Technika satelitarna w geodezjiPobieranie 27.94 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar27.94 Kb.

zaprasza na szkolenie

W dniu 25 stycznia 2012r. w Kielcach
TECHNIKA SATELITARNA W GEODEZJI


Adresaci:

Geodeci gmin i starostw, firmy geodezyjne, ośrodki dokumentacji geodezyjnej

i kartograficznej
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami wykonywania pomiarów
i obliczeń technikami satelitarnymi
. Podczas zajęć omówione będą zarówno podstawowe zagadnienia związane z zasadą działania systemu GPS jak i poruszone będą bardziej zaawansowane problemy, dotyczące projektowania i planowania pomiarów precyzyjnych sieci geodezyjnych, działania systemu ASG-EUPOS, obowiązujących przepisów i dokumentów przekazywanych do ODGiK. Prezentowane będą różne metody wyrównania i analizy sieci obserwacji satelitarnych (w tym sieci zintegrowanych) na przykładzie systemu GEONET autorstwa prof. dr hab. inż. Romana Kadaja. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które nie miały dotychczas do czynienia z obserwacjami satelitarnymi, jak i dla osób korzystających
z nich w codziennej praktyce geodezyjnej, a chcących uzupełnić lub poszerzyć swoją wiedzę.


Prowadzący

Tomasz Świętoń – pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, aktualnie realizuje pracę doktorską na Akademii Górniczo-Hutniczej, pracownik firmy ALGORES-SOFT. Współautor programu GEONET i innych aplikacji wspomagających pracę geodety. W latach 2007-2008 współtworzył serwis POZGEO będący częścią systemu ASG-EUPOS. Autor publikacji związanych z przetwarzaniem wyników obserwacji GPS oraz problemem transformacji pomiędzy układami 1965 i 2000.


Miejsce:


Kielce Hotel DAL, ul. Piotrkowska 12


Czas trwania:

od 10.00 do 15.00


Odpłatność:

Odpłatność za szkolenie wynosi: 365 zł od osoby.

W cenie zapewniamy zaświadczenia, poczęstunek kawowy, kanapki i materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcęPrzed szkoleniem proszę okazać dowód wpłaty.

Należność prosimy wpłacać przelewem lub gotówką przed rozpoczęciem szkolenia


na konto Lubuskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Gorzowie Wlkp. Bank BPH 39 1060 0076 0000 3260 0090 4615 (z dopiskiem „GPS w geodezji– Kielce 25.01.2012” na przelewie).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy dokonywać listownie na adres LCESiS w Gorzowie lub faxem (tel/fax (095) 7354-982 lub 095-7354-985) ) lub mailem (skan zgłoszenia) wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 20.01.2012.

W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń lub innych nieprzewidzianych zmian organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub przeniesienia na inny termin – o zmianach zawiadamiamy pisemnie.


Serdecznie zapraszam, Dyrektor LCESiS Mirosława Kędziora


Program szkolenia


 • Budowa i działanie systemu GPS

 1. wyjaśnienie podstawowych terminów związanym z pomiarami

(epoka pomiarowa, PDOP, L1/L2, geoida itp…)

b). konstrukcją odbiorników (ARP, centrum fazowe). • Zasada pomiaru pseudoodległości i wykonywania pomiarów fazowych,

a). zakłócenia i deformacje sygnału.

b). co naprawdę mierzy odbiornik GPS? • Układy współrzędnych wykorzystywane w pomiarach satelitarnych.

 • Omówienie technik pomiarowych oraz ich przydatności w zastosowaniach geodezyjnych.

 • Zasady projektowania sieci i organizacji pomiarów satelitarnych.

 • System ASG-EUPOS

a). sposób korzystania,

b). rzeczywiste dokładności,

c). zagrożenia.


 • Dokumenty przekazywane do ODGIK

a). stan prawny.

 • Przetwarzanie wyników obserwacji satelitarnych.

a). prezentacja obliczeń wykonywanych w programie GEONET,

b). postprocessing,

c). wstępna kontrola poprawności wyników pomiaru,

d). wyrównanie swobodne,

e). wyrównanie na elipsoidzie,

f). wyrównanie sieci zintegrowanych,

g). transformacje wyników pomiaru, niwelacja satelitarna, geoida,

h). wyrównanie sieci niwelacji satelitarnej,

i). lokalna transformacja wysokości (prezentacja w programie GEONET).

Dyskusja na temat problemów praktycznych związanych z tematem szkolenia
UMOWA - ZGŁOSZENIE na szkolenie:

LCESiS informuje, iż umowa-zgłoszenie na szkolenie jest nierozłączną częścią oferty szkoleniowej oraz, iż przysłanie umowy zgłoszenia oznacza akceptację treści zawartej w całej ofercie- jednocześnie prosimy o przysyłanie całej treści umowy-zgłoszenia(Proszę wypełnić zgłoszenie wyraźnym pismem drukowanym)
TECHNIKA SATELITARNA W GEODEZJI

(wykładowca –Tomasz Świętoń)

   1. Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel/fax: NIP...........................................................................................................................................................................

NIP.................................................TEL……………………….…....................FAX...............................................

email uczestnika szkolenia..............................................................................................................................

25 stycznia 2012 w Kielcach - Hotel DAL, ul. Piotrkowska 12


Numer kontaktowy (komórkowy) osoby zgłoszonej w nagłych wypadkach (np. choroba wykładowcy):

 1. ………………………………………………………………………………………………………………...

 2. zgłasza uczestnictwo następujących osób w szkoleniu:............................................................................................................................................................................

imię i nazwisko stanowisko

Opłatę za udział w szkoleniu w kwocie .....................uiszczamy przelewem na konto Lubuskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Gorzowie Wlkp. Bank BPH 39 1060 0076 0000 3260 0090 4615,


z dopiskiem „GPS w geodezji– Kielce 25.01.2012” na przelewie. Upoważniamy LCESiS do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy.

Przyjmujemy do wiadomości, że niezgłoszenie pisemnej rezygnacji ze szkolenia na 3 dni roboczych przed terminem, spowoduje obciążenie zgłaszającego kosztami szkolenia (dotyczy to również przesunięcia terminu szkolenia), oraz że przy przesunięciu terminu szkolenia dokonana wcześniej wpłata zostanie zaliczona na następny termin.Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że środki wpłacone na szkolenie podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku ewidentnej winy organizatora. Również tylko w tej sytuacji nieobecny uczestnik nie będzie obciążony kosztem szkolenia.

W przypadku uzasadnionej nieobecności słuchacza istnieje możliwość zwrotu 50% ceny szkolenia lub obciążenia rachunkiem w takiej wysokości (w przypadku nieuiszczenia opłaty przed szkoleniem)

.........................................................

podpis i pieczątka osoby delegującej

Pobieranie 27.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna