Teksty przyjęTEPobieranie 1.83 Mb.
Strona7/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Poprawka 10

Punkt 28 preambuły


(28) W związku z koniecznością zapewnienia stabilnych warunków zatrudnienia i równego traktowania personelu oraz celem przyciągnięcia wyspecjalizowanej kadry naukowej i technicznej najwyższej klasy, do całości personelu zatrudnionego w ramach wspólnego przedsięwzięcia ILI zastosowanie będą mieć regulamin pracowniczy („regulamin pracowniczy”) urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

(28) W związku z wymogiem zapewnienia stabilnych warunków zatrudnienia, równego traktowania personelu i zaspokojenia zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę naukową i techniczną najwyższej klasy, niezbędny jest pewien poziom elastyczności w rekrutacji pracowników wspólnego przedsięwzięcia ILI. Partnerstwo powinno być zrównoważone, a każdy członek-założyciel powinien mieć możliwość zatrudniania pracowników. Komisja może zatem przydzielić taką liczbę urzędników, jaką uzna za niezbędną we wspólnym przedsięwzięciu, a wspólne przedsięwzięcie może również zatrudniać pracowników kontraktowych na mocy prawa pracy obowiązującego w państwie, w którym posiada swoją siedzibę.

Poprawka 11

Punkt 33 preambuły


(33) Wspólne przedsięwzięcie ILI powinno zostać ustanowione w Brukseli (Belgia). Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem i Belgią powinna zostać zawarta umowa dotycząca lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu ILI.

(33) Wspólne przedsięwzięcie ILI powinno zostać ustanowione w Brukseli (Belgia). Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem i Belgią powinna zostać zawarta umowa dotycząca pomocy w zakresie lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz pozostałego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu ILI.

Poprawka 12

Artykuł 1 ustęp 1


1. Niniejszym powołuje się wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem ILI”). Okres ten może zostać przedłużony przez Radę.

1. Niniejszym powołuje się wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2013 r. (zwane dalej „wspólnym przedsięwzięciem ILI”). Prace będące w toku realizacji mogą być jednak kontynuowane do 31 grudnia 2017 r. wspólne przedsięwzięcie ILI jest organem powołanym zgodnie z art. 185 rozporządzenia finansowego oraz punktem 47 PMI z dnia 17 maja 2006 r.

Poprawka 13

Artykuł 3 litera b)


(b) wspiera realizację priorytetów badawczych wyznaczonych w programie badawczym wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych (zwanych dalej „pracami badawczymi”), głównie poprzez przyznawanie dotacji w drodze konkursu;

(b) wspiera realizację priorytetów badawczych wyznaczonych w programie badawczym wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych (zwanych dalej „pracami badawczymi”), głównie poprzez przyznawanie dotacji w drodze konkursu wnioskom dotyczącym planowanych badań naukowych wyłącznie w państwach członkowskich oraz w krajach stowarzyszonych z siódmym programem ramowym;

Poprawka 14

Artykuł 6 ustęp 2


2. Koszty funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia ILI będą pokrywane przez jego członków. Wspólnota i EFPIA będą miały jednakowy wkład w pokrywanie tych kosztów.

2. Koszty funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia ILI będą pokrywane przez jego członków. Wspólnota i EFPIA będą miały jednakowy wkład w pokrywanie tych kosztów. Koszty te nie przekroczą 4 % całkowitego budżetu wspólnego przedsięwzięcia ILI .

Poprawka 15

Artykuł 7 litera a)


(a) mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE ;

(a) mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE, zgodnie ze szczegółowymi celami ustalonymi w siódmym programie ramowym;

Poprawka 16

Artykuł 7 litera g)


(g) kwalifikowane organizacje pacjentów o charakterze niedochodowym.

(g) prawnie ustanowione organizacje pacjentów o charakterze niedochodowym.

Poprawka 17

Artykuł 8 tytuł i ustęp 1


Regulamin finansowy

1. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ILI oparty jest na zasadach ramowego rozporządzenia finansowego Może on odbiegać od ramowego rozporządzenia finansowego w przypadkach gdy wymagają tego szczególne względy operacyjne wspólnego przedsięwzięcia ILI po uprzednim uzgodnieniu z Komisją.Przepisy finansowe

1. Przepisy finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia ILI nie odbiegają od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wyraźnie wymagają tego jego potrzeby operacyjne oraz po uprzedniej zgodzie Komisji. O wszelkich takich odstępstwach informuje się władzę budżetową.


Poprawka 18

Artykuł 8 ustęp 2 a (nowy)
2a. Członkowie wspólnego przedsięwzięcia ILI mogą wyznaczyć niezależnego biegłego rewidenta w celu skontrolowania prawidłowości rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez wspólne przedsięwzięcie ILI.

Poprawka 19

Artykuł 8 ustęp 2 b (nowy)
2b. Biegły rewident odpowiada za odpowiednią kontrolę rocznych sprawozdań finansowych oraz za ocenę wkładów członków i uczestników w projekty badawcze.

Poprawka 21

Artykuł 8 ustęp 2 c (nowy)
2c) Członkowie wspólnego przedsięwzięcia ILI mogą podjąć decyzję o skorzystaniu z jednorazowych audytów zewnętrznych.

Poprawka 22

Artykuł 8 ustęp 2 d (nowy)
2d) Parlament ma prawo wglądu do rocznych sprawozdań finansowych wspólnego przedsięwzięcia ILI.

Poprawka 23

Artykuł 9 ustęp 2


1. Do personelu wspólnego przedsięwzięcia ILI i do jego dyrektora generalnego stosuje się regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, jak również zasady przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnoty Europejskiej w celu stosowania niniejszego regulaminu pracowniczego oraz warunków zatrudnienia.

1. Wspólne przedsięwzięcie ILI dokonuje naboru pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju przyjmującego. W ramach wspólnego przedsięwzięcia ILI Komisja może oddelegować taką liczbę pracowników, jaka będzie potrzebna.

Poprawka 24

Artykuł 9 ustęp 2


2. W stosunku do swoich pracowników, wspólne przedsięwzięcie ILI korzysta z uprawnień nadanych organowi mianującemu na mocy regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz organowi upoważnionemu do zawierania umów na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

skreślony

Poprawka 25

Artykuł 9 ustęp 3


3. Wspólne przedsięwzięcie ILI, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje niezbędne środki wykonawcze zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w art. 110 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

3. Wspólne przedsięwzięcie ILI, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje niezbędne środki wykonawcze w zakresie oddelegowania urzędników Wspólnot Europejskich.

Poprawka 26

Artykuł 13 ustęp 1


1. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie w sprawie postępów osiągniętych przez wspólne przedsięwzięcie ILI.

1. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie zawierające w szczególności informacje o postępach osiągniętych przez wspólne przedsięwzięcie ILI.

Poprawka 27

Artykuł 13 ustęp 2


2. Dwa lata po utworzeniu wspólnego przedsięwzięcia ILI, a w każdym razie nie później niż w 2010 r., Komisja z pomocą niezależnych ekspertów przeprowadzi ocenę śrόdokresową wspólnego przedsięwzięcia ILI. Ocena ta obejmie jakość i skuteczność wspólnego przedsięwzięcia ILI oraz postępy w osiąganiu założonych celów. Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski z tej oceny wraz z poczynionymi przez nią obserwacjami.

2. Nie później niż 31 grudnia 2011 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie śródokresową ocenę wspólnego przedsięwzięcia ILI, przygotowaną z pomocą niezależnych ekspertów. Ocena ta obejmie jakość i skuteczność wspólnego przedsięwzięcia ILI oraz postępy w osiąganiu założonych celów.

Poprawka 28

Artykuł 13 ustęp 3


3. Pod koniec 2017 r. Komisja z pomocą niezależnych ekspertów przeprowadzi ostateczną ocenę wspólnego przedsięwzięcia ILI. Jej wyniki zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do dnia 31 grudnia 2013 r. lub – w przypadku kontynuowania prac jeszcze niezakończonych – do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja z pomocą niezależnych ekspertów przeprowadzi ostateczną ocenę wspólnego przedsięwzięcia ILI. Jej wyniki zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 29

Artykuł 13 ustęp 4


4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia ILI udzielane jest przez Parlament Europejski, na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie finansowym wspólnego przedsięwzięcia ILI.

4. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia ILI udzielane jest przez Parlament Europejski, po uwzględnieniu zalecenia Rady.

Poprawka 30

Artykuł 16


Wspólne przedsięwzięcie ILI przyjmuje przepisy regulujące wykorzystywanie i rozpowszechnianie wyników badań, gwarantujące w stosownych przypadkach ochronę własności intelektualnej opracowanej w toku prac badawczych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz wykorzystanie i upowszechnianie wyników badań.

Wspólne przedsięwzięcie ILI przyjmuje przepisy regulujące wykorzystywanie i rozpowszechnianie wyników badań, gwarantujące w stosownych przypadkach ochronę własności intelektualnej opracowanej w toku prac badawczych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz wykorzystanie wyników badań i ich publikowanie przez wspólne przedsięwzięcie ILI.

Poprawka 31

Artykuł 18


Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem ILI a Belgią zawiera się umowę dotyczącą lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu ILI.

Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem i Belgią zostaje zawarta umowa dotycząca pomocy w zakresie lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz pozostałego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu ILI.

Poprawka 32

Artykuł 19 ustęp 1


Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka 33

Załącznik artykuł 1 ustęp 3


3. Wspólne przedsięwzięcie ILI powołuje się z chwilą publikacji niniejszego statutu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej początkowo na okres do dnia 31 grudnia 2017 r.

3. Wspólne przedsięwzięcie ILI powołuje się z chwilą publikacji niniejszego statutu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na okres do dnia 31 grudnia 2013 r.

Poprawka 34

Załącznik artykuł 1 ustęp 4


4. Początkowy okres może zostać przedłużony poprzez zmianę niniejszego statutu zgodnie z przepisami art. 21, z uwzględnieniem postępów w realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia ILI i pod warunkiem, że zagwarantowana jest stabilność finansowa.

Skreślony

Poprawka 36

Załącznik artykuł 2 ustęp 2 litera i)


(i) organizowanie corocznych spotkań, zwanych dalej „forum partnerów”, z grupami interesów w celu zagwarantowania otwartości i przejrzystości prac badawczych wspólnego przedsięwzięcia ILI oraz jego partnerów;

(i) organizowanie corocznych spotkań, zwanych dalej „forum partnerów” – jako otwartego spotkania dla organizacji zainteresowanych badaniami biomedycznymi w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat działalności w ramach ILI – z grupami interesów w celu zagwarantowania otwartości i przejrzystości prac badawczych wspólnego przedsięwzięcia ILI oraz jego partnerów.

Poprawka 35

Załącznik artykuł 2 ustęp 2 litera k)


(k) publikowanie danych na temat projektów, w tym nazw uczestników i wielkości wkładu finansowego wspólnego przedsięwzięcia ILI.

(k) publikowanie, w szczególności na swoich stronach internetowych, danych na temat projektów, w tym nazw uczestników i wielkości wkładu finansowego wspólnego przedsięwzięcia ILI.

Poprawka 37

Załącznik artykuł 4


Organami wspólnego przedsięwzięcia ILI są zarząd, biuro wykonawcze i komitet naukowy.

Organami wspólnego przedsięwzięcia ILI są zarząd, dyrektor wykonawczy i komitet naukowy.

Poprawka 38

Załącznik artykuł 5 ustęp 1 litera b)


(b) prawo głosu każdego z nowych członków będzie ustalane proporcjonalnie do ich wkładu w sumę wkładów wniesionych na rzecz działań wspólnego przedsięwzięcia ILI;

(b) prawo głosu każdego z nowych członków będzie ustalane proporcjonalnie do ich wkładu w sumę wkładów wniesionych na rzecz działań wspólnego przedsięwzięcia ILI; niemniej jednak całkowita liczba głosów nowych członków nie może przekroczyć sumy głosów należących do członków założycieli;

Poprawka 39

Załącznik artykuł 5 ustęp 1 litera c)


(c) głosy każdego z członków są niepodzielne;

(c) głosy każdego z członków są niepodzielne; nie istnieje możliwość głosowania przez pełnomocnika;

Poprawka 40

Załącznik artykuł 5 ustęp 2 litera c) tiret 9 do 13


– zatwierdza wytyczne dotyczące oceny i selekcji wniosków w sprawie projektów zaproponowanych przez biuro wykonawcze;

– zatwierdza wytyczne dotyczące oceny i selekcji wniosków w sprawie projektów, zaproponowane przez dyrektora wykonawczego;

– zatwierdza listę wybranych wniosków w sprawie projektów;

– zatwierdza listę wybranych wniosków w sprawie projektów;

– mianuje dyrektora wykonawczego, dostarcza mu wsparcia i wytycznych, kontroluje jego pracę, a w razie konieczności dokonuje zmiany na tym stanowisku;

– mianuje dyrektora wykonawczego, dostarcza mu wsparcia i wytycznych, kontroluje jego pracę, a w razie konieczności dokonuje zmiany na tym stanowisku;

zatwierdza strukturę organizacyjną biura wykonawczego w oparciu o zalecenia dyrektora wykonawczego;
– zatwierdza regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ILI zgodnie z art. 11;

– zatwierdza zasady finansowania wspólnego przedsięwzięcia ILI zgodnie z art. 11, po uprzednim skonsultowaniu się z Komisją;

Poprawka 41

Załącznik artykuł 5 ustęp 3 litera (ca) (nowa)
(ca) trzech posłów do Parlamentu Europejskiego, zapraszanych przez zarząd, może uczestniczyć w jego posiedzeniach w charakterze obserwatorów.

Poprawka 42

Załącznik artykuł 5 ustęp 3 a (nowy)
3a. Zarząd informuje państwa członkowskie o decyzjach dotyczących programu badań wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych.

Poprawka 43

Załącznik artykuł 6 tytuł i ustęp 1


Biuro wykonawcze

1. W skład biura wykonawczego wchodzą dyrektor wykonawczy i pracownicy pomocniczy.

Dyrektor wykonawczy

Poprawka 44

Załącznik artykuł 6 ustęp 2, część wprowadzająca oraz litery a) do d) oraz e) część wprowadzająca


  2. Zadania biura wykonawczego są następujące:

  2. Zadania dyrektora wykonawczego są następujące:

  (a) Biuro wykonawcze odpowiada za bieżące zarządzanie wspólnym przedsięwzięciem ILI;  (b) Biuro wykonawcze odpowiada za aspekty operacyjne wspólnego przedsięwzięcia ILI;

  (b) dyrektor wykonawczy, z pomocą swojego sekretariatu, odpowiada za aspekty operacyjne wspólnego przedsięwzięcia ILI;

  (c) Biuro wykonawcze odpowiada za działania w zakresie komunikacji związane ze wspólnym przedsięwzięciem ILI;

  (c) dyrektor wykonawczy, z pomocą swojego sekretariatu, odpowiada za działania w zakresie komunikacji związane ze wspólnym przedsięwzięciem ILI;

  (d) Biuro wykonawcze zarządza w sposób właściwy funduszami publicznymi i prywatnymi;

(d) dyrektor wykonawczy, z pomocą swojego sekretariatu, zarządza w sposób właściwy funduszami publicznymi i prywatnymi;

  (e) W szczególności biuro wykonawcze:

  (e) w szczególności dyrektor wykonawczy, z pomocą swojego sekretariatu:

Poprawka 45

Załącznik, artykuł 6 ustęp 2 litera e) tiret 6


– przygotowuje wniosek w sprawie budżetu rocznego, w tym także plan etatów;

– przygotowuje wniosek w sprawie budżetu rocznego, w tym także plan etatów, po konsultacji z komitetem naukowym i forum partnerów;

Poprawka 46

Załącznik artykuł 6 ustęp 7 litera g)


(g) przedkłada zarządowi swoje wnioski w sprawie struktury organizacyjnej biura wykonawczego oraz organizuje, kieruje i nadzoruje pracę personelu wspólnego przedsięwzięcia ILI;

(g) kieruje i nadzoruje pracę personelu wspólnego przedsięwzięcia ILI;

Poprawka 47

Załącznik artykuł 7 ustęp 1


1. Komitet naukowy jest organem doradczym zarządu i działa w ścisłej współpracy z biurem wykonawczym.

1. Komitet naukowy jest organem doradczym zarządu i działa w ścisłej współpracy z dyrektorem wykonawczym.

Poprawka 48

Załącznik artykuł 7 ustęp 6 litera c)


(c) udziela porad zarządowi i biuru wykonawczemu w kwestii osiągnięć naukowych opisanych w rocznym sprawozdaniu z działalności;

(c) udziela porad zarządowi i dyrektorowi wykonawczemu w kwestii osiągnięć naukowych opisanych w rocznym sprawozdaniu z działalności;

Poprawka 49

Załącznik artykuł 8 ustęp 6 a (nowy)
6a. W ramach oceny wniosków określa się, czy wyasygnowane środki są współmierne do pracy wykonanej w związku z realizacją projektu.

Poprawka 50

Załącznik artykuł 11 tytuł i ustęp 1


Regulamin finansowy

1. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ILI jest ustalany i zatwierdzany przez zarząd.Przepisy finansowe

1. Przepisy finansowe wspólnego przedsięwzięcia ILI jest zatwierdzany przez zarząd po uprzednim skonsultowaniu się z Komisją.


Poprawka 51

Załącznik artykuł 11 ustęp 2


2. Regulamin finansowy ma zapewnić racjonalne zarządzanie finansami wspólnego przedsięwzięcia ILI.

2. Przepisy finansowe mają zapewnić racjonalne zarządzanie finansami wspólnego przedsięwzięcia ILI.

Poprawka 52

Załącznik artykuł 11 ustęp 3


3. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia ILI oparty jest na zasadach ramowego rozporządzenia finansowego. Regulamin może odbiegać od ramowego rozporządzenia finansowego w przypadku, gdy wymagają tego szczególne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia ILI, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Komisją.

3. Przepisy finansowe wspólnego przedsięwzięcia ILI nie odbiegają od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wymagają tego jego szczególne potrzeby operacyjne oraz po uprzedniej zgodzie Komisji. O wszelkich takich odstępstwach informuje się władzę budżetową.

Poprawka 53

Załącznik artykuł 12 ustęp 5


5. Roczne sprawozdanie finansowe i bilans za miniony rok przedstawione zostaną Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich. Trybunał Obrachunkowy może przeprowadzić kontrolę zgodnie z jego standardowymi procedurami.

5. Roczne sprawozdanie finansowe i bilans za poprzedni rok przedstawia się Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich oraz władzy budżetowej. Trybunał Obrachunkowy może przeprowadzić kontrolę zgodnie ze swoimi standardowymi procedurami.

Poprawka 54

Załącznik, artykuł 13 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Dyrektor wykonawczy przedstawia Parlamentowi Europejskiemu coroczne sprawozdanie z działalności.

Poprawka 55

Załącznik artykuł 14 ustęp 1


1. Liczbę etatów określa się w planie zatrudnienia zawartym w budżecie rocznym.

1. Liczbę etatów określa się w planie zatrudnienia zawartym w budżecie rocznym; Komisja przekazuje ją Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz ze wstępnym projektem ogólnego budżetu Unii Europejskiej.

Poprawka 56

Załącznik artykuł 14 ustęp 2


2. Pracownicy wspólnego przedsięwzięcia są pracownikami zatrudnianymi na czas określony i pracownikami kontraktowymi i są zatrudniani na podstawie umów na czas określony z możliwością jednokrotnego przedłużenia na okres nieprzekraczający łącznie siedmiu lat.

skreślony

Poprawka 57

Załącznik artykuł 17 ustęp 5 litera a)


(a) mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE ;

(a) mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE, zgodnie ze szczegółowymi celami ustalonymi w siódmym programie ramowym;


Poprawka 20

Załącznik artykuł 17 a (nowy)
Artykuł 17a

Sprawozdania naukowe i finansowe

Uczestnicy dostarczają wspólnemu przedsięwzięciu ILI roczne sprawozdania naukowe i finansowe dotyczące wspieranych projektów. Sprawozdania te zawierają szczegółowy opis zrealizowanych działań naukowych oraz ich koszty. Zestawienia wydatków przedstawiane są razem z zaświadczeniem audytora. Biegły rewident sprawdza zaświadczenia audytora i określa, czy wkłady rzeczowe odpowiadają wkładom na rzecz projektu ze środków publicznych.

Poprawka 58

Załącznik artykuł 21 ustęp 1


1. Każdy członek wspólnego przedsięwzięcia ILI może przedstawiać zarządowi propozycje zmiany niniejszego statutu.

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawka 59

Załącznik artykuł 21 ustęp 2


2. Zmiany niniejszego statutu wymagają zatwierdzenia zarządu. Jeśli zmiany te mają wpływ na ogólne zasady i cele niniejszego statutu, a w szczególności zmiany w art. 1, art. 5 ust. 2 lit. c) tiret pierwsze, art. 8 ust. 3 oraz art. 21, wymagają one zatwierdzenia przez Radę na podstawie wniosku Komisji.

2. Zmiany niniejszego statutu wymagają zatwierdzenia przez zarząd. Jeśli zmiany te mają wpływ na ogólne zasady i cele niniejszego statutu, w szczególności jeśli dotyczą art. 1, art. 5 ust. 2 lit. c) tiret pierwsze, art. 8 ust. 3 oraz art. 21, wymagają one zatwierdzenia przez Radę na podstawie wniosku Komisji i po skonsultowaniu się z Parlamentem Europejskim.

Poprawka 60

Załącznik artykuł 22 ustęp 3 litera a)


(a) Każdy uczestnik projektu pozostaje właścicielem własności intelektualnej wnoszonej do projektu oraz pozostaje właścicielem własności intelektualnej uzyskanej w ramach projektu, chyba że uczestnicy danego projektu wspólnie uzgodnią inaczej. Warunki dotyczące praw dostępu i licencji w odniesieniu do własności intelektualnej wnoszonej do projektu lub uzyskanej w jego ramach są określane w umowie o dotację oraz w umowie dotyczącej projektu, sporządzanych do celów danego projektu.

(a) Każdy uczestnik projektu pozostaje właścicielem własności intelektualnej wnoszonej do projektu oraz pozostaje właścicielem własności intelektualnej uzyskanej w ramach projektu, chyba że uczestnicy danego projektu wspólnie uzgodnią inaczej. Warunki dotyczące praw dostępu i licencji w odniesieniu do własności intelektualnej wnoszonej do projektu lub uzyskanej w jego ramach są określane w umowie o dotację oraz w umowie dotyczącej projektu, sporządzanych do celów danego projektu. Uczestnicy projektu powinni określić ewentualne przypadki współwłasności intelektualnej uzyskanej w ramach projektu.

Poprawka 61

Załącznik artykuł 23a (nowy)

Artykuł 23a

Umowa z państwem przyjmującym

Umowa zostaje zawarta pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem ILI a Królestwem Belgii.

P6_TA-PROV(2007)0591

Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo” *

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

PE 394.133

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” (COM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0315),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1 (rozporządzenie finansowe), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami2 (PMI), w szczególności jego pkt 47,

– uwzględniając art. 171 oraz art. 172 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0172/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6 0483/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. uważa, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym musi być zgodna z pułapem pozycji 1a obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 i z postanowieniami pkt. 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) z dnia 17 maja 2006 r.; zauważa, że finansowanie po roku 2013 poddaje się ocenie w kontekście negocjacji kolejnych ram finansowych;

3. przypomina, że opinia przedstawiona przez Komisję Budżetową nie neguje wyników procedury określonej w pkt. 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., które ma zastosowanie do ustanawiania wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”;

4. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

5. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

6. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie


i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 12 preambuły

(12) Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” powinno zostać utworzone na początkowy okres do dnia 31 grudnia 2017 r., aby zapewnić odpowiednie zarządzanie pracami badawczymi rozpoczętymi, lecz niezakończonymi, w trakcie siódmego programu ramowego (2007-2013 r.).

(12) Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” powinno zostać utworzone na początkowy okres do dnia 31 grudnia 2017 r., aby zapewnić odpowiednie zarządzanie pracami badawczymi rozpoczętymi, lecz niezakończonymi, w trakcie siódmego programu ramowego (2007-2013 r.), z uwzględnieniem wykorzystania wyników tych prac badawczych.

Poprawka 2

Punkt 16 preambuły(16) Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” powinno być organem ustanowionym przez Wspólnoty, a w gestii Parlamentu Europejskiego powinno leżeć udzielanie absolutorium z wykonania budżetu przedsięwzięcia, zgodnie z zaleceniem Rady; należy jednak wziąć pod uwagę specyficzny charakter wspólnych inicjatyw technologicznych jako partnerstw publiczno-prywatnych, a w szczególności wkład sektora prywatnego do budżetu.

(16) Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” powinno być organem ustanowionym przez Wspólnoty, a absolutorium z wykonania budżetu przedsięwzięcia powinien udzielać mu Parlament Europejski, po uwzględnieniu zalecenia Rady.

Poprawka 3

Punkt 16 a preambuły (nowy)


(16a) Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” i zainteresowane podmioty publiczne powinny dążyć do uznania możliwości, które niosą wspólne inicjatywy technologiczne jako nowych mechanizmów wdrażania partnerstw publiczno-prywatnych, oraz do współpracy z zainteresowanymi podmiotami prywatnymi w celu znalezienia skuteczniejszego rozwiązania kwestii udzielania absolutorium z wykonania budżetu Wspólnoty.


Poprawka 4

Punkt 19 preambuły(19) Koszty prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” powinny być pokrywane w równych częściach przez Wspólnotę Europejską i innych członków wspólnego przedsięwzięcia.

(19) Koszty prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” powinny być pokrywane w równych częściach przez Wspólnotę Europejską i innych członków wspólnego przedsięwzięcia. Koszty operacyjne nie powinny przekraczać 3% całkowitego budżetu wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”.

Poprawka 5

Punkt 23 preambuły(23) Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” powinno posiadać uzgodniony z Komisją odrębny regulamin finansowy oparty na przepisach ramowego rozporządzenia finansowego1, który uwzględnia jego szczególne potrzeby operacyjne wynikające w szczególności z konieczności połączenia środków Wspólnoty ze środkami prywatnymi w celu wspierania prac badawczych i rozwojowych w sposób efektywny i terminowy.

(23) Zasady finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” nie powinny odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1, chyba że wymaga tego specyfika ich działania, w szczególności konieczność połączenia środków Wspólnoty ze środkami prywatnymi w celu wspierania prac badawczych i rozwojowych w sposób efektywny i terminowy. Do przyjęcia wszelkich zasad stanowiących odstępstwo od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 wymagana się uprzedniej zgody Komisji. O wszelkich takich odstępstwach powinno się informować władzę budżetową.


_________

1 Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72; sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39).

_________

1 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72. Sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.

Poprawka 6

Punkt 24 preambuły(24) W związku z koniecznością zapewnienia stabilnych warunków zatrudnienia i równego traktowania personelu oraz celem przyciągnięcia wyspecjalizowanej kadry naukowej i technicznej najwyższej klasy do całości personelu zatrudnionego w ramach wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” powinien mieć zastosowanie regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich („regulamin pracowniczy”).

(24) W związku z koniecznością zapewnienia stabilnych warunków zatrudnienia i równego traktowania personelu oraz celem przyciągnięcia wyspecjalizowanej kadry naukowej i technicznej najwyższej klasy Komisja powinna być upoważniona do oddelegowania takiej liczby urzędników, jaką uważa za stosowną w przypadku wspólnego przedsięwzięcia. Pozostała część personelu powinna zostać zatrudniona przez wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” zgodnie z przepisami prawa pracy kraju przyjmującego.

Poprawka 7

Punkt 25 preambuły(25) Biorąc pod uwagę fakt, iż wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” nie ma służyć celom gospodarczym i odpowiada za zarządzanie wspólną inicjatywą technologiczną dotyczącą „przyjaznych środowisku technologii transportu lotniczego”, dla realizacji jego zadań niezbędne jest, aby do wspólnego przedsięwzięcia oraz jego pracowników zastosowanie miał protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r.

skreślony

Poprawka 8

Punkt 27 preambuły(27)Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” składa regularne sprawozdania ze swojej działalności.

(27) Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” powinno regularnie składać sprawozdania ze swojej działalności Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka 9

Punkt 32 preambuły(32) Siedzibą wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” powinna być Bruksela (Belgia). Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem i Belgią powinna zostać zawarta umowa dotycząca lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu „Czyste niebo”.

(32) Siedzibą wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” powinna być Bruksela (Belgia). Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem i Belgią powinna zostać zawarta umowa dotycząca pomocy w zakresie lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu „Czyste niebo”.

Poprawka 10

Artykuł 1 ustęp 11. Niniejszym ustanawia się na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 171 Traktatu pod nazwą „wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo”” celem wdrożenia wspólnej inicjatywy technologicznej „Czyste niebo”. Okres ten może zostać przedłużony w związku z nowelizacją niniejszego rozporządzenia.

1. Niniejszym ustanawia się na okres kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 171 Traktatu pod nazwą „wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo”” celem wdrożenia wspólnej inicjatywy technologicznej „Czyste niebo”. Po ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r. należy zapewnić wdrażanie, monitorowanie i finansowanie ciągle realizowanych projektów do roku 2017. Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” jest organem ustanowionym zgodnie z art. 185 rozporządzenia finansowego oraz pkt. 47 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.


Poprawka 11

Artykuł 3 punktor -1 (nowy)

wnoszenie wkładu we wdrażanie siódmego programu ramowego, a zwłaszcza tematu „Transport (w tym aeronautyka)” szczegółowego programu „Współpraca”;

Poprawka 12

Artykuł 3 punktor 2 a (nowy)

gwarantowanie spójnego wdrażania europejskich wysiłków badawczych w dziedzinie transportu lotniczego mających na celu poprawę ochrony środowiska naturalnego;

Poprawka 13

Artykuł 3 punktor 2 b (nowy)

promowanie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w jego działania, tak aby przeznaczyć dla MŚP co najmniej 15% dostępnych środków finansowych;

Poprawka 14

Artykuł 6 ustęp 22. Koszty prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” są pokrywane w gotówce w równych częściach, z jednej strony przez Wspólnotę Europejską, która pokryje 50% całkowitych kosztów, z drugiej strony przez resztę członków, którzy pokryją pozostałe 50% kosztów.

2. Koszty prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” są pokrywane w gotówce w równych częściach, z jednej strony przez Wspólnotę Europejską, która pokryje 50% całkowitych kosztów, z drugiej strony przez resztę członków, którzy pokryją pozostałe 50% kosztów. Koszty operacyjne nie powinny przekroczyć 3% całkowitego budżetu wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”.

Poprawka 15

Artykuł 6 ustęp 55. Przewodniczący DTZ i członkowie stowarzyszeni wnoszą swój wkład w postaci środków o wartości co najmniej równej wkładowi Komisji wyłączając środki przydzielone w drodze zaproszeń do składania wniosków w celu przeprowadzenia prac badawczych w ramach inicjatywy „Czyste niebo”.

5. Przewodniczący DTZ i członkowie stowarzyszeni wnoszą swój wkład w postaci środków zgodnie z praktykami ustalonymi w ramach siódmego programu ramowego o wartości co najmniej równej wkładowi Komisji wyłączając środki przydzielone w drodze zaproszeń do składania wniosków w celu przeprowadzenia prac badawczych w ramach inicjatywy „Czyste niebo”.

Poprawka 16

Artykuł 7 ustęp 2 a (nowy)


Proces oceny i selekcji wniosków przeprowadzany przy pomocy zewnętrznych ekspertów gwarantuje, że przyznawanie funduszy w ramach wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” jest zgodne z zasadami doskonałości i konkurencji.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna