Teksty przyjęTE


Rejestry sieci i pojazdówPobieranie 1.83 Mb.
Strona21/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24Rejestry sieci i pojazdówArtykuł 23a
System numerowania pojazdów


    1. Każdy pojazd oddany do eksploatacji we wspólnotowym systemie kolei nosi europejski numer pojazdu (ang. European vehicle number – EVN) przyznany mu wraz z pierwszym zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji.

    2. Składający wniosek o pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji jest również odpowiedzialny za oznaczenie pojazdu przypisanym mu numerem EVN.

    3. EVN jest określony w TSI dotyczącej eksploatacji i zarządzania ruchem.

    4. Pojazdowi nadaje się EVN tylko raz, chyba że w TSI dotyczącej eksploatacji i zarządzania ruchem określono inaczej.

    5. Niezależnie od ust. 1 w przypadku pojazdów eksploatowanych lub pojazdów, które mają być eksploatowane na trasach z państw trzecich lub do nich, w których to państwach prześwit toru różni się od prześwitu toru w głównej sieci kolei na terenie Wspólnoty, państwa członkowskie mogą zaakceptować pojazdy dające się jednoznacznie zidentyfikować zgodnie z innym systemem kodowania.Artykuł 23b
Krajowe rejestry pojazdów
1. Każde państwo członkowskie prowadzi rejestr pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji na jego terytorium. Rejestr ten spełnia następujące kryteria:
(a) rejestr jest zgodny z ogólną specyfikacją zdefiniowaną w ust. 2;
(b) rejestr jest prowadzony i aktualizowany przez podmiot niezależny od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego;
(c) rejestr jest dostępny dla organów bezpieczeństwa i jednostek dochodzeniowych określonych w art. 16 i 21 dyrektywy 2004/49/WE; powinien być on także na uzasadniony wniosek dostępny organom kontrolnym określonym w art. 30 dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa1, oraz agencji, przedsiębiorstwu kolejowemu i zarządcom infrastruktury, a także osobom/organizacjom zajmującym się rejestracją pojazdów lub określonym w rejestrze.
2. Wspólne specyfikacje dla rejestru są przyjmowane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 ust. 3, na podstawie projektu specyfikacji opracowanego przez agencję. Projekt specyfikacji obejmuje: zawartość, format danych, architekturę funkcjonalną i techniczną, sposób prowadzenia, w tym ustalenia dotyczące wymiany danych, zasady wprowadzania danych i wglądu do nich. W odniesieniu do każdego pojazdu rejestr zawiera przynajmniej następujące informacje:
(a) europejski numer pojazdu (EVN);
(aa) odniesienia do deklaracji weryfikacji WE i do podmiotu, który ją sporządził;
(b) odniesienia do europejskiego rejestru typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji, wymienionego w art. 23c;
(c) dane identyfikacyjne właściciela pojazdu i jego posiadacza;
(d) wszelkie ograniczenia w użytkowaniu pojazdu;
(e) podmiot odpowiedzialny za utrzymanie.
3. Posiadacz dowodu rejestracyjnego bezzwłocznie zawiadamia organ każdego państwa członkowskiego, w którym pojazd został dopuszczony do eksploatacji, o wszelkich zmianach danych wprowadzonych do krajowego rejestru pojazdów, o zniszczeniu pojazdu lub o decyzji o nieprzedłużaniu jego rejestracji.
4. Dopóki krajowe rejestry pojazdów państw członkowskich nie zostaną połączone, każde państwo członkowskie aktualizuje swój rejestr, wprowadzając zmiany ujęte w rejestrze innego państwa członkowskiego w odniesieniu do stosownych danych.
5. W przypadku pojazdów oddanych do eksploatacji po raz pierwszy w państwie trzecim, które uzyskały w danym państwie członkowskim zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na jego terytorium, to państwo członkowskie zapewnia możliwość dostępu do danych wymienionych w ust. 2 lit. c), d) i e) poprzez krajowy rejestr pojazdów. Dane, o których mowa w ust. 2 lit. e), mogą być zastąpione przez kluczowe dla bezpieczeństwa dane związane z harmonogramem utrzymania.

Artykuł 23c
Europejski rejestr typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji
1. Agencja tworzy i prowadzi rejestr typów pojazdów szynowych dopuszczonych przez państwa członkowskie do eksploatacji w systemie kolei Wspólnoty Europejskiej. Rejestr ten spełnia następujące kryteria:
(a) rejestr jest publiczny i dostępny dla wszystkich drogą elektroniczną;
(b) rejestr jest zgodny z ogólną specyfikacją zdefiniowaną w ust. 4;
(c) rejestr jest połączony ze wszystkimi krajowymi rejestrami pojazdów.
2. Dla każdego typu pojazdu rejestr zawiera następujące informacje:
(a) charakterystykę techniczną danego typu pojazdu określoną w stosownej TSI;
(b) nazwę producenta;
(c) daty, okoliczności wydania kolejnych zezwoleń dla tego rodzaju pojazdu, w tym wszelkie ograniczenia lub cofnięcia zezwolenia, oraz nazwy państw członkowskich, które je wydały.
3. W przypadku wydania, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia przez państwo członkowskie zezwolenia dla typu, krajowy organ tego państwa członkowskiego niezwłocznie powiadamia o tym agencję, tak aby mogła ona uaktualniać rejestr.
4. Wspólne specyfikacje dla rejestru są przyjmowane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 ust. 3, na podstawie projektu specyfikacji opracowanego przez agencję. Projekt specyfikacji obejmuje: zawartość, format danych, architekturę funkcjonalną i techniczną, sposób prowadzenia, zasady wprowadzania danych i wglądu do nich.

Artykuł 24


Rejestr infrastruktury
1. Każde państwo członkowskie zapewnia publikację i aktualizację rejestru infrastruktury na podstawie cyklicznych przeglądów, o których mowa w ust. 2. Rejestr taki wskazuje główne cechy każdego danego podsystemu lub części podsystemu (np. podstawowe parametry) oraz ich korelację z cechami określonymi w odpowiednich TSI. W tym celu każda TSI precyzyjnie wskazuje, jakie informacje muszą być zawarte w rejestrach infrastruktury▌.
2. ▌Agencja opracowuje projekt specyfikacji dotyczących rejestru, o którym mowa w niniejszym artykule, określających sposób przedstawienia danych i format rejestru, jak również przeglądy cykliczne i instrukcję stosowania z uwzględnieniem odpowiedniego okresu przejściowego dla infrastruktury dopuszczonej do eksploatacji przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy. Komisja przyjmuje te specyfikacje zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 21 ust. 3.

ROZDZIAŁ IX1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna