Teksty przyjęTEPobieranie 1.83 Mb.
Strona4/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Poprawka 18

Artykuł 10 ustęp 1


1. Odpowiedzialność umowną wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS reguluje prawo właściwe dla stosownych postanowień umowy.

1. Odpowiedzialność umowną wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS regulują stosowne postanowienia umowy oraz prawo właściwe dla danej umowy.

Poprawka 19

Artykuł 10 ustęp 3 a (nowy)

3a. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS ponosi jedynie odpowiedzialność za wypełnianie swoich zobowiązań.

Poprawka 20

Artykuł 10 ustęp 3 b (nowy)

3b. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS nie jest odpowiedzialne za wypełnianie zobowiązań finansowych swoich członków. Nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za niewypełnienie obowiązków przez jedno z państw członkowskich ARTEMIS wynikających z zaproszeń do składania wniosków wystosowanych przez wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS.

Poprawka 21

Artykuł 10 ustęp 3 c (nowy)


3c. Członkowie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania powstałe w ramach wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS Odpowiedzialność finansowa członków jest odpowiedzialnością wewnętrzną jedynie wobec wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS i ogranicza się ona do podjętego przez nich zobowiązania do wnoszenia wkładu finansowego, jak stanowi art. 4.

Poprawka 22

Artykuł 12 ustęp 2


2. Nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja przeprowadzi oceny śródokresowe wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS z pomocą niezależnych ekspertów. Ocena ta dotyczy jakości i efektywności działalności wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS oraz postępów w realizacji wyznaczonych celów. Komisja przekazuje wnioski z tej oceny, wraz ze swoimi uwagami, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

2. Nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie śródokresową ocenę wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, sporządzoną z pomocą niezależnych ekspertów Ocena ta dotyczy jakości i efektywności działalności wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS oraz postępów w realizacji wyznaczonych celów.

Poprawka 23

Artykuł 12 ustęp 3


3. Do dnia 31 marca 2018 r. Komisja przeprowadzi ocenę końcową wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS z pomocą niezależnych ekspertów. Wyniki oceny końcowej zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Poprawka 24

Artykuł 12 ustęp 4


Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS udziela Parlament Europejski, na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie finansowym wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS udziela Parlament Europejski, na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisami finansowymi wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, przy poszanowaniu kompetencji Trybunału Obrachunkowego w zakresie analizowania wpływów i wydatków wszystkich organów powoływanych do życia przez Wspólnoty Europejskie, oraz uznając specyfikę wspólnych inicjatyw technologicznych jako nowych mechanizmów na rzecz wdrażania partnerstw publiczno-prywatnych w celu znalezienia bardziej skutecznego rozwiązania dla celów absolutorium z wykonania budżetu Wspólnoty

Poprawka 25

Artykuł 17


Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem ARTEMIS i państwem przyjmującym zawarta zostanie umowa dotycząca lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz pozostałego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu ARTEMIS.

Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem ARTEMIS i państwem przyjmującym zawarta zostanie umowa dotycząca pomocy w odniesieniu do lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz pozostałego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu ARTEMIS.

Poprawka 26

Załącznik Artykuł 1 ustęp 3


3. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS ustanawia się na okres rozpoczynający się z dniem opublikowania niniejszego statutu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, a kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r.

3. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS ustanawia się na okres rozpoczynający się z dniem opublikowania niniejszego statutu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Należy zagwarantować, że po ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r. projekty w toku będą wprowadzane, monitorowane i dotowane do 2017 r.

Poprawka 28

Załącznik Artykuł 1 ustęp 4


4. Okres ten może zostać przedłużony poprzez zmianę niniejszego statutu, zgodnie z przepisami art. 23, z uwzględnieniem postępu w realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS i pod warunkiem zapewnienia stabilności finansowania.

skreślony

Poprawka 27

Załącznik Artykuł 1 ustęp 5 a (nowy)

5a. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS jest organem ustanowionym zgodnie z art. 185 rozporządzenia finansowego i punktem 47 PMI z dnia 17 maja 2006 r.

Poprawka 28

Załącznik Artykuł 1 ustęp 4


4. Okres ten może zostać przedłużony poprzez zmianę niniejszego statutu, zgodnie z przepisami art. 23, z uwzględnieniem postępu w realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS i pod warunkiem zapewnienia stabilności finansowania.

skreślony

Poprawka 29

Załącznik Artykuł 2 ustęp 1 litera d)


d) zapewnia efektywność i trwałość wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych;

skreślona

Poprawka 30

Załącznik artykuł 2 ustęp 2 litera (d a) (nowa)

(da) promowanie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw w swoje działania;

Poprawka 31

Załącznik artykuł 2 ustęp 2 punkt h)


h) publikowanie informacji o projektach, w tym nazw uczestników i kwoty wkładu finansowego wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS;

h) publikowanie informacji na temat projektów z uwzględnieniem nazw/ nazwisk uczestników oraz wysokości wkładu finansowego każdego z uczestników na wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS;

Poprawka 32

Załącznik artykuł 4 ustęp 4


4. Decyzje w sprawie przystąpienia każdego innego podmiotu prawnego lub zalecenia w sprawie przystąpienia państw trzecich podejmowane są przez radę zarządzającą z uwzględnieniem znaczenia i potencjalnej wartości dodanej wnioskodawcy dla realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

4. Decyzje w sprawie przystąpienia każdego innego podmiotu prawnego lub zalecenia w sprawie przystąpienia państw trzecich podejmowane są przez radę zarządzającą z uwzględnieniem znaczenia i potencjalnej wartości dodanej wnioskodawcy dla realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS. W przypadku wniosku o członkostwo zarząd przekazuje Komisji we właściwym czasie informację na temat oceny wnioskującego, a - tam gdzie zachodzi taka konieczność - na temat zalecenia lub decyzji zarządu. Komisja przekazuje tę informację Radzie.

Poprawka 33

Załącznik artykuł 4 ustęp 5


5. Każdy członek może wycofać się ze wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS. Wycofanie staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia pozostałych członków, w następstwie czego dawny członek zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań poza zobowiązaniami, które istniały jeszcze przed jego wycofaniem się.

5. Każdy członek może wycofać się ze wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS. Wycofanie staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia pozostałych członków, w następstwie czego dawny członek zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań poza zobowiązaniami, które podjęte zostały poprzez decyzje wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS zgodnie ze statutem jeszcze przed wycofaniem się członka. Obowiązek powiadomienia z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem nie ma zastosowania w przypadku, gdy jego wycofanie się jest oparte na zmianie statutu i jest jego bezpośrednią konsekwencją.

Poprawka 34

Załącznik Artykuł 6 ustęp 2 litera c)


(c) zatwierdza regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS zgodnie z art. 13 niniejszego statutu;

(c) zatwierdza przepisy finansowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS zgodnie z art. 13 niniejszego statutu po konsultacji z Komisją;

Poprawka 35

Załącznik artykuł 7 ustęp 2 litera e)


e) zatwierdza ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków;

e) zatwierdza treść, cele i ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków;

Poprawka 36

Załącznik artykuł 7 ustęp 3 litera b)


b) Rada władz publicznych wybiera swego przewodniczącego.

b) Rada władz publicznych wybiera swego przewodniczącego co dwa lata. Ten sam przewodniczący może być ponownie wybrany jedynie dwukrotnie.

Poprawka 37

Załącznik artykuł 9 ustęp 2


2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany przez radę zarządzającą z przedstawionej przez Komisję listy kandydatów, na maksimum trzyletnią kadencję. Po dokonaniu oceny wyników pracy dyrektora zarządzającego rada może jednokrotnie przedłużyć jego kadencję na kolejny okres nieprzekraczający czterech lat.

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany przez radę zarządzającą na podstawie przedstawionej przez Komisję listy kandydatów w następstwie zaproszenia do zgłoszeń zainteresowania opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych periodykach lub w Internecie, na maksimum trzyletnią kadencję. Po dokonaniu oceny wyników pracy dyrektora zarządzającego rada może jednokrotnie przedłużyć kadencję na kolejny okres nieprzekraczający trzech lat.

Poprawka 38

Załącznik Artykuł 10 ustęp 2 litera b)


b) wkład Wspólnoty na finansowanie działań badawczo-rozwojowych;

b) wkład Wspólnoty na finansowanie projektów;

Poprawka 39

Załącznik artykuł 10 ustęp 4 litera a)


a) ARTEMISIA wnosi wkład finansowy do kwoty 20 mln EUR lub do wysokości 1% kosztów ogólnych projektów, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, ale nie więcej niż 30 mln EUR;


a) ARTEMISIA wnosi wkład finansowy do kwoty 20 mln euro lub do wysokości 1% kosztów ogólnych projektów, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, ale nie więcej niż 30 mln euro. Koszty ogólne projektów oznaczają sumę kosztów całkowitych (tak, jak określono w przypisie 32) wszystkich projektów;

Poprawka 40

Załącznik Artykuł 10 ustęp 4 litera (d a) (nowa)

da) suma wkładów przedstawionych w lit. a) i b) nie przekrocza 5% całkowitego budżetu wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

Poprawka 41

Załącznik Artykuł 10 ustęp 5 litera c)


c) wkłady rzeczowe wnoszone przez podmioty badawczo-rozwojowe uczestniczące w projektach na pokrycie przypadającej na nich części niezbędnych kosztów realizacji projektów. Kwota ich ogólnego wkładu w okresie trwania wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS jest równa kwocie wkładu władz publicznych lub wyższa.

c) wkłady rzeczowe wnoszone przez podmioty badawczo-rozwojowe uczestniczące w projektach podlegają ocenie wartości wkładów rzeczowych oraz ich adekwatności do prowadzonych w ramach wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS działań, a wkłady te są zatwierdzane przez radę zarządzającą. Procedura oceny wkładów przyjmowana jest przez radę zarządzającą. Opiera się ona na następujących zasadach:

  • ogólne podejście opiera się na sposobie działania siódmego programu ramowego, gdzie wkłady rzeczowe do projektów ocenia się na etapie przeglądu;

  • jako wytyczne wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS stosuje się przepisy finansowe;

  • kwestie dodatkowe podlegają międzynarodowym standardom rachunkowości;

  • ocena wkładów dokonywana jest zgodnie z wartościami ogólnie przyjętymi na odpowiednim rynku (art. 172 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich*).

Weryfikacji dokonuje niezależny audytor.

____________

*Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 (Dz.U. L 111 z 24.4.2007, str. 13).

Poprawka 42

Załącznik artykuł 10 ustęp 7


7. Jeśli którykolwiek z członków wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących uzgodnionego wkładu finansowego do wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, dyrektor wykonawczy zwołuje posiedzenie rady zarządzającej, która podejmuje decyzję, czy pozostali członkowie powinni pozbawić członkostwa członka nie wypełniającego swoich zobowiązań, czy też należy podjąć jakiekolwiek inne środki do czasu wypełnienia przez członka swoich zobowiązań.

7. Jeśli którykolwiek z członków wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących uzgodnionego wkładu finansowego do wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, dyrektor wykonawczy powiadamia go o tym fakcie na piśmie i ustala rozsądny okres, w którym zobowiązania mogą zostać wypełnione. Jeżeli zobowiązania nie zostały wypełnione w tym okresie, dyrektor wykonawczy zwołuje posiedzenie rady zarządzającej, która podejmuje decyzję o pozbawieniu członkostwa członka niewypełniającego swoich zobowiązań, lub czy też należy podjąć jakiekolwiek inne środki do czasu wypełnienia przez członka swoich zobowiązań.

Poprawka 43

Załącznik Artykuł 13 tytuł i ustępy od 1 do 3Regulamin finansowy

Przepisy finansowe

1. Rada zarządzająca przyjmuje regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

1. Rada zarządzająca przyjmuje przepisy finansowe wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS po konsultacji z Komisją.

2. Celem regulaminu finansowego jest zapewnienie rzetelnego zarządzania finansowego wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

2. Celem przepisów finansowych jest zapewnienie rzetelnego zarządzania finansowego wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

3. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS oparty jest na zasadach ramowego rozporządzenia finansowego i zawiera przepisy w zakresie planowania i wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS. Regulamin może odbiegać od ramowego rozporządzenia finansowego w przypadku, gdy wymagają tego szczególne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Komisją.

3. Przepisy finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS nie odbiegają od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wymagają tego jego szczególne potrzeby operacyjne. Do przyjęcia wszelkich zasad stanowiących odstępstwo od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 jest wymagana uprzednia zgoda Komisji. O wszelkich takich odstępstwach informowana jest władza budżetowa.

Poprawka 44

Załącznik Artykuł 13 akapit czwarty


4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS udziela Parlament Europejski, na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie finansowym wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS udziela Parlament Europejski, na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisami finansowymi wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, w poszanowaniu kompetencji Trybunału Obrachunkowego w zakresie analizowania wpływów i wydatków wszystkich organów powoływanych do życia przez Wspólnoty Europejskie, oraz powinno uznawać specyfikę WIT jako nowych mechanizmów na rzecz wdrażania partnerstw publiczno-prywatnych w celu znalezienia bardziej skutecznego rozwiązania dla celów absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Poprawka 45

Załącznik artykuł 14 ustęp 1


1. W wieloletnim planie strategicznym określa się strategię i plany realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, w tym programu badań.

1. W wieloletnim planie strategicznym określa się strategię i plany realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS, w tym programu badań. Po przyjęciu przez radę zarządzającą wieloletni plan strategiczny podawany jest do wiadomości publicznej.

Poprawka 46

Załącznik artykuł 14 ustęp 2


2. W rocznym programie prac opisuje się zakres i budżet zaproszeń do składania wniosków potrzebny do realizacji programu badań na dany rok.

2. W rocznym programie prac opisuje się zakres i budżet zaproszeń do składania wniosków potrzebny do realizacji programu badań na dany rok. Po przyjęciu go przez radę zarządzającą roczny program prac podawany jest do wiadomości publicznej.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna