adresu w katalogu wystawców jest jego przesłanie pod adres e-mail: katarzyna.jardanowska@mtp.pl lub w formie drukowanej.

The additional address is placed beneath the main address entry (obligatory entry). The address should be send to e-mail address: katarzyna.jardanowska@mtp.pl or in printed version.

108,-
2.

Logo

Warunki techniczne dostarczania logo: Grafika wektorowa: format plików EPS – wszystkie użyte czcionki muszą być zamienione na krzywe. Grafika rastrowa: Rozdzielczość 300 dpi, format EPS, TIFF, JPEG (maksymalna utrata jakości do 20%).

Technical requirements for logo submissions: Vector graphics: File format: EPS; all fonts must be converted to curves. Raster graphics: Resolution: 300 dpi; file formats: EPS, TIFF or JPEG (maximum quality loss up to 20%).

Logo należy przesłać pod adres e-mail: katarzyna.jardanowska@mtp.pl / The logo should be send to e-mail address: katarzyna.jardanowska@mtp.pl

360,-
3.

Tekst oferty targowej / Text of trade offer

Tekst (do 600 znaków) powinien dotyczyć Państwa oferty prezentowanej na targach. Warunkiem zamieszczenia tekstu oferty targowej w katalogu wystawców jest jego przesłanie pod adres e-mail: katarzyna.jardanowska@mtp.pl lub w formie drukowanej. Prosimy o przesłanie tekstu w języku polskim oraz w miarę możliwości w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim w celu zachowania poprawności tłumaczeń. W przypadku braku tłumaczeń, zostaną one wykonane przez MTP.

Redakcja katalogu zastrzega sobie prawo do korekty tekstu niezgodnego z tematyką targów i charakterem katalogu.

Przy obliczaniu należności jako jednostkę miary stosuje się 1 linię (60 znaków) w języku polskim. Rodzaje znaków: litery, cyfry, spacje, znaki interpunkcyjne.

Text of trade offer (max 600 characters) should contain only information concerning offer presented during the fair. Text in key words should be send to e-mail address: katarzyna.jardanowska@mtp.pl or in printed version. In order to keep the translations correct please send us the text of trade offer in the following languages if possible: Polish, English, German and Russian. In case of lack of translations, they will be carried out by MTP.

The entries may be verified by MTP if irrelevant to exhibition’s scope.

One line (60 characters) in Polish text = one rate unit. Character types: letter, digit, space, punctuation mark.

72,-

za 1 linię tekstu /

per 1 line of the text

4.

Dodatkowy wpis w SPISIE WYSTAWCÓW wg Zakresu Tematycznego Targów / Entry in the DIRECTORY OF EXHIBITORS ACC. TO THE THEMATIC SCOPE - każdy następny wpis / per each next group

Numery branż (zgodnie z Zakresem Tematycznym Targów):

Numbers of product groups (acc. to the Thematic Scope): .....................................................................................................................................……………………

30,-


* Ceny netto nie uwzględniają podatku od towarów i usług. Podatek ten zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Należność za wykonanie usługi uregulujemy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub 5 dni od dnia jej otrzymania.

* NET prices do not include VAT. The value added tax will be included in the invoice if applicable.We will meet the payments due for the above services within14 days from the date of its issue or within 5 days from the receipt of the invoice._________________________________________

Miejsce i data / Place and date of signing


_________________________________________

Pieczęć Zamawiającego / Orderer’s stamp
_________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego /Signature of person authorized to Orderer’s representation
GARDENIA 2012 FORMULARZ / FORM K
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna