Techniki w poradnictwie sylabus strPobieranie 53.31 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar53.31 Kb.

Techniki w poradnictwie – sylabus str.

Instytut TCM International

Techniki w poradnictwie (PT 663)

Sylabus – lato 2007

Profesor: William Hilgendorf, Ph.D. e-mail: Bill@TCMI.org

Opis zajęć
Zajęcia mają na celu zapewnienie pogłębionej wiedzy i praktyki w poradnictwie chrześcijańskim. Wskazane jest, choć nie bezwzględnie wymagane, aby studenci przystępowali do zajęć po zrealizowaniu kursu z Teologii i praktyki poradnictwa, który przedstawia biblijne podstawy poradnictwa chrześcijańskiego.
Uzasadnienie zajęć
Poradnictwo jest relacyjną metodą komunikowania ewangelii i pomagania chrześcijanom w upodabnianiu się do Chrystusa. Zajęcia pomogą studentom lepiej rozumieć osoby, które cierpią na określone problemy/zaburzenia i pomagać im.
Cele zajęć:
Poznawcze (wiedza):

 1. Zdobyć umiejętność definiowania problemów człowieka (grzech i psychopatologia)

 2. Zrozumieć, jak prawdy biblijne mogą zostać zintegrowane z praktyką poradnictwa.

Afektywne (postawa): 1. Zachować postawę pokory, rozumiejąc, jak własne kwestie doradcy mogą wpływać na udzielanie porad oraz wykształcić w sobie postawę otwartości na usługiwanie innym w kościele poprzez poradnictwo.

Wolicjonalne (umiejętność): 1. Praktykować budowanie relacji (np. okazywanie empatii, aktywne słuchanie)

 2. Umieć zastosować określone techniki poradnictwa wobec różnych problemów oraz wykorzystać te umiejętności w bardziej efektywnej ewangelizacji.

Powyższe cele odnoszą się do rezultatu #4 dla programów studiów M.A. i M.Div.


Podręczniki:
1). Collins Gary R., Poradnictwo chrześcijańskie, Chrześcijański Instytut Biblijny 2005, strony 25-774.
2). Pismo Święte: List do Efezjan, List do Filipian, List Jakuba.

Dodatkowe lektury

Adams, J. (1979). A Theology of Christian Counseling: More Than Redemption. Grand Rapids, MI. Zondervan.

Clinton, T., & Ohlschlager, G. (Eds.). (2002). Competent Christian Counseling.

Colorado Springs, CO: WaterBrook Press.

Clinton, T., Hart, A., & Ohlschlager, G. (2005). Caring for People God’s Way. Nashville, TN: Thomas Nelson, Inc.

Clinton, T., Hindson, E., & Ohlschlager, G. (Eds.). (2001). The Soul Care Bible.

Nashville, TN: Thomas Nelson Inc.

Cloud, H., & Townsend, J. (2001). How People Grow. Grand Rapids, MI: Zondervan.

Crabb, L. (1977). Skuteczne poradnictwo biblijne. Uniwersytet chrześcijański “VISION”, Wrocław

McGee, R. (1990). The Search For Significance. Second Edition. Houston, TX: Rapha Publishing.Zadania do wykonania przed zajęciami
1. Modlitwa i przygotowanie duchowe

Przez zajęciami: student powinien udokumentować duchowe przygotowania do zajęć, najlepiej wykorzystując w tym celu formularz Oświadczenie dotyczące lektury i modlitwy udostępniony studentom przez Instytut TCM. Módl się o wykładowcę, tłumacza, siebie oraz innych studentów, którzy wezmą udział w zajęciach. Proś Boga, aby przekształcił ciebie i twoją służbę w rezultacie udziału w tych zajęciach. Módl się, aby Bóg dał nam ducha chrześcijańskiej jedności i wspólnoty. Przygotowania duchowe mogą obejmować takie dyscypliny, jak post, milczenie, odosobnienie, uwielbienie, studiowanie itp., i powinny trwać łącznie co najmniej 10 godzin. Każdy dzień opóźnienia w złożeniu raportu będzie skutkował obniżeniem oceny o pół stopnia. Raport należy złożyć pierwszego dnia zajęć, jeśli to możliwe, w j. angielskim. W czasie zajęć: Kontynuuj codzienną modlitwę i praktykowanie innych dyscyplin duchowości dla osobistego uzdrowienia, rozwoju i zrozumienia koncepcji prezentowanych na wykładach.
2. Lektura przed zajęciami

Wymień książki, które przeczytałeś przygotowując się do zajęć – tytuł, autora, przeczytane strony oraz okres (ogólne daty), w którym czytałeś daną książkę. Raport należy złożyć pierwszego dnia zajęć, jeśli to możliwe, w j. angielskim. Można w tym celu wykorzystać formularz Oświadczenie dotyczące lektury i modlitwy udostępniony studentom przez Instytut TCM. Ocena za ten aspekt przygotowań do zajęć będzie proporcjonalna do liczby przeczytanych stron. Maksymalną liczbę punktów otrzymają osoby, które przeczytały co najmniej 800 stron.(Dla studentów polskojęzycznych polecenie to zawiera się już w literaturze obowiązkowej, jakkolwiek dodatkowa literatura na pewno będzie mile widziana przez wykładowcę – Michał Weremiejewicz)

3. Praca pisemna

Napisz pracę pisemną o objętości od 8 do 11 stron na temat wybranego problemu/zaburzenia. Proszę, nie wybieraj tego samego problemu, o którym pisałeś pracę na jakiekolwiek wcześniejsze zajęcia. Sugerowane tematy to: depresja, wybrane zaburzenie lękowe (np. fobia społeczna, agorafobia, zaburzenie paniczne, zespół stresu pourazowego, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, niespecyficzne zaburzenia lękowe), wybrane zaburzenie osobowości, bezsenność, zaburzenia łaknienia (np. bulimia, anoreksja), samobójstwo, problemy z gniewem lub mechanizmy obronne. Inne jednostki diagnostyczne, którym można poświęcić prace, to: schizofrenia, nadużywanie i uzależnienie od alkoholu, nadużywanie i uzależnienie od narkotyków, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzenie dwubiegunowe (wcześniej nazywane „depresją maniakalną”) lub zaburzenie opozycyjno-buntownicze. Praca powinna zawierać następujące informacje: 1) w jaki sposób identyfikuje/diagnozuje się dane zaburzenie, jego charakterystyczne cechy i symptomy; 2) występowanie (np. jak często występuje w twoim kościele, kraju, Europie i/lub Stanach Zjednoczonych); 3) przyczyny problemu/zaburzenia; 4) historia rozumienia problemu/zaburzenia, np. jak zmieniało się zrozumienie tego problemu w historii; 5) możliwe terapie; 6) perspektywy i zasady biblijne odnoszące się do problemu/zaburzenia (Nie wystarczy wymienić fragmentów! Dokładnie opisz, jak te fragmenty odnoszą się do tematu pracy); 7) wyjaśnienie, jak ten materiał może zostać wykorzystany w twoim życiu i/lub służbie; 8) bibliografia i odnośniki – powinna zawierać co najmniej 10 lub więcej źródeł. Praca powinna mieć postać wydruku o podwójnych odstępach między liniami, zgodnie z formatem APA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego) i, jeśli to możliwe, w j. angielskim. Pracę należy złożyć pierwszego dnia zajęć. Za każdy dzień opóźnienia ocena zostanie obniżona co najmniej o pół stopnia. Aby praca otrzymała maksymalną ocenę, musi zawierać każdą część wymienioną powyżej. Upewnij się, aby część 6 i 7 odzwierciedlały twoje pogłębione przemyślenia, ponieważ przekładają się one na 66% końcowej oceny za pracę. Nie popełniaj plagiatu! Kryteria plagiatu są jasno określone i plagiat traktowany jest jako poważne wykroczenie.


4. Wypełnij test typów osobowości wg. teorii Junga: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Nie jest to bezwzględne wymaganie, lecz wykłady na temat osobowości będą bardziej zrozumiałe, jeśli będziesz znać swój typ osobowości. Jeden z krótkich kwestionariuszy jest dostępny nieodpłatnie na stronie www.humanmetrics.com. Można tam wypełnić test i uzyskać dwie nieodpłatne interpretacje autorstwa D. Kiersey’a i Joe Butt’a.


Prace w czasie sesji:
Wywiad: Każdy student będzie zobowiązany przeprowadzić wywiad (rozmowę) z innym studentem, wykorzystując umiejętności omawiane podczas zajęć, takie jak słuchanie i właściwie korzystanie z pytań. Cele wywiadu zostaną omówione podczas zajęć i obejmują m.in. zrozumienie różnych kontekstów rozwoju osoby, z którą przeprowadzany jest wywiad oraz pomoc tej osobie w rozważeniu wszelkich barier na drodze do psychologicznego i duchowego dobrostanu. Wszystkie materiały i informacje zostaną zachowane w tajemnicy.
Aktywność: Ocena za aktywność będzie opierała się na takich czynnikach jak obecność, przemyślane zaangażowanie w dyskusje podczas zajęć, zadawanie adekwatnych pytań i gotowość do prowadzenia rozważań biblijnych/modlitwy podczas zajęć.

Egzamin końcowy: W ostatnim dniu zajęć odbędzie się egzamin końcowy. Egzamin będzie połączeniem testu wielokrotnego wyboru, pytań typu „prawda czy fałsz” oraz wymagających krótkich odpowiedzi. Częścią egzaminu może być równie sporządzenie pisemnej odpowiedzi na rolę „klienta” odegraną przez wykładowcę.
Plan zajęć (sugerowany)


 1. Etapy poradnictwa

 2. Przegląd podstawowych umiejętności: okazywanie uwagi, słuchanie, reagowanie

 3. Cechy skutecznych doradców

 4. Ocena przypadku: pierwsza sesji

i. Korzystanie z formularzy, kwestionariuszy i prostych narzędzi diagnostycznych

ii. Diagnoza wg. DSM-IV 1. Wyznaczanie celów

 2. Pomoc w sytuacjach kryzysowych

 3. Uczenie asertywności

 4. Terapia stanów lękowych

 5. Terapia depresji

 6. Terapia uzależnień od środków chemicznych

 7. Terapia problemów seksualnych

 8. Terapia zaburzeń osobowości

 9. Etyka w poradnictwie

 10. Interwencja w problemach małżeńskich, techniki oparte o badania naukoweMetody dydaktyczne
Zajęcia będą miały intensywny i interaktywny charakter. Dlatego kluczową rzeczą jest zachowanie tajemnicy i wzajemnego szacunku. Część zajęć będzie miała charakter krótkich scenek odgrywanych z innymi studentami w celu ćwiczenia umiejętności. Podczas odgrywania roli „klienta” pomocne będzie wybranie do omówienia rzeczywistych problemów, nie muszą to jednak być szczególnie bolesne wspomnienia lub kwestie ani głęboko skrywane sekrety. Równie użyteczne będą typowe problemy życiowe: nawyk, z którym pragniemy zerwać, trudności w relacjach z innymi ludźmi, obszar rozwoju osobistego, zmartwienie, szczegółowe cele. Zajęcia będą połączeniem wykładu, dyskusji, obserwacji nagrań sesji poradnictwa oraz reakcji na przeczytane lektury.

Elementy i kryteria oceny końcowej
Pamiętaj, że za każdy dzień opóźnienia zadania do wykonania przed sesją lub w jej trakcie ocena za to zadanie zostanie obniżona o pół stopnia.
Ocena końcowa zostanie wyznaczona według następujących kryteriów:
1. Przygotowanie duchowe przed sesją 5%

2. Praca pisemna przed sesją 30%

3. Lektura przed sesją 20%

4. Aktywność w czasie zajęć 5%

5. Egzamin końcowy 40%
Skala oceny końcowej:
A+ 100-96%

A 95-93%

A- 92-90%

B+ 89-86%

B 85-83%

B- 82-80%

C+ 79-76%

C 75-73%

C- 72-70%

D+ 69-66%

D 65-63%

D- 62-60%

F 59 i mniej

Bibliografia do zająć, łącznie z medigrafią.
www.aacc.net

American Association for Christian Counselors


www.FamilyDoctor.org

American Academy of Family Physicians


http://www.aapc.org

American Association of Pastoral Counseling


www.suicidology.org

American Association for Suicidology


http://www.apa.org

American Psychological Association


www.dr-bob.org/mental.html

strony o zdrowiu psychicznym wybrane przez Dr Roberta Hsiunga, M.D.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

National Institutes of Health Medline


http://www.nimh.nih.gov/

National Institute of Mental Health (NIMH)


www.psychcentral.com

Strona Dr Johna Grohola, Psy.D.Ocena umiejętności doradcy

(adaptowane za: Bernard, 1998)


1 — wymaga poprawy

2 — wystarczające

3 — dobre

4 — silna strona studenta

5 — przekracza oczekiwania
1. Umiejętności budowania relacji i okazywania uwagi.

a. Przygotowuje się w modlitwie do procesu pomagania.

b. Słucha uważnie i okazuje zrozumienie klientowi.

c. Jest autentyczny i pełen osobistego ciepła.

d. Okazuje szacunek.

e. Jest wrażliwy na czynniki kulturowe.

f. Rozumie kontekst rozwojowy klienta.

g. Potrafi przyjąć różne kwestie i uczucia wyrażane przez klienta.

h. Umiejętnie korzysta ze swoich silnych stron, łącznie z poczuciem humoru i samo-ujawnieniem.

i. Potrafi zidentyfikować i prześledzić główne kwestie prezentowane przez klienta.

j. Stawia klientowi wyzwania w odpowiednim czasie i okazując niezbędne wsparcie.
2. Umiejętności diagnostyczne

a. Potrafi ująć zgromadzone informacje w sensowne ramy.

b. Potrafi odróżnić zachowania normalne od problematycznych.

c. Potrafi jasno opisać poznawcze, afektywne, behawioralne i systemowe aspekty problemów klienta.

d. Potrafi współpracować z klientem w przekształceniu problemów w realistyczne cele.

e. Potrafi krytycznie ocenić swoją pracę.


3. Umiejętności interwencji

a. Umiejętnie zadaje pytania.

b. Integruje w terapii prawdy biblijne.

c. Zachowuje odpowiednie tempo podczas sesji.

d. Umiejętnie korzysta z niedyrektywnych interwencji.

e. Umiejętnie korzysta z interwencji afektywnych.

f. Umiejętnie korzysta z interwencji poznawczych.

g. Umiejętnie korzysta z interwencji behawioralnych.

h. Umiejętnie korzysta z interwencji systemowych.
4. Umiejętności zawodowe

a. Jest świadomy kwestii osobistych, które mogą wpływać na udzielanie porad.

b. Jest otwarty na uwagi superwizora i korzysta z jego usług.

c. Jest świadomy swoich ograniczeń i nie reaguje przesadnie w związku z tym.


Informacje o studencie-kliencie i zgoda na udział w poradach
Imię i nazwisko:

Płeć: (zaznacz) Mężczyzna Kobieta

Wiek:

Stan cywilny (zaznacz) Wolny Żonaty/Mężatka Rozwiedzion(a) Wdowa(-wiec)Język ojczysty:

Inne języki, którymi możesz posługiwać się w czasie sesji „poradnictwa”:

Konkretne kwestie, które chciałbym omówić (w j. angielskim, jeśli możliwe)

Zgadzam się na udział w sesji prowadzonej przez doradcę – studenta TCMI. Rozumiem, że student-doradca będzie pod superwizją licencjonowanego psychologa klinicznego i wykładowcy TCMI. Zgadzam się na udział w poradach psychologa klinicznego, poprzez superwizję, jaką obejmie on studenta-doradcę. Wszystko, co powiem, będzie objęte tajemnicą zawodową, z wyjątkiem sytuacji, w których stanowiłbym bezpośrednie zagrożenie dla mnie lub innej osoby. Mam prawo wycofać się z porad w dowolnym momencie. Mogę zadawać pytania w dowolnym z czasie sesji i odmówić wykonania poleceń. Zgadzając się na dobrowolny udział w poradach, jestem gotów: 1) Modlić się przed, w czasie i po każdej sesji, oraz 2) Przychodzić punktualnie i pozostawać uważnym podczas 45-60 minut trwania sesji.

________________________________ ___________________

Podpis studenta-klienta Data

________________________________ ___________________

Podpis profesora-superwizora DataFormularz informacji o kliencie

Data ____________________

Imię i nazwisko ______________________________________________

Płeć (zaznacz) Mężczyzna Kobieta

Wiek ____________________

Aktualna sesja/Profesor studenta-klienta _________________________________________


Powód, dla którego zgadzam się na udział w poradach:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Opisz swoje dotychczasowe doświadczenia u otrzymywaniu porad:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Informacje o rodzinie (zapisz imiona i nazwiska osób, z którymi mieszkasz – współmałżonka, rodzeństwa, dzieci, rodziców):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Zawody wykonywane obecnie i w przeszłości:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Wykształcenie (np. najwyższy ukończony poziom edukacji lub tytuł naukowy):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Historia duchowa i przynależność religijna:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Obecne i przeszłe problemy zdrowotne, przyjmowane lekarstwa, ograniczenia fizyczne, chroniczne schorzenia (ból):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Opisz problemy, jakie wystąpiły w którejkolwiek z poniższych dziedzin:


Smutek

Zdenerwowanie/martwienie się

Sen

ŁaknienieMyśli samobójcze

Gniew


Małżeństwo

Seks


Zdolność koncentracji/pamięć

Duchowość/wiara

Niska samoocena

Wychowanie dzieci

Życie zawodowe

Nauka w szkole

Nadużywanie substancji chemicznych (nikotyna, alkohol, narkotyki)

Zdrowie fizyczneBycie ofiarą różnych nadużyć

Pobieranie 53.31 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna