Teksty przyjęTEPobieranie 1.83 Mb.
Strona8/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.83 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Poprawka 17

Artykuł 8 tytuł i ustęp 1Regulamin finansowy

Zasady finansowe

1. Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” przyjmuje niniejszym odrębny regulamin finansowy oparty na zasadach ramowego rozporządzenia finansowego. Może on odbiegać od ramowego rozporządzenia finansowego jeżeli wymagają tego specjalne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” i jeżeli odbywa się to za uprzednią zgodą Komisji.

1. Zasady finansowe mające zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” nie odbiegają od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wymagają tego jego specyficzne potrzeby operacyjne oraz pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Komisji. O wszelkich takich odstępstwach informuje się władzę budżetową.

Poprawka 18

Artykuł 9 ustęp 11. Do personelu wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” i jego dyrektora stosuje się regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, jak również zasady przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnoty Europejskiej do celów stosowania tego regulaminu pracowniczego i tych warunków zatrudnienia.

1. Rekrutacji personelu wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” dokonuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi zatrudnienia obowiązującymi w kraju przyjmującym. Komisja może oddelegować do wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” konieczną jej zdaniem liczbę urzędników.


Poprawka 19

Artykuł 9 ustęp 22. W stosunku do swojego personelu wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” korzysta z uprawnień nadanych organowi powołującemu na mocy Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz organowi upoważnionemu do zawierania umów na mocy Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

skreślony

Poprawka 20

Artykuł 9 ustęp 33. Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w art. 110 Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

3. Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne środki wykonawcze dotyczące oddelegowania urzędników Wspólnot Europejskich.

Poprawka 21

Artykuł 10Artykuł 10

Przywileje i immunitety

Do wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” oraz jego personelu stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

skreślony

Poprawka 22

Artykuł 11 ustęp 3 a (nowy)

3a. Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnianie swoich zobowiązań.

Poprawka 23

Artykuł 13 ustęp 33. Trzy lata po utworzeniu wspólnego przedsięwzięcia, lecz nie później niż dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja przeprowadzi ocenę w oparciu o zakres zadań ustalony przez zarząd. Na podstawie postępu w realizacji założeń wspólnego przedsięwzięcia, ocena będzie miała na celu ustalenie, czy czas trwania wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” powinien zostać przedłużony w stosunku do okresu wspomnianego w art. 1 ust. 1, oraz wskazanie na ewentualną konieczność wprowadzenia zmian w niniejszym rozporządzeniu i statucie wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”.

3. Nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r., a następnie do dnia 31 grudnia 2015 r., Komisja dokona ocen śródokresowych wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” przy pomocy niezależnych ekspertów. Tymże ocenom poddane zostaną jakość i skuteczność przedsięwzięcia „Czyste niebo” oraz postęp w realizacji wytyczonych celów. Komisja przekaże wyniki ocen opatrzone swoimi uwagami, a w stosownych przypadkach przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie propozycje poprawek do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 24
Artykuł 13 ustęp 4

4. Z końcem 2017 r. Komisja przeprowadzi ostateczną ocenę wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” z pomocą niezależnych ekspertów. Wyniki ostatecznej oceny zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4. Z końcem wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” Komisja przeprowadzi ostateczną ocenę wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” z pomocą niezależnych ekspertów. Wyniki ostatecznej oceny zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 25

Artykuł 13 ustęp 55. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” udzielane jest przez Parlament Europejski, na podstawie zalecenia Rady w ramach procedury przewidzianej w regulaminie finansowym wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”.

5. Absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” udzielane jest przez Parlament Europejski, po uwzględnieniu zalecenia Rady.

Poprawka 26
Artykuł 17

Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” przyjmuje zasady regulujące rozpowszechnianie wyników badań, które gwarantują, że w odpowiednich przypadkach chroniona jest własność intelektualna powstała w wyniku prac badawczych prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia, a wyniki badań są wykorzystywane i rozpowszechniane.


Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” przyjmuje zasady regulujące rozpowszechnianie wyników badań, opierające się na zasadach siódmego programu ramowego, które gwarantują, że w odpowiednich przypadkach chroniona jest własność intelektualna powstała w wyniku prac badawczych prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia, a wyniki badań są wykorzystywane i rozpowszechniane.

Poprawka 27

Artykuł 19Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem „Czyste niebo” i Belgią zostanie zawarta umowa dotycząca lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu „Czyste niebo”.

Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem „Czyste niebo” i Belgią zostaje zawarta umowa dotycząca pomocy w zakresie lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz pozostałego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu „Czyste niebo”.

Poprawka 28

Artykuł 20Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r. Po ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r. należy zapewnić wdrażanie, monitorowanie i finansowanie ciągle realizowanych projektów do roku 2017.

Poprawka 29

Załącznik artykuł 1 ustęp 3 akapit 13. Czas trwania: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” powołuje się z chwilą publikacji niniejszego statutu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej początkowo na okres do 31 grudnia 2017 r.

3. Czas trwania: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” powołuje się z chwilą publikacji niniejszego statutu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na okres do 31 grudnia 2017 r. Po ostatnim zaproszeniu do składania wniosków w 2013 r. zapewnia się wdrażanie, monitorowanie i finansowanie ciągle realizowanych projektów do roku 2017.

Poprawka 30

Załącznik artykuł 1 ustęp 3 akapit1 a (nowy)


Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” jest organem ustanowionym zgodnie z art. 185 rozporządzenia finansowego oraz pkt. 47 Porozumienia międzyinstucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Poprawka 31

Załącznik, artykuł 1 ustęp 3 akapit 2Początkowy okres może zostać przedłużony poprzez zmianę niniejszego statutu zgodnie z przepisami art. 23 uwzględniając postępy w realizacji celów wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” i pod warunkiem zagwarantowania stabilności finansowej.

skreślony

Poprawka 32

Załącznik, artykuł 2 ustęp 3 akapit 1a (nowy)


3a. Decyzje zarządu dotyczące nowych wniosków o członkowstwo podejmuje się, mając na względzie znaczenie i potencjalną wartość dodaną wnioskodawcy dla osiągnięcia celów wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”. W przypadku każdego nowego wniosku o członkostwo Komisja przekazuje Radzie wiarygodne informacje na temat oceny, a w stosownych przypadkach na temat decyzji zarządu.

Poprawka 33

Załącznik, artykuł 2 ustęp 4 akapit 1a (nowy)


Każdy członek może wycofać się ze wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”. Wystąpienie staje się skuteczne i nieodwołalne sześć miesięcy po powiadomieniu pozostałych członków, a w rezultacie były członek zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań zaciągniętych przed jego wycofaniem się na mocy decyzji wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” zgodnie z niniejszym statutem.

Poprawka 34

Załącznik, artykuł 3 ustęp 1 punktor 8 a (nowy)

pobudzanie zaangażowania MŚP w związane z nim działania zgodnie z celami 15% środków przewidzianymi w siódmym programie ramowym;

Poprawka 35

Załącznik, artykuł 3 ustęp 1 punktor 9Realizacja niezbędnych prac badawczo-rozwojowych, w razie potrzeby poprzez przyznanie grantów w drodze zaproszeń do składania wniosków.

realizacja niezbędnych prac badawczo-rozwojowych poprzez przyznanie grantów w drodze zaproszeń do składania wniosków.

Poprawka 36

Załącznik, artykuł 3 ustęp 2 punkt 7 a (nowy)


 • promowanie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw w związane z nim działania;

Poprawka 37

Załącznik, artykuł 3 ustęp 2 punkt 7 b (nowy)


 • publikowanie informacji na temat projektów z uwzględnieniem nazw lub nazwisk uczestników oraz wysokości wkładu finansowego każdego z nich we wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo”;

Poprawka 38
Załącznik artykuł 4 ustęp 3

3. W odpowiednich przypadkach wspólne przedsięwzięcie powoła komitet doradczy w celu doradztwa i formułowania zaleceń dla wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” w kwestiach finansowych i technicznych oraz dotyczących zarządzania. Komitet doradczy mianuje Komisja.

skreślony

Poprawka 39

Załącznik, artykuł 6 ustęp 3 akapit 11. Dyrektor jest powoływany przez zarząd na okres maksymalnie trzech lat w oparciu o listę kandydatów zaproponowanych przez Komisję. Po dokonaniu oceny działalności dyrektora zarząd może jednorazowo przedłużyć kadencję o kolejny okres nieprzekraczający czterech lat.

1. Dyrektor jest powoływany przez zarząd na okres maksymalnie trzech lat na podstawie listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję w następstwie zaproszenia do zgłoszeń zainteresowania współpracą opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych czasopismach lub w internecie. Po dokonaniu oceny działalności dyrektora zarząd może jednorazowo przedłużyć kadencję o kolejny okres nieprzekraczający czterech lat.

Poprawka 40

Załącznik, artykuł 7 ustęp 4 punkt 3Definiowanie treści zaproszeń do składania wniosków oraz wybór partnerów zewnętrznych.

• Definiowanie treści zaproszeń do składania wniosków, ich celów i procedury wystosowania oraz wybór partnerów zewnętrznych.

Poprawka 41

Załącznik, artykuł 7 ustęp 55. Głosowanie: Każdy komitet sterujący ds. DTZ podejmuje decyzje zwykłą większością głosów ważonych proporcjonalnie do wysokości składki każdego z członków komitetu sterującego na rzecz prac nad DTZ. Przewodniczący DTZ mają prawo weta wszystkich stosunku do wszystkich postanowień komitetu sterującego ds. DTZ, któremu przewodniczą.

5. Głosowanie: Każdy komitet sterujący ds. DTZ podejmuje decyzje zwykłą większością głosów ważonych proporcjonalnie do wysokości składki każdego z członków komitetu sterującego na rzecz prac nad DTZ.

Poprawka 42

Załącznik, artykuł 11 ustęp 2 punktor 2• Kwota w wysokości przynajmniej 200 mln EUR zostanie przydzielona zewnętrznym partnerom [projektom] wybranym w drodze konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. Wkład finansowy Wspólnoty jest ograniczony do maksymalnie 50 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

• Kwota w wysokości przynajmniej 200 mln EUR zostanie przydzielona partnerom [projektom] wybranym w drodze konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie odpowiedniego udziału MŚP odpowiadającego kwocie 15% całkowitego wkładu finansowego Wspólnoty. Wkład finansowy Wspólnoty jest zgodny z górnymi granicami finansowania całkowitych kwalifikowanych kosztów określonych zasadami uczestnictwa w siódmym programie ramowym.


Poprawka 43

Załącznik artykuł 14Artykuł 14

Artykuł 14

Regulamin finansowy

Zasady finansowe

1. Zarząd wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” ustala i przyjmuje regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”.

1. Zarząd wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” przyjmuje zasady finansowe wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” po skonsultowaniu się z Komisją.

2. Regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” jest oparty na zasadach ramowego rozporządzenia finansowego1. Może on odbiegać od ramowego rozporządzenia finansowego jeżeli wymagają tego specjalne potrzeby operacyjne wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” i jeżeli odbywa się to za uprzednią zgodą Komisji.

2. Zasady finansowe wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” nie odbiegają od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że wymagają tego jego specjalne potrzeby operacyjne i jeżeli odbywa się to za uprzednią zgodą Komisji. O wszelkich takich odstępstwach informuje się władzę budżetową.

_______

1 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72; sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.
Poprawka 44

Załącznik artykuł 16 ustęp 55. W ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu każdego roku budżetowego Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich (zwanemu dalej Trybunałem Obrachunkowym) przedkłada się wstępne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia. Do dnia 15 czerwca, po zakończeniu każdego roku budżetowego, Trybunał Obrachunkowy przedstawia swoje uwagi dotyczące wstępnego sprawozdania finansowego wspólnego przedsięwzięcia.

5. W ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu każdego roku budżetowego Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich (zwanemu dalej Trybunałem Obrachunkowym) oraz władzy budżetowej przedkłada się wstępne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia. Do dnia 15 czerwca, po zakończeniu każdego roku budżetowego, Trybunał Obrachunkowy przedstawia swoje uwagi dotyczące wstępnego sprawozdania finansowego wspólnego przedsięwzięcia.

Poprawka 45

Załącznik, artykuł 17 ustęp 11. Sprawozdanie roczne przedstawia działania podjęte w poprzednim roku i związane z nimi koszty.

1. Sprawozdanie roczne przedstawia postępy poczynione w danym roku kalendarzowym w ramach wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”, zwłaszcza w zakresie realizacji rocznego planu wdrożenia. Dyrektor przedstawia sprawozdanie roczne, jak również roczne sprawozdanie finansowe oraz zestawienia bilansowe. Sprawozdanie roczne obejmuje udział MŚP w działaniach na rzecz badań naukowych i rozwoju prowadzonych w ramach wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”.

Poprawka 46

Załącznik, artykuł 17, ustęp 22. Roczny plan wdrożenia przedstawia działania planowane na kolejny rok i szacunki dotyczące środków.

2. Roczny plan wdrożenia określa plan wykonania wszystkich działań przewidzianych na dany rok w ramach wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”, z uwzględnieniem planowanych zaproszeń do składania wniosków oraz działań, które mają zostać zrealizowane w wyniku przetargów. Dyrektor przedstawia zarządowi roczny plan wdrożenia razem z rocznym planem budżetowym.

Poprawka 47

Załącznik, artykuł 17 ustęp 2 a (nowy)


2a. Roczny program prac przedstawia zakres oraz budżet zaproszeń do składania wniosków konieczny do wdrożenia programu badawczego na kolejny rok.

Poprawka 48

Załącznik artykuł 18 ustęp 11. Zasoby dotyczące personelu określa się w planie zatrudnienia zawartym w budżecie rocznym wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”.

1. Zasoby dotyczące personelu określa się w planie zatrudnienia zawartym w budżecie rocznym wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”, Komisja zaś przekazuje te dane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz ze wstępnym projektem budżetu Unii Europejskiej.

Poprawka 49

Załącznik, artykuł 18 ustęp 22. Pracownicy wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” zatrudniani są w charakterze pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych na podstawie umów na czas określony, które mogą zostać odnowione jednorazowo, przy czym łączny czas ich obowiązywania nie może przekroczyć siedmiu lat.

skreślony

Poprawka 50

Załącznik, artykuł 19 ustęp 22. Członkowie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za długi WP „Czyste niebo”.

2. Członkowie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za jakiekolwiek zobowiązania powstałe w ramach wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo”. Odpowiedzialność finansowa członków jest odpowiedzialnością wewnętrzną wobec wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” oraz ogranicza się do powziętego przez nich zobowiązania do wnoszenia wkładu finansowego zgodnie z art. 11 ust. 1 niniejszego załącznika.

Poprawka 51

Załącznik, artykuł 19, ustęp 3 a (nowy)


3a. Bez uszczerbku dla wkładu finansowego należnego uczestnikom projektów na mocy art. 11 ust. 2. niniejszego załącznika, odpowiedzialność finansowa wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” za jego długi ogranicza się do wkładu wniesionego przez członków na pokrycie bieżących kosztów zgodnie z art. 10 ust. 4. niniejszego załącznika.

Poprawka 52

Załącznik, artykuł 21 ustęp 1Polityka praw własności intelektualnej wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” zostanie włączona do umów o przyznanie grantów zawieranych przez wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo”.

Polityka praw własności intelektualnej wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” zostanie włączona do umów o przyznanie grantów zawieranych przez wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” zgodnie z zasadami określonymi w siódmym programie ramowym.


Poprawka 53

Załącznik artykuł 23 ustęp 22. Zmiany niniejszego statutu wymagają zatwierdzenia zarządu i podlegają decyzji ze strony Komisji. Jeśli zmiany te mają wpływ na ogólne zasady i cele niniejszego statutu wymagają one zatwierdzenia przez Radę. Wszelkie zmiany art. 1 ust. 3 i art. 10 ust. 3 wymagają nowelizacji rozporządzenia ustanawiającego wspólne przedsięwzięcia „Czyste niebo”.

2. Zmiany niniejszego statutu wymagają zatwierdzenia zarządu i podlegają decyzji ze strony Komisji po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego. Jeśli zmiany te mają wpływ na ogólne zasady i cele niniejszego statutu wymagają one zatwierdzenia przez Radę. Wszelkie zmiany art. 1 ust. 3 i art. 10 ust. 3 wymagają nowelizacji rozporządzenia ustanawiającego wspólne przedsięwzięcia „Czyste niebo”.

Poprawka 54

Załącznik artykuł 24 a (nowy)


Artykuł 24a

Umowa z państwem przyjmującym

Umowa zostaje zawarta pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem „Czyste niebo” i Królestwem Belgii.

P6_TA-PROV(2007)0592

Ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli Unii Europejskiej w krajach trzecich

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PE 392.299

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zielonej księgi: ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli Unii w krajach trzecich (2007/2196 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ochrony dyplomatycznej i konsularnej obywateli Unii w krajach trzecich (COM(2006)0712),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6 0454/2007),  A. mając na uwadze, że państwa członkowskie są reprezentowane w krajach trzecich w niejednakowym stopniu;

  B. mając w szczególności na uwadze, że jedynie w trzech krajach na świecie (Chinach, Rosji i Stanach Zjednoczonych) wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej posiadają swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne, że w 107 krajach znajduje się nie więcej niż 10 przedstawicielstw państw członkowskich, a w niektórych miejscach odwiedzanych przez turystów, na przykład na Malediwach, takich przedstawicielstw nie ma w ogólne,

  C. mając na uwadze, że w związku ze znacznym wzrostem liczby podróżujących obywateli Unii – 180 milionów biletów sprzedanych w 2006 r. – lub obywateli Unii mieszkających poza jej granicami, obecność przedstawicielstw Komisji Europejskiej może stanowić wkład we wspólne wysiłki połączenia zasobów w celu wyrównania niedoborów związanych ze słabo rozwiniętymi sieciami placówek konsularnych i dyplomatycznych państw członkowskich,

  D. mając na uwadze, że wspólnotowy dorobek prawny w tej dziedzinie jest niewielki i ogranicza się do decyzji 95/553/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich spotykających się w ramach Rady z dnia 19 grudnia 1995 r. dotyczącej ochrony obywateli Unii Europejskiej przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne1 oraz do wymiany informacji między państwami członkowskimi w ramach COCON, grupy roboczej w Radzie UE odpowiedzialnej za współpracę konsularną, której celem jest organizowanie wymiany informacji na temat dobrych praktyk krajowych,

  E. mając na uwadze inicjatywę Komisji, która za pomocą zielonej księgi zamierza nadać konkretne znaczenie art. 20 traktatu WE (powszechnie nieznanemu), zgodnie z którym każdy obywatel Unii ma prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej według zasady niedyskryminacji przez każde państwo członkowskie posiadające placówkę na terytorium państwa trzeciego na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa, w przypadku braku ambasady lub placówki dyplomatycznej jego państwa członkowskiego w państwie trzecim,

  F. mając na uwadze, że w ten sposób Komisja:- odnosi się do art. 46 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, że prawo do ochrony konsularnej i dyplomatycznej jest jednym z praw podstawowych obywatela Unii,

- spełnia obowiązek przeglądu (przewidzianego po upływie 5 lat) decyzji 95/553/WE, która weszła w życie w maju 2002 r.,

- wyprzedza przedstawienie przez Komisję swojego piątego sprawozdania na temat obywatelstwa Unii, stanowiącego doskonałą okazję do ogłoszenia inicjatyw umożliwiających dalszy rozwój ochrony konsularnej,

G. mając jednakże na uwadze, że istniejące ramy prawne były dotychczas interpretowane w sposób zawężający, a ochrona dyplomatyczna lub konsularna była uważana za dziedzinę ściśle podlegającą stosunkom międzyrządowym i regulowaną przez konwencję wiedeńską z 1963 r., a nie przez art. 20 traktatu,

H. mając na uwadze, że ochrony dyplomatycznej i konsularnej nie można mylić z innymi zadaniami, zwłaszcza z funkcjami urzędnika stanu cywilnego lub notariusza, często przypisywanymi przedstawicielom konsularnym,

I. mając na uwadze, że między ochroną dyplomatyczną a konsularną w istocie istnieją różnice w charakterze, strukturze i uruchamianiu procedur, gdyż o ile ochrona konsularna może być obowiązkowa, przynajmniej w niektórych przypadkach, to ochrona dyplomatyczna zawsze podlegała swobodnemu uznaniu, oraz że w odpowiednich instrumentach prawnych należy wprowadzić jasne rozróżnienie pomiędzy ochroną dyplomatyczną i konsularną,

J. mając na uwadze a contrario, że traktat z Maastricht ustanowił obywatelstwo Unii, które jest pochodną obywatelstwa państw członkowskich, oraz, że dla podparcia tej koncepcji pożądane byłoby osiągnięcie porównywalnej ochrony wszystkich obywateli Unii Europejskiej niezależnie od ich obywatelstwa,

K. mając na uwadze, że taka perspektywa wymaga natychmiastowego stworzenia warunków do przeglądu decyzji 95/553/WE, tak aby poszerzyć jej zakres i włączyć do niej w sposób jednoznaczny i sprawiedliwy ochronę dyplomatyczną,

L. mając na uwadze, że państwa członkowskie podejmują już inicjatywy, na przykład inicjatywę „państwa pilotażowego” i przeprowadzanie wspólnych symulacji, pozwalające lepiej reagować w sytuacjach kryzysowych lub w wyjątkowych okolicznościach, w które Komisja może włączyć się na płaszczyźnie oceny,

M. mając na uwadze istnienie wciąż niedostatecznie wykorzystywanych sieci, takich jak sieć honorowych konsulów, stanowiących cenne zasoby, którym należy przyznać niezbędną pomoc,

N. mając na uwadze, że dzięki traktatowi lizbońskiemu powstanie Europejska Służba Działań Zewnętrznych posiadająca własne kompetencje i obszary odpowiedzialności,

1. zatwierdza bez zastrzeżeń inicjatywę Komisji, która, odrzucając wykładnię zawężającą art. 20 traktatu WE, zmierza do utworzenia podwalin dla prawdziwego ujednoliconego podstawowego prawa ochrony dyplomatycznej i konsularnej dla wszystkich obywateli europejskich;

2. wzywa Komisję, aby poleciła swojej Służbie Prawnej zbadanie kwestii, czy traktat WE lub Traktat o Unii Europejskiej zawierają podstawę prawną do ujednolicenia przepisów państw członkowskich w zakresie ochrony dyplomatycznej i konsularnej;

3. wspiera jej wysiłki zmierzające do stworzenia ambitnej strategii długoterminowej, w której informacja i komunikacja będą stanowiły „kluczowe” elementy,

4. sugeruje, aby Komisja niezwłocznie zaproponowała Radzie – poza jej obowiązkiem przygotowania co trzy lata sprawozdania na temat obywatelstwa Unii zgodnie z art. 22 traktatu WE – przyjęcie wspólnych koncepcji i wiążących wytycznych umożliwiających stworzenie wspólnych norm w zakresie ochrony konsularnej;

5. zachęca Komisję, aby już teraz podjęła działania racjonalizujące, które umożliwią niezwłoczne połączenie środków, oraz aby zacieśniła wymianę najlepszych praktyk, poprzez natychmiastowe przeprowadzenie spisu wszystkich środków publicznych i prywatnych dostępnych w przedmiotowej dziedzinie i możliwych do uruchomienia, oraz aby doprowadziła do podjęcia szerokiej współpracy między licznymi partnerami, którzy zgłosili chęć (w odpowiedzi na konsultacje Komisji) udziału w pracach (państwa członkowskie, lecz również konsule honorowi, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe):

6. zwraca się do Komisji o zwiększenie wysiłków w dziedzinie komunikacji i informacji, w szczególności poprzez:

-uruchomienie ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego, umieszczonego, zgodnie z art. 20 traktatu WE, w paszportach obywateli Unii Europejskiej, dzięki któremu każdy obywatel Unii mógłby połączyć się z centrum informacyjnym, gdzie mógłby uzyskać wszystkie potrzebne informacje w nagłych sytuacjach uruchamiających proces ochrony konsularnej, w szczególności aktualny wykaz danych adresowych ambasad i konsulatów państw członkowskich, do których ma prawo się zwrócić; w Brukseli mogłoby istnieć biuro centralne dla tego numeru;

-zwiększenie świadomości środowisk zawodowych zaangażowanych w pobyt (krótko- lub długoterminowy) obywateli Unii w krajach trzecich poprzez rozprowadzanie broszur dostosowanych do ich sektora działalności;

- opracowanie zalecenia dotyczącego najlepszych rozwiązań służących redagowaniu informacji dla podróżnych tak, aby były one jasno i jednoznacznie sformułowane;

- stworzenie, pod nadzorem Komisji, ujednoliconego portalu informacyjnego dla podróżnych zawierającego kompilację lub skrót informacji dla podróżnych przygotowanych przez każde państwo członkowskie;

- zwiększenie świadomości obywateli podróżujących poza granice Unii Europejskiej, w szczególności na lotniskach, portach, a także poprzez biura podróży i organizatorów imprez turystycznych, bilety oraz biura krajowe zajmujące się podróżami i turystyką;

- stworzenie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli instytucji europejskich i wysoko wykwalifikowanych dyplomatów z każdego państwa członkowskiego, umożliwiającej wymianę informacji dotyczących oceny ryzyka podróżowania do krajów trzecich przez poszczególne państwa członkowskie oraz opracowanie wspólnej koncepcji w zakresie informacji dla podróżnych;

7. nakazuje Komisji, aby zaleciła państwom członkowskim zamieszczenie treści art. 20 traktatu WE w paszportach ich obywateli;

8. zwraca się do Komisji, po ratyfikacji traktatu z Lizbony, o przedstawienie Parlamentowi projektu zmiany decyzji 95/553/WE celem wyraźnego uwzględnienia w jej treści:


 • ochrony dyplomatycznej,

 • identyfikacji i repatriacji zwłok,

 • uproszczenia procedur zaliczek pieniężnych;

9. zachęca Komisję do rozszerzenia ochrony konsularnej na członków rodziny obywateli Unii Europejskiej będących obywatelami krajów trzecich oraz na osoby posiadające status uchodźcy lub bezpaństwowca oraz inne osoby, które nie posiadają obywatelstwa jakiegokolwiek kraju, lecz są zamieszkałe w państwie członkowskim oraz posiadają dokument podróży wystawiony przez to państwo członkowskie;

10. wzywa Komisję, aby przedsięwzięła stosowne środki w celu zapewnienia i zwiększenia skuteczności pomocy prawnej dla obywatelek i obywateli w przypadku zatrzymania lub aresztowania w kraju trzecim;

11. jednoznacznie popiera inicjatywę ogłoszoną w sprawozdaniu Barniera, polegającą na utworzeniu „wspólnych biur” w czterech strefach „testowych” Karaibów, Bałkanów, Oceanu Indyjskiego i Afryki Zachodniej, oraz zachęca Komisję do uruchomienia, równocześnie z utworzeniem „wspólnych biur”, kampanii informacyjnej skierowanej do obywateli Unii mieszkających w tych strefach, aby spełnili niezbędne formalności rejestracyjne;

12. uważa, że do czasu powstania wspólnych biur, które będą pełniły najważniejsze funkcje konsularne (wydawanie wiz, legalizacja dokumentów itp.), Komisja powinna włączyć się w wysiłki podejmowane przez państwa członkowskie w celu usprawnienia ich współpracy, w szczególności:

- w dziedzinie oceny i analizy zadań i symulacji przeprowadzanych pod patronatem państw „pilotażowych”, aby zwiększyć zdolność koordynacji i reagowania w wyjątkowych okolicznościach, przy czym należy zmierzać w kierunku poprawy widoczności procedur stosowanych w ramach wdrażania inicjatywy państw „pilotażowych” oraz lepszej koordynacji z zainteresowanymi osobami trzecimi, w szczególności ze specjalistami w dziedzinie transportu i turystyki;

- w dziedzinie koordynacji i udostępniania infrastruktury logistycznej i zasobów na płaszczyźnie ochrony cywilnej;

13. zwraca się również z wnioskiem, aby, w miarę możliwości, korzystać ze szkoleń i technologii w celu usunięcia niektórych niedociągnięć i/lub jak najlepszego wykorzystania niektórych wciąż jeszcze niedostatecznie wykorzystywanych zasobów; w tej perspektywie Komisja powinna w szczególności uruchomić środki na finansowanie specjalnych szkoleń prowadzonych przed doświadczonych dyplomatów i pracowników konsularnych z państw członkowskich, skierowanych do konsulów honorowych już przebywających w krajach trzecich; od momentu, w którym „wspólne biura”, a następnie delegatury Unii, przejmą rzeczywiście funkcje konsularne, które obecnie pełnią wyłącznie przedstawicielstwa państw członkowskich, w szkoleniach tych będą również uczestniczyć pracownicy Unii Europejskiej,

14. stwierdza, że procedury udzielania pomocy finansowej w wielu przypadkach utrudniane są przez konieczność uzyskania licznych informacji, co stanowi kolejne utrudnienie w momencie, gdy konieczne jest sprawne udzielenie pomocy obywatelom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w kraju trzecim; zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości uproszczenia i ujednolicenia procedur udzielania pomocy;

15. wzywa Komisję do dokonania analizy możliwości i skutków, jakie mogą nastąpić dla ochrony konsularnej i dyplomatycznej z powodu utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w formie przewidzianej w traktacie lizbońskim;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

P6_TA-PROV(2007)0593

Projekt budżetu korygującego nr 7/2007

Komisja Budżetowa

PE 398.444

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr  7/2007 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, sekcja III - Komisja (15715/2007 – C6-0434/2007 – A6-0493/2007(BUD))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 272 traktatu WE oraz art. 177 traktatu Euratom,

– uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1, a w szczególności jego art. 37 i 38,

– uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 14 grudnia 2006 r.2,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami3,

– uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr  7/2007 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 przedstawiony przez Komisję dnia 7 listopada 2007 r. (COM(2007)0687) i zmieniony pismem z dnia 12 listopada 2007 r.,

– uwzględniając projekt budżetu korygującego nr  7/2007 sporządzonego przez Radę dnia 26 listopada 2007 r. (15715/2007 – C6 0434/2007),

– uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6 0493/2007),

A. mając na uwadze, że wstępny projekt budżetu korygującego nr 7/2007 do budżetu ogólnego na rok 2007 obejmuje: • znaczny wzrost w prognozie dochodów, w szczególności w zakresie korekty prognoz dotyczących sald VAT i DNB (3 830 000 000 EUR);

 • dalsze zmniejszenie środków na płatności w liniach budżetowych w działach 1a, 1b, 2 i 3a (1 651 400 000 EUR) po uwzględnieniu przesunięć zaproponowanych w przesunięciu zbiorczym DEC36/2007 (425 000 000 EUR),

  B. mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 7/2007 jest formalnie wpisanie tych środków budżetowych i dostosowań technicznych do budżetu na rok 2007,

  1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 7/2007;


2. uznaje, że obecne niższe wykorzystanie niektórych linii może być spowodowane późnym przyjęciem podstaw prawnych w pierwszym roku wieloletnich ram finansowych; domaga się ścisłego monitorowania wykonania budżetu na rok 2008 poprzez różne narzędzia, takie jak regularna prognoza budżetowa i grupy monitorowania; zwraca się do swych wyspecjalizowanych komisji, aby wcześnie informowały o potrzebnych środkach i możliwych problemach z realizacją, jeżeli chodzi o programy wieloletnie;

3. podkreśla, że w budżecie na 2008 rok z pewnością wystąpi potrzeba wyższych kwot na płatności;

4. zatwierdza projekt budżetu korygującego nr 7/2007 bez poprawek;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

P6_TA-PROV(2007)0594

Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***II

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

PE 394.124

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej elektronicznego środowiska dla urzędów celnych i handlu (8520/4/2007 – C6-0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (8520/4/2007 – C6 0267/2007),

– uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0609),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 67 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania, przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6 0466/2007),

1. zatwierdza wspólne stanowisko;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego, po sprawdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
P6_TA-PROV(2007)0595

Ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego ***II

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

PE 392.093

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (9388/2/2007 – C6-0261/2007 – 2005/0211(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9388/2/2007 – C6 0261/2007),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0505),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6 0389/2007),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna