Technikum czteroletniePobieranie 24.35 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar24.35 Kb.
KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZSR W MIĘDZYŚWIECIU

TECHNIKUM CZTEROLETNIE

  • technik rolnik

- samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego,

- wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,

- prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji

zwierzęcej i roślinnej,

- podejmowanie decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,

- podejmowanie pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,

- uprawnienia do ubiegania się o dotacje unijne.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

- rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych,

- urzędach gmin,

- instytucjach służby rolnej,

- indywidualnych gospodarstwach rolnych.


- zdolności związane z planowaniem i organizacją żywienia zborowego i żywienia rodziny,

- umiejętności urządzania zakładów gastronomicznych, gospodarstw domowych,

umiejętnego sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,

estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta,

- umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności

gospodarczej,

- umiejętność zarządzania i finansowania działalności gospodarczej,

- potrafi organizować bale, wesela, żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie

- projektowanie i aranżowanie wnętrza sal konsumpcyjnych
- organizacja promocji i reklamy.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

- wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki itd.,

- własnej działalności gospodarczej.


  • technik architektury krajobrazu

- projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych

obiektów architektury krajobrazu,

- posługiwanie się dokumentacją techniczną,

- użytkowanie maszyn i wykorzystywanie specjalistycznych programów komputerowych.Absolwent może znaleźć zatrudnienie:

- we własnych firmach zajmujących się projektowaniem i zakładaniem ogrodów przydomowych,

- w firmach zajmujących się projektowaniem zieleni, skwerów,

- w przedsiębiorstwach prowadzących działalność projektową, budowlaną, architektury zieleni, kwiaciarniach,

- w pracowniach architektury krajobrazu, placówkach służb ochrony

zabytków i ochrony przyrody, szkółkach drzew, krzewów, roślin ozdobnych.  • technik inżynierii środowiska i melioracji

- wiedza z zakresu inżynierii sanitarnej, wodnej i melioracyjnej, jak również z zakresu ochrony i rekultywacji środowiska, urządzania terenów miejskich,

- przygotowanie do pracy w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką przestrzenną i komunalną, melioracją

i zagospodarowaniem użytków zielonych, 
- nadzór i wykonanie eksploatacji systemów wodno-melioracyjnych, zabezpieczenia

przeciwpowodziowego, oczyszczania ścieków, sanitacji wsi,

- określanie źródła zagrożeń środowiska naturalnego,

- prowadzenie robót inżynieryjno-budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Absolwent może znaleźć zatrudnienie:

- we własnej firmie,

- w przedsiębiorstwach i firmach branżowych,

- w biurach i pracowniach projektowych z zakresu inżynierii środowiska,

- w przedstawicielstwach handlowych, firmach marketingowych,

- w placówkach zajmujących się gospodarką komunalną i budownictwem,

- w firmach związanych z gospodarką wodną.

  • technik logistyk

- jeden z najnowocześniejszych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym,
- transport lotniczy, drogowy, kolejowy,
- magazynowanie, spedycja i przepływ towarów,
- rozpoznanie potrzeb rynku w zakresie zarządzania i informacji.


Absolwent może znaleźć zatrudnienie:

- w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-przemysłowych,
- w jednostkach samorządu terytorialnego,
- na stanowiska specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania i produkcji zapasów.


  • TRZYLETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

  • Kucharz

- wiadomości oraz umiejętności samodzielnego przygotowania potraw i napojów w punktach małej gastronomii zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia.

Profil przygotowuje do podjęcia pracy w różnorodnych zakresach zbiorowego żywienia, np. restauracjach, barach, stołówkach pracowniczych

* mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

- obsługa ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych,
- wykonywanie zabiegów agrotechnicznych,


Absolwent może znaleźć zatrudnienie:

- w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa,


- samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

SZKOŁA POLICEALNA

  • opiekunka środowiskowa

- pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych,
- udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
- mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
- aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,
- doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
- kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych,
- inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu,
- praca w ośrodkach opiekuńczych- pracę można znaleźć nie tylko w Polsce, ale również w całej UE.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie:

- w ośrodkach opiekuńczych nie tylko w Polsce, ale również w całej UE.

KURS KWALIFIKACYJNY

Kwalifikacje rolnicze nabyte w wyniku kursu umożliwiają:
- samodzielnie prowadzenie gospodarstw rolnych, podejmowanie pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
- wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej i roślinnej,
- podejmowanie decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,
- pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
- ubieganie się o dotacje unijne.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

- rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych,

- urzędach gmin,

- instytucjach służby rolnej,- indywidualnych gospodarstwach rolnych.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna