Teksty przyjęTEPobieranie 1.83 Mb.
Strona24/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Część B
Terminy transpozycji do prawa krajowego (o których mowa w art. 31)
Dyrektywa

Termin transpozycji

96/48/WE9 kwietnia 1999 r.

2001/16/WE

20 kwietnia 2003 r.

2004/50/WE

30 kwietnia 2006 r.

ZAŁĄCZNIK X


Tabela korelacji


Dyrektywa 96/48/WE

Dyrektywa 2001/16/WE

Niniejsza dyrektywa

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

-

Artykuł 1 ust. 3

Artykuł 1 ust. 3

Artykuł 2, wyrazy wprowadzające

Artykuł 2, wyrazy wprowadzające

Artykuł 2, wyrazy wprowadzające

Artykuł 2 lit. a) do l)

Artykuł 2 lit. a) do l)

Artykuł 2 lit. a) do l)

Artykuł 2 lit. n)

Artykuł 2 lit. m)

Artykuł 2 lit. m)

Artykuł 2 lit. o)

Artykuł 2 lit. n)

Artykuł 2 lit. n)

Artykuł 2 lit. m)

Artykuł 2 lit. o)

Artykuł 2 lit. o)

Artykuł 2 lit. p)

Artykuł 2 lit. p)

Artykuł 2 lit. p)

-

-

Artykuł 2 lit. q), r) i s)

Artykuły 3, 4 i 5

Artykuły 3, 4 i 5

Artykuły 3, 4 i 5

Artykuł 6 ust. 1-8

Artykuł 6 ust. 1-8

Artykuł 6 ust. 1-8

-

-

Artykuł 6 ust. 9

Artykuły 7-9

Artykuły 7-9

Artykuły 7-9

Artykuł 10 ust. 1-3

Artykuł 10 ust. 1-3

Artykuł 10 ust. 1-3

-

Artykuł 10 ust. 6

Artykuł 10 ust. 4

-

-

Artykuł 10 ust. 5

Artykuły 11-13

Artykuły 11-13

Artykuły 11-13

Artykuł 14 ust. 1-5

Artykuł 14 ust. 1-5

Artykuł 14 ust. 1-5

-

-

Artykuł 14 ust. 6-9

Artykuły 15 i 16

Artykuły 15 i 16

Artykuły 15 i 16

Artykuł 17

Artykuł 17

Artykuł 17 ust. 1 i 2

-

-

Artykuł 17 ust. 3

Artykuł 18 ust. 1-3

Artykuł 18 ust. 1-3

Artykuł 18 ust. 1-3

-

-

Artykuł 18 ust. 4 i 5

Artykuły 19 i 20

Artykuły 19 i 20

Artykuły 19 i 20

Artykuł 21 ust. 1-4

Artykuł 21 ust. 1-4

Artykuł 21 ust. 1-4

Artykuł 21a ust. 1

Artykuł 22

Artykuł 22

Artykuł 21a ust. 2

Artykuł 21a

Artykuł 21 ust. 5

Artykuł 21b

-

-

Artykuł 21c

Artykuł 21b

Artykuł 21 ust. 6

Artykuł 22

Artykuł 26

Artykuł 26

Artykuł 22a

Artykuł 24

Artykuł 24 ust. 1 i 2

-

-

Artykuł 24 ust. 3

-

Artykuł 23

Artykuł 23

-

Artykuł 25

Artykuł 25

Artykuł 23

Artykuł 27

Artykuł 27

Artykuł 24

Artykuł 28

Artykuł 28

Artykuł 25

Artykuł 29

Artykuł 29

Artykuł 26

Artykuł 30

Artykuł 30

Załącznik I-VII

Załącznik I-VII

Załącznik I-VII

-

-

Załącznik VIII-X

P6_TA-PROV(2007)0598

Wspólna polityka rolna: wspólne zasady wsparcia bezpośredniego i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich *

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PE 394.016

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0484),

– uwzględniając art. 37 ust. 2 akapit trzeci traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0283/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6 0470/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.Tekst proponowany przez Komisję
Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 1 A PREAMBUŁY (nowy)

(1a) W odniesieniu do uzasadniania wydatków zasada współzależności okazała się już być bardzo ważnym instrumentem zreformowanej wspólnej polityki rolnej. Zasada współzależności nie nakłada na rolników nowych obowiązków, ani nie upoważnia ich do nowych płatności związanych z dostosowaniem się do przepisów. Łączy ona po prostu kwestie płatności bezpośrednich dla rolników z ich ogólnie pojętą działalnością na rzecz społeczeństwa poprzez stosowanie się do przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności oraz dobrostanu zwierząt. Wymogi stawiane w ramach prawodawstwa wspólnotowego są ogólnie rzecz biorąc bardzo restrykcyjne w porównaniu ze standardami obowiązującymi gdziekolwiek indziej na świecie.

Poprawka 2

PUNKT 1 B PREAMBUŁY (nowy)
(1b) Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie UE nadaje tym wysokim standardom, zreformowana wspólna polityka rolna skutecznie przeobraża pierwszy filar polityki w de facto politykę rozwoju obszarów wiejskich, jako że rolnicy wynagradzani są raczej za usługi świadczone na rzecz społeczeństwa, zamiast otrzymywania bezwarunkowych płatności związanych z produkcją. Aby sprostać celom systemu współzależności, konieczne jest pełne jego zrozumienie oraz współpraca pomiędzy rolnikami - czego obecnie brakuje ze względu na obawy, jakie wywołuje funkcjonowanie systemu na poziomie gospodarstw rolnych. Zasada współzależności zostałaby uznana przez rolników za mniej skomplikowaną, jeśli byliby oni lepiej informowani. Tymczasem zrozumienie szczegółów 18 dyrektyw oraz rozporządzeń UE stanowi ogromny problem nie tylko dla rolników, ale również dla odpowiednich organów państw członkowskich.

Poprawka 3

PUNKT 1 C PREAMBUŁY (nowy)
(1c) Zasada współzależności stworzyła powiązanie pomiędzy dopłatami dla rolników a przestrzeganiem postanowień 18 różnych dyrektyw oraz rozporządzeń UE. Ze względu na jej naturę, monitorowanie zasady współzależności stanowi złożoną kwestię.

System współzależności wymaga tego, by przeprowadzający kontrole posiadali pełną orientację w dziedzinie rolnictwa oraz byli zaznajomieni z różnymi jego sektorami. Kluczową kwestią jest odpowiednie przeszkolenie osób kontrolujących działalność rolników. Ponadto inspektorzy powinni mieć swobodę decydowania o tym, czy brać pod uwagę nietypowe dla danego sezonu lub pojawiające się niespodziewanie czynniki, które skutkują niepełnym dostosowaniem się do przepisów, w przypadkach, gdy winy za to nie ponosi rolnik.

Poprawka 4

PUNKT 1 D PREAMBUŁY (nowy)
(1d) System współzależności i/lub wspólna polityka rolna będą prawdopodobnie wymagały w przyszłości dalszych dostosowań, jako że obecnie poziom płatności nie zawsze wydaje się zrównoważony w stosunku do starań, jakich rolnicy dokładają w celu dostosowania się do przepisów, ponieważ płatności w dalszym ciągu zależą w dużej mierze od uprzednich wydatków. W szczególności przepisy z zakresu dobrostanu zwierząt w sposób oczywisty najbardziej obciążają hodowców zwierząt, czego nie odzwierciedla poziom płatności, jakie otrzymują. Jeżeli jednak importowane produkty odpowiadałyby takim samym standardom związanym z dobrostanem zwierząt, nie istniałaby potrzeba udzielania rolnikom rekompensaty za przestrzeganie przepisów prawa wspólnotowego w tym zakresie. Komisja winna zatem działać na rzecz uznania kwestii takich, jak kryteria importowe w trakcie negocjacji prowadzonych ze Światową Organizacja Handlu.

Poprawka 5

PUNKT 1 E PREAMBUŁY (nowy)
(1e) Należy prowadzić nieustanne działania zmierzające do uproszczenia, usprawnienia oraz harmonizacji systemu współzależności. Komisja winna zatem sporządzać co dwa lata sprawozdanie dotyczące stosowania zasady współzależności.

Poprawka 6

PUNKT 1 F PREAMBUŁY (nowy)
(1f) Zmniejszone obciążenia administracyjne, zharmonizowane kontrole, połączone kontrole, w tym w instytucjach europejskich, a także terminowe płatności zwiększyłyby ogólne wsparcie rolników dla systemu współzależności i tym samym podniosłyby skuteczność omawianej polityki.

Poprawka 7

PUNKT 1 G PREAMBUŁY (nowy)
(1g) W związku z chęcią promowania zasady współzależności kluczowe jest uprzedzanie o kontroli. Niezbędne jest to również dla wsparcia rolników, z których wielu prowadzi działalność rolniczą w niepełnym wymiarze godzin, tak, aby mogli przygotować się do inspekcji. System nie obejmuje w rzeczywistości niezapowiedzianych kontroli, jako że przyczyniają się one do powstawania wśród rolników nieproporcjonalnych, a jednak uzasadnionych obaw dotyczących systemu współzależności jako całości. W przypadkach, gdy podejrzewane jest „umyślne i poważne oszustwo” powinny być stosowane inne środki zapobiegawcze, w tym prawo krajowe państw członkowskich. Jeśli dochodzi do niezapowiedzianych kontroli, to winny one być przeprowadzane na podstawie solidnych informacji uzyskanych przez odpowiednie organy, dotyczących istnienia poważnego problemu w danym gospodarstwie rolnym. Jednocześnie nie powinna doznać uszczerbku skuteczność kontroli na miejscu.

Poprawka 8

PUNKT 1 H PREAMBUŁY (nowy)
(1h) Celem zmniejszenia obciążeń nakładanych na rolników państwa członkowskie oraz instytucje europejskie powinny być zachęcane zarówno do przeprowadzania minimalnej liczby kontroli na miejscu, jak i do utrzymywania minimalnej liczby agencji płatniczych, bez uszczerbku dla postanowień rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. określającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/20031. Państwa członkowskie winny zatem być uprawnione do przeprowadzenia minimalnej ilości kontroli na poziomie agencji płatniczych. Ponadto państwa członkowskie oraz instytucje europejskie powinny być zachęcane do podejmowania dodatkowych środków w celu zmniejszenia liczby osób przeprowadzających kontrole, do zapewniania odpowiedniego ich przeszkolenia oraz do ograniczenia czasu, w jakim mogą być przeprowadzane kontrole na miejscu w danym gospodarstwie rolnym maksymalnie do jednego dnia. Komisja powinna udzielać wsparcia państwom członkowskim tak, aby mogły sprostać wymaganiom dotyczącym zintegrowanego wyboru próbek. Wybór próbek do kontroli na miejscu powinien następować niezależnie od określonych minimalnych ilości przeprowadzanych kontroli, zgodnie z określonymi przepisami w ramach systemu współzależności.

-------------------------------------------

1 Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) Nr 972/2007 (Dz.U. L 216 z 21.8.2007, str. 3).

Poprawka 9

PUNKT 1 I PREAMBUŁY (nowy)
(1i) Kontrole administracyjne i kontrole na miejscu przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004 przeprowadza się tak, aby skutecznie zweryfikować zgodność z warunkami, na jakich przyznawana jest pomoc oraz przestrzeganie wymogów i norm istotnych dla zasady współzależności. Niezbędne jest, aby uczynić je komplementarnymi w ramach istniejącego zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w celu zlikwidowania powtórnych inspekcji oraz umożliwienia przeprowadzania wszystkich kontroli podczas jednej inspekcji.

Poprawka 10

PUNKT 1 J PREAMBUŁY (nowy)
(1j) Państwa członkowskie winny zagwarantować, aby na rolników nie były nakładane podwójne kary (obniżenie bądź odstąpienie od płatności oraz kara pieniężna za nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów prawa krajowego) za ten sam przypadek niezastosowania się do obowiązujących przepisów.

Poprawka 11

PUNKT 1 K PREAMBUŁY (nowy)

(1k) Zmniejszenia płatności stosowane w przypadku niezastosowania się do norm, zobowiązań oraz wymogów związanych z zasadą współzależności różnią się w zależności od tego, czy niezastosowanie się do przepisów uznano za działanie umyślne, czy też wynikające z zaniedbania. Podobnie, zmniejszenia takie winny być proporcjonalne do znaczenia dziedziny, w której nastąpiło niezastosowanie się do przepisów w działalności danego gospodarstwa rolnego, szczególnie jeżeli zajmuje się ono uprawami współrzędnymi i hodowlą.

Poprawka 12

PUNKT 2 PREAMBUŁY


(2) Artykuł 44 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 nakłada na rolników obowiązek utrzymania działek odpowiadających kwalifikującemu się hektarowi w swojej dyspozycji przez co najmniej 10 miesięcy. Z doświadczenia wynika, że z wymogiem tym wiąże się ryzyko nałożenia znacznych ograniczeń na funkcjonowanie rynku obrotu ziemią. Nakłada on również znaczne obciążenie administracyjne na rolników i służby administracji. Skrócenie wymienionego okresu nie miałoby negatywnego wpływu na zarządzanie wymogami w zakresie zasady współzależności. Z drugiej strony niezbędne jest także ustalenie daty, kiedy działki powinny znajdować się w dyspozycji rolnika, tak aby uniknąć podwójnych roszczeń w odniesieniu do tego samego gruntu. Dlatego należy ustalić, że rolnicy są zobowiązani do utrzymywania działek w swojej dyspozycji w dniu 15 czerwca roku złożenia wniosku o pomoc. Te same zasady należy przyjąć wobec państw członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej. Należy również ustanowić zasady dotyczące odpowiedzialności za przestrzeganie zasady współzależności w przypadku, gdy ziemia została przekazana.

(2) Artykuł 44 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 nakłada na rolników obowiązek utrzymania działek odpowiadających kwalifikującemu się hektarowi w swojej dyspozycji przez co najmniej 10 miesięcy. Z doświadczenia wynika, że z wymogiem tym wiąże się ryzyko nałożenia znacznych ograniczeń na funkcjonowanie rynku obrotu ziemią. Nakłada on również znaczne obciążenie administracyjne na rolników i służby administracji. Skrócenie wymienionego okresu nie miałoby negatywnego wpływu na zarządzanie wymogami w zakresie zasady współzależności. Z drugiej strony niezbędne jest także ustalenie daty, kiedy działki powinny znajdować się w dyspozycji rolnika, tak aby uniknąć podwójnych roszczeń w odniesieniu do tego samego gruntu. Dlatego należy ustalić, że rolnicy są zobowiązani do utrzymywania działek w swojej dyspozycji w ostatecznym terminie składania wniosków obowiązującym w państwie członkowskim, którego dotyczy sprawa, w roku złożenia wniosku o pomoc. Te same zasady należy przyjąć wobec państw członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej. Należy również ustanowić zasady dotyczące odpowiedzialności za przestrzeganie zasady współzależności w przypadku, gdy ziemia została przekazana.

Poprawka 13

PUNKT 7 A PREAMBUŁY (nowy)


(7a) W pojedynczym wniosku rolnik deklaruje powierzchnię wykorzystywaną do celów rolnych, wykorzystywany system bądź systemy i swoje prawa do płatności, a także poświadcza, że zapoznał się z warunkami przyznawania odnośnej pomocy. Warunki te powinny odpowiadać kryteriom kwalifikującym do otrzymywania pomocy, jak również kryteriom w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt oraz poszanowania wymogów ochrony środowiska, od których uzależnione jest wypłacanie środków w ramach wspomnianej pomocy. Poprzez takie poświadczenie rolnik podejmuje się sprostania różnym wymienionym powyżej warunkom oraz przestrzegania umów.

Poprawka 14

ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)

Artykuł 4 ustęp 2 akapit 1 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)

(- 1) W art. 4 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:
W przypadku dyrektyw, Komisja czuwa nad przeniesieniem w sposób zharmonizowany na grunt krajowy każdego państwa członkowskiego wymogów podstawowych dotyczących zarządzania w dziedzinach, o których mowa w ust. 1.”

Poprawka 15

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 LITERA (A)

Artykuł 6 ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)(a) Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku niezastosowania się do wymogów podstawowych w zakresie zarządzania lub zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w przeciągu danego roku kalendarzowego (zwanego dalej „danym rokiem kalendarzowym”), zmniejsza się lub anuluje, zgodnie z przepisami szczegółowymi ustanowionymi na mocy art. 7, całkowitą kwotę płatności bezpośrednich, które mają zostać przyznane rolnikowi, który złożył wniosek w danym roku kalendarzowym, w którym doszło do wystąpienia niezgodności, po zastosowaniu art. 10 i 11.
Z zastrzeżeniem ust. 2 odpowiedzialność spoczywa na rolniku, który złożył wniosek o pomoc, o ile nie wykaże on, że przedmiotowa niezgodność nie jest skutkiem działania bądź zaniechania, które mogłyby być bezpośrednio przypisane:
(a) jemu samemu lub
(b) w przypadku, gdy grunty rolne przekazane zostały w trakcie danego roku kalendarzowego,
- przejmującemu, jeśli przekazanie nastąpiło między datą, o której mowa w art. 44 ust. 3 a dniem 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego lub

- przekazującemu, w przypadku, gdy przekazanie nastąpiło między dniem 1 stycznia danego roku kalendarzowego a datą, o której mowa w art. 44 ust. 3.”

skreślony

Poprawka 31ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 LITERA (B)

Artykuł 6 ustęp 3 akapit pierwszy (rozporządzenie (WE) Nr 1782/2003)3. Niezależnie od przepisów ust. 1 i zgodnie z warunkami ustanowionymi w szczegółowych zasadach, o których mowa w art. 7 ust. 1, państwa członkowskie mogą postanowić o niestosowaniu zmniejszenia wynoszącego 50 EUR lub mniej na pojedynczego rolnika w danym roku kalendarzowym.

3. Niezależnie od przepisów ust. 1 i zgodnie z warunkami ustanowionymi w szczegółowych zasadach, o których mowa w art. 7 ust. 1, państwa członkowskie mogą postanowić o niestosowaniu zmniejszenia wynoszącego 100 EUR lub mniej na pojedynczego rolnika w danym roku kalendarzowym.

Poprawka 17

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1, LITERA (B)

Artykuł 6 ustęp 3 akapit drugi (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)Każda stwierdzona niezgodność powinna jednak być poddana ścisłej kontroli właściwych organów. Rolnik powinien zostać poinformowany o wszelkich ustaleniach, środkach kontroli oraz działaniach naprawczych, jakie powinien powziąć.

Każda stwierdzona niezgodność powinna jednak być poddana ścisłej kontroli z oceną ryzyka właściwych organów. Rolnik powinien zostać poinformowany o wszelkich ustaleniach, środkach kontroli oraz działaniach naprawczych, jakie powinien powziąć. Niniejszy akapit nie ma zastosowania, gdy rolnik podjął natychmiastowe działania naprawcze prowadzące do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

Poprawka 18

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 7 ustęp 2 akapit trzeci (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)Każda stwierdzona niezgodność powinna jednak być poddana ścisłej kontroli właściwych organów. Rolnik powinien zostać poinformowany o wszelkich ustaleniach, środkach kontroli oraz działaniach naprawczych, jakie powinien powziąć. Niniejszy akapit nie ma zastosowania, gdy rolnik podjął natychmiastowe działania naprawcze prowadzące do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.”

skreślony

Poprawka 19

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 7 ustęp 4 akapit pierwszy a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)


(2a) W art. 7 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:
W każdym przypadku, w nowych państwach członkowskich, przy obliczaniu procentu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, o jaki zmniejszane są płatności, pod uwagę brany jest odpowiedni procent harmonogramu przyrostów obowiązujących w danym roku zgodnie z art. 143a”.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B (nowy)

Artykuł 7 ustęp 4 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)

(2b) W art. 7 dodaje się akapit w brzmieniu:

4a. Jeżeli, zgodnie z art. 25 w następstwie zaistniałych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli na miejscu zastosowane zostanie obniżenie bądź zaprzestanie płatności, to w tym samym przypadku niezgodności nie może już zostać nałożona żadna kara pieniężna na mocy odpowiednich przepisów prawa krajowego.Jeżeli w danym przypadku wystąpienia niezgodności z prawem krajowym nałożona została kara, to nie może już nastąpić zmniejszenie bądź zaprzestanie płatności w tym samym przypadku niezgodności.”

Poprawka 21

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 C (nowy)

Artykuł 8 (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)

(2c) Art. 8 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 8

Przegląd
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2007 r. i od tego momentu co dwa lata, Komisja przedstawi sprawozdanie dotyczące stosowania zasady współzależności, w razie konieczności razem z odpowiednimi wnioskami, szczególnie mającymi na celu:
zmianę listy wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III,
uproszczenie, deregulację i usprawnienie przepisów wynikających z listy wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa dotyczącego azotanów,
uproszczenie, usprawnienie oraz zharmonizowanie systemów kontroli na miejscu, przy uwzględnieniu możliwości, jakie niesie ze sobą rozwijanie wskaźników oraz systemu kontroli wykorzystującego metodę „wąskiego gardła”(ang. bottleneck), kontroli przeprowadzanych obecnie przy zastosowaniu prywatnych systemów certyfikacji, kontroli przeprowadzanych obecnie na mocy prawa krajowego przy jednoczesnym wprowadzaniu wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz technologii informacji i komunikacji.
Sprawozdania będą także zawierać ocenę całkowitych kosztów kontroli przeprowadzonych przy zastosowaniu zasady współzależności w roku poprzedzającym rok publikacji sprawozdania.”

Poprawka 22

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 D (nowy)

Artykuł 18 ustęp 1 litera e) (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)

(2d) W art. 18 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

(e) zintegrowany system kontroli, w którego skład wchodzi weryfikacja warunków kwalifikujących oraz wymogów odnoszących się do zasady współzależności,”


Poprawka 23

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 E (nowy)

Artykuł 25 (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)


(2e) Artykuł 25 otrzymuje następujące brzmienie:
Artykuł 25

Kontrole systemu współzależności
1. Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole na miejscu w celu zweryfikowania, czy rolnik wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w rozdziale 1. Kontrole te trwają nie dłużej niż jeden dzień w danym gospodarstwie rolnym.
2. Państwa członkowskie mogą wykorzystywać już istniejące systemy zarządzania i kontroli w celu sprawdzania zgodności z podstawowymi wymogami z zakresu zarządzania oraz warunkami dotyczącymi dobrej kultury rolnej i ochrony środowiska, o których mowa w rozdziale 1.

Państwa członkowskie podejmują jednak starania zmierzające do ograniczania liczby agencji kontrolnych oraz osób przeprowadzających kontrole na miejscu w danym gospodarstwie rolnym.
Wspomniane systemy, a w szczególności system identyfikacji oraz rejestracji zwierząt utworzony na mocy dyrektywy 92/102/EWG, rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 oraz rozporządzenia (WE) nr 21/2004, muszą być kompatybilne, w rozumieniu art. 26 tego rozporządzenia, z systemem zintegrowanym.

3. Państwa członkowskie podejmują starania zmierzające do planowania kontroli w taki sposób, aby w gospodarstwach, które mogą zostać poddane najlepszej kontroli w określonym czasie w roku z powodów sezonowych, inspekcje były przeprowadzane rzeczywiście w takim okresie. Jeżeli jednak agencja kontrolna nie mogłaby skontrolować przestrzegania konkretnego wymogu podstawowego w zakresie zarządzania lub jego części, lub zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w trakcie przeprowadzania kontroli na miejscu na skutek działania czynników o charakterze sezonowym, uznaje się, że wspomniane wymogi oraz zasady są przestrzegane.”

Poprawka 24

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 44 ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)Za wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, działki takie powinny pozostawać w dyspozycji rolnika w dniu 15 czerwca roku, w którym składany jest wniosek o pomoc.

Za wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, działki takie powinny pozostawać w dyspozycji rolnika w dniu będącym ostatecznym terminem składania wniosków obowiązującym w danym państwie członkowskim w roku, w którym składany jest wniosek o pomoc.

Poprawka 25

ARTYKUŁ 1 PUNKT 5, POINT (A)

Artykuł 143 b ustęp 5 akapit pierwszy nowe zdanie (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)Za wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, działki takie powinny pozostawać w dyspozycji rolnika w dniu 15 czerwca roku, w którym składany jest wniosek o pomoc.

Za wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, działki takie powinny pozostawać w dyspozycji rolnika w dniu będącym ostatecznym terminem składania wniosków obowiązującym w danym państwie członkowskim w roku, w którym składany jest wniosek o pomoc.

Poprawka 26

ARTYKUŁ 1 PUNKT 5 LITERA (B)Artykuł 143 ustęp 6 akapit trzeci (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)

W okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i 9 jest nieobowiązkowe w nowych państwach członkowskich w zakresie, w jakim odnoszą się one do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2009 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III, zgodnie z poniższym harmonogramem:

W okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i 9 jest nieobowiązkowe w nowych państwach członkowskich w zakresie, w jakim odnoszą się one do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2009 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III, zgodnie z poniższym harmonogramem:

(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.;

W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i art. 9 jest nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie, w jakim odnoszą się one do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2012 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III, zgodnie z poniższym harmonogramem:

W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i art. 9 jest nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie, w jakim odnoszą się one do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2012 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III, zgodnie z poniższym harmonogramem:

(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Nowe państwa członkowskie mogą przyjąć tę opcję również w przypadku, gdy zdecydują się one zakończyć stosowanie systemu jednolitej płatności obszarowej przed upływem terminu stosowania przewidzianego w ust. 9.

Nowe państwa członkowskie mogą przyjąć tę opcję również w przypadku, gdy zdecydują się one zakończyć stosowanie systemu jednolitej płatności obszarowej przed upływem terminu stosowania przewidzianego w ust. 9.

Poprawka 27

ARTYKUŁ 1 PUNKT 5 LITERA (C)

Artykuł 143 b ustęp 9 zdanie pierwsze (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)Dla każdego z nowych państw członkowskich system jednolitej płatności obszarowej jest dostępny w okresie stosowania do końca 2010 r.

Dla każdego z nowych państw członkowskich system jednolitej płatności obszarowej jest dostępny w okresie stosowania do końca 2013 r.

Poprawka 28

ARTYKUŁ 1 PUNKT 5 A (nowy)

Artykuł 145 litera m) (rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)


(5a) W art. 145 litera m) otrzymuje następujące brzmienie:

(m) przepisy dotyczące kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu jak również kontroli przeprowadzanych metodą teledetekcji. W przypadku kontroli przeprowadzanych zgodnie z tytułem II rozdziału 1, ustanowione zasady zapewnią udzielanie w sposób regularny i z wystarczającym wyprzedzeniem informacji o planowanych kontrolach na miejscu, o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na rzeczywisty cel kontroli. Zasady te powinny również zachęcić państwa członkowskie do wprowadzenia systemu sprawnie funkcjonujących i spójnych kontroli,”Poprawka 29

ARTYKUŁ 2

Artykuł 51 ustęp 3 akapit 2 (rozporządzenie (WE) nr 1698/2005)Odstępstwo przewidziane w akapicie pierwszym stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r. Od dnia 1 stycznia 2009 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Odstępstwo przewidziane w akapicie pierwszym stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r. Od dnia 1 stycznia 2009 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zgodnie z poniższym harmonogramem:

(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 jest nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie, w jakim odnoszą się one do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2012 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zgodnie z poniższym harmonogramem:

W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 jest nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie, w jakim odnoszą się one do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2012 r. rolnik otrzymujący dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej ma obowiązek przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zgodnie z poniższym harmonogramem:

(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. A stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. B stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

(a) wymogi wymienione w pkt. C stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

P6_TA-PROV(2007)0599

Oznaczanie pochodzenia produktów

PE 393.299

Oświadczenie pisemne w sprawie oznaczania pochodzenia produktów
Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie oznaczania pochodzenia produktów1,

– uwzględniając art. 116 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska przywiązuje najwyższą wagę do przejrzystości informacji przeznaczonych dla konsumentów, a informacje dotyczące pochodzenia produktów odgrywają w tym kontekście kluczową rolę,

B. mając na uwadze, że wzrasta liczba przypadków wprowadzającego w błąd lub oszukańczego użycia oznaczeń produktów importowanych do Unii Europejskiej, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów,

C. mając na uwadze, że agenda lizbońska ma na celu wzmocnienie gospodarki UE poprzez poprawę konkurencyjności przemysłu UE na świecie,

D. mając na uwadze, że część najważniejszych partnerów handlowych UE, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia i Kanada, ustanowiła wymogi w zakresie obowiązkowego oznaczania pochodzenia,

1. ponownie przypomina prawo europejskich konsumentów do bezpośredniego dostępu do informacji na temat kupowanych towarów; podkreśla, iż stosowanie fałszywych oznaczeń dotyczących pochodzenia produktów jest niedopuszczalne, podobnie jak jakikolwiek inny rodzaj oszustwa; uważa, że niezbędne jest zagwarantowanie równych szans wobec partnerów handlowych UE, zgodnie z agendą w sprawie sprawiedliwego handlu;

2. w pełni popiera wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wprowadzenia obowiązkowego oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych do Unii Europejskiej z państw trzecich;

3. wzywa państwa członkowskie do bezzwłocznego przyjęcia wniosku w interesie konsumentów, przemysłu oraz konkurencyjności w UE;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Lista sygnatariuszy


Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Roberta Alma Anastase, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Alexandru Athanasiu, Robert Atkins, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Tiberiu Bărbuleţiu, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Slavi Binev, Šarūnas Birutis, Guy Bono, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Umberto Bossi, Costas Botopoulos, Jean-Louis Bourlanges, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Hiltrud Breyer, André Brie, Elmar Brok, Renato Brunetta, Danutė Budreikaitė, Wolfgang Bulfon, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Joan Calabuig Rull, Mogens N.J. Camre, Marco Cappato, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Giulietto Chiesa, Desislav Chukolov, Silvia Ciornei, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Fausto Correia, Paolo Costa, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, Joseph Daul, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Panayiotis Demetriou, Gianni De Michelis, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Alexandra Dobolyi, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Cristian Dumitrescu, Michl Ebner, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Carmen Fraga Estévez, Armando França, Monica Frassoni, Ingo Friedrich, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Ovidiu Victor Ganţ, Vicente Miguel Garcés Ramón, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Gian Paolo Gobbo, Robert Goebbels, Lutz Goepel, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Adeline Hazan, Eduard Raul Hellvig, Jacky Hénin, Edit Herczog, Luis Herrero-Tejedor, Jim Higgins, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg Jarzembowski, Rumiana Jeleva, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Sándor Kónya-Hamar, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Barbara Kudrycka, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, André Laignel, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jörg Leichtfried, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Raffaele Lombardo, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Sérgio Marques, Maria Martens, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Ana Mato Adrover, Marios Matsakis, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Dan Mihalache, Francisco José Millán Mon, Nickolay Mladenov, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Francesco Musotto, Alessandra Mussolini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Hartmut Nassauer, Robert Navarro, Bill Newton Dunn, Angelika Niebler, Achille Occhetto, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Ria Oomen-Ruijten, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Doris Pack, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Aldo Patriciello, Maria Petre, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Radu Podgorean, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hans-Gert Pöttering, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Adriana Poli Bortone, José Javier Pomés Ruiz, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Michel Rocard, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Tokia Saïfi, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Inger Segelström, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Marek Siwiec, Alyn Smith, Renate Sommer, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Gabriele Stauner, Dirk Sterckx, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Károly Ferenc Szabó, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Karl von Wogau, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka


1 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.

1 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.

1 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.

1 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.

1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, str. 1.

1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

2 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

2 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

2 Dz.U. L 139 z 14.6.2006, str. 1

1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str.1)

2 Dz.U. C 139 z 14.9.2006, str.1.

1 Dz.U. L 314 z 28.12.1995, str. 73.

1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

2 Dz.U. L 77 z 16.3.2007, str. 1.

3 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

1 Dz.U. 314 E z 21.12.2006, str. 86.

1Dz.U. C 185 z 18.8.2006, str. 20.

2Dz.U. C 206 z 29.8.2006, str. 5.

3Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia ... (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia ... (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

1 Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1.

1Dz.U. L 309 z 13.12.1993, str. 1.

2Dz.U. L 73 z 16.3.1994, str. 19.

3Dz.U. L 104 z 3.4.1998, str. 1.

4Dz.U. L 118 z 8.5.2000, str. 44.

5 Dz.U. L 240 z 19.9.1977, str. 1.

6 Dz.U. L 322 z 14.12.1999, str. 32.

7Dz.U. L 67 z 12.3.1983, str. 1.

8 Dz.U. L 322 z 14.12.1999, str. 18.

1Dz.U. L 108 z 25.4.2007, str. 1.

1 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.

2Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

* 4 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Dz.U.: proszę wstawić datę określoną w art. 24 ust. 1 akapit pierwszy.

** Dz.U.: proszę wstawić datę określoną w art. 24 ust. 1 akapit pierwszy + 6 miesięcy.

1 Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26.

* 4 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Dz.U.: 15 lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* 2 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

1 Dz.U. C 306 E z 15.12.2006, str. 102.

1Dz. U. L 195 z 18.8.2006, str.84

2Dz. U. L 206 z 29.8.2006, str. 1

3Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i wspólne stanowisko Rady z dnia ... (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

4Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1.

5Dz.U. L 296 z 21.11.1996, str. 55. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

6Dz.U. L 163 z 29.6.1999, str. 41. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2001/744/WE (Dz.U. L 278 z 23.10.2001, str. 35).

1Dz.U. L 313 z 13.12.2000, str. 12.

2Dz.U. L 67 z 9.3.2002, str. 14.

3Dz.U. L 35 z 5.2.1997, str. 14. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2001/752/WE (Dz.U. L 282 z 26.10.2001, str. 69).

4Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 3.

1Dz.U. L 171 z 27.6.1981, str. 11.

2Dz.U. L 309 z 27.11.2001, str. 22. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/105/EC (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 368).

1Dz.U. L 309 z 27.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/EC

2Dz.U. L 189 z 18.7.2002, str. 12.

3 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str.1).

4Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 50.

1Dz.U.

2Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str.1.

3Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją nr 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

1Dz.U. L 393 z 30.12.1989, str. 1.

*Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

*Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

*2 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** 5 lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

1Dz.U. L 334 z 30.11.2006, p.1.

* Trzy miesiące od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

*Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

1Dz.U. L 76 z 6.4.1970, str.1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2003/76/WE (Dz.U. L 2006 z 15.8.2003, str. 29)

2Dz.U. L 365 z 31.12.994 r., str. 24. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284, 31.10.2003, str.1).

1Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 33, 4.2.2006, str.1).

2Dz.U. L 59 z 27.2.1998, str.1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywa Rady 2006/15/WE (Dz.U. L 63, 20.12.2006, str. 368).

3Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

4Dz.U. L 85 z 29.3.1999, str.1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 143, 30.4.2004, str. 87).

5Dz.U. L 121 z 11.5.1999, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 191, 22.7.2005, str. 59).

6Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 91.

7Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 87

1Dz.U. L 114, 27.4.2006, str. 64.

*Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 59.

1Dz. U. C .

2Dz. U. C .

3Dz. U. L 235 z 17.9.1996, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. L 164 z 30.4.2004, str. 114).

4Dz. U. L 110 z 20.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/50/WE.

1Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 6.

1Patrz wnioski ze sprawozdania okresowego Komisji za lata 2000-2005 dla Rady i Parlamentu Europejskiego (COM(2006)0660 wersja ostateczna) przyjętego dnia 6 listopada 2006 r.

2Wytyczne TEN z 1996 r. – Decyzja nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.

1Dz. U. L 237 z 24.8.1991, str. 25.

1Dyrektywa Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz. U. L 1999 z 9.8.1993, str. 84). Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą 98/4/WE (Dz. U. L 101 z 1.4.1998, str. 1).

2Decyzja Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. dotycząca modułów różnych faz procedur oceny zgodności i zasad umieszczania i stosowania znaku zgodności WE przeznaczonych do wykorzystania w dyrektywach harmonizacji technicznej (Dz. U. L 220 z 30.8.1993, str. 23).

1 Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 44.

1Dz. U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

1 Dz. U. L 321 z 31.12.2003, str. 1.

1 Dz. U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

2 Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 1).

1Dz. U. L 225 z 12.8.1998, str. 27.

1Dz. U. L 164 z 30.4.2004, str. 114.

1Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29. Dyrektywa zmieniona decyzją 2002/844/WE (Dz. U. L 289 z 26.10.2002, str. 30).

1Dz. U. L 228 z 9.9.1996, str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją 1346/2001/WE (Dz. U. L 185 z 6.7.2001, str. 1).

1Dz. U. L 228 z 9.9.1996, str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją nr 1346/2001/WE (Dz. U. L 185 z 6.7.2001, str. 1).

1Dz. U. L 143 z 27.6.1995, str. 70. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2001/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 26).

1 Dz.U. C 303 E z 13.12.2006, str. 881.


PL PL
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna