Teksty przyjęTEPobieranie 1.83 Mb.
Strona20/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24Jednostki notyfikowaneArtykuł 20
Jednostki notyfikowane
1. Państwa członkowskie przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacje o jednostkach odpowiedzialnych za przeprowadzanie procedury oceny zgodności lub przydatności do stosowania, określonej w art. 13, oraz procedury weryfikacyjnej, o której mowa w art. 17, ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności każdego organu oraz numerów identyfikacyjnych otrzymanych uprzednio od Komisji. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii  Europejskiej wykaz tych jednostek, ich numery identyfikacyjne oraz zakres ich odpowiedzialności, i zapewnia jego aktualizację.
2. Państwa członkowskie stosują kryteria przewidziane w załączniku VII dla oceny jednostek, które mają być notyfikowane. Jednostki spełniające kryteria oceny przewidziane w odpowiednich normach europejskich uznaje się za spełniające omawiane kryteria.
3. Państwo członkowskie wycofuje zatwierdzenie dla jednostki, która nie spełnia już kryteriów określonych w załączniku VII. Powiadamia ono o tym niezwłocznie Komisję i pozostałe państwa członkowskie.
4. Jeśli państwo członkowskie lub Komisja uzna, iż jednostka notyfikowana przez inne państwo członkowskie nie spełnia ▌kryteriów, o których mowa w załączniku VII, Komisja zasięga opinii zainteresowanych stron. ▌Komisja powiadamia wspomniane inne państwo członkowskie o wszelkich zmianach koniecznych do przeprowadzenia w ▌jednostce notyfikowanej, jeśli ma ona zachować przyznany jej status.
5. Komisja tworzy grupę do spraw koordynacji jednostek notyfikowanych (dalej zwaną „grupą ds. koordynacji”), która omawia wszelkie sprawy związane ze stosowaniem procedur oceny zgodności lub przydatności do stosowania, o których mowa w art. 13, i procedury weryfikacji, o której mowa w art. 17, lub ze stosowaniem właściwych TSI. Przedstawiciele państw członkowskich mogą brać udział w pracach grupy ds. koordynacji jako obserwatorzy.
Komisja i obserwatorzy informują komitet, o którym mowa w art. 21▌, o pracach wykonywanych w ramach grupy ds. koordynacji. W stosownych przypadkach Komisja proponuje środki niezbędne do rozwiązania problemów. W razie konieczności koordynacja jednostek notyfikowanych następuje zgodnie z art. 22 ust. 4.
6. Pierwsze ze sprawozdań, o których mowa w art. 28, zawiera również ocenę wdrożenia kryteriów określonych w załączniku VII oraz, w razie potrzeby, propozycje dotyczące właściwych środków.

ROZDZIAŁ VIIKomitet i program pracyArtykuł 21
Komitet
1. Komisję wspomaga komitet ustanowiony na podstawie art. 21 dyrektywy 96/48/EWG, zwany dalej „komitetem”.
2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu mają zastosowanie przepisy art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.
3. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu mają zastosowanie przepisy art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.
Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.
4. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie mają przepisy art. 5a ust. 1 do 4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

5. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się przepisy art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Artykuł 22
Zadania uzupełniające
1. Komisja może przedłożyć Komitetowi każdą sprawę związaną ze stosowaniem niniejszej dyrektywy. W razie potrzeby Komisja przyjmuje zalecenia dotyczące stosowania zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 ust. 2.
2. ▌Po wejściu w życie niniejszej dyrektywy komitet może omawiać wszelkie kwestie związane z interoperacyjnością systemu kolei, w tym pytania dotyczące współdziałania ▌systemu kolei we Wspólnocie i systemu kolei krajów trzecich.
3. Środki zmieniające mniej istotne elementy niniejszej dyrektywy, określone w załącznikach II do VIII, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 4.
4. W razie uzasadnionej konieczności komitet może tworzyć grupy robocze wspomagające go w wypełnianiu jego zadań, w szczególności w celu koordynacji jednostek notyfikowanych.

Artykuł 23


Program prac
1. Komisja opracowuje plan prac uwzględniający poszerzenie zakresu stosowania, o którym mowa w art. 6b, zmianę TSI, o której mowa w art. 6 ust. 1, i plan innych zadań powierzonych jej niniejszą dyrektywą. Komisja przekazuje komitetowi pełne informacje dotyczące przygotowania i aktualizacji programu oraz włącza go w proces przygotowania i aktualizacji.
2. Plan prac składa się z następujących etapów:
(a) opracowanie, na bazie projektu przygotowanego przez agencję, architektury systemu kolei Wspólnoty, na podstawie listy podsystemów (załącznik II), w celu zagwarantowania spójności między poszczególnymi TSI. Architektura ta musi zawierać w szczególności różne składniki tego systemu i ich płaszczyzny współdziałania oraz działać jako podstawa odniesienia dla określenia zakresu stosowania każdej TSI;
(b) opracowanie modelowej struktury do opracowania TSI;
(c) opracowanie metody analizy kosztów i korzyści w odniesieniu do rozwiązań proponowanych w TSI;
(d) przyjęcie mandatów niezbędnych do opracowania TSI;
(e) określenie podstawowych parametrów dla poszczególnych TSI;
(f) zatwierdzenie projektów programów dotyczących normalizacji;
(g) zarządzanie okresem przejściowym między datą wejścia w życie dyrektywy 2004/50/ WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/48/ WE  w sprawie interoperacyjności transeuropejskiej sieci kolei dużych prędkości i dyrektywę 2001/16/ WE  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych1 a datą publikacji TSI, w tym przyjęcie systemu odniesienia, o którym mowa w art. 25.

ROZDZIAŁ VIII1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna