Teksty przyjęTEPobieranie 1.83 Mb.
Strona6/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Poprawka 4

Punkt 12 a preambuły (nowy)
(12a) Wspólnota i partnerzy publiczni powinni dążyć do uznawania możliwości oferowanych przez wspólne inicjatywy technologiczne jako nowe mechanizmy wdrażania partnerstw publiczno-prywatnych oraz współpracować z prywatnymi partnerami w celu znalezienia skuteczniejszego rozwiązania dotyczącego absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Poprawka 5

Punkt 14 preambuły(14) Cele wspólnego przedsięwzięcia ENIAC powinny być realizowane poprzez wspólne zmobilizowanie zasobów pochodzących z sektora publicznego i prywatnego w celu wsparcia działań badawczo-rozwojowych w formie projektów. W tym celu wspólne przedsięwzięcie ENIAC powinno być zdolne do organizowania konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów na realizację elementów programu badań. Działania badawczo-rozwojowe powinny być zgodne z podstawowymi zasadami etycznymi mającymi zastosowanie w siódmym programie ramowym.

(14) Cele wspólnego przedsięwzięcia ENIAC powinny być realizowane poprzez wspólne zmobilizowanie zasobów pochodzących z sektora publicznego i prywatnego w celu wsparcia działań badawczo-rozwojowych oraz działań w dziedzinie prototypowania w formie projektów. W tym celu wspólne przedsięwzięcie ENIAC powinno być zdolne do organizowania konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów na realizację elementów programu badań. Działania badawczo-rozwojowe powinny być zgodne z podstawowymi zasadami etycznymi mającymi zastosowanie w siódmym programie ramowym.

Poprawka 6

Punkt 22 preambuły


(22) W związku z koniecznością zapewnienia stabilnych warunków zatrudnienia i równego traktowania personelu, celem przyciągnięcia wyspecjalizowanej kadry naukowej i technicznej najwyższej klasy, do całości personelu zatrudnionego w ramach wspólnego przedsięwzięcia ENIAC zastosowanie powinny mieć regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich („regulamin pracowniczy”).

(22) W związku z koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia ENIAC i przyciągnięcia wyspecjalizowanej kadry naukowej i technicznej najwyższej klasy, w porozumieniu z radą zarządzającą wspólnego przedsięwzięcia ENIAC, Komisja i uczestniczące państwa członkowskie mogą oddelegować tylu urzędników, ilu będzie wymagało wspólne przedsięwzięcie ENIAC, oraz zatrudnić pozostały potrzebny personel na bazie kontraktów, biorąc pod uwagę konieczność utrzymania na niskim poziomie kosztów personelu oraz krótki czas przewidziany na ustanowienie wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

Amendment 7

Punkt 26 preambuły(26) Wspólne przedsięwzięcie ENIAC powinno przyjąć, po uzyskaniu akceptacji Komisji, własny regulamin finansowy uwzględniający jego szczególne potrzeby operacyjne wynikające w szczególności z konieczności połączenia finansowania wsparcia dla działań badawczo-rozwojowych ze środków wspólnotowych i krajowych w sposób skuteczny i terminowy. Regulamin ten powinien być oparty na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1.

(26) Przepisy finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia ENIAC nie powinny odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1, chyba że wymagają tego jego szczególne potrzeby operacyjne, w szczególności potrzeba połączenia finansowania wsparcia dla działań badawczo-rozwojowych ze środków wspólnotowych i krajowych w sposób skuteczny i terminowy. Do przyjęcia wszelkich zasad stanowiących odstępstwo od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 wymagana jest uprzednia zgoda Komisji. O wszelkich takich odstępstwach powinno się informować władzę budżetową.

_____________________

1 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.

_____________________

1 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72. Sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.

Poprawka 8

Artykuł 1 ustęp 1


1. Niniejszym powołuje się wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 171 Traktatu na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie nanoelektroniki (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem ENIAC”) na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Okres ten może zostać przedłużony w drodze zmiany niniejszego rozporządzenia.

1. Niniejszym powołuje się wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 171 Traktatu na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie nanoelektroniki (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem ENIAC”) na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Należy zagwarantować, że po ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r. wciąż realizowane projekty będą wprowadzane, monitorowane i dotowane do 2017 r. Wspólne przedsięwzięcie ENIAC jest organem określonym w art. 185 rozporządzenia finansowego oraz pkt 47 PMI z dnia 17 maja 2006 r.

Poprawka 9

Artykuł 2 litera b)


b) wspiera działania konieczne do realizacji programu badań (dalej „działania badawczo-rozwojowe”), zwłaszcza poprzez przyznawanie finansowania uczestnikom projektów wybranych na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków;

b) wspiera działania konieczne do realizacji programu badań (dalej „działania badawczo-rozwojowe”), zwłaszcza poprzez przyznawanie finansowania uczestnikom projektów wybranych na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków w sprawie działań badawczo-rozwojowych oraz działań w dziedzinie prototypowania;

Poprawka 10

Artykuł 2 litera c)


c) promuje partnerstwo publiczno-prywatne mające na celu mobilizację i połączenie wysiłków wspólnotowych, krajowych i prywatnych, aby zwiększyć łączne nakłady na badania i rozwój w dziedzinie nanoelektroniki oraz ułatwić współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym;

c) promuje partnerstwo publiczno-prywatne mające na celu mobilizację i połączenie wysiłków wspólnotowych, krajowych i prywatnych, aby zwiększyć łączne nakłady na badania i rozwój w dziedzinie nanoelektroniki, ułatwić współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym oraz wypracować synergię wśród partnerów w branży nanoelektroniki, w tym podmiotów korporacyjnych, MŚP oraz instytutów badawczo-rozwojowych;

Poprawka 11

Artykuł 2 litera (d)


d) zapewnia efektywność i trwałość wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie nanoelektroniki;

skreślona

Poprawka 12

Artykuł 3 ustęp 2 litera b)


b) każdy kraj spoza UE, kraj niekandydujący oraz kraj niestowarzyszony (zwany dalej „krajem trzecim”) realizujący politykę lub programy badawczo-rozwojowe w dziedzinie nanoelektroniki;

skreślona

Poprawka 13

Artykuł 4 ustęp 2 litera b)


b) wkład finansowy Wspólnoty do kwoty 10 mln EUR;

b) wkład finansowy Wspólnoty do kwoty 10 mln EUR, płatny w ratach w wysokości do 1,5 mln EUR rocznie lub w wysokości 50% wkładu zrzeszenia AENEAS, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa; wszelkie środki niewykorzystane w ciągu roku bieżącego zostają przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową w kolejnych latach;

Poprawka 14

Artykuł 4 ustęp 3 litera (a)


a) wkład finansowy Wspólnoty do kwoty 440 mln EUR na finansowanie projektów;

a) wkład finansowy Wspólnoty do kwoty 440 mln EUR na finansowanie projektów, który może ulec zwiększeniu o wszelkie niewydane środki z wkładu Wspólnoty na rzecz kosztów bieżących, zgodnie z postanowieniami ust. 2 lit. (b);

Poprawka 15

Artykuł 6 tytuł i ustęp 1


Regulamin finansowy

1. Wspólne przedsięwzięcie ENIAC przyjmie własny regulamin finansowy oparty na zasadach rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002. Regulamin może odbiegać od rozporządzenia w przypadku gdy wymagają tego szczególne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia ENIAC, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Komisji.Przepisy finansowe

1. Przepisy finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia ENIAC nie mogą odbiegać od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wymagają tego jego szczególne potrzeby operacyjne oraz pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Komisji. O wszelkich takich odstępstwach informuje się władzę budżetową.


Poprawka 16

Artykuł 8 ustęp 2 a (nowy)

2a. W porozumieniu z radą zarządzającą Komisja i państwa członkowskie mogą oddelegować pewną liczbę urzędników do wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

Poprawka 17

Artykuł 8 ustęp 3


3. Rada zarządzająca w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z przepisami art. 110 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

3. Rada zarządzająca w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne środki wykonawcze dotyczące delegowania urzędników Wspólnot Europejskich i uczestniczących państw członkowskich oraz zatrudnienia dodatkowego personelu.

Poprawka 18

Artykuł 10 ustęp 1 a (nowy)
1a. Wspólne przedsięwzięcie ENIAC ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnianie swoich zobowiązań.

Poprawka 19

Artykuł 10 ustęp 1 b (nowy)
1b. Wspólne przedsięwzięcie ENIAC nie ponosi odpowiedzialności za wypełnianie zobowiązań finansowych swoich członków. Wspólne przedsięwzięcie nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewypełnienia przez którekolwiek z państw członkowskich wspólnego przedsięwzięcia ENIAC swoich zobowiązań wynikających z formułowanych przez wspólne przedsięwzięcie ENIAC zaproszeń do składania wniosków.

Poprawka 20

Artykuł 10 ustęp 1 c (nowy)
1c. Członkowie nie odpowiadają za zobowiązania wspólnego przedsięwzięcia ENIAC. Odpowiedzialność finansowa członków jest wewnętrzną odpowiedzialnością wobec wspólnego przedsięwzięcia ENIAC i ograniczona jest do wysokości zadeklarowanych przez nich wkładów w zasoby, o których mowa w art. 4.

Poprawka 21

Artykuł 12 ustęp 2
2. Nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja przeprowadzi oceny śródokresowe wspólnego przedsięwzięcia ENIAC z pomocą niezależnych ekspertów. Oceny te dotyczą jakości i efektywności działalności wspólnego przedsięwzięcia ENIAC oraz postępów w realizacji wyznaczonych celów. Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, wraz ze swoimi uwagami, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

2. Nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja przedstawi ocenę wspólnego przedsięwzięcia ENIAC sporządzoną z pomocą niezależnych ekspertów. Ocena ta dotyczy jakości i efektywności działalności wspólnego przedsięwzięcia ENIAC oraz postępów w realizacji wyznaczonych celów. Komisja przekazuje wnioski z tej oceny, wraz ze swoimi uwagami, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Wyniki oceny należy wziąć pod uwagę, tak aby w razie potrzeby dokonać zmian w programie badań.

Poprawka 22

Artykuł 12 ustęp 4


4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia ENIAC udziela Parlament Europejski, na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie finansowym wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia ENIAC udziela Parlament Europejski po uwzględnieniu zalecenia Rady.

Poprawka 23

Artykuł 16


Komisja i AENEAS podejmują wszelkie niezbędne działania przygotowawcze zmierzające do utworzenia wspólnego przedsięwzięcia ENIAC, dopóki jego organy nie będą w pełni funkcjonować.


Komisja i AENEAS podejmują wszelkie niezbędne działania przygotowawcze zmierzające do utworzenia wspólnego przedsięwzięcia ENIAC, dopóki jego organy nie będą w pełni funkcjonować, a ponadto zapewniają sprawne funkcjonowanie wspólnego przedsięwzięcia ENIAC w ciągu trzech miesięcy od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 24

Artykuł 17


Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem ENIAC i Belgią zawarta zostanie umowa dotycząca lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz pozostałego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu ENIAC.

Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem ENIAC i Belgią zawarta zostanie umowa dotycząca pomocy w zakresie lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz pozostałego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu ENIAC.

Poprawka 25

Artykuł 18


Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

Poprawka 26

Załącznik, artykuł 1 ustęp 3 akapit 1


3. Wspólne przedsięwzięcie ENIAC ustanawia się na okres rozpoczynający się z dniem opublikowania niniejszego statutu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, a kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r.

3. Wspólne przedsięwzięcie ENIAC ustanawia się na okres rozpoczynający się z dniem opublikowania niniejszego statutu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. Należy zagwarantować, że po ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r. wciąż realizowane projekty będą wprowadzane, monitorowane i dotowane do 2017 r.

Poprawka 28

Załącznik, artykuł 1 ustęp 4


4. Okres ten może zostać przedłużony poprzez zmianę niniejszego statutu, zgodnie z przepisami art. 22, z uwzględnieniem postępu w realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ENIAC i pod warunkiem zapewnienia stabilności finansowania.

skreślony

Poprawka 27

Załącznik, artykuł 1 ustęp 5 a (nowy)

5a. Wspólne przedsięwzięcie ENIAC jest organem określonym w art. 185 rozporządzenia finansowego oraz pkt 47 PMI z dnia 17 maja 2006 r.

Poprawka 29

Załącznik, artykuł 2 ustęp 1 litera c)


c) promuje partnerstwo publiczno-prywatne mające na celu mobilizację i połączenie wysiłków wspólnotowych, krajowych i prywatnych, aby zwiększyć łączne nakłady na badania i rozwój w dziedzinie nanoelektroniki oraz ułatwić współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym;

c) promuje partnerstwo publiczno-prywatne mające na celu mobilizację i połączenie wysiłków wspólnotowych, krajowych i prywatnych, aby zwiększyć łączne nakłady na badania i rozwój w dziedzinie nanoelektroniki, ułatwić współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym oraz wypracować synergię wśród wszystkich partnerów w branży nanoelektroniki, w tym podmiotów korporacyjnych, MŚP oraz instytutów badawczo-rozwojowych;

Poprawka 30

Załącznik, artykuł 2 ustęp 1 litera d)


d) zapewnia efektywność i trwałość wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie nanoelektroniki;

skreślona

Poprawka 31

Załącznik, artykuł 2 ustęp 2 litera e a) (nowa)
ea) zapewnienie uczestnictwa MŚP w celu umożliwienia przyznania im co najmniej 15% dostępnych środków;

Poprawka 32

Załącznik, artykuł 2 ustęp 2 litera g)


g) zarządzanie komunikowaniem i upowszechnianiem działań wspólnego przedsięwzięcia ENIAC z zastrzeżeniem zobowiązań dotyczących poufności;

g) zarządzanie komunikowaniem i upowszechnianiem działań wspólnego przedsięwzięcia ENIAC z zastrzeżeniem zobowiązań dotyczących poufności i ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania i upowszechniania działań MŚP i ośrodkom badawczym;

Poprawka 33

Załącznik, artykuł 2 ustęp 2 litera h)


h) publikowanie informacji o projektach, w tym nazw uczestników i kwot wkładu finansowego wspólnego przedsięwzięcia ENIAC;

h) publikowanie informacji o projektach, w tym nazw uczestników i kwot wkładu finansowego każdego uczestnika wspólnego przedsięwzięcia ENIAC oraz informacji o uczestnictwie MŚP.

Poprawka 34

Załącznik, artykuł 3 ustęp 2 litera b)


b) każdy kraj spoza UE, kraj niekandydujący oraz kraj niestowarzyszony (zwany dalej „krajem trzecim”) realizujący politykę lub programy badawczo-rozwojowe w dziedzinie nanoelektroniki;

skreślona

Poprawka 35

Załącznik, artykuł 4 ustęp 3


3. Każdy wniosek o członkostwo we wspólnym przedsięwzięciu ENIAC ze strony kraju trzeciego jest rozpatrywany przez radę zarządzającą, która przedstawia zalecenie Komisji. Komisja może przedstawić wniosek w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia w związku z przystąpieniem kraju trzeciego, pod warunkiem pomyślnego zakończenia negocjacji ze wspólnym przedsięwzięciem ENIAC.

skreślony

Poprawka 36

Załącznik, artykuł 4 ustęp 4


4. Decyzje w sprawie przystąpienia każdego innego podmiotu prawnego lub zalecenia w sprawie przystąpienia krajów trzecich podejmowane są przez radę zarządzającą z uwzględnieniem znaczenia i potencjalnej wartości dodanej wnioskodawcy dla realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

4. Decyzje w sprawie przystąpienia każdego innego podmiotu prawnego podejmowane są przez radę zarządzającą z uwzględnieniem znaczenia i potencjalnej wartości dodanej wnioskodawcy dla realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

Poprawka 37

Załącznik, artykuł 4 ustęp 5


5. Każdy członek może wycofać się ze wspólnego przedsięwzięcia ENIAC. Wycofanie staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia pozostałych członków, w następstwie czego dawny członek zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań poza zobowiązaniami, które istniały jeszcze przed jego wycofaniem się.

5. Każdy członek może wycofać się ze wspólnego przedsięwzięcia ENIAC. Wycofanie staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia pozostałych członków, w następstwie czego dawny członek zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań poza zobowiązaniami, które zostały podjęte na mocy decyzji wspólnego przedsięwzięcia ENIAC zgodnie z niniejszym statutem przed wycofaniem się członka.

Poprawka 38

Załącznik, artykuł 6 ustęp 1 litera g)


g) Decyzje podejmowane są większością przynajmniej 75 % głosów, chyba że niniejszy statut wyraźnie stanowi inaczej. Wspólnota dysponuje prawem weta w stosunku do wszystkich podejmowanych przez radę decyzji dotyczących wykorzystania jej wkładu finansowego, metodyki wyceny wkładów rzeczowych oraz zmian niniejszego statutu lub regulaminu finansowego wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

g) Decyzje podejmowane są większością przynajmniej 75 % głosów, chyba że niniejszy statut wyraźnie stanowi inaczej. Wspólnota dysponuje prawem weta w stosunku do wszystkich podejmowanych przez radę decyzji dotyczących wykorzystania jej wkładu finansowego, metodyki wyceny wkładów rzeczowych oraz zmian niniejszego statutu lub przepisów finansowych wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

Poprawka 39

Załącznik, artykuł 6 ustęp 2 litera c)


c) zatwierdza regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ENIAC zgodnie z art. 12 niniejszego statutu;

c) zatwierdza przepisy finansowe wspólnego przedsięwzięcia ENIAC zgodnie z art. 12 niniejszego statutu, po uprzednim skonsultowaniu się z Komisją;

Poprawka 40

Załącznik, artykuł 7 ustęp 1 litera fa) (nowa)
fa) Rada władz publicznych może zezwolić innym państwom członkowskim, które nie są członkami wspólnego przedsięwzięcia ENIAC, na udział w działaniach podejmowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia w charakterze obserwatorów.

Poprawka 41

Załącznik artykuł 7 ustęp 3 litera b)


b) Rada władz publicznych wybiera swego przewodniczącego.

b) Rada władz publicznych wybiera swego przewodniczącego co dwa lata.

Poprawka 42

Załącznik, artykuł 9 ustęp 2


2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany przez radę zarządzającą z przedstawionej przez Komisję listy kandydatów, na maksimum trzyletnią kadencję. Po dokonaniu oceny wyników pracy dyrektora zarządzającego rada może jednokrotnie przedłużyć jego kadencję na kolejny okres nieprzekraczający czterech lat.

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany przez radę zarządzającą na podstawie przedstawionej przez Komisję listy kandydatów w następstwie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Internecie oraz w prasie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, na maksimum trzyletnią kadencję. Po dokonaniu oceny wyników pracy dyrektora zarządzającego rada może przedłużyć jego kadencję na kolejny okres nieprzekraczający trzech lat, po którym zostanie opublikowane zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w taki sam sposób.

Poprawka 43

Załącznik, artykuł 9 ustęp 3 litera k)


k) przeprowadzanie w miarę potrzeb kontroli finansowych uczestników projektów, bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowych władz publicznych, zgodnie z regulaminem finansowym wspólnego przedsięwzięcia ENIAC;

k) przeprowadzanie w miarę potrzeb kontroli finansowych uczestników projektów, bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowych władz publicznych, zgodnie z przepisami finansowymi wspólnego przedsięwzięcia ENIAC;

Poprawka 44

Załącznik, artykuł 9 ustęp 4 litera f)


f) zarządzanie zaproszeniami do składania ofert w związku z zapotrzebowaniem wspólnego przedsięwzięcia ENIAC na towary i usługi zgodnie z regulaminem finansowym wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

f) zarządzanie zaproszeniami do składania ofert w związku z zapotrzebowaniem wspólnego przedsięwzięcia ENIAC na towary i usługi zgodnie z przepisami finansowymi wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

Poprawka 45

Załącznik, artykuł 9 ustęp 5


5. Wspólne przedsięwzięcie ENIAC może zlecić niefinansowe zadania sekretariatu usługodawcom zewnętrznym. Umowy takie są zawierane na podstawie postanowień regulaminu finansowego wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

5. Wspólne przedsięwzięcie ENIAC może zlecić niefinansowe zadania sekretariatu usługodawcom zewnętrznym. Umowy takie są zawierane zgodnie z przepisami finansowymi wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

Poprawka 46

Załącznik, artykuł 10 ustęp 5 litera c)


c) wkłady rzeczowe wnoszone przez podmioty badawczo-rozwojowe uczestniczące w projektach na pokrycie przypadającej na nich części niezbędnych kosztów realizacji projektów. Kwota ich ogólnego wkładu w okresie trwania wspólnego przedsięwzięcia ENIAC jest równa kwocie wkładu władz publicznych lub wyższa.

c) wkłady rzeczowe podlegające ocenie pod względem ich wartości i użyteczności dla działalności wspólnego przedsięwzięcia ENIAC oraz wymagające zatwierdzenia przez radę zarządzającą. Procedura oceny wkładów rzeczowych jest przyjmowana przez radę zarządzającą i opiera się na następujących zasadach:

  • ogólne podejście będzie się opierać na sposobie działania siódmego programu ramowego, gdzie wkłady rzeczowe na rzecz projektów ocenia się na etapie przeglądu.

  • jako wytyczne stosuje się przepisy wykonawcze do przepisów finansowych wspólnego przedsięwzięcia ENIAC;

  • kwestie dodatkowe podlegają międzynarodowym standardom rachunkowości;

  • ocena wkładów będzie dokonywana zgodnie z kosztami ogólnie przyjętymi na odnośnym rynku (art. 172 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich*).

Weryfikacji dokonuje niezależny audytor.

*Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 478/2007 (Dz.U. L 111 z 28.4.2007, str. 13).

Poprawka 47

Załącznik, artykuł 10 ustęp 7


7. Jeśli którykolwiek z członków wspólnego przedsięwzięcia ENIAC nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących uzgodnionego wkładu finansowego do wspólnego przedsięwzięcia ENIAC, dyrektor wykonawczy zwołuje posiedzenie rady zarządzającej, która podejmuje decyzję, czy pozostali członkowie powinni pozbawić członkostwa członka nie wypełniającego swoich zobowiązań, czy też należy podjąć jakiekolwiek inne środki do czasu wypełnienia przez członka swoich zobowiązań.

7. Jeśli którykolwiek z członków wspólnego przedsięwzięcia ENIAC nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących uzgodnionego wkładu finansowego do wspólnego przedsięwzięcia ENIAC, dyrektor wykonawczy powiadamia takiego członka o tym fakcie na piśmie i ustala rozsądny termin, w którym zobowiązania te mogą zostać wypełnione. Jeżeli zobowiązania nie zostaną wypełnione w tym terminie, dyrektor wykonawczy zwołuje posiedzenie rady zarządzającej, która podejmuje decyzję, czy członek nie wypełniający swoich zobowiązań powinien zostać pozbawiony członkowstwa, czy też należy podjąć jakiekolwiek inne środki do czasu wypełnienia przez członka swoich zobowiązań.

Poprawka 48

Załącznik, artykuł 12


Artykuł 12

Regulamin finansowy

1. Rada zarządzająca przyjmuje regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.Artykuł 12

Przepisy finansowe

1. Rada zarządzająca przyjmuje przepisy finansowe wspólnego przedsięwzięcia ENIAC po uprzednim skonsultowaniu się z Komisją.2. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ENIAC oparty jest na zasadach ramowego rozporządzenia finansowego i zawiera przepisy w zakresie planowania i wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia ENIAC. Regulamin może odbiegać od ramowego rozporządzenia finansowego w przypadku gdy wymagają tego szczególne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia ENIAC, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Komisji.

2. Przepisy finansowe wspólnego przedsięwzięcia ENIAC nie odbiegają od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wymagają tego jego szczególne potrzeby operacyjne oraz pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Komisji. O wszelkich takich odstępstwach informuje się władzę budżetową.

3. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia ENIAC udziela Parlament Europejski, na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie finansowym wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

3. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia ENIAC udziela Parlament Europejski po uwzględnieniu zalecenia Rady.

Poprawka 49

Załącznik, artykuł 13 ustęp 1


1. W wieloletnim planie strategicznym określa się strategię i plany realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ENIAC, w tym programu badań.

1. W wieloletnim planie strategicznym określa się strategię i plany realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ENIAC, w tym programu badań. Po zatwierdzeniu przez radę zarządzającą wieloletni plan strategiczny należy opublikować.

Poprawka 50

Załącznik, artykuł 13 ustęp 2


2. W rocznym programie prac opisuje się zakres i budżet zaproszeń do składania wniosków potrzebny do realizacji programu badań na dany rok.

2. W rocznym programie prac opisuje się zakres i budżet zaproszeń do składania wniosków potrzebny do realizacji programu badań na dany rok. Po zatwierdzeniu przez radę zarządzającą roczny program prac należy opublikować.

Poprawka 51

Załącznik, artykuł 13 ustęp 3


3. W rocznym planie realizacji określa się plan wykonania wszystkich działań wspólnego przedsięwzięcia ENIAC na dany rok, w tym planowanych zaproszeń do składania wniosków oraz działań, które muszą zostać zrealizowane w drodze zaproszenia do składania ofert. Roczny plan realizacji jest przedstawiany przez dyrektora wykonawczego radzie zarządzającej wraz z rocznym planem budżetu.

3. W rocznym planie realizacji określa się plan wykonania wszystkich działań wspólnego przedsięwzięcia ENIAC na dany rok, w tym planowanych zaproszeń do składania wniosków oraz działań, które muszą zostać zrealizowane w drodze zaproszenia do składania ofert. Roczny plan realizacji jest przedstawiany przez dyrektora wykonawczego radzie zarządzającej wraz z rocznym planem budżetu. Po zatwierdzeniu przez radę zarządzającą roczny plan realizacji należy opublikować.

Poprawka 52

Załącznik artykuł 13 ustęp 5 akapit 2


Dyrektor wykonawczy przedstawia roczne sprawozdanie z działalności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i bilansem.

Dyrektor wykonawczy przedstawia roczne sprawozdanie z działalności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i bilansem. Roczne sprawozdanie z działalności przedstawia udział MŚP we wspólnym przedsięwzięciu ENIAC i w działaniach badawczo-rozwojowych.

Poprawka 53

Załącznik, artykuł 13 ustęp 6


6. W terminie dwóch miesięcy od zakończenia każdego roku budżetowego przedstawia się Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich („Trybunałowi Obrachunkowemu”) tymczasowe sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia. Trybunał Obrachunkowy przedstawia swoje uwagi w sprawie tymczasowych sprawozdań wspólnego przedsięwzięcia w terminie do dnia 15 czerwca po zakończeniu każdego roku budżetowego.

6. W terminie dwóch miesięcy od zakończenia każdego roku budżetowego przedstawia się Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich („Trybunałowi Obrachunkowemu”) oraz władzy budżetowej tymczasowe sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia. Trybunał Obrachunkowy przedstawia swoje uwagi w sprawie tymczasowych sprawozdań wspólnego przedsięwzięcia w terminie do dnia 15 czerwca po zakończeniu każdego roku budżetowego.

Poprawka 54

Załącznik, artykuł 14 ustęp 33. W celu umożliwienia realizacji projektów i przyznania środków publicznych, wspólne przedsięwzięcie ENIAC przyjmuje ustalenia administracyjne z podmiotami krajowymi wyznaczonymi przez państwa członkowskie ENIAC do tego celu, zgodnie z regulaminem finansowym wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

3. W celu umożliwienia realizacji projektów i przyznania środków publicznych, wspólne przedsięwzięcie ENIAC przyjmuje ustalenia administracyjne z podmiotami krajowymi wyznaczonymi przez państwa członkowskie ENIAC do tego celu, zgodnie z przepisami finansowymi wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

Poprawka 55

Załącznik, artykuł 15 ustęp 4 litera a)


a) Zaproszenia do składania wniosków formułowane przez wspólne przedsięwzięcie ENIAC są otwarte dla uczestników posiadających siedzibę w państwach członkowskich ENIAC oraz w każdym innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w kraju stowarzyszonym.

a) Zaproszenia do składania wniosków formułowane przez wspólne przedsięwzięcie ENIAC są otwarte dla uczestników posiadających siedzibę w państwach członkowskich ENIAC oraz w każdym innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w kraju stowarzyszonym. Zaproszenia do składania wniosków należy publikować na jak najszerszą skalę, łącznie z publikacjami w Internecie i w prasie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Poprawka 56

Załącznik, artykuł 17 ustęp 1


1. Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia zawartym w rocznym planie budżetu.

1. Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia zawartym w rocznym planie budżetu, który Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz ze wstępnym projektem budżetu Unii Europejskiej.

Poprawka 57

Załącznik, artykuł 17 ustęp 22. Pracownicy wspólnego przedsięwzięcia ENIAC są pracownikami zatrudnianymi na czas określony i pracownikami kontraktowymi, i są zatrudniani na podstawie umów na czas określony z możliwością jednokrotnego przedłużenia na okres nieprzekraczający łącznie siedmiu lat.

2. Pracownicy wspólnego przedsięwzięcia ENIAC są pracownikami zatrudnianymi na czas określony i pracownikami kontraktowymi, i są zatrudniani na podstawie umów na czas określony z możliwością dwukrotnego przedłużenia na okres nieprzekraczający łącznie dziesięciu lat. Ponadto, w porozumieniu z radą zarządzającą Komisja może oddelegować urzędników do wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

Poprawka 58

Załącznik, artykuł 21 ustęp 5


5. Po rozdysponowaniu rzeczowych składników aktywów w sposób określony w ust. 4, pozostały majątek jest wykorzystywany na pokrycie zobowiązań wspólnego przedsięwzięcia ENIAC oraz kosztów związanych z jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka lub niedobór są rozdzielane pomiędzy istniejących w czasie likwidacji członków wspólnego przedsięwzięcia lub przez nich pokrywane proporcjonalnie do wkładów faktycznie wniesionych na rzecz wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

5. Po rozdysponowaniu rzeczowych składników aktywów w sposób określony w ust. 4, pozostały majątek jest wykorzystywany na pokrycie zobowiązań wspólnego przedsięwzięcia ENIAC oraz kosztów związanych z jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka jest rozdzielana pomiędzy istniejących w czasie likwidacji członków wspólnego przedsięwzięcia proporcjonalnie do wkładów faktycznie wniesionych na rzecz wspólnego przedsięwzięcia ENIAC.

Poprawka 59

Załącznik, artykuł 22 ustęp 3


3. Wnioski dotyczące zmiany statutu są zatwierdzane przez radę zarządzającą zgodnie z przepisami art. 6 i poddawane pod decyzję Komisji.

3. Wnioski dotyczące zmiany statutu są zatwierdzane przez radę zarządzającą zgodnie z przepisami art. 6 i poddawane pod decyzję Komisji po skonsultowaniu się z Parlamentem Europejskim.

Poprawka 61

Załącznik, artykuł 23 ustęp 2 litera i)


i) „Prawo dostępu” oznacza niewyłączne licencje i prawa użytkownika do nowej wiedzy lub istniejącej wiedzy, przy czym prawa te nie obejmują prawa do przyznawania sublicencji, chyba że w umowie dotyczącej projektu uzgodniono inaczej.

i) „Prawo dostępu” oznacza niewyłączne licencje i prawa użytkownika do nowej wiedzy lub istniejącej wiedzy przyznawane w ramach umów dotyczących projektu, przy czym prawa te nie obejmują prawa do przyznawania sublicencji, chyba że w umowie dotyczącej projektu uzgodniono inaczej.

Poprawka 62

Załącznik, artykuł 23 ustęp 3 akapit 3.2.1


3.2.1. Uczestnicy tego samego projektu zawierają między sobą umowę dotyczącą projektu, regulującą między innymi kwestie przyznawania praw dostępu zgodnie z niniejszym artykułem. Uczestnicy projektu mogą zdefiniować istniejącą wiedzę niezbędną do celów projektu, a w stosownych przypadkach mogą postanowić o wykluczeniu określonej istniejącej wiedzy.

3.2.1. Uczestnicy tego samego projektu zawierają między sobą umowę dotyczącą projektu, regulującą między innymi kwestie przyznawania praw dostępu zgodnie z niniejszym artykułem. Uczestnicy projektu mogą postanowić o przyznaniu szerszych praw dostępu niż wymagane niniejszym artykułem. Uczestnicy projektu mogą zdefiniować istniejącą wiedzę niezbędną do celów projektu, a w stosownych przypadkach mogą postanowić o wykluczeniu określonej istniejącej wiedzy.

Poprawka 63

Załącznik, artykuł 23 ustęp 3 akapit 3.2.4


3.2.4. Uczestnicy tego samego projektu dysponują prawami dostępu do istniejącej wiedzy, jeśli jest ona niezbędna do wykorzystania ich własnej nowej wiedzy w ramach tego projektu, pod warunkiem, że właściciel istniejącej wiedzy jest uprawniony do przyznawania tych praw. Prawa dostępu przyznawane są na zasadach niewyłączności, na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach.

3.2.4. Uczestnicy tego samego projektu dysponują prawami dostępu do istniejącej wiedzy, jeśli jest ona niezbędna do wykorzystania ich własnej nowej wiedzy w ramach tego projektu, pod warunkiem, że właściciel istniejącej wiedzy jest uprawniony do przyznawania tych praw. Prawa dostępu przyznawane są na zasadach niewyłączności i nieprzenoszalności, na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach.

Poprawka 64

Załącznik, artykuł 23 ustęp 3 akapit 3.3.1


3.3.1. W przypadkach gdy istnieje możliwość wykorzystania nowej wiedzy z zyskiem, właściciel (i) zapewnia jej odpowiednią i skuteczną ochronę, z odpowiednim uwzględnieniem własnych uzasadnionych interesów, zwłaszcza handlowych, oraz interesów innych zaangażowanych uczestników projektu, oraz (ii) wykorzystuje ją lub zapewnia jej wykorzystanie.

3.3.1. W przypadkach gdy istnieje możliwość wykorzystania nowej wiedzy z zyskiem, właściciel (i) zapewnia jej odpowiednią i skuteczną ochronę oraz (ii) wykorzystuje ją lub przyznaje licencję na jej wykorzystanie, nieodpłatnie lub na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach, z odpowiednim uwzględnieniem własnych uzasadnionych interesów, zwłaszcza handlowych, oraz interesów innych zaangażowanych uczestników projektu.

Poprawka 65

Załącznik, artykuł 23 ustęp 3 akapit 3.4.1


3.4.1. W przypadku gdy uczestnik przenosi prawo własności do nowej wiedzy, przenosi na cesjonariusza swoje zobowiązania dotyczące nowej wiedzy, w tym obowiązek przeniesienia tych zobowiązań na każdego kolejnego cesjonariusza. Zobowiązania te obejmują zobowiązania dotyczące przyznawania praw dostępu oraz upowszechniania i wykorzystania.

3.4.1. W przypadku gdy uczestnik przenosi prawo własności do nowej wiedzy, przenosi na cesjonariusza swoje zobowiązania dotyczące nowej wiedzy, w tym obowiązek przeniesienia tych zobowiązań na każdego kolejnego cesjonariusza. Zobowiązania te obejmują zobowiązania dotyczące przyznawania praw dostępu oraz upowszechniania i wykorzystania. W razie takiego przeniesienia dany uczestnik przekazuje zawczasu pozostałym uczestnikom tego samego projektu nazwisko i dane kontaktowe cesjonariusza.

Poprawka 66

Załącznik, artykuł 23 ustęp 3 akapit 3.4.2


3.4.2. Z zastrzeżeniem ciążących na nim zobowiązań dotyczących zachowania poufności, w przypadku gdy uczestnik projektu zobowiązany jest przenieść swoje zobowiązania dotyczące przyznawania praw dostępu, powiadamia o planowanym przeniesieniu pozostałych uczestników z co najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem, przekazując wraz z powiadomieniem odpowiednie informacje o przewidywanym nowym właścicielu nowej wiedzy, aby umożliwić pozostałym uczestnikom skorzystanie z przysługujących im praw dostępu. W terminie 30 dni od daty powiadomienia bądź w innym uzgodnionym na piśmie terminie każdy z pozostałych uczestników może wnieść sprzeciw wobec planowanego przeniesienia własności, uzasadniając, że mogłoby ono zaszkodzić jego prawom dostępu. W przypadku gdy którykolwiek z pozostałych uczestników wykaże, że planowane przeniesienie własności zaszkodziłoby jego prawom dostępu, przeniesienie takie nie może nastąpić dopóki zaangażowani uczestnicy nie osiągną porozumienia.

skreślony

P6_TA-PROV(2007)0590

Wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych *

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

PE 393.972

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r.w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (COM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0241),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1 (rozporządzenie finansowe), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami2 (PMI), w szczególności jego pkt 47,

– uwzględniając art. 171 i 172 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0171/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6 0479/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. uważa, że finansowa kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu 1 obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 i z postanowieniami punktu 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) z dnia 17 maja 2006 r.; zauważa, że finansowanie po roku 2013 zostanie poddane ocenie w ramach negocjacji kolejnych ram finansowych;

3. przypomina, że opinia przedstawiona przez Komisję Budżetową nie neguje wyników procedury określonej w punkcie 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., które ma zastosowanie do ustanawiania wspólnego przedsięwzięcia na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych;

4. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

5. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

6. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.Tekst proponowany przez Komisję
Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 10 preambuły


(10) Celem wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych powinno być wspieranie współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami: przedstawicielami przemysłu, władzami publicznymi (w tym organów sprawujących nadzór), organizacjami pacjentów, ośrodkami akademickimi i klinicznymi. W ramach wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych należy określić wspólnie uzgodniony program badań (zwany dalej „programem badań”), ściśle zgodny z zaleceniami strategicznego programu badań opracowanego przez europejską platformę technologiczną w dziedzinie leków innowacyjnych.

(10) Celem wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych powinno być wspieranie współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami: przedstawicielami przemysłu, w tym również małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), władzami publicznymi (w tym organów sprawujących nadzór), organizacjami pacjentów, ośrodkami akademickimi i klinicznymi. W ramach wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych należy określić wspólnie uzgodniony program badań (zwany dalej „programem badań”), ściśle zgodny z zaleceniami strategicznego programu badań opracowanego przez europejską platformę technologiczną w dziedzinie leków innowacyjnych.

Poprawka 2

Punkt 11 preambuły


(11) Wspólna inicjatywa technologiczna w zakresie leków innowacyjnych powinna zaproponować skoordynowane podejście do pokonania zastoju w procesie opracowywania leków i powinna wspierać przedkonkurencyjne badania i rozwój farmaceutyczny celem przyspieszenia opracowania bezpiecznych i bardziej skutecznych leków dla pacjentów. W obecnym kontekście „przedkonkurencyjne badania i rozwój farmaceutyczny” należy rozumieć jako prace badawcze nad narzędziami i metodykami wykorzystywanymi w procesie opracowywania leków.

(11) Wspólna inicjatywa technologiczna w zakresie leków innowacyjnych powinna zaproponować skoordynowane podejście do pokonania zastoju w procesie opracowywania leków i powinna wspierać przedkonkurencyjne badania i rozwój farmaceutyczny celem przyspieszenia opracowania bezpiecznych i bardziej skutecznych leków dla pacjentów. W obecnym kontekście „przedkonkurencyjne badania i rozwój farmaceutyczny” należy rozumieć jako prace badawcze nad narzędziami i metodykami wykorzystywanymi w ogólnym procesie opracowywania leków, a nie tylko w procesie rozwoju konkretnego leku. Licencje na prawa do własności intelektualnej powstałej w projekcie prowadzonym w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (ILI) powinny być udzielane stronom trzecim na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach.

Poprawka 3

Punkt 13 a preambuły (nowy)
(13a) W dążeniu do celów szczegółowego programu współpracy wspólne przedsięwzięcie ILI powinno wziąć pod uwagę zwiększenie udziału MŚP, m.in. poprzez udoskonalenie procedur administracyjnych, pełniejsze uwzględnienie ich potrzeb oraz realizację działań wspierających.

Poprawka 4

Punkt 13 b preambuły (nowy)
(13b) W dążeniu do osiągnięcia celów decyzji Rady 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie programu szczegółowego „Możliwości realizacji siódmego programu ramowego Wspólnot Europejskich w zakresie badań naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)” wspólne przedsięwzięcie ILI powinno mieć na względzie inwestycje w badania na korzyść MŚP, zwiększające ich możliwości innowacyjne oraz ich zdolność do wykorzystywania wyników prac badawczych.

____________________

Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 299.

Poprawka 5

Punkt 14 preambuły


(14) Wspólne przedsięwzięcie ILI powinno zostać ustanowione na początkowy okres do dnia 31 grudnia 2017 r., aby zapewnić odpowiednie zarządzanie pracami badawczymi rozpoczętymi, lecz nie zakończonymi w trakcie trwania siódmego programu ramowego (2007-2013).

(14) Wspólne przedsięwzięcie ILI powinno zostać ustanowione na początkowy okres do dnia 31 grudnia 2013 r. Aby zapewnić odpowiednie zarządzanie pracami badawczymi rozpoczętymi, lecz nie zakończonymi w trakcie trwania siódmego programu ramowego (2007–2013), prace będące w toku powinny być w razie potrzeby kontynuowane do 31 grudnia 2017 r.

Poprawka 6

Punkt 16 preambuły


(16) Wspólne przedsięwzięcie ILI powinno być organem utworzonym przez Wspólnoty, a absolutorium z wykonania budżetu powinien udzielać mu Parlament Europejski, na zalecenie Rady, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wynikających z publiczno-prywatnego charakteru wspólnych inicjatyw technologicznych, a w szczególności z wkładu sektora prywatnego do budżetu.

(16) Wspólne przedsięwzięcie ILI powinno być organem utworzonym przez Wspólnoty, a absolutorium z wykonania budżetu powinien udzielać mu Parlament Europejski, po uwzględnieniu zalecenia Rady.

Poprawka 7

Punkt 17 preambuły


(17) Członkami założycielami wspólnego przedsięwzięcia ILI powinny być Wspólnota Europejska i EFPIA.

(17) Członkami założycielami wspólnego przedsięwzięcia ILI Wspólnota Europejska i EFPIA.

Poprawka 8

Punkt 26 preambuły


(26) Uczestniczące we wspólnym przedsięwzięciu ILI firmy farmaceutyczne prowadzące badania naukowe i zrzeszone w EFPIA nie są uprawnione do otrzymywania wsparcia ze strony wspólnego przedsięwzięcia.

(26) Uczestniczące we wspólnym przedsięwzięciu ILI firmy farmaceutyczne prowadzące badania naukowe i zrzeszone w EFPIA nie są uprawnione do otrzymywania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia ze strony wspólnego przedsięwzięcia.

Poprawka 9

Punkt 27 preambuły


(27) Wspólne przedsięwzięcie ILI powinno posiadać uzgodniony z Komisją odrębny regulamin finansowy oparty na zasadach ramowego rozporządzenia finansowego uwzględniający jego szczególne potrzeby operacyjne wynikające, w szczególności, z potrzeby połączenia funduszy wspólnotowych i prywatnych w celu wspierania prac badawczo-rozwojowych w sposób skuteczny oraz w odpowiednim czasie.

_______________1 Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich, Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72; sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.


(27) Regulamin finansowy mający zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia ILI nie powinien odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich1, chyba że wyraźnie wymagają tego jego szczególne potrzeby operacyjne, w szczególności potrzeby połączenia funduszy wspólnotowych i prywatnych w celu wspierania prac badawczo-rozwojowych w sposób skuteczny oraz w odpowiednim czasie. Do przyjęcia wszelkich zasad stanowiących odstępstwo od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 wymagana jest uprzednia zgoda Komisji. O wszelkich takich odstępstwach powinna być informowana władza budżetowa.

_______________

1 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72; sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna