Teksty przyjęTEPobieranie 1.83 Mb.
Strona3/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Poprawka 3

PUNKT 2 PREAMBUŁY


W celu zapewnienia równiejszego traktowania państw członkowskich okres obowiązywania odstępstw, które nie są w sprzeczności z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i z innymi politykami wspólnotowymi, należy przedłużyć do końca 2010 r., daty zakończenia obowiązywania minimalnego poziomu 15 % w odniesieniu do stawki podstawowej oraz eksperymentalnego stosowania stawki obniżonej do usług pracochłonnych. Okresu obowiązywania innych odstępstw nie należy natomiast przedłużać.

(2) W celu zapewnienia równego traktowania państw członkowskich okres obowiązywania odstępstw, które nie są w sprzeczności z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i z innymi politykami wspólnotowymi, należy przedłużyć do końca 2010 r., daty zakończenia obowiązywania minimalnego poziomu 15 % w odniesieniu do stawki podstawowej oraz eksperymentalnego stosowania stawki obniżonej do usług pracochłonnych. W uzasadnionych przypadkach okresu obowiązywania pewnych odstępstw nie należy przedłużać.

Poprawka 4

PUNKT 2 A PREAMBUŁY (nowy)
(2a) Okres do 31 grudnia 2010 r. powinien wystarczyć, aby Rada mogła podjąć decyzję dotyczącą rezygnacji z osiągnięcia celu, jakim jest wprowadzenie ostatecznego systemu opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, w oparciu o zasadę opodatkowania w kraju pochodzenia i podejście polegające na wyrównywaniu stawek podatku VAT.

Poprawka 5

PUNKT 2 B PREAMBUŁY (nowy)
(2b) Okres do 31 grudnia 2010 r. powinien wystarczyć, aby Rada mogła podjąć decyzję dotyczącą ostatecznej struktury stawek podatku VAT, z uwzględnieniem opcji pozwalających państwom członkowskim na stosowanie różnych stawek podatku VAT pod warunkiem zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i innych dziedzin polityki wspólnotowej. W tym okresie obecne przepisy powinny być stosowane w sposób rozważny, z uwzględnieniem przypadków budzących wątpliwości, tak aby nie uniemożliwiać państwom członkowskim osiągnięcia uzasadnionych celów polityki przed lub po podjęciu decyzji przez Radę dotyczącej ostatecznej struktury stawek VAT.

Poprawka 6

PUNKT 2 C PREAMBUŁY (nowy)
(2c) Zgodnie z zasadą pomocniczości i po podjęciu przez Radę decyzji w sprawie ostatecznego systemu opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania stawek obniżonych lub nawet – w sytuacjach wyjątkowych – stawek zerowych w odniesieniu do towarów i usług podstawowych, takich jak żywność i lekarstwa, z jasno określonych przyczyn społeczno-gospodarczych i środowiskowych oraz dla dobra konsumenta końcowego.

Poprawka 7

PUNKT 2 D PREAMBUŁY (nowy)
(2d) Zgodnie z zasadą pomocniczości i po podjęciu przez Radę decyzji w sprawie ostatecznego systemu opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania stawek obniżonych lub nawet – w sytuacjach wyjątkowych – stawek zerowych w odniesieniu do usług świadczonych na szczeblu lokalnym, w tym usług i towarów związanych z oświatą, pomocą socjalną, zabezpieczeniem społecznym i kulturą.

Poprawka 8

PUNKT 2 E PREAMBUŁY (nowy)
(2e) Wszelkie przyszłe systemy opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych powinna cechować przejrzystość, zaś u ich podstaw powinny leżeć proste rozwiązania administracyjne.

Poprawka 9

PUNKT 6 PREAMBUŁY


(6) Nie należy przedłużać okresu obowiązywania odstępstw przyznanych Węgrom i Słowacji, ponieważ wymienione państwa członkowskie nie stosowały lub nie stosują już stawki obniżonej.

(6) Należy podkreślić, że tym państwom, członkowskim, które nie stosowały lub już nie stosują tymczasowych odstępstw w zakresie VAT, wygasłych w 2007 r., należy przyznać możliwość korzystania z owych tymczasowych odstępstw do 31 grudnia 2010 r.

P6_TA-PROV(2007)0588

Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS *

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

PE 391.955

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS odpowiedzialnego za realizację wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (COM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS))

(Procedura konsultacji)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0243),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1 (rozporządzenia finansowego), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami2 (PMI), w szczególności jego pkt 47,

– uwzględniając art. 171 i art. 172 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0172/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A6 0484/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. uważa, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu 1a obowiązujących wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 i z postanowieniami punktu 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) z dnia 17 maja 2006 r.; zauważa, że finansowanie wykraczające poza rok 2013 będzie określone w kontekście negocjacji następnych ram finansowych;

3. przypomina, że opinia wydana przez Komisję Budżetową nie przesądza o wyniku procedury określonej w punkcie 47 PMI z dnia 17 maja 2006 r., która ma zastosowanie do ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS;

4. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE i art. 119 drugi akapit traktatu Euratom;

5. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

6. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.Tekst proponowany przez Komisję
Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 11 preambuły


(11) Ze względu na ambitny charakter i zakres ustalonych celów wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych, skalę zasobów finansowych i technicznych, które należy zmobilizować, oraz potrzebę zapewnienia skutecznej koordynacji i synergii zasobów i finansowania, konieczne jest podjęcie działań przez Wspólnotę. W związku z tym na mocy art. 171 Traktatu należy powołać wspólne przedsięwzięcie (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem ARTEMIS”) jako podmiot prawny odpowiedzialny za realizację wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych. Aby zapewnić odpowiednie zarządzanie działaniami badawczo-rozwojowymi rozpoczętymi w siódmym programie ramowym (2007-2013), wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS powinno zostać ustanowione na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r., z możliwością przedłużenia.

(11) Ze względu na ambitny charakter i zakres ustalonych celów wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych, skalę zasobów finansowych i technicznych, które należy zmobilizować, oraz potrzebę zapewnienia skutecznej koordynacji i synergii zasobów i finansowania, konieczne jest podjęcie działań przez Wspólnotę. W związku z tym na mocy art. 171 Traktatu należy powołać wspólne przedsięwzięcie (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem ARTEMIS”) jako podmiot prawny odpowiedzialny za realizację wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych. Aby zapewnić odpowiednie zarządzanie działaniami badawczo-rozwojowymi rozpoczętymi w siódmym programie ramowym (2007-2013), wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS powinno zostać ustanowione na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Należy zagwarantować, że po ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r. wciąż projekty w toku będą wprowadzane, monitorowane i dotowane do 2017 r.
Poprawka ta odnosi się do całego tekstu.

Poprawka 2

Punkt 12 preambuły


(12) Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS powinno być organem utworzonym przez Wspólnoty, a absolutorium z wykonania budżetu powinien udzielać mu Parlament Europejski1, na zalecenie Rady, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wynikających z publiczno-prywatnego charakteru wspólnych inicjatyw technologicznych, a w szczególności z wkładu sektora prywatnego do budżetu.

___________1 Art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72, sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.

(12) Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS powinno przestrzegać kompetencji Trybunału Obrachunkowego w zakresie analizowania wpływów i wydatków wszystkich organów powoływanych do życia przez Wspólnoty oraz powinno uznawać specyfikę wspólnych inicjatyw technologicznych jako nowych mechanizmów na rzecz wdrażania partnerstw publiczno-prywatnych w celu znalezienia bardziej skutecznego rozwiązania dla celów absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Poprawka 3

Punkt 21 preambuły


(21) W związku z koniecznością zapewnienia stabilnych warunków zatrudnienia i równego traktowania personelu, celem przyciągnięcia wyspecjalizowanej kadry naukowej i technicznej najwyższej klasy, do całości personelu zatrudnionego w ramach wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS zastosowanie powinny mieć regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich („regulamin pracowniczy”).

(21) W związku z koniecznością zapewnienia stabilnych warunków zatrudnienia i równego traktowania personelu, celem przyciągnięcia wyspecjalizowanej kadry naukowej i technicznej najwyższej klasy należy zezwolić Komisji na oddelegowanie odpowiadającej potrzebie liczby urzędników do wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS. Pozostały personel powinien zostać zatrudniony przez wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS w zgodzie z przepisami prawa pracy państwa przyjmującego.

Poprawka 4

Punkt 25 preambuły


(25) Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS powinno posiadać uzgodniony z Komisją odrębny regulamin finansowy oparty na zasadach ramowego rozporządzenia finansowego i uwzględniający jego szczególne potrzeby operacyjne wynikające w szczególności z konieczności połączenia finansowania wsparcia dla działań badawczo-rozwojowych ze środków wspólnotowych i krajowych w sposób skuteczny i terminowy.

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72; sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.


(25) Przepisy finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS muszą być zgodne z rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1, chyba że wymagają tego jego szczególne potrzeby operacyjne, w szczególności konieczność połączenia finansowania wsparcia dla działań badawczo-rozwojowych ze środków wspólnotowych i krajowych w sposób skuteczny i terminowy. Do przyjęcia wszelkich zasad stanowiących odstępstwo od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 jest wymagana uprzednia zgoda Komisji. O wszelkich takich odstępstwach winna być informowana władza budżetowa.

_____________________

1 DZ.U. L 357, z 31.12.2002, str. 72; sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.

Poprawka 5

Artykuł 1 ustęp 11. Niniejszym powołuje się wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 171 Traktatu na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem ARTEMIS”) na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Okres ten może zostać przedłużony w drodze zmiany niniejszego rozporządzenia.

1. Niniejszym powołuje się wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 171 Traktatu na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem ARTEMIS”) na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Należy zagwarantować, że po ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r. projekty w toku będą wprowadzane, monitorowane i dotowane do 2017 r.

Poprawka 6

Artykuł 2 litera d)


d) zapewnia efektywność i trwałość wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych;

skreślona

Poprawka 7

Artykuł 2 litera (d a) (nowa)

(da) promuje zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w swoje działania;

Poprawka 8

Artykuł 4 ustęp 2 litera a)a) wkład finansowy zrzeszenia ARTEMISIA do kwoty 20 mln EUR lub do wysokości 1 % kosztów ogólnych projektów, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, ale nie więcej niż [30] mln EUR;

a) wkład finansowy zrzeszenia ARTEMISIA do kwoty 20 mln euro lub do wysokości 1 % kosztów ogólnych projektów, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, ale nie więcej niż 30 mln EUR;

Poprawka 9

Artykuł 4 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)
Suma wkładów przedstawionych w lit. a) i b) nie przekracza 5% całkowitego budżetu wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

Poprawka 10

Artykuł 4 ustęp 3 litera b)


wkłady finansowe państw członkowskich ARTEMIS wnoszone w postaci corocznych zobowiązań, z których środki wypłacane są bezpośrednio na rzecz organizacji badawczo-rozwojowych uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych;

wkłady finansowe państw członkowskich ARTEMIS wnoszone w postaci corocznych zobowiązań, z których środki wypłacane są bezpośrednio na rzecz organizacji badawczo-rozwojowych uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych; Państwa członkowskie uczestniczące w ARTEMIS zapewniają jak najszybsze przyznanie środków.

Poprawka 11

Artykuł 4 ustęp 3 a (nowy)

3a. Wkład finansowy w koszty realizacji projektów pochodzący ze środków publicznych jest uzależniony od wkładów rzeczowych do projektów organizacji badawczo-rozwojowych, by pokryć część niezbędnych kosztów realizacji projektów.

Poprawka 12

Artykuł 6 ustęp 1


1. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS oparty jest na zasadach ramowego rozporządzenia finansowego. Regulamin może odbiegać od ramowego rozporządzenia finansowego w przypadku, gdy wymagają tego szczególne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS i pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Komisją.

1. Przepisy finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS nie odbiegają od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wymagają tego jego szczególne potrzeby operacyjne i pod warunkiem wcześniejszej zgody ze strony Komisji. O wszelkich takich odstępstwach informowana jest władza budżetowa.

Poprawka 13

Artykuł 7 ustęp 5 litera c)


c) Proces oceny i wyboru musi gwarantować, że finansowanie ze środków publicznych wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS przyznawane jest zgodnie z zasadami doskonałości i konkurencji.

c) Proces oceny i wyboru wniosków, który przeprowadzany jest przy pomocy zewnętrznych ekspertów, gwarantuje, że przyznawanie funduszy w ramach wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS dokonywane jest zgodnie z zasadami doskonałości i konkurencyjności.

Poprawka 14

Artykuł 8 ustęp 1


1. Do pracowników wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS i do jego dyrektora generalnego zastosowanie mają regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnoty Europejskiej w celu zastosowania wspomnianego regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.

1. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS zatrudnia swoich pracowników zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w państwie przyjmującym. Komisja może oddelegować do wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS odpowiadającą potrzebie liczbę urzędników.

Poprawka 15

Artykuł 8 ustęp 2


2. W stosunku do swoich pracowników wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS korzysta z uprawnień przekazanych organowi mianującemu na mocy regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz przekazanych organowi upoważnionemu do zawierania umów na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

skreślony

Poprawka 16

Artykuł 8 ustęp 3


3. Rada zarządzająca w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w art. 110 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

3. Rada zarządzająca w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne środki wykonawcze dotyczące oddelegowania urzędników Wspólnot Europejskich.

Poprawka 17

Artykuł 9


Artykuł 9
Przywileje i immunitety
Do wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS oraz jego pracowników stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

skreślony
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna