Teksty przyjęTE


jeżeli dane za rok 2008 są niedostępnePobieranie 1.83 Mb.
Strona15/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24
, jeżeli dane za rok 2008 są niedostępne. Państwa członkowskie, które zamierzają skorzystać z tych możliwości, powiadamiają Komisję o swojej decyzji do...*.

AEI dla roku 2020 powinien być 3-letnią średnią kroczącą uśrednioną dla tych wszystkich punktów pomiarowych z lat 2018, 2019 i 2020. AEI jest stosowany w celu sprawdzenia czy został osiągnięty krajowy cel redukcji narażenia.AEI dla roku 2015 powinien być 3-letnią średnią kroczącą uśrednioną dla tych wszystkich punktów pomiarowych z lat 2013, 2014 i 2015. AEI jest stosowany w celu sprawdzenia czy został osiągnięty pułap stężenia ekspozycji.

B. KRAJOWY CEL REDUKCJI NARAŻENIAKrajowy cel redukcji narażenia w odniesieniu do AEI w roku 2010

Rok osiągnięcia celu redukcji narażenia

Stężenie wyjściowe wyrażone w µg/m3

Cel redukcji w procentach

2020

< 8.5=8.5

0 %

= 8.5 – <13

10 %

= 13 – <18

15 %

= 18 – < 22

20 %

>22

Wszelkie odpowiednie środki osiągnięcia 18 μg/m3

Jeżeli w roku odniesienia AEI wynosi 8,5 µg/m3 lub mniej, cel redukcji narażenia wynosi zero. Cel redukcji wynosi również zero w przypadkach, w których AEI osiągnie poziom 8,5 µg/m3 w którymkolwiek momencie w okresie od roku 2010 do roku 2020 i utrzyma się na tym poziomie lub poniżej tego poziomu.

C. PUŁAP STĘŻENIA EKSPOZYCJI

Pułap stężenia ekspozycji


Termin osiągnięcia pułapu

20 µg/m3

2015

D. WARTOŚĆ DOCELOWA

Okres uśredniania wyników pomiarów

Wartość docelowa

Termin osiągnięcia wartości docelowej

Rok kalendarzowy

25 µg/m3

1 stycznia 2010 r.


E. WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA

Okres uśredniania wyników pomiarów

Wartość dopuszczalna

Margines tolerancji

Termin osiągania wartości dopuszczalnej

FAZA 1


Rok kalendarzowy


 Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

ZAŁĄCZNIK XV

INFORMACJE, KTÓRE POWINNY BYĆ ZAWARTE W LOKALNYCH, REGIONALNYCH LUB KRAJOWYCH PLANACH OCHRONY POWIETRZA

A. INFORMACJE WYMAGANE NA MOCY ART. 21 (PLANY OCHRONY POWIETRZA)

1. Lokalizacja nadmiernego zanieczyszczenia

a) region;

b) miasto (mapa);

c) stacja monitoringowa (mapa, współrzędne geograficzne).

2. Informacje ogólne

a) rodzaj strefy (obszar miejski, przemysłowy lub wiejski);

b) szacunkowa wielkość zanieczyszczonego obszaru (km2) oraz liczba ludności narażonej na oddziaływanie zanieczyszczenia;

c) użyteczne dane klimatyczne;

d) właściwe dane topograficzne;

e) dostateczne informacje na temat rodzaju celów wymagających ochrony w danej strefie.

3. Odpowiedzialne władze

Nazwiska i adresy osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wykonanie planów ochrony powietrza.

4. Charakter i ocena zanieczyszczenia

a) stężenie zaobserwowane w poprzednich latach (przed wdrożeniem środków poprawy jakości powietrza);

b) stężenie mierzone od momentu rozpoczęcia projektu;

c) techniki stosowane przy ocenie.

5. Pochodzenie zanieczyszczenia

a) wykaz głównych źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie (mapa);

b) łączna ilość emisji z tych źródeł (tony/rok);

c) informacje o napływie zanieczyszczeń z innych regionów.

6. Analiza sytuacji

a) szczegóły dotyczące czynników odpowiedzialnych za przekroczenie (np. transport, w tym transport transgraniczny, tworzenie się wtórnych substancji zanieczyszczających w atmosferze);

b) informacje dotyczące możliwych do podjęcia środków poprawy jakości powietrza.

7. Informacje dotyczące środków lub projektów poprawy jakości powietrza, …*, czyli:

a) środki lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe;

b) zaobserwowane rezultaty stosowania tych środków.

8. Informacje dotyczące środków lub projektów podjętych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia po wejściu w życie niniejszej dyrektywy:

a) wykaz i opis wszystkich środków wymienionych w projekcie;

b) harmonogram realizacji;

c) oszacowanie planowanej poprawy jakości powietrza i przewidywanego czasu potrzebnego na osiągnięcie tych celów.

9. Informacje dotyczące środków lub projektów planowanych lub analizowanych w perspektywie długoterminowej.

10. Wykaz publikacji, dokumentów, opracowań itp., uzupełniających informacje wymagane w niniejszym załączniku.

B. INFORMACJE WYMAGANE NA MOCY ART. 22 UST. 1

1. Wszystkie informacje określone w sekcji A.

2. Informacje na temat stanu wdrażania następujących dyrektyw:

1) Dyrektywa Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych1;

2) Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw2;

3) Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli1;

4) Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach2;

5) Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych3;

6) Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach4;

7) Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych5;

8) Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów6;

9) Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania;

10) Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza;

11) Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów7;

12) Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności wykorzystania energii przez odbiorców końcowych oraz usług energetycznych1;

13) Dyrektywa 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach okrętowych*.

14) Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, które należy podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach

3. Informacje o środkach ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, których wdrożenie jest rozważane – na właściwym szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym – w związku z realizacją celów jakości powietrza, w tym:

a) ograniczenie emisji ze źródeł stałych poprzez zagwarantowanie, by małe i średnie stałe obiekty energetycznego spalania (łącznie z tymi do spalania biomasy) były wyposażone w urządzenia do kontroli emisji lub zastąpione innymi;

b) ograniczenie emisji z pojazdów poprzez instalowanie w nich urządzeń do kontroli emisji. Należy wziąć pod uwagę możliwość wykorzystania bodźców ekonomicznych w celu przyspieszenia wdrożenia;

c) w celu ograniczenia emisji, zamówienia na pojazdy, paliwa oraz urządzenia do spalania powinny być realizowane przez organy publiczne zgodnie z podręcznikiem na temat ekologicznych zamówień publicznych, w tym także zamówienia na zakup:

– nowych pojazdów, w tym pojazdów o niskiej emisji;

– usług transportowych z wykorzystaniem ekologicznie czystszych pojazdów;

– stałych źródeł energetycznego spalania o niskiej emisji;

– paliw o niskiej emisji dla stałych i mobilnych źródeł;

d) środki podjęte w celu ograniczenia emisji z transportu poprzez planowe zarządzanie ruchem drogowym (w tym wycena kosztów związanych z zatorami drogowymi, zróżnicowanie opłat za parking lub inne bodźce ekonomiczne, tworzenie „stref niskiej emisji”);

e) środki zachęcające do szerszego wykorzystania mniej zanieczyszczających rodzajów transportu;

f) zapewnienie wykorzystywania paliw o niskiej emisji w małych, średnich i dużych źródłach stałych oraz w źródłach mobilnych;

g) środki podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez system wydawania zezwoleń na mocy dyrektywy 96/61/WE, poprzez plany krajowe przewidziane na mocy dyrektywy 2001/80/WE i poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomicznych takich jak podatki, opłaty i handel uprawnieniami do emisji;

h) w odpowiednich przypadkach środki służące ochronie zdrowia dzieci lub innych wrażliwych grup.

ZAŁACZNIK XVI

PODAWANIE INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. Państwa członkowskie zapewniają społeczeństwu regularny dostęp do stale aktualizowanych informacji na temat stężenia w powietrzu substancji zanieczyszczających, podlegających uregulowaniom w ramach niniejszej dyrektywy.

2. Stężenia w środowisku podawane są jako wartości średnie zgodnie z odpowiednim okresem uśredniania wyników pomiarów, określonym w załącznikach VII i od XI do XIV. Podawane informacje określają co najmniej poziom przekraczający wyznaczone cele jakości powietrza, uwzględniając przy tym wartości dopuszczalne, wartości docelowe, progi alarmowe, progi informowania i cele długoterminowe dla substancji zanieczyszczającej podlegającej uregulowaniom. Zawarta jest w nich również krótka ocena realizacji celów jakości powietrza i odpowiednie dane na temat wpływu na zdrowie lub, w stosownych przypadkach, na roślinność.

3. Informacje na temat stężenia w środowisku dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (przynajmniej PM10), ozonu i tlenku węgla są aktualizowane przynajmniej raz dziennie, a w miarę możliwości – co godzinę. Informacje na temat stężenia w środowisku ołowiu i benzenu, przedstawiane jako wartość średnia dla ostatnich 12 miesięcy, są aktualizowane co 3 miesiące, a w miarę możliwości – co miesiąc.

4. Państwa członkowskie na czas zapewniają społeczeństwu informacje o aktualnych lub przewidywanych przekroczeniach progów alarmowych oraz dopilnowują, by wszelkie informacje na temat progów zostały podane do publicznej wiadomości. Szczegółowe dane zawierają co najmniej następujące informacje:

a) Informacje w sprawie zaobserwowanego(-ych) przekroczenia(-ń):

– umiejscowienie lub obszar przekroczenia,

– typ przekroczonego progu (próg informowania lub alarmowy),

– początek oraz czas trwania przekroczenia,

– w odniesieniu do ozonu – informacje na temat najwyższego stężenia jednogodzinnego, a także maksymalne średnie ośmiogodzinne stężenie .

b) Prognoza na nadchodzące popołudnie/dzień (dni):

– obszar geograficzny, na którym spodziewane są przekroczenia progu informowania lub alarmowego ,

– zmiany stężeń (poprawa, stabilizacja lub pogorszenie) wraz z przyczynami tych zmian.

c) Informacje na temat narażonej ludności, możliwych skutków zdrowotnych i zalecanego postępowania:

– informacje w sprawie grup ludności objętych ryzykiem,

– opis prawdopodobnych symptomów,

– zalecane środki ostrożności, które ma podjąć zainteresowana ludność,

– wskazanie, gdzie można uzyskać dalsze informacje.

d) Informacje dotyczące działań zapobiegawczych, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia lub narażenia na jego działanie: wskazanie sektorów stanowiących główne źródła, zalecenie działań mających na celu ograniczenie emisji;

e) W przypadku przewidywanych przekroczeń, państwo członkowskie podejmuje starania, by zostały przekazane w miarę możliwości wszystkie wymienione, szczegółowe informacje.

ZAŁĄCZNIK XVII

TABELA KORELACJINiniejsza dyrektywa

Dyrektywa 96/62/WE

Dyrektywa 1999/30/WE

Dyrektywa 2000/69/WE

Dyrektywa 2002/3/WE

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 1

Art. 2 ust. 1 do 5

Art. 2 ust. 1 do 5

-

-

-

Art. 2 ust. 6 i 7

-

-

-

-

Art. 2 ust. 8

Art. 2 ust. 8

Art. 2 ust. 7

-

-

Art. 2 ust. 9

Art. 2 ust. 6

-

-

Art. 2 ust. 9

Art. 2 ust. 10

Art. 2 ust. 7

Art. 2 ust. 6

-

Art. 2 ust. 11

Art. 2 ust. 11

-

-

-

Art. 2 ust. 12

Art. 2 ust. 12 i 13

-

Art. 2 ust. 13 i 14

Art. 2 lit. a) i b)

-

Art. 2 ust. 14

-

-

-

Art. 2 ust. 10

Art. 2 ust. 15 i 16

Art. 2 ust. 9 i 10

Art. 2 ust. 8 i 9

-

Art. 2 ust. 7 i 8

Art. 2 ust. 17 i 18

-

Art. 2 ust. 11 i 12

-

-

Art. 2 ust. 19, 20 i 21

-

-

-

-

Art. 2 ust. 22

-

Art. 2 ust. 10

-

-

Art. 2 ust. 23 i 24

Art. 6 ust. 5

-

-

-

Art. 2 ust. 25

-

-

-

Art. 2 ust. 13

Art. 3 z wyjątkiem ust. 1 lit. f)

Artykuł 3

-

-

-

Art. 3 ust. 1

lit. f)


-

-

-

-

Artykuł 4


Art. 2 ust. 9 i 10, Art. 6 ust. 1

-

-

-

Artykuł 5

-

Art. 7 ust. 1

Art. 5 ust. 1

-

Art. 6 ust. 1 do 4

Art. 6 ust. 1 do 4

-

-

-

Art. 6 ust. 5

-

-

-

-

Artykuł 7

-

art.. 7 ust. 2 i 3 ze zmianami

- Art. 5 ust. 2 i 3 ze zmianami
Artykuł 8

-

Art. 7 ust. 5

Art. 5 ust. 5

-

Artykuł 9

-

-

-

Art. 9 ust. 1 akapit pierwszy i drugi

Artykuł 10

-

-

-

Artykuł 9 ust. 1 do 3 ze zmianami

Art. 11 ust. 1

-

-

-

Art. 9 ust. 4

Art. 11 ust. 2

-

-

-

-

Artykuł 12

Artykuł 9

-

-

-

Art. 13 ust. 1

-

Art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 6

Art. 3 ust. 1 i art. 4

-

Art. 13 ust. 2

-

Artykuł 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

-

-

Art. 13 ust. 3

-

Art. 5 ust. 5

-

-

Artykuł 14

-

Art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ze zmianami

-

-

Artykuł 15

-

-

-

-

Artykuł 16

-

-

-

-

Art. 17 ust. 1

-

-

-

Artykuł 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1

Art. 17 ust. 2

-

-

-

Art. 3 ust. 2 i 3

Art. 17 ust. 3

-

-

-

Art. 4 ust. 2

Artykuł 18

-

-

-

Artykuł 5

Artykuł 19

Art. 10 ze zmianami

Art. 8 ust. 3

-

Art. 6 ze zmianami

Artykuł 20

-

Art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 4 ze zmianami

-

-

Artykuł 21

-

-

-

-

Artykuł 22

-

-

-

-

Artykuł 23

Artykuł 8 ust. 1 do 4 ze zmianami

-

-

-

Artykuł 24

Art. 7 ust. 3 ze zmianami

-

-

Art. 7 ze zmianami

Artykuł 25

Art. 8 ust. 5 ze zmianami

-

-

Art. 8 ze zmianami

Artykuł 26

-

Art. 8 ze zmianami

Art. 7 ze zmianami

Art. 6 ze zmianami

Artykuł 27

Art. 11 ze zmianami

Artykuł 5 ustęp 2 akapit drugi

-

Art. 10 ze zmianami

Art. 28 ust. 1

Art. 12 ust. 1 ze zmianami

-

-

-

Art. 28 ust. 2

Art. 11 ze zmianami

-

-

-

Art. 28 ust. 3

-

-

-

-

Art. 28 ust. 4

-

Załącznik IX ze zmianami

-

-

Artykuł 29

Art. 12 ust. 2

-

-

-

Artykuł 30

-

Artykuł 11

Artykuł 9

Artykuł 14

Artykuł 31

-

-

-

-

Artykuł 32

-

-

-

-

Artykuł 33

Artykuł 13

Artykuł 12

Artykuł 10

Artykuł 15

Artykuł 34

Artykuł 14

Artykuł 13

Artykuł 11

Artykuł 17

Artykuł 35

Artykuł 15

Artykuł 14

Artykuł 12

Artykuł 18

Załącznik I

-

Załącznik VIII ze zmianami

Załącznik VI

Załącznik VII

Załącznik II

-

Załącznik V ze zmianami

Załącznik III
Załącznik III

-

Załącznik VI

Załącznik IV

-

Załącznik IV

-

-

-

-

Załącznik V

-

Załącznik VII ze zmianami

Załącznik V

-

Załącznik VI

-

Załącznik IX ze zmianami

Załącznik VII

Załącznik VIII

Załącznik VII

-

-

-

Załącznik I, załącznik III sekcja II

Załącznik VIII

-

-

-

Załącznik IV

Załącznik IX

-

-

-

Załącznik V

Załącznik X

-

-

-

Załącznik VI

Załącznik XI

-

Załącznik I sekcja I, załącznik II sekcja I oraz załącznik III (ze zmianami), załącznik IV (niezmieniony)

Załączniki I i II

-

Załącznik XII

-

Załącznik I sekcja II, załącznik II sekcja II

-

Załącznik II sekcja I

Załącznik XIII

-

Załącznik I sekcja II, załącznik II sekcja I

-

-

Załącznik XIV

-

-

-

-

Załączniki XV sekcja A


Załącznik IV

-

-

-

Załącznik XV sekcja B

-

-

-

-

Załącznik XVI

-

Artykuł 8

Artykuł 7

Art. 6 ze zmianami

declaration by the commission
accompanying the adoption of the new directive on ambient air quality and cleaner air for Europe

The Commission takes note of the text adopted by the Council and the European Parliament for the Directive on ambient air quality and cleaner air for Europe. In particular, the Commission notes the importance attributed by the European Parliament and the Member States in Article 22(4) and Recital 16 of the Directive to Community measures for the abatement of air pollutant emissions at source.

The Commission recognises the need to reduce the emissions of harmful air pollutants if significant progress is to be delivered towards the objectives established in the 6th Environmental Action Programme. The Commission's communication on a Thematic Strategy on air pollution sets out a significant number of possible Community measures. Significant progress on these and other measures has been made since the adoption of the Strategy:

The Council and Parliament have already adopted new legislation limiting the exhaust emissions of light duty vehicles;

The Commission will propose new legislation to improve the effectiveness of Community industrial emissions legislation including intensive agricultural installations and measures to tackle smaller scale industrial combustion sources;

The Commission will propose new legislation limiting the exhaust emissions of engines installed in heavy duty vehicles;

In 2008 the Commission foresees new legislative proposals that would:

further reduce the Member States' permitted national emissions of key pollutants;

reduce emissions associated with refuelling of petrol cars at service stations;

address the sulphur content of fuels including marine fuels;

Preparatory work is also underway to investigate the feasibility of:

improving the eco-design and reducing the emissions of domestic boilers and water heaters;

reducing the solvent content of paints, varnishes and vehicle refinishing products;

reducing the exhaust emissions of non-road mobile machinery and thereby maximise the benefit of lower sulphur non-road fuels already proposed by the Commission;

The Commission also continues to push for substantial emissions reductions from ships at the International Maritime Organization and it is committed to bringing forward proposals for Community measures should the IMO fail to deliver sufficiently ambitious proposals as foreseen in 2008.

The Commission is, however, committed to the aims of its Better Regulation initiative and the need for proposals to be underpinned by a comprehensive assessment of the impacts and benefits. In this regard and in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Commission will continue to evaluate the need to bring forward new legislative proposals but reserves its right to decide if and when it would be appropriate to present any such proposal.


P6_TA-PROV(2007)0597

Interoperacyjność wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) ***I

Komisja Transportu i Turystyki

PE 388.558

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0783),

– uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 156 i art. 76 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6 0474/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6 0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna