Tekst jednolity wraz ze zmianamiPobieranie 0.84 Mb.
Strona1/31
Data02.05.2016
Rozmiar0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY CZARNKÓW
Załącznik nr 1 do uchwały Nr L/354/10

Rady Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010 r.


TEKST JEDNOLITY WRAZ ZE ZMIANAMI:

1. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW NA OBSZARACH PRODUKCJI ELEKTROENERGRTYCZNEJ (PE),

Załącznik do uchwały nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 kwietnia 2012r.

Zmiany w tekście jednolitym napisane są kursywą na szarym tle

2. ZMIANĄ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW NA OBSZARZE WSI BRZEŹNO

Załącznik do uchwały nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012r.

Zmiany w tekście jednolitym zaznaczono kolorem niebieskim
CZERWIEC 2012 R.

Uchwała Nr L/354/10 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków.
INTEGRALNE CZĘŚCI UCHWAŁY W SPRAWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNGO GMINY CZARNKÓW OBEJMUJĄ:

 • tekst studium, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

 • rysunek studium w skali 1:25000, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

PROJEKT STUDIUM OPRACOWAŁ ZESPÓŁ W SKAŁADZIE:

 • mgr inż. arch. Tomira Łęska-Oleszak – główny projektant

 • mgr inż. arch. Witold Oleszak – zagadnienia przestrzenne i kulturowe

 • dr Andrzej Kucharczyk – zagadnienia środowiska przyrodniczego, rolnictwa i leśnictwa

 • mgr inż. Mieczysław Cholewo – zagadnienia infrastruktury technicznej

 • mgr inż. Piotr Stróżyński – zagadnienia komunikacji

 • tech. bud. Danuta Nowakowska mgr Wojciech Kramarz – opracowanie graficzne


ZMIANY STUDIUM:
1. Uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarach produkcji elektroenergetycznej (PE) opracowanej na podstawie Uchwały Nr XII/109/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarach produkcji elektroenergetycznej PE.
INTEGRALNE CZĘŚCI UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNGO GMINY CZARNKÓW NA OBSZARACH PRODUKCJI ELEKTROENERGETYCZNEJ (PE) :

 • tekst jednolity studium, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

 • rysunek studium w skali 1:25000, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

 • Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czarnków na obszarach produkcji elektroenergetycznej PE w tekście jednolitym napisane są kursywą na szarym tle.
PROJEKT ZMIANY STUDIUM OPRACOWAŁ ZESPÓŁ W SKŁADZIE:

 • Mgr inż. arch. Aleksandra Piskorska – członek Północnej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Gdańsku nr G-001/2002, główna projektant,

 • Mgr inż. Marta Lisowska,

 • Mgr Katarzyna Hrynkiewicz
N I P 584-020-36-47 R E G O N 008049023

K R S 0000093085 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 84.000 zł

Tel/fax (58) 554-84-40 tel. (58) 520-92-22, 520-92-23

Mail: urbppp@ppp.gda.pl www.ppp.gda.pl


2. Uchwała Nr XX/1752012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno.
INTEGRALNE CZĘŚCI UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNGO GMINY CZARNKÓW NA OBSZARZE WSI BRZEŹNO OBEJMUJĄ:


 • tekst jednolity studium, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

 • rysunek studium w skali 1:25000, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

 • rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno zaznaczono kolorem niebieskim.


Projekt zmiany Studium opracował

ZESPÓŁ W SKŁADZIE:

mgr Magdalena Kalinowska – członek ZOIU - 383

mgr Anna Paduch


SPIS TREŚCI


CZĘŚĆ I - WSTĘP 9

1. Podstawa prawna opracowania studium i jego zmian. 9

1.1. Podstawa prawna opracowania Studium 9

1.2. Podstawa prawna opracowania zmian Studium 9

2. Wyniki oceny aktualności studium. 9

3. Obowiązujące przepisy prawa miejscowego. 11

3.1. Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego: 11

3.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obejmujące następujące uchwały: 11

4. Materiały wykorzystane w trybie sporządzania studium. 12

CZĘŚĆ II 14

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW 14

1. Uwarunkowania wynikające ze stanu zagospodarowania oraz potrzeb rozwoju gminy. 14

1.1. Podstawowe dane o gminie. 14

1.2. Uwarunkowania funkcjonalne obszaru oraz sieci osadniczej gminy Czarnków. 15

1.2.1.Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru gminy. 15

1.2.2. Sieć osadnicza. 15

1.2.3.Struktura przyrodnicza. 16

1.3. Cele strategiczne rozwoju gminy. 17

1.3.1.Strategia Rozwoju Gminy Czarnków. 17

1.3.2.Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnków. 18

2. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska przyrodniczego. 18

2.1. Rzeźba terenu. 18

2.2. Geologia – zróżnicowane litologiczne podłoża. 19

2.3. Baza surowcowa - możliwości jej wykorzystania. 20

2.4. Wody podziemne. 20

2.5. Hydrografia. 21

2.6. Warunki klimatyczne i aerosanitarne. 22

2.7. Warunki glebowe. 23

2.8. Roślinność naturalna, zieleń urządzona. 23

2.9. Świat zwierzęcy. 24

2.10. Powiązania ekologiczne. 24

3. Uwarunkowania wynikające ze stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 26

3.1. Uwarunkowania rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej 26

3.2. Uwarunkowania rozwoju gospodarki leśnej. 28

4.1. Rys historyczny. 31

4.2. Ocena zasobów dziedzictwa kulturowego. 34

4.3. Prawna ochrona zabytków. 37

4.3.1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego na obszarze gminy Czarnków. 37

4.3.2. Gmina Czarnków – zabytki wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. 38

4.3.3. Wytyczne konserwatorskie. 47

5. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji. 50

5.1. System komunikacji drogowej. 50

5.1.1. Ogólna charakterystyka sieci drogowej. 50

5.1.3. Obciążenie ruchem sieci drogowej na obszarze gminy. 51

5.1.4. Komunikacja autobusowa. 52

5.1.5. Komunikacja rowerowa. 52

5.2. System komunikacji kolejowej. 53

5.3. System komunikacji wodnej. 53

5.4.Uwarunkowania rozwoju komunikacji. 53

6. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów infrastruktury technicznej. 53

6.1. Zaopatrzenie w wodę. 53

6.2. Zaopatrzenie w gaz. 55

6.3. Zasilanie w energię elektryczną. 55

6.4. Odprowadzanie ścieków komunalnych. 55

6.5. Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych. 55

6.6. Zaopatrzenie w ciepło. 56

6.7. Gospodarka odpadami stałymi. 56

7. Uwarunkowania ponadlokalne wynikające z innych dokumentów. 57

7.1. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego /dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 19 grudnia 2005 r./. 57

7.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 57

7.2.1. Cele i zasady rozwoju zagospodarowania przestrzeni województwa wielkopolskiego 57

7.2.2. Sieć osadnicza 58

7.2.3. Strefy zróżnicowanej polityki przestrzennej województwa 58

7.2.4. Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, polityka ochrony dóbr kultury 59

7.2.5. System przyrodniczy 59

7.2.6. System komunikacyjny województwa 60

7.2.8. Polityka rozwoju elektroenergetyki 61

7.2.9. Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych 62

7.2.10.Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na terenie gminy Czarnków, określone w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. 62

CZĘŚĆ III 69

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW 69

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy i przeznaczeniu terenów. 69

1.1. Wielkoobszarowa polityka przestrzenna gminy. 69

1.2.Struktura osadnicza gminy. 69

2. Kierunki zagospodarowania wyznaczonych jednostek struktury przestrzennej gminy. 70

2.1. A – OBSZAR ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ – PODSTAWOWY OBSZAR AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ GMINY. 70

2.2. B – SANDR RZEKI FLINTY – OBSZAR PRZYRODNICZY I REKREACYJNY. 70

2.3. C – WĘZŁOWY OBSZAR PRZYRODNICZY – PONADLOKALNA FUNKCJA TURYSTYKI WODNEJ. 70

2.4. D – PUSZCZA DRAWSKA – PÓŁNOCNO-ZACHODNI OBSZAR AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ GMINY. 72

2.5. Wymagania dotyczące przeznaczenia wyznaczonych terenów. 72

2.5.1. Obszary wyłączone z zabudowy. 72

2.5.2. Obszary przeznaczone do zabudowy i zmiany zagospodarowania. 73

2.5.3. Obszary z ograniczeniem dla zabudowy. 74

2.5.4. Zasady zagospodarowania na obszarach produkcji elektroenergetycznej (PE) 75

2.6. Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania wyznaczonych terenów. 76

2.7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów. 76

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego. 77

3.1. Ochrona prawna środowiska przyrodniczego na podstawie przepisów odrębnych. 77

3.2. Wpływ rzeźby na przyszłe zagospodarowanie gminy. 77

3.3. Ograniczenia litologiczne, możliwości wykorzystania surowców geologicznych. 78

3.4. Gospodarka wodami podziemnymi i ich ochrona. 78

3.5. Gospodarka wodami powierzchniowymi i ich ochrona. 79

3.6. Ochrona powietrza. 80

3.7. Przydatność rolnicza gruntów rolnych i ich ochrona. 80

3.8. Ochrona krajobrazu, siedlisk przyrodniczych, szaty roślinnej i zwierząt. 80

3.8.1. Obszary Natura 2000. 80

3.8.2. Rezerwat. 81

3.8.3. Pomniki przyrody. 81

3.8.4. Użytki ekologiczne. 81

3.8.5. Obszary chronionego krajobrazu. 82

3.8.6. Lasy ochronne. 82

3.8.7. Siedliska przyrodnicze, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, powiązania ekologiczne. 82

3.9. Ochrona prawna środowiska w przepisach prawa miejscowego oraz działaniach prowadzących do zrównoważonego rozwoju. 83

4. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 84

4.1. Kierunki rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 84

4.2. Delimitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 86

4.3. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 86

5. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 87

6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji. 89

7. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej. 90

7.1. Zaopatrzenie w wodę. 90

7.2. Zaopatrzenie w gaz. 90

7.3. Zasilanie w energię elektryczną. 91

7.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych. 91

7.5. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. 92

7.6. Zaopatrzenie w ciepło. 92

7.7. Gospodarka odpadami stałymi. 92

7.8. Kierunki rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. 92

8. Obszary rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. 93

8.1. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 93

8.2. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 93

9. Narzędzia polityki przestrzennej. 93

9.1. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 94

9.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których ustalenia są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków. 94

9.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których ustalenia winny być zastąpione, w części, nowym planem. 95

9.4. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 96

CZĘŚĆ IV 101

UZASADNIENIE 101

1. Przyjęte rozwiązania przestrzenne zmiany studium. 101

2. Synteza ustaleń studium. 101

2.1. Cele rozwoju. 101

2.2. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy i przeznaczeniu terenów. 101

2.3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego. 102

2.4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 102

2.5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji. 102

2.6. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej. 102

2.7. Obszary rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. 103

2.7.1. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 103

2.7.2. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 103

2.8. Narzędzia polityki przestrzennej. 103


: zasoby -> files -> 2013 -> luty

Pobieranie 0.84 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna