Technologie radiacyjne w ochronie środowiskaPobieranie 205.22 Kb.
Strona1/7
Data09.05.2016
Rozmiar205.22 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


- Politechnika Warszawska -


Praca zaliczeniowa na temat:

Technologie radiacyjne w ochronie środowiska (usuwanie zanieczyszczeń gazów, pomiar zapylenia, zanieczyszczeń materiałów, itp.)

Prowadzący przedmiot:Prof. dr hab. Jan Pluta

Pracę wykonała:

Mgr inż. Wanda Baj


- Warszawa 2004 -

Spis treści:
Wstęp 5

Rozdział I Zanieczyszczenia 6

1.1 Podstawowe pojęcia: 6

1.2 Źródła zanieczyszczeń: 6

Rozdział II Źródła promieniowania 8

Rozdział III Metody redukcji gazów odlotowych 12

3.1. Urządzenia odpylające 13

3.1.1. Komory osadcze 14

3.1.2. Cyklony 15

3.1.3. Odpylacze filtracyjne (tkaninowe) 17

3.1.4. Odpylacze elektrostatyczne (elektrofiltry) 17

3.1.5. Płuczki bez wypełnienia 19

3.1.6. Płuczki z wypełnieniem 19

3.1.7. Płuczki pianowe 20

3.1.7. Płuczki z przepływem gazu przez zamknięcie wodne 20

3.1.8. Odpylacze wirnikowe z dezintegratorem Theissena 20

Rozdział IV Pomiar zapylenia gazów 21

4.1. Fluorescence analyser AF - 30 21

4.2. Mining radiometer RGR - 40 23

4.3. Portable radon concentration gauge RM - 1 23

4.4. Airborne Dust Concentration Gauge AMIZ - 2000 24

Rozdział V. Sterylizacja sprzętu medycznego 25

Rozdział VI Inne zastosowania technik radiacyjnych 26

6.1. Sieciowanie radiacyjne w produkcji materiałów 30

6.2. Utwardzanie powłok 33

6.3. Radiacyjna modyfikacja włókien i tkanin 33

6.4. Degradacja radiacyjna 33

6.5. Badania materiałowe 33

Rozdział VII Współczesne problemy radiografii przemysłowej 35

7.1. Zabezpieczenia: 35

7.2 Detektory 37

7.3 Niepewność pomiarów radiograficznych 41

7.4 Tendencje w rozwoju radiografii 43

7.5 Radiografia bezpośrednia ("direct") i natychmiastowa ("instant") 44

7.6 Radiografia 3D 45

7.7 Badania kompleksowe 46

Literatura 48
Wstęp

Technologie radiacyjne w ochronie środowiska określają wszystkie obszary zastosowań danej techniki w procesach produkcyjnych, służące pośrednio lub bezpośrednio ochronie środowiska. W niektórych przypadkach wykorzystanie techniki radiacyjnej jest powodowane przesłankami zgoła innymi aniżeli ochrona środowiska, często są nimi redukcje kosztów wykorzystywania energii w procesie produkcyjnym.

Określenie "metody radiacyjne" używane jest czasem, gdy mówimy o wszelkich metodach i technikach badań nieniszczących wykorzystujących promieniowanie jonizujące. Tak więc określenie to obejmuje przede wszystkim radiografię przemysłową (do której zaliczana jest zwyczajowo radioskopia i pewne techniki radiometryczne) ale również penetranty radioaktywne (Kr-85), znaczniki promieniotwórcze do badań szczelności, skaning radiometryczny aparatów i urządzeń, aktywację cienkich warstw do monitoringu zużycia części maszyn i korozji, dyfrakcję X i neutronów do pomiaru naprężeń i charakteryzacji struktury, anihilacje pozytronów do badań płynięcia materiałów i inne techniki.

Praca traktuje głównie o sposobach wykorzystania technik radiacyjnych w ochronie środowiska, w tym do: usuwania zanieczyszczeń gazów, pomiaru zapylenia oraz zanieczyszczeń materiałów.

Informacje zawarte w niniejszym referacie pochodzą głównie z abstraktów konferencji "Przegląd rozwoju ilościowych metod nieniszczących" (Kanada, lipiec 1999), z konferencji Francuskiej Konfederacji Badań Nieniszczących (COFREND, Nante 1997) oraz z bieżących czasopism NDT oraz zawiera materiały zawarte w publikacjach i opracowaniach wymienionych w spisie literaturowym.

Rozdział I Zanieczyszczenia
1.1 Podstawowe pojęcia:


Zanieczyszczenie powietrza – obecność w dolnej warstwie atmosfery substancji stałych ciekłych i gazowych w ilościach i rodzaju przekraczających dopuszczalne stężenia czyli w ilościach nie tylko uciążliwych dla człowieka lub wywierających ujemny wpływ na jego zdrowie, ale także szkodliwych dla roślin, zwierząt, niekorzystnych dla gleby i wody.

W inżynierii ochrony środowiska definiuje się zanieczyszczenia jako składniki obce w jakimś elemencie ekosystemu, które do niego nie należą i zniekształcają jego cechy oraz właściwości.1.2 Źródła zanieczyszczeń:

Najczęściej spotykane są podziały bądź to według elementów którym zagrażają. Zanieczyszczenia obejmują wtedy: • atmosferę

 • wodę

 • powierzchnię ziemi

Drugi podział – według źródeł ich pochodzenia:

 • naturalne – wynikają z procesów zachodzących w przyrodzie

 • sztuczne – zależne od człowieka, powodowane działalnością człowieka.

Naturalne zanieczyszczenia powietrza:

 • pożary lasów i stepów – emitują duże ilości dymów i pyłów (1992 Polska 9 tys ha lasów spłonęło)

 • czynne wulkany, które obok popiołów i dymów emitują toksyczne gazy: SO2, Cl2, F2, H2, pary siarki, para wodna

 • wyładowania atmosferyczne

 • huragany, cyklony, powodzie, a także burze piaskowe i pyłowe, procesy erozji gleby

Wszystkie te źródła zanieczyszczeń mają na ogół charakter sporadyczny i nie stwarzają poważniejszych zagrożeń dla życia na ziemi.

Sztuczne źródła zanieczyszczeń:

 • zanieczyszczenia emitowane przez przemył i energetykę

 • zanieczyszczenia emitowane przez transport

 • zanieczyszczenia komunalne

 • zanieczyszczenia rolnicze – powstają na skutek intensywnej uprawy roli i hodowli

Podział zanieczyszczeń według stref zasięgu:

 • regionalne

 • lokalne

 • globalne

Główne obszary zanieczyszczeń pokrywają się z istniejącymi okręgami przemysłowymi, większymi ośrodkami miejskimi oraz ich najbliższym otoczeniem.

Podstawowe źródła zanieczyszczeń mają charakter ściśle lokalny. Koncentrują się w miastach i ośrodkach przemysłowych.Do najważniejszych źródeł zanieczyszczeń należą:

 1. w krajach o wysokim stopniu rozwoju motoryzacji

 • pojazdy mechaniczne spalinowe (70% wszystkich zanieczyszczeń)

 • przemysł, elektrownie cieplne, urządzenia grzewcze lokalne

b) w krajach o niskim stopniu rozwoju motoryzacji

 • przemysł, energetyka, elektrownie cieplne (60-70%)

 • pojazdy mechaniczne spalinowe

Na świecie jest ok. 100 wielkich miast (powyżej 1 mln ludzi) i ok. 100 wysokoskoncentrowanych okręgów przemysłowych takich jak: Zagłębie donieckie i kuźnieckie oraz środkowy Ural w Rosji, zagłębie Ruhry w Niemczech, Dolina Mozy i Sandry w Belgii, okręg ostawsko - karwiński w Czechach. W Polsce – Górnośląski Okręg Przemysłowy. Inne regiony świata – północno-wschodnie wybrzeże Japonii, USA – przypada ok. 1/3 wszystkich zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Do miast szczególnie zanieczyszczonych należą: Chicago, Detroit, Nowy Jork, Los Angeles, Nowy Orlean, San Francisco. Wszystkie te źródła tworzą jakby pasmo sztucznych wulkanów wyrzucających każdego dnia ok. 70 mln ton pyłów i gazów na dobę. Ocenia się że wszystkie pozostałe źródła zanieczyszczeń emitują każdego roku ok. 24 mln ton gazów i pyłów z czego ok. 25 % (6 mln ton) emitowanych jest z terenów USA.

  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna