Teksty przyjęTEPobieranie 1.83 Mb.
Strona23/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

2.5. Utrzymanie
2.5.1. Zdrowie i bezpieczeństwo
Instalacje techniczne oraz procedury używane w centrach muszą zapewniać bezpieczne funkcjonowanie podsystemu i nie stanowić zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa.
2.5.2. Ochrona środowiska naturalnego
Instalacje techniczne oraz procedury używane w centrach utrzymania nie mogą wykraczać poza dopuszczalne poziomy niedogodności w odniesieniu do otaczającego środowiska.
2.5.3. Zgodność techniczna
Instalacje związane z utrzymaniem taboru konwencjonalnego muszą zapewniać funkcjonowanie gwarantujące bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszelkiego taboru, na potrzeby którego zostały zaprojektowane.
2.6. Ruch kolejowy
2.6.1. Bezpieczeństwo
Dostosowanie zasad eksploatacji sieci i kwalifikacji maszynistów oraz personelu pokładowego i personelu w centrach kontrolnych musi zapewniać bezpieczne funkcjonowanie sieci, przy uwzględnieniu różnych wymogów dla usług ponadgranicznych i krajowych.
Działania i przerwy związane z utrzymaniem, wyszkolenie i kwalifikacje personelu odpowiedzialnego za utrzymanie i centrum kontrolnego oraz system zapewnienia jakości ustanowiony przez zainteresowanych operatorów w centrach kontroli i utrzymania muszą gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa.
2.6.2. Niezawodność i dostępność
Działania i okresy przeprowadzania prac związanych z utrzymaniem, wyszkolenie i kwalifikacje personelu odpowiedzialnego za utrzymanie i centrum kontrolnego oraz system zapewnienia jakości ustanowiony przez zainteresowanych operatorów w centrach kontroli i utrzymania muszą gwarantować wysoki poziom niezawodności i dostępności systemu.
2.6.3. Zgodność techniczna
Dostosowanie zasad eksploatacji sieci i kwalifikacji maszynistów oraz personelu pokładowego i zarządzających ruchem musi zapewniać wydajność eksploatacyjną systemu kolei, przy uwzględnieniu różnych wymogów dla usług ponadgranicznych i krajowych.
2.7. Aplikacje telematyczne dla usług pasażerskich i towarowych
2.7.1. Zgodność techniczna
Zasadnicze wymogi dla aplikacji telematycznych gwarantują minimalną jakość usług dla pasażerów i przewoźników towarów, w szczególności w zakresie zgodności technicznej.
Podjęte muszą zostać kroki zapewniające:


 • rozwinięcie baz danych, oprogramowania i protokołów transmisji danych w sposób pozwalający na maksymalną wzajemną wymianę danych między różnymi aplikacjami i operatorami, z wyłączeniem poufnych danych handlowych; • łatwy dostęp użytkownika do informacji.2.7.2. Niezawodność i dostępność
Sposoby użytkowania, zarządzania, aktualizacji oraz utrzymania tych baz danych, oprogramowania i protokołów transmisji danych muszą zapewniać wydajność tych systemów oraz jakość usług.
2.7.3. Zdrowie
Płaszczyzny współpracy między tymi systemami a użytkownikami muszą być zgodne z minimalnymi zasadami ergonomii i ochrony zdrowia.
2.7.4. Bezpieczeństwo
Zapewniony zostać musi odpowiedni poziom uczciwości i niezawodności w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa.

ZAŁĄCZNIK IV


ZGODNOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKU SKŁADNIKÓW INTEROPERACYJNOŚCI
1. SKŁADNIKI INTEROPERACYJNOŚCI
Deklaracja WE ma zastosowanie do składników interoperacyjności uczestniczących w interoperacyjności systemu kolei, o którym mowa w art. 3. Takimi składnikami interoperacyjności mogą być:
1.1. Składniki wielofunkcyjne
Są to składniki nieszczególne dla systemu kolejowego i które jako takie mogą być używane w innych obszarach.
1.2. Składniki wielofunkcyjne o cechach szczególnych
Są to składniki, które jako takie nie są szczególne dla systemu kolejowego, lecz muszą wykazywać konkretny poziom wydajności przy ich wykorzystaniu do celów kolei.
1.3. Składniki szczególne
Są to składniki szczególne dla zastosowań na potrzeby kolei.
2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Deklaracja WE obejmuje:


 • ocenę, dokonaną przez jednostkę notyfikowaną lub jednostki notyfikowane, wewnętrznej zgodności składnika interoperacyjności, rozpatrywanego indywidualnie, z specyfikacjami technicznymi, jakie mają zostać spełnione; lub • ocenę / osąd, wydaną lub wydany przez jednostkę notyfikowaną lub jednostki notyfikowane, przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, rozpatrywanego w swym środowisku kolejowym oraz, w szczególności w przypadkach, gdy chodzi o płaszczyzny współpracy, w odniesieniu do specyfikacji technicznych, w szczególności tych o charakterze funkcjonalnym, jakie mają podlegać przeglądowi.Procedury oceny realizowane przez jednostki notyfikowane na etapie projektowania i wykonywania opierać się będą na modułach określonych w decyzji 93/465/EWG, zgodnie z warunkami, określonymi w TSI.
3. TREŚĆ DEKLARACJI WE
Deklaracje WE zgodności lub przydatności do stosowania oraz dokumentacja towarzysząca muszą być oznaczone datą i podpisane.
Deklaracja taka musi być napisana w tym samym języku, w jakim napisane są instrukcje i musi zawierać:


 • odniesienie do dyrektywy; • nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium Wspólnoty (wraz z nazwą handlową oraz pełnym adresem; w przypadku upoważnionego przedstawiciela podać również nazwę handlową ▌producenta); • opis składnika interoperacyjności (marka, rodzaj itd.); • opis procedury przyjętej w pracy nad deklaracją zgodności lub przydatności do stosowania (art. 13); • wszystkie odpowiednie opisy, których warunki zostały spełnione przez składnik interoperacyjności oraz, w szczególności, warunki jego użytkowania; • nazwę i adres jednostki notyfikowanej lub jednostek notyfikowanych zaangażowanych w przestrzeganie procedury w odniesieniu do zgodności lub przydatności do stosowania oraz datę ze świadectwa przeglądu, w razie konieczności wraz z czasem obowiązywania i warunkami ważności świadectwa; • w razie konieczności odniesienie do specyfikacji europejskich;- tożsamość sygnatariusza upoważnionego do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta mającego siedzibę na terytorium Wspólnoty.

ZAŁĄCZNIK V


DEKLARACJA WERYFIKACJI PODSYSTEMÓW
Deklaracja weryfikacji WE oraz dokumentacja towarzysząca muszą być oznaczone datą i podpisane.
Deklaracja musi być napisana w tym samym języku, w jakim napisana jest dokumentacja techniczna i musi zawierać:


 • odniesienie do dyrektywy; • nazwę i adres podmiotu zamawiającego lub producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego swą siedzibę na terytorium Wspólnoty ( wraz z nazwą handlową oraz pełnym adresem; w przypadku upoważnionego przedstawiciela także nazwą handlową podmiotu zamawiającego lub producenta), • krótki opis podsystemu; • nazwę i adres jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła weryfikację WE, określoną w art. 17; • odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej; • wszelkie odpowiednie tymczasowe lub ostateczne przepisy, jakim podlegają podsystemy oraz, w szczególności, gdzie jest to właściwe, wszelkie ograniczenia lub warunki eksploatacji; • jeśli tymczasowa: okres ważności deklaracji WE; • tożsamość sygnatariusza.


ZAŁĄCZNIK VI


PROCEDURA WERYFIKACYJNA DLA PODSYSTEMÓW
1. WPROWADZENIE
Weryfikacja WE jest procedurą, na mocy której jednostka notyfikowana sprawdza ▌, czy podsystem:


 • jest zgodny z niniejszą dyrektywą, • jest zgodny z innymi przepisami wywodzącymi się z Traktatu i może zostać oddany do eksploatacji.2. ETAPY
Podsystem podlega kontroli na każdym z następujących etapów:


 • całościowego projektu; • budowy: budowy podsystemu, w tym w szczególności prac w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, produkcji, montażu składników oraz całościowego dostosowania; • ostatecznego testowania podsystemu.Na etapie projektowania (włącznie z badaniami typu) oraz budowy wnioskodawca może się ubiegać w pierwszym rzędzie o ocenę.
W takim przypadku ta ocena (te oceny) prowadzi (prowadzą) do co najmniej jednego pośredniego potwierdzenia weryfikacji zgodności wydawanego przez jednostkę notyfikowaną wskazaną przez wnioskodawcę. Wnioskodawca z kolei sporządza pośrednią deklarację WE weryfikacji zgodności podsystemu dla danych etapów.
3. ŚWIADECTWO
Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za weryfikację WE ocenia projekt i produkcję podsystemu i sporządza świadectwo weryfikacji przeznaczone dla wnioskodawcy, który z kolei sporządza deklarację weryfikacji WE przeznaczoną dla organu nadzoru w państwie członkowskim, w którym podsystem jest zlokalizowany lub działa.
Jednostka notyfikowana uwzględnia pośrednie potwierdzenia weryfikacji, o ile są dostępne, i aby wydać świadectwo weryfikacji WE:
- sprawdza, czy podsystem:
- posiada stosowne pośrednie potwierdzenia weryfikacji dla etapu projektowania i budowy, jeżeli wnioskodawca zwrócił się do jednostki notyfikowanej o ocenę obydwu tych etapów, lub
- po wyprodukowaniu odpowiada pod każdym względem pośredniemu potwierdzeniu weryfikacji dla etapu projektowania dostarczonemu wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca zwrócił się do jednostki notyfikowanej wyłącznie o ocenę etapu projektowania,
- sprawdza, czy potwierdzenia te prawidłowo uwzględniają wymaganie TSI, i ocenia elementy projektu i produkcji, które nie zostały objęte pośrednimi potwierdzeniami weryfikacji dla etapu projektowania lub budowy.
4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Dokumentacja techniczna towarzysząca deklaracji weryfikacji musi zawierać następujące elementy:


 • dla infrastruktury: plany inżyniersko-konstrukcyjne, rejestry z zatwierdzenia prac ziemnych i uzbrojenia oraz sprawozdania z testów i kontroli betonu itd.; • dla innych podsystemów: ogólne i szczegółowe rysunki powykonawcze, schematy elektryczne i hydrauliczne schematy obwodów sterowniczych, opisy systemów przetwarzania danych i automatyki, instrukcje obsługi i utrzymania itd., • wykaz składników interoperacyjności, o których mowa  w art. 3, włączonych do podsystemu, • kopie deklaracji WE o  zgodności lub przydatności do stosowania, które muszą posiadać wyżej wymienione składniki, zgodnie z art. 13 niniejszej dyrektywy, w razie konieczności wraz z odpowiednimi zapisami obliczeniowymi, oraz kopie protokołów prób i badań przeprowadzonych przez jednostki notyfikowane w oparciu o wspólne specyfikacje techniczne, • pośrednie potwierdzenia weryfikacji dla etapu projektowania i budowy, o ile są dostępne, oraz – w takim przypadku – pośrednią(-e) deklarację(-e) WE weryfikacji zgodności podsystemu, która towarzyszy świadectwu weryfikacji WE, w tym wyniki sprawdzenia przez jednostkę notyfikowaną ich ważności, • świadectwo wydane przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną za weryfikację WE, wraz z odpowiednimi zapisami obliczeniowymi i kontrasygnowane przez tę jednostkę, stwierdzające zgodność projektu z niniejszą dyrektywą i wymieniającą wszelkie zastrzeżenia zanotowane podczas wykonywania czynności i nieusunięte; świadectwu takiemu powinny również towarzyszyć sprawozdania z inspekcji i sprawozdania audytowe sporządzone przez tę samą jednostkę w związku z jej zadaniami, w sposób określony w sekcjach 5.3 i 5.4.

5. MONITORING


5.1. Celem monitorowania WE jest zapewnienie spełnienia zobowiązań wynikających z dokumentacji technicznej w czasie wykonywania podsystemu.
5.2. Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za kontrolę wykonania musi mieć stały dostęp do placów budowy, warsztatów produkcyjnych, przestrzeni składowania oraz w stosownych przypadkach do urządzeń prefabrykujących lub testujących, jak też, ogólniej, do wszelkich pomieszczeń, jakie uzna ona za konieczne do wykonania swych zadań. Wnioskodawca musi jej przesłać wszelkie dokumenty konieczne w tym celu lub zlecić ich przesłanie oraz, w szczególności, plany wprowadzenia w życie oraz dokumentację techniczną dotyczącą danego podsystemu.
5.3. Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za kontrolę wykonania musi okresowo przeprowadzać audyty celem potwierdzenia zgodności z niniejszą dyrektywą. Musi ona też dostarczyć sprawozdanie audytowe stronom odpowiedzialnym za wprowadzenie w życie. Może ona również żądać swej obecności na niektórych etapach prac budowlanych.
5.4. Dodatkowo jednostka notyfikowana może złożyć niezapowiedzianą wizytę na placu budowy lub w warsztacie produkcyjnym. Podczas takich wizyt jednostka notyfikowana może przeprowadzić pełny lub częściowy audyt. Musi ona dostarczyć stronom odpowiedzialnym za wprowadzenie w życie sprawozdanie z inspekcji oraz w stosownych przypadkach sprawozdanie z kontroli.
5.5. W celu wydania deklaracji WE przydatności do stosowania, o której mowa w załączniku IV sekcja 2, jednostka notyfikowana jest zdolna do monitorowania podsystemu, w którym zamontowano składnik interoperacyjności, aby ocenić – jeżeli wymaga tego odpowiednia TSI – jego przydatność do stosowania w planowanym otoczeniu kolejowym.
6. PRZEDŁOŻENIE
Pełna dokumentacja określona w ust. 4 musi zostać przedłożona wnioskodawcy na poparcie świadectwa pośredniego potwierdzenia weryfikacji wydanego przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną w tym zakresie, jeżeli jest ono dostępne, lub na poparcie świadectwa zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną za weryfikację podsystemu w jego stanie gotowości do pracy. Dokumentacja musi zostać załączona do świadectwa pośredniego potwierdzenia weryfikacji lub do deklaracji weryfikacji WE, którą wnioskodawca przesyła organowi nadzorczemu w danym państwie członkowskim.
Wnioskodawca musi przechowywać kopie dokumentacji przez cały okres użytkowania podsystemu. Musi być ona przesłana wszelkim innym państwom członkowskim, które zgłoszą taki wniosek.
7. PUBLIKACJA
Każda jednostka notyfikowana musi okresowo publikować istotne informacje dotyczące:
 • wydanych pośrednich potwierdzeń weryfikacji zgodności oraz odmów ich wydania; • odmówionych lub wydanych świadectw weryfikacji; • odmówionych świadectw zgodności.8. JĘZYK
Dokumentacja oraz korespondencja dotycząca procedur weryfikacji WE musi być sporządzana w języku urzędowym państwa członkowskiego, na terenie którego ma siedzibę wnioskodawca, lub w języku zaaprobowanym przez wnioskodawcę.
ZAŁĄCZNIK VI
ZAŁĄCZNIK VIa (dawny załącznik do zmiany dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei)
Parametry do skontrolowania w celu dopuszczenia do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI oraz klasyfikacja przepisów krajowych
1. LISTA PARAMETRÓW
(1) Informacje ogólne:
- informacje dotyczące obowiązujących krajowych ram prawnych
- szczególne warunki krajowe
- dokumentacja utrzymania
- dokumentacja eksploatacji
(2) Elementy kontaktu z infrastrukturą
- pantografy
- urządzenia pulpitu pokładowego związane z zasilaniem i wpływ dotyczący kompatybilności elektromagnetycznej
- skrajnia
- różne wyposażenie na potrzeby bezpieczeństwa; na przykład: sterowanie, systemy transmisji tor-pojazd
(3) Charakterystyka taboru
- dynamika pojazdu
- obudowa pojazdu
- zderzaki i elementy trakcyjne
- wózki i elementy toczne
- zamontowane osie i ich osadzenie
- urządzenia do hamowania
- systemy techniczne wymagające nadzoru; np. system sprężonego powietrza;
- szyby czołowe i boczne
- drzwi
- system przejścia między wagonami
- systemy kontroli (oprogramowanie)
- instalacje wody pitnej i ścieków
- ochrona środowiska naturalnego
- ochrona przeciwpożarowa
- zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
- cysterna i wagony „cysterna”
- kontenery opróżniane pod ciśnieniem
- zabezpieczenie ładunku
- oznakowanie
- techniki spawania
2. KLASYFIKACJA PRZEPISÓW
Przepisy krajowe dotyczące określonych powyżej parametrów są przydzielone do jednej z trzech grup opisanych poniżej. Nie dotyczy to przepisów i ograniczeń o charakterze ściśle lokalnym; ich weryfikacja wchodzi w skład kontroli ustanowionych wspólnie przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury.
Grupa A
Grupa A zawiera:
- normy międzynarodowe;
- normy krajowe, które są uznawane za równoważne pod względem bezpieczeństwa kolejowego przepisom krajowym innych państw członkowskich.
Grupa B
Grupa B zawiera wszelkie przepisy, które nie wchodzą w zakres grupy A ani C lub które nie mogły jeszcze zostać zaklasyfikowane do jednej z tych grup.
Grupa C
Grupa C zawiera przepisy niezaprzeczalnie konieczne i związane z charakterystyką techniczną infrastruktury pod względem bezpiecznej i interoperacyjnej eksploatacji w danej sieci (na przykład: skrajnia).  

ZAŁĄCZNIK VII


KRYTERIA MINIMALNE, JAKIE MUSZĄ BYĆ UWZGLĘDNIONE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE PRZY NOTYFIKOWANIU JEDNOSTEK
1. Jednostka, jej dyrektor oraz personel odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli nie mogą być zaangażowani, bezpośrednio lub jako upoważnieni przedstawiciele, w projektowanie, wytwarzanie, budowę, umieszczanie na rynku lub utrzymanie składników interoperacyjności lub podsystemów lub też ich eksploatację. Powyższe nie wyłącza możliwości wymiany informacji technicznych między producentem ▌a tą jednostką.
2. Jednostka i personel odpowiedzialny za kontrolę muszą przeprowadzać je przy jak największym zachowaniu uczciwości zawodowej oraz jak najwyższej kompetencji technicznej, jak też muszą być wolni od wszelkich nacisków i motywacji, w szczególności o charakterze finansowym, jakie mogłyby oddziaływać na ich osąd oraz wyniki ich inspekcji, w szczególności ze strony osób lub grup osób, na które wyniki kontroli oddziałują.
W szczególności, jednostka i personel odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli musi być funkcjonalnie niezależny od organów  wyznaczonych do wydawania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w ramach niniejszej dyrektywy, licencji w ramach dyrektywy Rady 95/18/UE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie wydawania  licencji przedsiębiorstwom kolejowym1 i wydawania świadectw  bezpieczeństwa w ramach dyrektywy 200./49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei, jak też od organów dochodzeniowych w razie wypadków.
3. Jednostka musi zatrudniać pracowników oraz posiadać środki wymagane do rzetelnej realizacji zadań technicznych i administracyjnych związanych z kontrolami; musi ona też mieć dostęp do sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia kontroli wyjątkowych.
4. Personel odpowiedzialny za kontrolę musi:
- być odpowiednio wyszkolony technicznie i zawodowo;
- mieć wystarczającą znajomość wymogów dotyczących kontroli przez niego przeprowadzanych oraz wystarczające doświadczenie praktyczne w ich przeprowadzaniu;
- posiadać umiejętność sporządzania świadectw, rejestrów i sprawozdań stanowiących formalny zapis przeprowadzonych kontroli.
5. Zagwarantowana musi być niezależność pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli. Żaden urzędnik nie może być wynagradzany w oparciu o ilość przeprowadzonych kontroli lub też wyników tych kontroli.
6. Jednostka musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, chyba że ta odpowiedzialność na mocy prawa krajowego leży po stronie państwa lub takie kontrole przeprowadzane są bezpośrednio przez to państwo członkowskie.
7. Personel jednostki jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkiego, czego się dowiedział podczas wykonywania swoich funkcji (z wyjątkiem właściwych organów administracyjnych i organów zajmujących się badaniem przyczyn wypadków w państwie, w którym przeprowadza on te czynności, oraz organów zajmujących się badaniem przyczyn wypadków odpowiedzialnych za badanie wypadków spowodowanych przez usterki sprawdzonych składników interoperacyjności lub podsystemów) zgodnie z niniejszą dyrektywą lub wszelkimi przepisami prawa krajowego wprowadzającymi w życie niniejszą dyrektywę.
ZAŁĄCZNIK VIII
DOKUMENTACJA NA CELE WNIOSKU O PRZYZNANIE ODSTĘPSTWA
Składając wniosek o przyznanie odstępstwa państwa członkowskie muszą dostarczyć następujące dokumenty:
(a) oficjalne pismo informujące Komisję o planowanym odstępstwie
(b) załączoną do tego pisma dokumentację, zawierającą przynajmniej:
- opis prac, towarów i usług, których dotyczy odstępstwo; dokładne określenie kluczowych terminów, położenia geograficznego oraz dziedziny funkcjonalnej i technicznej;
- dokładne odniesienie do TSI (lub ich części), których dotyczy wniosek o przyznanie odstępstwa;
- dokładne odniesienie do alternatywnych przepisów, które zostaną zastosowane, oraz ich szczegóły;
- w przypadku wniosków składanych w ramach art. 7 lit. a), dowody poświadczające zaawansowany etap realizacji projektu;
- uzasadnienie odstępstwa, zawierające główne przyczyny mające charakter techniczny, ekonomiczny, handlowy, operacyjny i/lub administracyjny;
- wszelkie inne dokumenty uzasadniające wniosek o przyznanie odstępstwa;
- opis środków, jakie państwo członkowskie planuje podjąć w celu wspierania końcowej interoperacyjności projektu. W przypadku nieznacznego odstępstwa opis ten nie jest wymagany.
Dokumentację należy dostarczyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Pozwoli to na jej udostępnienie wszystkim członkom Komitetu.

ZAŁĄCZNIK IX


Część A
Wykaz uchylonych dyrektyw wraz ze zmianami
(o których mowa w art. 31)


Dyrektywa Rady 96/48/WE
(Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 6.)Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady


(Dz.U. L 110 z 20.4.2001, str. 1.)Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady


(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1.)

wyłącznie pkt 60 załącznika III


Dyrektywa 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady


(Dz.U. L 164 z 30.4.2004)


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna