Technik logistyk (autor: Krzysztof Zowada)Pobieranie 65.15 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar65.15 Kb.

Technik logistyk

(autor: Krzysztof Zowada)


Test jednokrotnego wyboru

1. Dobro materialne w stanie naturalnym do przetworzenia lub spożycia to:


 1. materiał

 2. surowiec

 3. półprodukt

 4. towar

2. Logistyka dostarcza użyteczności: 1. formy i czasu

 2. miejsca i posiadania

 3. formy i posiadania

 4. miejsca i czasu

3. Informacja zawarta na przedstawionym znaku manipulacyjnym brzmi: 1. ż

  ywe zwierzęta


 2. produkty szybko psujące się

 3. dobra szybkorotujące

 4. chronić przed nagrzaniem

4. Do funkcji logistyki (procesów logistycznych) nie zalicza się: 1. transportu

 2. opracowywania zamówień klienta

 3. magazynowania

 4. koordynacji

5. Niewielka prędkość eksploatacyjna oraz relatywnie niska częstotliwość i punktualność połączeń to cecha:

 1. transportu morskiego

 2. transportu drogowego

 3. transportu przesyłowego

 4. transportu kolejowego

6. Just In Time to: 1. Zarządzanie łańcuchem dostaw

 2. Planowanie zasobów dystrybucji

 3. Efektywna Obsługa Klienta

 4. Strategia Dokładnie na czas

7. Zapasy to element: 1. majątku trwałego przedsiębiorstwa

 2. majątku obrotowego przedsiębiorstwa

 3. kapitałów własnych przedsiębiorstwa

 4. kapitałów obcych przedsiębiorstwa

8. Przedstawiony na rysunku rodzaj transportu kombinowanego typu droga-kolej to system: 1. b

  imodalny

 2. Piggy Back

 3. na barana

 4. RO-LA

9. Wartość dominanty w danym szeregu statystycznym wynosi:
3

4

4

5

5

6

7

7

7

8

8
 1. 4 c) 6

 2. 5 d) 7

10. Główną cechą transportu intermodalnego nie jest:

 1. konieczność wystąpienia tylko jednej umowy o przewóz

 2. konieczność użycia środków transportu co najmniej dwóch gałęzi transportu

 3. konieczność wystąpienia tylko jednego wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg dostawy

 4. możliwość zmiany jednostki ładunkowej w czasie transportu

11. Centra logistyczne, których promień oddziaływania wynosi około 500 km i więcej to: 1. ponadregionalne centra logistyczne

 2. regionalne centra logistyczne

 3. lokalne centra logistyczne

 4. globalne centra logistyczne

12. Najkorzystniejsze ceny przewozu na dużych odległościach, będące efektem największego spadku kosztów jednostkowych to cecha: 1. transportu kolejowego

 2. transportu przesyłowego

 3. transportu lotniczego

 4. transportu morskiego

13. Opakowanie zawierające taką ilość wyrobu, jaka jest sprzedawana w handlu detalicznym to: 1. opakowanie jednostkowe

 2. opakowanie zbiorcze

 3. opakowanie transportowe

 4. jednostka ładunkowa

14. Popyt, który w kolejnych okresach obserwacji wykazuje tę samą lub oscylującą wokół pewnej stałej wartości wielkość to tzw.: 1. popyt sezonowy

 2. popyt degresywny

 3. popyt elastyczny

 4. popyt stacjonarny

15. Informacja zawarta na przedstawionym znaku manipulacyjnym brzmi: 1. t

  u zawieszać


 2. góra, nie przewracać

 3. nie piętrzyć

 4. tu otwierać

16. Najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia rynków zaopatrzenia i zbytu to cecha: 1. transportu morskiego

 2. transportu lotniczego

 3. transportu kolejowego

 4. transportu drogowego

17. Prognozy …………………. dotyczą przedziału czasowego, w którym zachodzą zmiany zarówno ilościowe jak i znaczące zmiany jakościowe obserwowanej zmiennej. 1. krótkookresowe

 2. średniookresowe

 3. długookresowe

18. W spółce z o.o. kapitał podstawowy to: 1. kapitał akcyjny

 2. kapitał udziałowy

 3. fundusz udziałowy

 4. fundusz założycielski

19. Duże przedsięwzięcia logistyczne wymagają analizy strategicznej transportu. Na podstawie uzyskanych wyników podejmowane są decyzje:

 1. public relations

 2. Just In Time

 3. make or buy

 4. publicity

20. Kwartyl drugi w danym szeregu statystycznym ma wartość:3

4

4

5

5

6

7

7

7

8

8
 1. 4 c) 6

 2. 5 d) 7

21. Magistrale to linie kolejowe charakteryzujące się: 1. najmniejsza liczbą przewiezionych ładunków rocznie

 2. średnią liczbą przewiezionych ładunków rocznie

 3. największą liczbą przewiezionych ładunków rocznie

22. Możliwość wykorzystania niezależnych, zewnętrznych podmiotów jako dostarczycieli określonych dóbr i usług zamiast konieczności rozwijania tych stref działalności wewnątrz przedsiębiorstwa to: 1. lean management

 2. outsourcing

 3. partnerstwo strategiczne

 4. łańcuch dostaw

23. W magazynie przedsiębiorstwa produkującego odzież na początku miesiąca stwierdzono zapas 5000 metrów materiału. W ciągu miesiąca dokupiono 2500 m materiału. Jeżeli zapas nadmierny wynosi 1500 m, to zapas bieżący potrzebny do zapewnienia ciągłości produkcji to:

a) 7500 m c) 5000 m

b) 6000 m d) 2500 m


24. Źródeł współczesnej logistyki upatruje się w:

 1. ekonomii

 2. wojskowości

 3. teorii systemów

 4. logice

25. Punktem wyjścia przy projektowaniu koncepcji logistycznej obsługi klienta jest: 1. proces negocjacji

 2. analiza rynku/klienta

 3. określenie strategii

 4. projekt obsługi

26. Wymiary paletowej jednostki ładunkowej EUR to: 1. 800 x 800 x 144 mm

 2. 1000 x 800 x 144 mm

 3. 1200 x 600 x 144 mm

 4. 1200 x 800 x 144 mm

27. Identyfikacja przy wykorzystaniu fal radiowych to:
 1. EDI c) ACD

 2. ECR d) RFID

28. Jeżeli w firmie X majątek przedsiębiorstwa ma wartość 100 tys. zł, a kapitał własny 60 tys. zł to kapitał obcy wynosi: 1. 160 tys. zł c) 60 tys. zł

 2. 100 tys. zł d) 40 tys. zł

29. Wśród zalet stosowania technik ADC wymienia się: 1. eliminację błędów

 2. podgląd w czasie rzeczywistym aktualnych stanów magazynowych

 3. oszczędności wynikające ze zoptymalizowania procesów

 4. wszystkie ww. odpowiedzi są poprawne

30. System logistyczny można rozpatrywać w: 1. mikro skali

 2. mezo (meta) skali

 3. makro skali

 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne

31. Cechą dystrybucji intensywnej jest 1. mała liczba różnych typów pośredników

 2. średnia liczba różnych typów pośredników

 3. duża liczba różnych typów pośredników

32. Kryterium podziału kapitałów przedsiębiorstwa na własne i obce jest: 1. ogólna wartość kapitałów

 2. obowiązek zwrotu

 3. czas – 12 miesięcy

 4. płynność

33. Producent średniej klasy sprzętu AGD/RTV dostarczając swoje produkty finalnym odbiorcom (klientom) najprawdopodobniej wykorzysta: 1. dystrybucję intensywną

 2. dystrybucje wyłączną

 3. dystrybucję selektywną

 4. dystrybucję ekskluzywną

34. Udział logistyki w osiąganiu przewagi kosztowej przejawia się w: 1. elastyczności

 2. dostępności

 3. niezawodności

 4. korzyściach ekonomii skali

35. Średnia arytmetyczna to miara: 1. płożenia

 2. zmienności

 3. asymetrii

 4. zróżnicowania

36. Prawo popytu głosi, iż wzrostowi ceny produktu towarzyszy ………….. wielkości popytu na dane dobro:

 1. spadek

 2. wzrost

37. Przedsiębiorstwo dążąc do pełnej kontroli nad dystrybucją swoich produktów zaprojektuje kanał: 1. bezpośredni długi

 2. bezpośredni

 3. pośredni

 4. pośredni krótki

38. Dwustronne, wartościowe, równoważne w sumach końcowych, zestawienie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia, sporządzone na określony moment i w określonej formie to: 1. rachunek zysków i strat

 2. bilans przedsiębiorstwa

 3. plan kont

 4. sprawozdanie finansowe

39. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, iż stany rzeczywiste są większe od stanów ewidencyjnych to mamy do czynienia z: 1. saldem różnicującym

 2. nadwyżką

 3. niedoborem

 4. kosztem operacyjnym

40. Który z wymienionych produktów będzie przedmiotem dystrybucji selektywnej? 1. chleb

 2. rower

 3. gazeta

 4. mleko

41. Wśród zalet wielu źródeł zakupów nie wymienia się:

 1. ochrony przed monopolem dostawcy

 2. ubezpieczenia od skutków zdarzeń nadzwyczajnych

 3. lepszej komunikacji dzięki nawiązaniu kontaktów osobistych

 4. konkurencji między dostawcami

42. Zdolność danego podmiotu lub produktu do tworzenia proporcjonalnie większego przychodu od tego, który wytwarza konkurencja w tych samych warunkach rynkowych to: 1. konkurencyjność

 2. ekonomika skali

 3. strategia logistyczna

 4. elastyczność popytu

43. W przedsiębiorstwie X suma bilansowa bilansu zamknięcia wynosi 80 tys. zł, natomiast majątek trwały wyceniany jest na 50 tys. zł. W tej sytuacji majątek obrotowy ma wartość: 1. 130 tys. zł c) 50 tys. zł

 2. 80 tys. zł d) 30 tys. zł

44. W miarę wzrostu produkcji jednostkowy koszt zmienny w krótkim okresie czasu: 1. pozostaje bez zmian

 2. rośnie

 3. maleje

45. Wartość jednostkowa (cena) produktów dostarczanych za pomocą dystrybucji wyłącznej jest: 1. niska

 2. średnia

 3. wysoka

 4. żadna odpowiedź z ww. nie jest poprawna

46. Droga, którą przebywają towary od dostawcy początkowego do ostatecznego klienta to:

 1. infrastruktura logistyczna

 2. logistyka zaopatrzenia

 3. kanał dystrybucji

 4. łańcuch wartości

47. Całość procesów logistycznych realizowanych na obszarze danego kraju przez systemy logistyczne działających na jego terenie organizacji za pomocą istniejącej na tym obszarze infrastruktury logistycznej to: 1. Globalny System Logistyczny

 2. Regionalny System Logistyczny

 3. Środowiskowy System Logistyczny

 4. Krajowy System logistyczny

48. Tzw. strategia Efektywnej obsługi klienta to: 1. SCM

 2. JIT

 3. DRP

 4. ECR

49. Jeżeli średni zapas materiału wynosi 400 kg, a średni popyt na ten materiał wynosi 200 kg / na miesiąc to współczynnik pokrycia potrzeb zapasem (Wp) wynosi:  1. 2 miesiące c) 4 tygodnie

b) 1 miesiąc d) 2 tygodnie
50. Wartość cechy statystycznej, która w danym rozkładzie występuje najczęściej to:

 1. Mediana

 2. Dominanta

 3. Kwartyl trzeci

 4. Różnicująca

51. Tzw. strategia „Dokładnie na czas” to:

 1. DRP

 2. MRP

 3. JIT

 4. ECR

52. Metoda inwentaryzacji stosowana do inwentaryzowania składników majątkowych dających się policzyć, zmierzyć, zwarzyć to: 1. Metoda sald

 2. Wycena księgowa

 3. Spis z natury

 4. Bilans księgowy

53. Koszt magazynowania, gdy opłata zależy od wielkości składowanego zapasu to: 1. koszt stały uzupełniania zapasu

 2. koszt stały utrzymania zapasu

 3. koszt zmienny uzupełniania zapasu

 4. koszt zmienny utrzymania zapasu

54. W firmie produkcyjnej zapas wynosi 10000 sztuk. Zapas bieżący potrzebny do produkcji to 8000 sztuk. Ustalono, iż zapas bezpieczeństwa będzie utrzymywany na poziomie 10 % zapasu bieżącego. W tej sytuacji zapas nadmierny wynosi:

a) 2000 sztuk c) 1000 sztuk

b) 1200 sztuk d) 200 sztuk


55. Informacja zawarta na przedstawionym znaku manipulacyjnym brzmi:

 1. p

  rzestrzegać zakresu temperatury


 2. chronić przed nagrzaniem

 3. uwaga ciecz

 4. chronić przed wilgocią

56. Dla produktów wolno rotujących współczynnik zmienności jest w stosunku do produktów szybko rotujących:

 1. mniejszy

 2. taki sam

 3. większy

57. Przedsiębiorstwo dokonało oceny stanu zapasów trzech kluczowych asortymentów produktów. Grupa I stanowi 20%, grupa II to 30% a grupa III to 50 % pozycji znajdujących się w ofercie. W celu przeprowadzenia badania zastosowano: 1. analizę ABC

 2. strategię ECR

 3. klasyfikację XYZ

 4. grupowanie zamówień

58. System informacyjny wspomagający operacje związane z procesem lokowania towarów w magazynie i zarządzanie magazynem określany jest jako: 1. EDI c) WMS

 2. ERP d) CRM

59. W celu usprawnienia komunikacji ze swoim niemieckim odbiorcą, firma zdecydowała się wprowadzić system bezpośredniego transferu dokumentów handlowych. Taki system komunikacji z partnerem określamy mianem: 1. MRP

 2. J

  IT

 3. ECR

 4. EDIPobieranie 65.15 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna