Teksty przyjęTEPobieranie 1.83 Mb.
Strona5/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Poprawka 47

Załącznik artykuł 14 ustęp 3


3. W rocznym planie realizacji określa się plan wykonania wszystkich działań wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS na dany rok, w tym planowanych zaproszeń do składania wniosków oraz działań, które muszą zostać zrealizowane w drodze zaproszenia do składania ofert. Roczny plan realizacji jest przedstawiany przez dyrektora wykonawczego radzie zarządzającej wraz z rocznym planem budżetu.

3. W rocznym planie realizacji określa się plan wykonania wszystkich działań wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS na dany rok, w tym planowanych zaproszeń do składania wniosków oraz działań, które muszą zostać zrealizowane w drodze zaproszenia do składania ofert. Roczny plan realizacji jest przedstawiany przez dyrektora wykonawczego radzie zarządzającej wraz z rocznym planem budżetu. Po przyjęciu go przez radę zarządzającą roczny plan wdrożenia podawany jest do wiadomości publicznej.

Poprawka 48

Załącznik artykuł 14 ustęp 5 akapit drugi5. W rocznym sprawozdaniu z działalności przedstawia się postępy wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS za każdy rok kalendarzowy, szczególnie w odniesieniu do wieloletniego planu strategicznego oraz rocznego planu realizacji na dany rok.
Dyrektor wykonawczy przedstawia roczne sprawozdanie z działalności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i bilansem.

5. W rocznym sprawozdaniu z działalności przedstawia się postępy wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS za każdy rok kalendarzowy, szczególnie w odniesieniu do wieloletniego planu strategicznego oraz rocznego planu realizacji na dany rok. Dyrektor wykonawczy przedstawia roczne sprawozdanie z działalności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i bilansem. W rocznym sprawozdaniu z działalności zawarty jest udział MŚP w działalności w zakresie badań naukowych i rozwoju wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

Poprawka 49

Załącznik Artykuł 14 ustęp 6


6. Roczne sprawozdanie finansowe i bilans: W terminie dwóch miesięcy od zamknięcia każdego roku budżetowego, dyrektor wykonawczy przedstawia sprawozdanie finansowe i bilans za poprzedni rok radzie zarządzającej do zatwierdzenia. Sprawozdanie finansowe i bilans za poprzedni rok przedstawia się Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu.

6. Roczne sprawozdanie finansowe i bilans: W terminie dwóch miesięcy od zamknięcia każdego roku budżetowego, dyrektor wykonawczy przedstawia sprawozdanie finansowe i bilans za poprzedni rok radzie zarządzającej do zatwierdzenia. Sprawozdanie finansowe i bilans za poprzedni rok przedstawia się Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu i władzy budżetowej.

Poprawka 50

Załącznik artykuł 15 ustęp 2


2. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS zawiera z uczestnikami projektów umowy o przyznanie dotacji na realizację projektów. Umowy te odnoszą się do odpowiednich krajowych umów o przyznanie dotacji, o których mowa w art. 16 ust. 5 lit. b), a w stosownych przypadkach bazują na nich.

2. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS zawiera z uczestnikami projektów umowy o przyznanie dotacji na realizację projektów. Zasady i warunki tych umów zgodne są z przepisami finansowymi wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS oraz odnoszą się do odpowiednich krajowych umów o przyznanie dotacji, o których mowa w art. 16 ust. 5 lit. b), a w stosownych przypadkach bazują na nich.

Poprawka 51

Załącznik artykuł 16 ustęp 4 litera a)


a) Zaproszenia do składania wniosków formułowane przez wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS są otwarte dla uczestników posiadających siedzibę w państwach członkowskich ARTEMIS oraz w każdym innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w kraju stowarzyszonym.

a) Zaproszenia do składania wniosków formułowane przez wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS są otwarte dla uczestników posiadających siedzibę w państwach członkowskich ARTEMIS oraz w każdym innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w kraju stowarzyszonym. Zaproszenia do składania wniosków podawane są do wiadomości publicznej jak najszerszego grona odbiorców poprzez publikację w periodykach, w Internecie, itp.

Poprawka 52

Załącznik Artykuł 18 ustęp 11. Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia zawartym w rocznym planie budżetu.

1. Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia zawartym w rocznym planie budżetu, a Komisja przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz ze wstępnym projektem budżetu Unii Europejskiej.

Poprawka 53

Załącznik Artykuł 18 ustęp 22. Pracownicy wspólnego przedsięwzięcia są pracownikami zatrudnianymi na czas określony i pracownikami kontraktowymi i są zatrudniani na podstawie umów na czas określony z możliwością jednokrotnego przedłużenia na okres nieprzekraczający łącznie siedmiu lat.

skreślony

Poprawka 54

Załącznik artykuł 19 ustęp 6


6. Członkowie nie odpowiadają za zobowiązania finansowe wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS. Odpowiedzialność finansowa członków jest wewnętrzną odpowiedzialnością wobec wspólnego przedsięwzięcia i ograniczona jest do wysokości zadeklarowanych przez nich wkładów w zasoby, o których mowa w art. 10 ust. 2.

6. Członkowie nie odpowiadają za zobowiązania wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS. Odpowiedzialność finansowa członków jest wewnętrzną odpowiedzialnością wobec wspólnego przedsięwzięcia i ograniczona jest do wysokości zadeklarowanych przez nich wkładów w zasoby, o których mowa w art. 10 ust. 2.

Poprawka 55

Załącznik artykuł 19 ustęp 77. Odpowiedzialność finansowa wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS z tytułu własnego zadłużenia ograniczona jest do kwoty wkładów członków na pokrycie kosztów funkcjonowania, o których mowa w art. 10 ust. 2.

7. Z wyjątkiem wkładu finansowego wymaganego od uczestników projektów na mocy art. 16 ust. 5 lit. a) odpowiedzialność finansowa wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS z tytułu własnego zadłużenia ograniczona jest do kwoty wkładów członków na pokrycie kosztów funkcjonowania, o których mowa w art. 10 ust. 2

Poprawka 56

Załącznik artykuł 22 ustęp 55. Po rozdysponowaniu rzeczowych składników aktywów w sposób określony w ust. 4, pozostały majątek jest wykorzystywany na pokrycie zobowiązań wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS oraz kosztów związanych z jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka lub niedobór są, odpowiednio, rozdzielane pomiędzy istniejących w czasie likwidacji członków wspólnego przedsięwzięcia lub przez nich pokrywane – proporcjonalnie do wkładów faktycznie wniesionych na rzecz wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

5. Po rozdysponowaniu rzeczowych składników aktywów w sposób określony w ust. 4, pozostały majątek jest wykorzystywany na pokrycie zobowiązań wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS oraz kosztów związanych z jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka jest odpowiednio rozdzielana pomiędzy istniejących w czasie likwidacji członków wspólnego przedsięwzięcia – proporcjonalnie do wkładów faktycznie wniesionych na rzecz wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS.

Poprawka 57

Załącznik Artykuł 23 ustęp 33. Wnioski dotyczące zmiany statutu są zatwierdzane przez radę zarządzającą zgodnie z przepisami art. 6 i poddawane pod decyzję Komisji.

3. Wnioski dotyczące zmiany statutu są zatwierdzane przez radę zarządzającą zgodnie z przepisami art. 6 i poddawane pod decyzję Komisji po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Poprawka 58

Załącznik artykuł 23 ustęp 4


4. Niezależnie od przepisów ust. 3, każdą proponowaną zmianę art. 1 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 10 ust. 4 lit. b) oraz art. 10 ust. 5 lit. a) uznaje się za zmianę istotną, a co za tym idzie wymagającą zmiany niniejszego rozporządzenia.

4. Niezależnie od przepisów ust. 3 każdą proponowaną zmianę art. 1 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 4 lit. b) oraz art. 10 ust. 5 lit. a) lub art. 19 uznaje się za zmianę istotną, a co za tym idzie wymagającą zmiany niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 60

Załącznik Artykuł 24 ustęp 2 litera i)


i) „Prawo dostępu” oznacza niewyłączne licencje i prawa użytkownika do nowej wiedzy lub istniejącej wiedzy, przy czym prawa te nie obejmują prawa do przyznawania sublicencji, chyba że w umowie dotyczącej projektu uzgodniono inaczej.

i) „Prawo dostępu” oznacza niewyłączne licencje i prawa użytkownika do nowej wiedzy lub istniejącej wiedzy zagwarantowane w umowach dotyczących projektów, przy czym prawa te nie obejmują prawa do przyznawania sublicencji, chyba że w umowie dotyczącej projektu uzgodniono inaczej.

Poprawka 61

Załącznik artykuł 24 ustęp 2 litera j)


j) „Niezbędne” oznacza „technicznie istotne” dla realizacji projektu i/lub w kontekście wykorzystywania nowej wiedzy. W odniesieniu do praw własności intelektualnej przyznanie praw dostępu uważa się za niezbędne, jeśli ich nieprzyznanie skutkowałoby naruszeniem tych praw własności intelektualnej.

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawka 62

Załącznik artykuł 24 ustęp 3 punkt 3.2.1.3.2.1. Uczestnicy tego samego projektu zawierają między sobą umowę dotyczącą projektu, regulującą między innymi kwestie przyznawania praw dostępu zgodnie z niniejszym artykułem. Uczestnicy projektu mogą zdefiniować istniejącą wiedzę niezbędną do celów projektu, a w stosownych przypadkach mogą postanowić o wykluczeniu określonej istniejącej wiedzy.

3.2.1. Uczestnicy tego samego projektu zawierają między sobą umowę dotyczącą projektu, regulującą między innymi kwestie przyznawania praw dostępu zgodnie z niniejszym artykułem. Uczestnicy projektu mogą podjąć decyzję o przyznaniu szerszych praw dostępu niż prawa wymagane w niniejszym artykule. Uczestnicy projektu mogą zdefiniować istniejącą wiedzę niezbędną do celów projektu, a w stosownych przypadkach mogą postanowić o wykluczeniu określonej istniejącej wiedzy.

Poprawka 63

Załącznik artykuł 24 ustęp 3 punkt 3.2.4.


3.2.4. Uczestnicy tego samego projektu dysponują prawami dostępu do istniejącej wiedzy, jeśli jest ona niezbędna do wykorzystania ich własnej nowej wiedzy w ramach tego projektu, pod warunkiem, że właściciel istniejącej wiedzy jest uprawniony do przyznawania tych praw. Prawa dostępu przyznawane są na zasadach niewyłączności, na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach.

3.2.4. Uczestnicy tego samego projektu dysponują prawami dostępu do istniejącej wiedzy, jeśli jest ona niezbędna do wykorzystania ich własnej nowej wiedzy w ramach tego projektu, pod warunkiem, że właściciel istniejącej wiedzy jest uprawniony do przyznawania tych praw. Prawa dostępu przyznawane są na zasadach niewyłączności i niezbywalności, na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach.

Poprawka 65

Załącznik Artykuł 24 ustęp 3 akapit 3.4 punkt 3.4.1.


3.4.1. W przypadku, gdy uczestnik przenosi prawo własności do nowej wiedzy, przenosi na cesjonariusza swoje zobowiązania dotyczące nowej wiedzy, w tym obowiązek przeniesienia tych zobowiązań na każdego kolejnego cesjonariusza. Zobowiązania te obejmują zobowiązania dotyczące przyznawania praw dostępu oraz upowszechniania i wykorzystania.

3.4.1. W przypadku, gdy uczestnik przenosi prawo własności do nowej wiedzy, przenosi na cesjonariusza swoje zobowiązania dotyczące nowej wiedzy, w szczególności te dotyczące przyznawania praw dostępu oraz upowszechniania i wykorzystania. W ramach takiego przeniesienia dany uczestnik powiadamia innych uczestników tego samego projektu o nazwie i danych kontaktowych cesjonariusza.

Poprawka 66

Załącznik Artykuł 24 ustęp 3 punkt 3.4.2.


3.4.2. Z zastrzeżeniem ciążących na nim zobowiązań dotyczących zachowania poufności w przypadku, gdy uczestnik projektu zobowiązany jest przenieść swoje zobowiązania dotyczące przyznawania praw dostępu, powiadamia o planowanym przeniesieniu pozostałych uczestników z co najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem, przekazując wraz z powiadomieniem odpowiednie informacje o przewidywanym nowym właścicielu nowej wiedzy, aby umożliwić pozostałym uczestnikom skorzystanie z przysługujących im praw dostępu. W terminie 30 dni od daty powiadomienia bądź w innym uzgodnionym na piśmie terminie, każdy z pozostałych uczestników może wnieść sprzeciw wobec planowanego przeniesienia własności, uzasadniając, że mogłoby ono zaszkodzić jego prawom dostępu. W przypadku, gdy którykolwiek z pozostałych uczestników wykaże, że planowane przeniesienie własności zaszkodziłoby jego prawom dostępu, przeniesienie takie nie może nastąpić dopóki zaangażowani uczestnicy nie osiągną porozumienia.

skreślony

P6_TA-PROV(2007)0589

Wspólne przedsięwzięcie ENIAC *

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

PE 396.506

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ENIAC (COM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0356),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1 (rozporządzenie finansowe), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (PMI)2, w szczególności jego pkt 47,

– uwzględniając art. 171 ust. 172 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0275-2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0486/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. uważa, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym musi być zgodna z pułapem pozycji 1a obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 i z postanowieniami pkt. 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) z dnia 17 maja 2006 r.; zauważa, że finansowanie po roku 2013 zostanie poddane ocenie w kontekście negocjacji kolejnych ram finansowych;

3. przypomina, że opinia przedstawiona przez Komisję Budżetową nie neguje wyników procedury określonej w pkt. 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., które ma zastosowanie do ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ENIAC;

4. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

5. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

6. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.Tekst proponowany przez Komisję
Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 8 preambuły


(8) Wspólna inicjatywa technologiczna w zakresie nanoelektroniki powinna doprowadzić do stworzenia trwałego partnerstwa publiczno-prywatnego oraz do zwiększenia i pobudzenia inwestycji prywatnych i publicznych w sektorze nanoelektroniki w Europie, która na potrzeby niniejszego rozporządzenia obejmuje państwa członkowskie i kraje stowarzyszone z siódmym programem ramowym. Inicjatywa powinna także zapewniać efektywną koordynację i synergię zasobów i finansowania z programu ramowego, przemysłu, krajowych programów badawczo-rozwojowych oraz międzyrządowych struktur badawczo-rozwojowych, a tym samym przyczynić się do wzmocnienia przyszłego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w Europie. Celem inicjatywy powinno być również sprzyjanie współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, takimi jak przemysł, organy krajowe, ośrodki akademickie i badawcze, które będą łączyć i koncentrować swoje wysiłki badawcze.

(8) Wspólna inicjatywa technologiczna w zakresie nanoelektroniki powinna doprowadzić do stworzenia trwałego partnerstwa publiczno-prywatnego oraz do zwiększenia i pobudzenia inwestycji prywatnych i publicznych w sektorze nanoelektroniki w Europie, która na potrzeby niniejszego rozporządzenia obejmuje państwa członkowskie i kraje stowarzyszone z siódmym programem ramowym. Inicjatywa powinna także zapewniać efektywną koordynację i synergię zasobów i finansowania z programu ramowego, przemysłu, krajowych programów badawczo-rozwojowych oraz międzyrządowych struktur badawczo-rozwojowych, a tym samym przyczynić się do wzmocnienia przyszłego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w Europie. Celem inicjatywy powinno być również sprzyjanie współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, takimi jak przemysł, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), organy krajowe, ośrodki akademickie i badawcze, poprzez łączenia i koncentrowanie wysiłków badawczych.

Poprawka 2

Punkt 11 preambuły


(11) Ze względu na ambitny charakter i zakres ustalonych celów wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie nanoelektroniki, skalę zasobów finansowych i technicznych, które należy zmobilizować, oraz potrzebę zapewnienia skutecznej koordynacji i synergii zasobów i finansowania, konieczne jest podjęcie działań przez Wspólnotę. W związku z tym na mocy art. 171 Traktatu należy powołać wspólne przedsięwzięcie (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem ENIAC”) jako podmiot prawny odpowiedzialny za realizację wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie nanoelektroniki. Aby zapewnić odpowiednie zarządzanie działaniami badawczo-rozwojowymi rozpoczętymi w siódmym programie ramowym, wspólne przedsięwzięcie ENIAC powinno zostać ustanowione na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r., z możliwością przedłużenia.

(11) Ze względu na ambitny charakter i zakres ustalonych celów wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie nanoelektroniki, skalę zasobów finansowych i technicznych, które należy zmobilizować, oraz potrzebę zapewnienia skutecznej koordynacji i synergii zasobów i finansowania, konieczne jest podjęcie działań przez Wspólnotę. W związku z tym na mocy art. 171 Traktatu należy powołać wspólne przedsięwzięcie (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem ENIAC”) jako podmiot prawny odpowiedzialny za realizację wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie nanoelektroniki. Aby zapewnić odpowiednie zarządzanie działaniami badawczo-rozwojowymi rozpoczętymi w siódmym programie ramowym, wspólne przedsięwzięcie ENIAC powinno zostać ustanowione na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Należy zagwarantować, że po ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r. wciąż realizowane projekty będą wprowadzane, monitorowane i dotowane do 2017 r.

Poprawka 3

Punkt 12 preambuły


(12) Wspólne przedsięwzięcie ENIAC powinno być organem utworzonym przez Wspólnoty, a absolutorium z wykonania budżetu powinien udzielać mu Parlament Europejski, na zalecenie Rady, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wynikających z publiczno-prywatnego charakteru wspólnych inicjatyw technologicznych, a w szczególności z wkładu sektora prywatnego do budżetu.

(12) Wspólne przedsięwzięcie ENIAC powinno być organem utworzonym przez Wspólnoty, a absolutorium z wykonania budżetu powinien udzielać mu Parlament Europejski po uwzględnieniu zalecenia Rady.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna