Teksty przyjęTEPobieranie 1.83 Mb.
Strona1/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


2007 - 2008

TEKSTY PRZYJĘTE

w trakcie posiedzenia we


wtorek
11 grudnia 2007

P6_TA-PROV(2007)12-11 WYDANIE TYMCZASOWE PE 399.759


SPIS TREŚCI
tEKSTY PRZYJĘTE PRZEZ Parlament Europejski


P6_TA-PROV(2007)0578

Zmiana umowy w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych WE/Maroko *

(A6-0457/2007 - Sprawozdawca: Paolo Costa) 1

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0497 – C6-0329/2007 – 2007/0183(CNS)) 1

P6_TA-PROV(2007)0579

Umowy dotyczące przewozów lotniczych WE/Gruzja, Liban, Malediwy, Mołdowa, Singapur oraz Urugwaj *

(A6-0456/2007 - Sprawozdawca: Paolo Costa) 2

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołów zmieniających umowy dotyczące pewnych aspektów przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji, Republiką Libanu, Republiką Malediwów, Republiką Mołdowy, Republiki Singapuru oraz Wschodnią Republiką Urugwaju w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Republiki Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0366 – C6-0265/2007 – 2007/0125(CNS)) 2

P6_TA-PROV(2007)0580

Dostowanie załącznika VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii *

(A6-0455/2007 - Sprawozdawca: Neil Parish) 3

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dostosowującej załącznik VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii (COM(2007)0594 – C6-0405/2007 – 2007/0217(CNS)) 3

P6_TA-PROV(2007)0581

Wywóz produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty *

(A6-0478/2007 - Sprawozdawca: Herbert Bösch) 4

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (COM(2007)0489 – C6-0282/2007 – 2007/0178(CNS)) 4

P6_TA-PROV(2007)0582

Urządzenie sprzęgające oraz bieg wsteczny kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) ***I

(A6-0474/2007 - Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer) 5

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ... grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0319 – C6-0175/2007 – 2007/0117(COD)) 5

(Procedura współdecyzji - ujednolicenie) 5

P6_TA-PROV(2007)0583

Wagi nieautomatyczne (wersja ujednolicona) ***I

(A6-0473/2007 - Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer) 6

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ... grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wag nieautomatycznych (wersja ujednolicona) (COM(2007)0446 – C6-0241/2007 – 2007/0164(COD)) 6

P6_TA-PROV(2007)0584

Maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku pogotowia radiologicznego (wersja ujednolicona) ***I

(A6-0475/2007 - Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer) 7

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ... grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku pogotowia radiologicznego (wersja ujednolicona) (COM(2007)0302 – C6-0205/2007 – 2007/0103(CNS)) 7

P6_TA-PROV(2007)0585

Minimalne normy ochrony cieląt (wersja ujednolicona) *

(A6-0476/2007 - Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni) 8

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej minimalne normy ochrony cieląt (wersja ujednolicona) (COM(2006)0258 – C6-0200/2006 – 2006/0097(COD)) 8

P6_TA-PROV(2007)0586

Obrót materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (wersja przekształcona) *

(A6-0480/2007 - Sprawozdawca: Ioannis Gklavakis) 9

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (wersja przekształcona) (COM(2007)0031 – C6-0093/2007 – 2007/0014(CNS)) 9

P6_TA-PROV(2007)0587

Przepisy przejściowe dotyczące stawek podatku od wartości dodanej *

(A6-0469/2007 - Sprawozdawca: Ieke van den Burg) 18

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów przejściowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej (COM(2007)0381 – C6-0253/2007 – 2007/0136(CNS)) 18

P6_TA-PROV(2007)0588

Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS *

(A6-0484/2007 - Sprawozdawca: Gianni De Michelis) 22

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS odpowiedzialnego za realizację wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (COM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS)) 22

a) ARTEMISIA wnosi wkład finansowy do kwoty 20 mln EUR lub do wysokości 1% kosztów ogólnych projektów, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, ale nie więcej niż 30 mln EUR;

P6_TA-PROV(2007)0589

Wspólne przedsięwzięcie ENIAC *

(A6-0486/2007 - Sprawozdawca: Nikolaos Vakalis) 45

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ENIAC (COM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS)) 45

P6_TA-PROV(2007)0590

Wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych *

(A6-0479/2007 - Sprawozdawca: Françoise Grossetête) 68

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r.w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (COM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS)) 68

(d) dyrektor wykonawczy, z pomocą swojego sekretariatu, zarządza w sposób właściwy funduszami publicznymi i prywatnymi;

(g) przedkłada zarządowi swoje wnioski w sprawie struktury organizacyjnej biura wykonawczego oraz organizuje, kieruje i nadzoruje pracę personelu wspólnego przedsięwzięcia ILI;

P6_TA-PROV(2007)0591

Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo” *

(A6-0483/2007 - Sprawozdawca: Lena Ek) 87

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” (COM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS)) 87

P6_TA-PROV(2007)0592

Ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli Unii Europejskiej w krajach trzecich

(A6-0454/2007 - Sprawozdawca: Ioannis Varvitsiotis) 106

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zielonej księgi: ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli Unii w krajach trzecich (2007/2196 (INI)) 106

P6_TA-PROV(2007)0593

Projekt budżetu korygującego nr 7/2007

(A6-0493/2007 - Sprawozdawca: James Elles) 111

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr  7/2007 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, sekcja III - Komisja (15715/2007 – C6-0434/2007 – A6-0493/2007(BUD)) 111

P6_TA-PROV(2007)0594

Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***II

(A6-0466/2007 - Sprawozdawca: Christopher Heaton-Harris) 113

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej elektronicznego środowiska dla urzędów celnych i handlu (8520/4/2007 – C6-0267/2007 – 2005/0247(COD)) 113

P6_TA-PROV(2007)0595

Ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego ***II

(A6-0389/2007 - Sprawozdawca: Marie-Noëlle Lienemann) 114

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (9388/2/2007 – C6-0261/2007 – 2005/0211(COD)) 114

P6_TA-PROV(2007)0596

Jakość powietrza i czystsze powietrze dla Europy ***II

(A6-0398/2007 - Sprawozdawca: Holger Krahmer) 153

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD)) 153

P6_TA-PROV(2007)0597

Interoperacyjność wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) ***I

(A6-0345/2007 - Sprawozdawca: Josu Ortuondo Larrea) 223

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)) 223

ich całkowite lub częściowe wycofanie z publikacji, w których są zawarte, lub wprowadzenie zmian do nich, po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem powołanym na mocy dyrektywy 98/34/WE, lub

przeprowadzenie przeglądu TSI zgodnie z art. 6a.

P6_TA-PROV(2007)0598

Wspólna polityka rolna: wspólne zasady wsparcia bezpośredniego i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich *

(A6-0470/2007 - Sprawozdawca: Jan Mulder) 289

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS)) 289

P6_TA-PROV(2007)0599

Oznaczanie pochodzenia produktów

(DCL-0075/2007) 306

Oświadczenie pisemne w sprawie oznaczania pochodzenia produktów 306P6_TA-PROV(2007)0578

Zmiana umowy w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych WE/Maroko *

Komisja Transportu i Turystyki

PE 396.527

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0497 – C6-0329/2007 – 2007/0183(CNS))

(Procedura konsultacji)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0497),

– uwzględniając artykuły 80, 300 ust. 2 i 300 ust. 4 traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0329/2007),

– uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6 0457/2007),

1. zatwierdza zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Maroka.

P6_TA-PROV(2007)0579

Umowy dotyczące przewozów lotniczych WE/Gruzja, Liban, Malediwy, Mołdowa, Singapur oraz Urugwaj *

Komisja Transportu i Turystyki

PE 396.531

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołów zmieniających umowy dotyczące pewnych aspektów przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji, Republiką Libanu, Republiką Malediwów, Republiką Mołdowy, Republiki Singapuru oraz Wschodnią Republiką Urugwaju w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Republiki Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0366 – C6-0265/2007 – 2007/0125(CNS))

(Procedura konsultacji)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0366),

– uwzględniając art. 80 ust. 2 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, pierwsze zdanie traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0265/2007),

– uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6 0456/2007),

1. zatwierdza zawarcie protokołów;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich i rządowi Gruzji, Republiki Libanu, Republiki Malediwów, Republiki Mołdowy, rządowi Republiki Singapuru i Wschodniej Republice Urugwaj.

P6_TA-PROV(2007)0580

Dostowanie załącznika VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii *

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PE 396.817

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dostosowującej załącznik VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii (COM(2007)0594 – C6-0405/2007 – 2007/0217(CNS))

(Procedura konsultacji)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0594),

– uwzględniając art. 34 ust. 4 aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0405/2007),

– uwzględniając art. 51 i 43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0455/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. występuje o rozpoczęcie postępowania porozumiewawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeżeli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TA-PROV(2007)0581

Wywóz produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty *

Komisja Kontroli Budżetowej

PE 398.423

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (COM(2007)0489 – C6-0282/2007 – 2007/0178(CNS))

(Procedura konsultacji)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0489),

– uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0282/2007),

– uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6 0478/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeżeli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TA-PROV(2007)0582

Urządzenie sprzęgające oraz bieg wsteczny kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) ***I

Komisja Prawna

PE 398.364

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ... grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0319 – C6-0175/2007 – 2007/0117(COD))

(Procedura współdecyzji - ujednolicenie)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0319),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6 0175/2007),

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych1,

– uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6 0474/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TA-PROV(2007)0583

Wagi nieautomatyczne (wersja ujednolicona) ***I

Komisja Prawna

PE 398.363

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ... grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wag nieautomatycznych (wersja ujednolicona) (COM(2007)0446 – C6-0241/2007 – 2007/0164(COD))

(Procedura współdecyzji – ujednolicenie)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0446),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6 0241/2007),

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych1,

– uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6 0473/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TA-PROV(2007)0584

Maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku pogotowia radiologicznego (wersja ujednolicona) ***I

Komisja Prawna

PE 398.368

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ... grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku pogotowia radiologicznego (wersja ujednolicona) (COM(2007)0302 – C6-0205/2007 – 2007/0103(CNS))

(Procedura konsultacji – ujednolicenie)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2007)0302),

– uwzględniając art 31. Traktatu Euratom, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0205/2007),

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych1,

– uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6 0475/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TA-PROV(2007)0585

Minimalne normy ochrony cieląt (wersja ujednolicona) *

Komisja Prawna

PE 382.273

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej minimalne normy ochrony cieląt (wersja ujednolicona) (COM(2006)0258 – C6-0200/2006 – 2006/0097(COD))

(Procedura konsultacji – ujednolicenie)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2006)0258),

– uwzględniając art. 37 Traktatu WE, zgodnie z którym Rada przeprowadziła konsultacje z Parlamentem (C6 0200/2006),

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych1,

– uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6 0476/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TA-PROV(2007)0586

Obrót materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (wersja przekształcona) *

komisja rolnictwa i rozwoju wsi

PE 386.635

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (wersja przekształcona) (COM(2007)0031 – C6-0093/2007 – 2007/0014(CNS))

(Procedura konsultacji)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0031),

– uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0093/2007),

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1

– uwzględniając art. 51 i 80a Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pozytywną opinię Komisji Prawnej (A6 0480/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Tekst proponowany przez Komisję
Poprawki Parlamentu
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna