Teksty przyjęTEPobieranie 1.83 Mb.
Strona2/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Poprawka 1

Punkt 6 preambuły


(6) Właściwym jest ustalenie zasad, dla rodzajów i gatunków roślin owocowych o istotnym znaczeniu gospodarczym dla Wspólnoty oraz ustalenie wspólnotowej procedury umożliwiającej dodawanie w późniejszym okresie kolejnych rodzajów i gatunków do wykazu rodzajów i gatunków, w odniesieniu do których stosuje się niniejszą dyrektywę. Rodzaje i gatunki zawarte w wykazie powinny być rodzajami i gatunkami powszechnie uprawianymi w państwach członkowskich, zaś materiał rozmnożeniowy tych rodzajów i gatunków powinien być obecny na znacznym rynku obejmującym co najmniej dwa państwa członkowskie.

(6) Właściwym jest ustalenie zasad, dla rodzajów i gatunków roślin owocowych o istotnym znaczeniu gospodarczym dla Wspólnoty oraz ustalenie wspólnotowej procedury umożliwiającej dodawanie w późniejszym okresie kolejnych rodzajów i gatunków do wykazu rodzajów i gatunków, w odniesieniu do których stosuje się niniejszą dyrektywę. Rodzaje i gatunki zawarte w wykazie powinny być rodzajami i gatunkami powszechnie uprawianymi w państwach członkowskich, zaś materiał rozmnożeniowy tych rodzajów i gatunków powinien być obecny na znacznym rynku.

Poprawka 2

Punkt 11 preambuły


(11) Genetycznie zmodyfikowane rośliny owocowe nie powinny być dopuszczane do rejestracji w katalogu, chyba że podjęto wszystkie stosowne środki w celu zapobieżenia zagrożeniu dla zdrowia ludzi lub środowiska, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

(11) Genetycznie zmodyfikowane rośliny owocowe nie powinny być dopuszczane do rejestracji w katalogu, za wyjątkiem roślin służących jako podkładki do zaszczepiania pożądanych odmian i pod warunkiem, że podjęto wszystkie stosowne środki w celu zapobieżenia zagrożeniu dla zdrowia ludzi lub środowiska, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. W takim przypadku należy wskazać cel modyfikacji genetycznej.

Poprawka 4

Punkt 15 preambuły


(15) Z obowiązku rejestracji należy zwolnić dostawców zajmujących się sprzedażą roślin owocowych lub materiału rozmnożeniowego wyłącznie osobom niezajmującym się zawodowo wytwarzaniem roślin owocowych ani materiału rozmnożeniowego, bądź ich sprzedażą.

skreślony

Poprawka 5

Punkt 15 a preambuły (nowy)

(15a) Dostawcy wprowadzający do obrotu materiał rozmnożeniowy lub drzewa owocowe powinni być wyspecjalizowani w tym sektorze.

Poprawka 6

Punkt 16 a preambuły (nowy)

(16a) Ponadto, by producent mógł korzystać ze współfinansowania wspólnotowego na zakładanie sadów, powinien on zadbać, aby wykorzystywany przez niego materiał rozmnożeniowy pochodził od oficjalnie zarejestrowanych dostawców.

Poprawka 7

Punkt 17 preambuły


(17) Cel ten może być najlepiej osiągnięty poprzez powszechną znajomość odmian, w szczególności odmian starszych, albo poprzez dostępność opisu sporządzonego na podstawie sprawozdań Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO), lub, wobec ich braku, zgodnie z innymi międzynarodowymi lub krajowymi zasadami.

(17) Cel ten może być najlepiej osiągnięty poprzez powszechną znajomość odmian, w szczególności odmian starszych, albo poprzez dostępność opisu sporządzonego na podstawie sprawozdań Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO), lub, wobec ich braku, zgodnie z innymi międzynarodowymi lub krajowymi zasadami. W tym celu odmiany wprowadzane do obrotu powinny zostać umieszczone w odpowiednim wykazie.

Poprawka 8

Punkt 22 preambuły


(22) Należy ustanowić reguły pozwalające, w przypadku czasowych trudności zaopatrzeniowych, spowodowanych katastrofami naturalnymi, takimi jak pożary, huragany, nieurodzaj, bądź nieprzewidzianymi okolicznościami, na dopuszczanie do obrotu materiału rozmnożeniowego i roślin owocowych niespełniających rygorystycznych warunków zawartych w niniejszej dyrektywie, w ograniczonym okresie i z zastrzeżeniem określonych warunków.

(22) Należy ustanowić reguły pozwalające, w przypadku czasowych trudności zaopatrzeniowych, spowodowanych katastrofami naturalnymi, takimi jak pożary, huragany, bądź nieprzewidzianymi okolicznościami, na dopuszczanie do obrotu materiału rozmnożeniowego i roślin owocowych niespełniających rygorystycznych warunków zawartych w niniejszej dyrektywie, w ograniczonym okresie i z zastrzeżeniem określonych warunków.

Poprawka 9

Punkt 23 preambuły


(23) Zgodnie z zasadą proporcjonalności należy umożliwić państwom członkowskim zwolnienie drobnych producentów, których cała produkcja oraz sprzedaż materiału rozmnożeniowego i roślin owocowych przeznaczona jest do ostatecznego użytku osób na rynku lokalnym, niezajmujących się zawodowo produkcją roślinną („obrót lokalny”), ze stosowania wymogów w zakresie znakowania oraz kontroli i inspekcji urzędowych.

skreślony

Poprawka 10

Punkt 25 preambuły


(25) Należy umożliwić dopuszczanie do obrotu we Wspólnocie materiału rozmnożeniowego i roślin owocowych wyprodukowanych w państwach trzecich, pod warunkiem, że zawsze uzyskają one te same gwarancje co materiał rozmnożeniowy i rośliny owocowe produkowane we Wspólnocie i zgodnie z zasadami wspólnotowymi.

(25) Należy umożliwić dopuszczanie do obrotu we Wspólnocie materiału rozmnożeniowego i roślin owocowych wyprodukowanych w państwach trzecich, pod warunkiem, że zawsze uzyskają one te same gwarancje co materiał rozmnożeniowy i rośliny owocowe produkowane we Wspólnocie i zgodnie z zasadami wspólnotowymi. Przedsiębiorstwa eksportujące materiał rozmnożeniowy i rośliny owocowe do krajów trzecich powinny zostać zarejestrowana.

Poprawka 11

Artykuł 2 punkt 4


(4) „klon” oznacza wegetatywne potomstwo odmiany danej rośliny owocowej wybranej z uwagi na jej tożsamość odmianową, cechy fenotypowe i stan zdrowia;

(4) „klon” oznacza wegetatywne potomstwo odmiany gatunku danej rośliny owocowej wybranej z uwagi na jej tożsamość odmianową, cechy fenotypowe i stan zdrowia;

Poprawka 12

Artykuł 2 punkt 8 litera e)


e) na podstawie inspekcji urzędowej zostały uznane za spełniające wymogi określone w lit. a) – d);

e) na podstawie wyrywkowych kontroli dokonywanych podczas inspekcji urzędowej zostały uznane za spełniające wymogi określone w lit. a) – d);

Poprawka 13

Artykuł 2 punkt 11 litera a)


a) organ ustanowiony lub wyznaczony przez państwo członkowskie pod nadzorem rządu krajowego i odpowiedzialny za jakość materiału rozmnożeniowego i roślin owocowych;

a) organ ustanowiony lub wyznaczony przez państwo członkowskie pod nadzorem rządu krajowego i odpowiedzialny za prowadzenie inspekcji i kontroli sprawdzających jakość, certyfikację oraz stan fitosanitarny materiału rozmnożeniowego i roślin owocowych;

Poprawka 14

Artykuł 3 ustęp 1 litera a)


a) materiał rozmnożeniowy został urzędowo certyfikowany jako „materiał wstępny elitarny”, „materiał elitarny” lub „materiał kwalifikowany” lub jeśli na podstawie urzędowej inspekcji został on uznany za materiał CAC;

a) materiał rozmnożeniowy jest urzędowo certyfikowany jako „materiał wstępny elitarny”, „materiał elitarny” lub „materiał kwalifikowany” lub spełnia wymogi dla materiału CAC;

Poprawka 15

Artykuł 3 ustęp 1 litera b)


b) rośliny owocowe zostały urzędowo certyfikowane jako materiał kwalifikowany lub jeśli na podstawie urzędowej inspekcji zostały one uznane za materiał CAC.

skreślona

Poprawka 16

Artykuł 3 ustęp 2


2. W przypadku odmiany składającej się z organizmu zmodyfikowanego genetycznie w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 dyrektywy 2001/18/WE odmiana ta jest dopuszczona do rejestracji w katalogu tylko wtedy, jeżeli została ona zatwierdzona na mocy tej dyrektywy lub na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

2. W przypadku odmiany składającej się z organizmu zmodyfikowanego genetycznie w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 dyrektywy 2001/18/WE odmiana ta jest dopuszczona do rejestracji w katalogu tylko wtedy, jeżeli została ona zatwierdzona na mocy tej dyrektywy lub na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 i z zastrzeżeniem spełnienia wstępnego warunku, że jest ona wykorzystywana jako podkładka do zaszczepiania pożądanej odmiany.

Poprawka 17

Artykuł 3 ustęp 2 a (nowy)


2a. W przypadku odmiany stanowiącej organizm modyfikowany genetycznie w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 dyrektywy 2001/18/WE dokonuje się specjalnej oceny ryzyka, głównie w odniesieniu do zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, jak również właściwego etykietowania, by powiadomić nabywcę, że dostarczany mu jest materiał genetycznie modyfikowany, oraz określić cel modyfikacji genetycznej.

Poprawka 18

Artykuł 3 ustęp 3 a (nowy)

3a. Wprowadzanie materiału rozmnożeniowego oraz roślin owocowych do obrotu przez oficjalnie zarejestrowanych dostawców należy uznać za warunek konieczny do objęcia producenta programami zakładania sadów, podlegającymi współfinansowaniu.

Poprawka 19

Artykuł 4 litera ca) (nowa)

ca) ostrzejsze lub dodatkowe warunki dotyczące materiału rozmnożeniowego i roślin owocowych, jakie państwa członkowskie mogą ustanowić dla własnej produkcji na rynek krajowy.

Poprawka 20

Artykuł 5 ustęp 1


1. Dostawcy prowadzący działalność w ramach niniejszej dyrektywy są urzędowo rejestrowani.

1. Dostawcy prowadzący działalność w ramach niniejszej dyrektywy są urzędowo rejestrowani i posiadają zezwolenie na wprowadzanie do obrotu materiału rozmnożeniowego, wydawane na podstawie zasad określonych przez każde państwo członkowskie.

Poprawka 21

Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)


1a. Dostawcy wprowadzający na rynek materiał rozmnożeniowy lub rośliny owocowe powinni być wyspecjalizowani w tym sektorze oraz być inżynierami agronomami lub przedsiębiorstwami zatrudniającymi osoby z taką specjalizacją.

Poprawka 22

Artykuł 5 ustęp 1 b (nowy)


1b. Państwa członkowskie gwarantują, że dostawcy podejmą wszelkie działania niezbędne do zapewnienia zgodności z normami ustanowionymi niniejszą dyrektywą na wszystkich etapach produkcji i wprowadzania do obrotu materiału rozmnożeniowego i roślin owocowych, oraz przeprowadzą kontrolę w tym zakresie.

Poprawka 23

Artykuł 5 ustęp 2


2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do dostawców zajmujących się sprzedażą materiału rozmnożeniowego i roślin owocowych wyłącznie osobom niezajmującym się zawodowo wytwarzaniem ani sprzedażą materiału rozmnożeniowego ani roślin owocowych.


skreślony

Poprawka 24

Artykuł 6 ustęp 3 akapit 1


3. W przypadku obrotu materiałem rozmnożeniowym lub roślinami owocowymi dostawcy prowadzą dokumentację sprzedaży i zakupów przez okres co najmniej 12 miesięcy.


3. W przypadku obrotu materiałem rozmnożeniowym lub roślinami owocowymi dostawcy prowadzą dokumentację sprzedaży i zakupów przez okres co najmniej pięciu lat.


Poprawka 25

Artykuł 7 ustęp 22. W przypadku materiału rozmnożeniowego genetycznie zmodyfikowanej odmiany, na każdej etykiecie, którą materiał ten opatrzono i w każdym dokumencie urzędowym, bądź innym, który załączono do materiału objętego zakresem niniejszej dyrektywy, wyraźnie wskazuje się, że odmiana została zmodyfikowana genetycznie i podaje nazwy genetycznie zmodyfikowanych organizmów.


2. W przypadku materiału rozmnożeniowego genetycznie zmodyfikowanej odmiany, na każdej etykiecie, którą materiał ten opatrzono i w każdym dokumencie urzędowym, bądź innym, który załączono do materiału objętego zakresem niniejszej dyrektywy, wyraźnie wskazuje się, że odmiana została zmodyfikowana genetycznie i podaje nazwy genetycznie zmodyfikowanych organizmów oraz wyjaśnia cel modyfikacji genetycznej.

Poprawka 26

Artykuł 8 ustęp 1 a (nowy)

1a. Przedsiębiorstwa działające w krajach trzecich i eksportujące materiały rodzicielskie i rośliny owocowe są zarejestrowane w celu zagwarantowania identyfikowalności na każdym etapie.

Poprawka 28

Artykuł 19 a (nowy)
Artykuł 19a

Ocena stosowania

W okresie pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy, Komisja dokonuje analizy wyników jej stosowania i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie wraz z wszelkimi propozycjami koniecznych zmian.

Poprawka 29

Artykuł 21


Państwa członkowskie mogą, do dnia 1 stycznia XXX, stosować środek przejściowy polegający na zezwoleniu na wprowadzanie do obrotu na ich terytorium materiału kwalifikowanego i materiału CAC pochodzącego od roślin rodzicielskich istniejących w chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy.


Państwa członkowskie mogą przed upływem 10 lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy stosować środek przejściowy polegający na zezwoleniu na wprowadzanie do obrotu na ich terytorium materiału kwalifikowanego i materiału CAC pochodzącego od roślin rodzicielskich istniejących w chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy.


Poprawka 30

Artykuł 22 akapit drugi a (nowy)

Przepisy wykonawcze do dyrektywy 92/34, która zostanie uchylona, mają zastosowanie do chwili przyjęcia nowych przepisów wykonawczych.

P6_TA-PROV(2007)0587

Przepisy przejściowe dotyczące stawek podatku od wartości dodanej *

Komisja Gospodarcza i Monetarna

PE 396.433

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów przejściowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej (COM(2007)0381 – C6-0253/2007 – 2007/0136(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0381),

– uwzględniając art. 93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0253/2007),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stawek VAT innych niż podstawowe (COM(2007)0380),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6 0469/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Tekst proponowany przez Komisję
Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 1 PREAMBUŁY


Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przewiduje pewne odstępstwa w dziedzinie stawek VAT. Okres obowiązywania niektórych z tych odstępstw kończy się w konkretnym terminie, podczas gdy inne obowiązują do czasu przyjęcia ostatecznych przepisów.

(1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej przewiduje pewne odstępstwa w dziedzinie stawek VAT. Okres obowiązywania niektórych z tych odstępstw kończy się w konkretnym terminie, podczas gdy inne obowiązują do czasu przyjęcia ostatecznych przepisów dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Poprawka 2

PUNKT 1 A PREAMBUŁY (nowy)
(1) Zgodnie z zasadą pomocniczości Wspólnota nie powinna ingerować w kompetencje państw członkowskich w dziedzinie podatków pośrednich bardziej niż to konieczne w celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do ustalania stawek podatku VAT. Zwłaszcza usługi świadczone na szczeblu lokalnym, o ile nie wiążą się one z działalnością transgraniczną, w zasadzie nie mają wpływu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna