Teksty przyjęTEPobieranie 311.67 Kb.
Strona1/4
Data09.05.2016
Rozmiar311.67 Kb.
  1   2   3   4


2007 - 2008

TEKSTY PRZYJĘTE

w trakcie posiedzenia w


czwartek
11 października 2007

P6_TA-PROV(2007)10-11 WYDANIE TYMCZASOWE PE 397.076


SPIS TREŚCI
tEKSTY PRZYJĘTE PRZEZ Parlament Europejski


P6_TA-PROV(2007)0424

Zawarcie odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS*

(A6-0340/2007 - Sprawozdawca: Helmuth Markov) 1

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS z Argentyną, Australią, Brazylią, Kanadą, Chinami, chińskim Tajpej, Kolumbią, Kubą, Ekwadorem, chińskim Hongkongiem, Indiami, Japonią, Koreą, Nową Zelandią, Filipinami, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi w sprawie koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej (11507/2007 – COM(2007)0154 – C6-0239/2007 – 2007/0055(CNS)) 1

P6_TA-PROV(2007)0425

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych *

(A6-0319/2007 - Sprawozdawca: Cristian Dumitrescu) 2

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r. (COM(2007)0217 – C6-0157/2007 – 2007/0077(CNS)) 2

P6_TA-PROV(2007)0426

Zbieranie i zarządzanie danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa *

(A6-0317/2007 - Sprawozdawca: Paulo Casaca) 3

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2007)0369 – C6-0235/2007 – 2007/0127(CNS)) 3

P6_TA-PROV(2007)0427

Finansowanie wspólnej polityki rolnej *

(A6-0321/2007 - Sprawozdawca: Jorgo Chatzimarkakis) 4

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (COM(2007)0122 – C6-0116/2007 – 2007/0045(CNS)) 4

P6_TA-PROV(2007)0428

Umowa o transporcie lotniczym WE-USA *

(A6-0320/2007 - Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui) 19

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej strony (8044/3/2007 – COM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(CNS)) 19

P6_TA-PROV(2007)0429

Skład Parlamentu Europejskiego

(A6-0351/2007 - Sprawozdawca: Alain Lamassoure, Adrian Severin) 20

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego (2007/2169(INI)) 20

Bez uszczerbku dla decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego na kadencję 2009-2014, konferencja zwraca się do Parlamentu o przedstawienie, zgodnie z art. 190 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, projektu dotyczącego wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych i bezpośrednich wyborach, który precyzyjniej definiuje pojęcie „obywatele” zgodnie z art. 9a ust. 2 Traktatu u Unii Europejskiej. Projekt ten powinien zostać przygotowany w odpowiednim czasie przed następnymi wyborami w 2014 r. 27P6_TA-PROV(2007)0430

Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy

(B6-0375/2007 - Sprawozdawca: ) 28

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy 28

P6_TA-PROV(2007)0431

Kobietobójstwa w Ameryce Środkowej i w Meksyku

(A6-0338/2007 - Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda) 31

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zabójstw kobiet (kobietobójstwa) w Ameryce Środkowej i Meksyku oraz roli Unii Europejskiej w zwalczaniu tego zjawiska (2007/2025(INI)) 31

P6_TA-PROV(2007)0432

Walka z przemytem papierosów (porozumienie WE-Philip Morris)

(A6-0337/2007 - Sprawozdawca: Bart Staes) 39

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie konsekwencji porozumienia pomiędzy Wspólnotą, państwami członkowskimi i firmą Philip Morris w sprawie intensyfikacji walki z nadużyciami i przemytem papierosów oraz postępów poczynionych w zakresie wdrażania zaleceń parlamentarnej komisji śledczej ds. wspólnotowego systemu tranzytowego (2005/2145 (INI)) 39

P6_TA-PROV(2007)0433

Przepustowość portów lotniczych i obsługa naziemna

(A6-0349/2007 - Sprawozdawca: Anne E. Jensen) 48

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przepustowości portów lotniczych i obsługi naziemnej: w kierunku bardziej skutecznej polityki (2007/2092(INI)) 48

P6_TA-PROV(2007)0434

Strategiia kontroli zachorowań na nowotwory

(DCL-0052/2007) 56

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie potrzeby szeroko zakrojonej strategii kontroli zachorowań na nowotwory 56

P6_TA-PROV(2007)0435

Rzymsko-katolicka katedra św. Józefa w Bukareszcie

(DCL-0054/2007) 59

Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności podjęcia środków ochrony rzymsko-katolickiej katedry św. Józefa w Bukareszcie, w Rumunii - zabytku historycznegi i architektonicznego w niebezpieczeństwie 59


P6_TA-PROV(2007)0424

Zawarcie odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS*

Komisja Handlu Międzynarodowego

PE 394.024

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS z Argentyną, Australią, Brazylią, Kanadą, Chinami, chińskim Tajpej, Kolumbią, Kubą, Ekwadorem, chińskim Hongkongiem, Indiami, Japonią, Koreą, Nową Zelandią, Filipinami, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi w sprawie koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej (11507/2007 – COM(2007)0154 – C6-0239/2007 – 2007/0055(CNS))

(Procedura konsultacji)Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0154),

– uwzględniając art. 133 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0239/2007),

– uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6 0340/2007),

1. zatwierdza zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich będących stronami wymienionych powyżej umów.

P6_TA-PROV(2007)0425

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych *

Komisja Prawna

PE 392.013

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r. (COM(2007)0217 – C6-0157/2007 – 2007/0077(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając zalecenie Komisji przedstawione Radzie (COM(2007)0217),

– uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

– uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 3 ust. 4 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii1, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0157/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6 0319/2007),

1. zatwierdza zalecenie Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeżeli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do zalecenia Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


P6_TA-PROV(2007)0426

Zbieranie i zarządzanie danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa *

Komisja Rybołówstwa

PE 392.268

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2007)0369 – C6-0235/2007 – 2007/0127(CNS))(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0369),

– uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0235/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6 0317/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
P6_TA-PROV(2007)0427

Finansowanie wspólnej polityki rolnej *

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PE 388.565

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (COM(2007)0122 – C6-0116/2007 – 2007/0045(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0122),

– uwzględniając art. 37 ust 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 0116/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji Budżetowej, jak również Komisji Kontroli Budżetowej (A6 0321/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.Tekst proponowany przez Komisję
Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 10 preaMbuły


(10) Ponieważ państwa członkowskie nie muszą informować Komisji o sposobie, w jaki zdecydowały lub zamierzają ponownie wykorzystać wycofane fundusze i dokonać zmiany planu finansowania danego programu rozwoju obszarów wiejskich, należy skreślić art. 33 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

skreślony

Poprawka 2

PUNKT 12 PREAMBUŁY


(12) Niezbędne jest wyjaśnienie podstawy prawnej dla przyjęcia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Komisja powinna w szczególności przyjąć szczegółowe zasady stosowania odnoszące się do publikowania informacji na temat beneficjentów wspólnej polityki rolnej, środków interwencyjnych, dla których nie ustalono kwoty jednostkowej w ramach wspólnej organizacji rynków oraz środków przeniesionych w celu sfinansowania wydatków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia.

(12) Niezbędne jest wyjaśnienie podstawy prawnej dla przyjęcia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 oraz zagwarantowanie, po wydaniu opinii przez służby prawne Komisji, że przy wprowadzaniu sankcji nie będzie dochodzić do dyskryminacji wśród uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej. Komisja powinna w szczególności przyjąć szczegółowe zasady stosowania odnoszące się do publikowania informacji na temat beneficjentów wspólnej polityki rolnej, środków interwencyjnych, dla których nie ustalono kwoty jednostkowej w ramach wspólnej organizacji rynków oraz środków przeniesionych w celu sfinansowania wydatków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia.

Poprawka 3

PUNKT 14 PREAMBUŁY


(14) Podanie tych informacji do publicznej wiadomości zwiększa przejrzystość wykorzystania środków wspólnotowych w ramach wspólnej polityki rolnej oraz jakość finansowego zarządzania wspomnianymi funduszami, w szczególności poprzez wzmocnienie kontroli publicznej wykorzystania tych środków. Przez wzgląd na nadrzędną wagę wyznaczonych celów, uzasadnione jest, przy poszanowaniu zasady proporcjonalności i wymogu ochrony danych osobowych, ustanowienie przepisu przewidującego ogólną publikację istotnych informacji, ponieważ nie wykracza on poza to, co jest konieczne w społeczeństwie demokratycznym w celu zapobiegania nieprawidłowościom.

(14) Podanie tych informacji do publicznej wiadomości zwiększa przejrzystość wykorzystania środków wspólnotowych w ramach wspólnej polityki rolnej oraz przyczynia się do lepszego zrozumienia przez obywateli kwestii wspierania wielofunkcyjnego sektora rolnictwa w Europie oraz dobrego zarządzania wspomnianymi funduszami. Przez wzgląd na nadrzędną wagę wyznaczonych celów, uzasadnione jest, przy poszanowaniu zasady proporcjonalności i wymogu ochrony danych osobowych, ustanowienie przepisu przewidującego ogólną publikację istotnych informacji, ponieważ nie wykracza on poza to, co jest konieczne w społeczeństwie demokratycznym w celu zapobiegania nieprawidłowościom. Rolnicy świadczą usługi dla każdego członka społeczeństwa, za co gospodarstwa uzyskują wyrównanie. Do usług tych należy w szczególności zaopatrywanie prawie 500 milionów Europejczyków w dostępne, wysokiej jakości artykuły spożywcze, dostarczanie odnawialnych surowców i energii ze źródeł odnawialnych, a także dbanie o piękno krajobrazu. Aby otrzymać to wyrównanie, gospodarstwa rolne muszą spełnić ściśle określone wymagania, zgodność z którymi podlega dokładnej kontroli władz.


Poprawka 4

PUNKT 14 A PREAMBUŁY (nowy)


(14a) Publikacja tych informacji nie jest obojętna z punktu widzenia praw osobistych osób zainteresowanych. Dlatego rozporządzenie Rady musi koniecznie zawierać istotne postanowienia dotyczące ochrony danych oraz istotne elementy publikacji, nie pozostawiając tej kwestii wyłącznie przepisom wykonawczym. W szczególności należy podjąć kroki w celu zapewnienia, aby zainteresowane podmioty były uprzednio informowane o publikacji. Niezbędne jest stwierdzenie, że osoby korzystające z tych danych lub przeglądające je, muszą dokonać zgłoszenia lub rejestracji.

Poprawka 5

PUNKT 14 B PREAMBUŁY (nowy)

(14b) Uregulowania dotyczące przejrzystości stanowią istotny instrument kontroli budżetowej. Dlatego w przypadku poważnych naruszeń zasady przejrzystości należy wprowadzić przepisy umożliwiajace obniżenie środków wypłacanych z budżetu wspólnotowego. W związku z tym należy przewidzieć okres przejściowy.

Poprawka 6

Artykuł 1 punkt 1 a (nowy)
Artykuł 6 ustęp 2 akapit pierwszy (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)
(1a) Artykuł 6 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
2. Państwa członkowskie akredytują jako agencje płatnicze wydziały lub organy, które spełniają warunki przewidziane w ust. 1. Państwa członkowskie informują Komisję o udzielonych akredytacjach, w tym o ocenie wypełnienia przez agencje płatnicze warunków określonych w ust. 1. Państwa członkowskie informują Komisję również o wszelkich znaczących zmianach w strukturze lub funkcjonowaniu akredytowanej agencji płatniczej, które mogłyby wpłynąć na wypełnianie przez agencje płatnicze wspomnianych warunków.”

Poprawka 7

Artykuł 1 punkt 1 b (nowy)
Artykuł 6 ustęp 4 (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)
(1b) Art. 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
4. Jeżeli akredytowana agencja płatnicza nie spełnia albo przestała spełniać jeden lub więcej warunków, o których mowa w ust. 1, Komisja może cofnąć akredytację, chyba że dane państwo członkowskie dokona niezbędnych zmian w terminie, który ma być określony przez Komisję stosownie do wagi problemu”.

Poprawka 8Artykuł 1 punkt 1 c (nowy)
Artykuł 6 ustęp 4 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)
(1c) W art. 6 dodaje się ustęp 4a w następującym brzmieniu:
4a. Komisja monitoruje akredytowanie agencji płatniczych przez państwa członkowskie. W przypadku, gdy akredytowana agencja płatnicza nie spełnia lub przestała spełniać jeden lub kilka warunków przewidzianych w ust. 1, Komisja nakazuje państwu członkowskiemu, które udzieliło akredytacji, jej wycofanie, chyba że agencja płatnicza wykona konieczne działania dostosowujące w terminie określonym przez Komisję stosownie do wagi problemu.”

Poprawka 9Artykuł 1 punkt 1 d (nowy)
Artykuł 7 (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)
(1d) Art. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
Organy certyfikujące
Organem certyfikującym jest podmiot prawa publicznego lub prywatnego wyznaczony przez państwo członkowskie do zatwierdzania prawdziwości, kompletności i dokładności księgowości akredytowanych agencji płatniczych, z uwzględnieniem systemu zarządzania i kontroli.

Jeżeli organ certyfikujący nie może lub przestaje móc wypełniać swoje obowiązki, państwo członkowskie cofa decyzję o wyznaczeniu, chyba że organ certyfikujący dokona koniecznych zmian w terminie określonym stosownie do wagi problemu.

Państwa członkowskie informują Komisję o wyznaczeniu organów certyfikujących, łącznie z oceną możliwości wypełnienia przez organ certyfikujący wymienionych zadań. Państwa członkowskie informują Komisję również w przypadku wszelkich znaczących zmian w strukturze lub funkcjonowaniu organów certyfikujących, które mogłyby wpłynąć na wypełnianie przez nie swoich zadań.
Komisja monitoruje wyznaczanie organów certyfikujących przez państwa członkowskie, jak również ich funkcjonowanie. Jeżeli organ certyfikujący nie może lub przestaje móc wypełniać swoje obowiązki, Komisja nakazuje państwu członkowskiemu, które wyznaczyło dany organ, wycofanie decyzji o wyznaczeniu, chyba że organ certyfikujący dokona koniecznych zmian w terminie określonym stosownie do wagi problemu.”

Poprawka 10Artykuł 1 punkt 1 e (nowy)
Artykuł 9 ustęp 3 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)
(1e) W art. 9 dodaje się ustęp 3a w następującym brzmieniu:
3a. Bez uszczerbku dla wyżej wymienionych obowiązków przed otrzymaniem środków wspólnotowych w roku budżetowym „N” każde państwo członkowskie wyda na odpowiednim szczeblu krajowym, w rocznym podsumowaniu, o którym mowa w art. 53 b ust. 3 rozporządzenia finansowego, na podstawie dostępnych audytów i deklaracji, oświadczenie stwierdzające, że struktury kontroli finansowej wymagane przez prawo wspólnotowe zostały wprowadzone i funkcjonują.”

Poprawka 11 i 12

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Artykuł 17a ustęp 2 litera a) (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)


(a) Komisja podjęła wcześniej, na mocy art. 31, co najmniej dwie decyzje o wyłączeniu z finansowania wspólnotowego wydatków poniesionych przez dane państwo członkowskie na ten sam środek i z tych samych przyczyn;


a) Komisja podjęła wcześniej, na mocy art. 31, co najmniej dwie decyzje dotyczące tej samej agencji płatniczej danego państwa członkowskiego o wyłączeniu z finansowania wspólnotowego wydatków poniesionych przez dane państwo członkowskie na ten sam środek i z tych samych przyczyn. Warunek ten uważa się za spełniony w przypadku, gdy druga decyzja nie dotyczy tej samej agencji płatniczej danego państwa członkowskiego, jednak z ogólnej sytuacji wynika, że błąd wykryty w agencji płatniczej, którą skontrolowano jako pierwszą, nie został usunięty. Środek ten musi zostać zastosowany po raz pierwszy po dniu 16 października 2008 r., w której to dacie niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie zgodnie z art. 2;

Poprawka 13

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Artykuł 17 a ustęp 3 akapit drugi (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)


Procent obniżenia lub zawieszenia płatności miesięcznych jest równy procentowi ustalonemu przez Komisję w ostatniej wydanej przez nią decyzji, o której mowa w ust. 2 lit. a).

Procent obniżenia lub zawieszenia płatności miesięcznych jest równy procentowi ustalonemu przez Komisję w ostatniej wydanej przez nią decyzji, o której mowa w ust. 2 lit. a). Tą wartość procentową obniża się, jeżeli zainteresowane państwo członkowskie w międzyczasie usunęło częściowo nieprawidłowości wykazane w poprzedniej decyzji Komisji. Komisja może corocznie podjąć decyzję o podniesieniu wartości procentowej, jeżeli nieprawidłowości te utrzymują się przez cztery lata lub dłużej.

Poprawka 14

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 17 a ustęp 3 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)

3a. Jeżeli państwo członkowskie w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych może wykazać, że decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu miesięcznych płatności podjęta zgodnie z niniejszym artykułem nie jest już wystarczająco uzasadniona, kwoty odpowiadające ograniczonym lub zawieszonym płatnościom zostają zwrócone temu państwu członkowskiemu wraz z kosztami przewidzianymi prawem i praktyką przyjętą w ramach działalności gospodarczej.

Poprawka 15

ARTYKUŁ 1 PUNKT 5 A (nowy)

Artykuł 31 ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)

(5a) Artykuł 31 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
2. Komisja dokonuje oszacowania kwot podlegających wyłączeniu z uwzględnieniem w szczególności stwierdzonego stopnia niezgodności. Komisja uwzględnia przy tym rodzaj, czas trwania i wagę naruszenia oraz stratę finansową poniesioną przez Wspólnotę.”

Poprawka 16Artykuł 1 punkt 6 a (nowy)
Artykuł 31 ustęp 5 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)
(6a) W art. 31 dodaje się następujący ustęp 5a:

5a. Komisja sporządza roczne sprawozdanie podsumowujące kwoty wyłączone z finansowania wspólnotowego w związku z niewypełnieniem przez państwo członkowskie obowiązków kontroli, o których mowa w rozporządzeniu (EWG) nr 4045/89 oraz kwoty, które nie mogły zostać wyłączone ze względu na brak powiadomienia państwa członkowskiego w terminie, zgodnie z ust. 5 lit c.Pierwsze sprawozdanie roczne podsumowuje również dane opisane w poprzednim akapicie dla zakończonych lat poprzedniej perspektywy finansowej.”

Poprawka 17Artykuł 1 punkt 6 b (nowy)
Artykuł 32 ustęp 5 (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)
(6b) Art. 32 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
5. Jeżeli odzyskanie nie nastąpiło w terminie czterech lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego lub w terminie ośmiu lat w przypadku, gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, konsekwencje finansowe nieodzyskania ponosi zainteresowane państwo członkowskie. Dopuszcza się pięcioletni okres przejściowy.
Państwo członkowskie wskazuje osobno w skróconym zestawieniu określonym w ust. 3 akapit pierwszy kwoty, które nie zostały odzyskane w terminach przewidzianych w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.
Jeżeli, w procedurze odzyskiwania, prawomocną decyzją administracyjną lub orzeczeniem sądowym stwierdzony zostanie brak nieprawidłowości, obciążenia finansowe ponoszone przez państwo członkowskie zgodnie z akapitem pierwszym deklarowane są wobec EFRG jako wydatek.
Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od danego państwa członkowskiego odzyskanie nie mogło nastąpić w terminach określonych w akapicie pierwszym, a odzyskiwana kwota przekracza 1 000 000 EUR, Komisja może, na wniosek państwa członkowskiego, przedłużyć te terminy o nie więcej niż 50% długości terminów początkowych.”

Poprawka 18

ARTYKUŁ 1 PUNKT 7

Artykuł 33 ustęp 4 akapit drugi (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)


7) W art. 33 ust. 4 skreśla się akapit drugi.

skreślony

Poprawka 19Artykuł 1 punkt 7 a (nowy)
Artykuł 33 ustęp 8 akapit pierwszy (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)
(7a) W art. 33 ust. 8 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
8. Jeżeli odzyskanie nie nastąpiło przed zamknięciem programu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, konsekwencje finansowe nieodzyskania ponoszone są przez zainteresowane państwo członkowskie i uwzględniane na końcu okresu czterech lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego lub okresu ośmiu lat, jeżeli odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, lub też w chwili zamknięcia programu, jeżeli terminy te upływają przed jego zamknięciem.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 1 PUNKT 9 LITERA C
Artykuł 42 punkt 8 b (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)


8b) szczegółowe zasady dotyczące nałożonego na państwa członkowskie obowiązku publikowania informacji na temat beneficjentów ustanowionych w art. 44a, w tym aspekty związane z ochroną osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych;


8b) w miarę potrzeby szczegółowe zasady dotyczące nałożonego na państwa członkowskie obowiązku publikowania informacji na temat beneficjentów ustanowionych w art. 44a, w tym aspekty związane z kontrolą, wykorzystywaniem danych przez osoby trzecie oraz ochroną osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych oraz ochroną tych osób przed radykalnymi obrońcami praw zwierząt;

Poprawka 21

ARTYKUŁ 1 PUNKT 9 A (nowy)

Artykuł 43 akapit pierwszy a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)

(9a) W art. 43 dodaje się następujący akapit:

W terminie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie zawierające opis zebranych doświadczeń w zakresie publikacji informacji o beneficjentach płatności rolnych. Sprawozdanie to zawiera informacje dotyczące celu wykorzystania danych, osób korzystających z tych danych, a także ocenę zalet lub wad publikacji tych danych z punktu widzenia otwartości, przejrzystości i zrozumienia wspólnej polityki rolnej przez społeczeństwo. Ponadto Komisja wyjaśnia, czy centralna publikacja informacji na szczeblu Komisji byłaby rozsądnym rozwiązaniem, czy też nie, oraz przedstawia odpowiednie argumenty.”

Poprawka 22Artykuł 1 punkt 9 b (nowy)
Artykuł 43 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)
(9b) Dodaje się art. 43 a w następującym brzmieniu:
Artykuł 43 a

Sprawozdania oceniające
1. W latach 2008-2009 Komisja sporządzi sprawozdanie oceniające, ewentualnie wraz z wnioskami legislacyjnymi1.
2. W 2011 r. Komisja sporządzi sprawozdanie oceniające, ewentualnie wraz z wnioskami legislacyjnymi, w szczególności w sprawie obiektywnego podziału funduszy dla rolnictwa i na rozwój obszarów wiejskich w oparciu o obiektywne kryteria, a nie w oparciu o wydatki w poprzednich okresach oraz o kompromisy osiągnięte w Radzie.
__________

1Zgodnie z oświadczeniem nr 9 do Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1).”

Poprawka 23

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 44 a (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)Na mocy art. 53b ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1605/2002 państwa członkowskie zapewniają coroczną publikację ex-post beneficjentów funduszy EFRG i EFFROW oraz kwot otrzymanych przez każdego beneficjenta w ramach tych funduszy.

1. Na mocy art. 53b ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1605/2002 państwa członkowskie zapewniają coroczną publikację ex-post w Internecie beneficjentów funduszy EFRG i EFFROW oraz kwot otrzymanych przez każdego beneficjenta w ramach tych funduszy. Należy wprowadzić obowiązek zgłoszenia lub rejestracji użytkownika w momencie wejścia na planowaną stronę internetową. W celu zapewnienia obustronnej przejrzystości każdy beneficjent płatności wspólnotowej, o którym opublikowano informacje, musi mieć dostęp do raportu na temat odwiedzających strony dotyczące tego beneficjenta.


Publikacja takiej listy obejmuje przynajmniej:

2. Publikacja takiej listy obejmuje przynajmniej:

(a) w przypadku EFRG, kwotę podzieloną na płatności bezpośrednie w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i inne wydatki;

(a) w przypadku EFRG, kwotę podzieloną na płatności bezpośrednie w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i inne wydatki; Wydatki na cele interwencyjne dzieli się ponadto według obszarów;


(b) w przypadku EFFROW, łączną kwotę finansowania ze środków publicznych na beneficjenta.”

(b) w przypadku EFFROW, kwotę finansowania ze środków publicznych na beneficjenta w podziale na osie zgodnie z tytułem IV, rozdział I rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)1,

(ba) nazwiska i imiona beneficjentów oraz – z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych – nazwę gminy, w której beneficjent posiada miejsce zamieszkania lub jego firma ma swoją siedzibę, a także wysokość rocznych płatności;

(bb) jeżeli w przypadku gospodarstw rolnych posiadających formę prawną przedsiębiorstwa jednoosobowego muszą zostać opublikowane imiona i nazwiska rolników, wówczas w przypadku innych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, w tym osób prawnych, należy również wymienić imiona i nazwiska inwestorów i członków organu zarządzającego, np. zarządu spółki akcyjnej lub prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Państwa członkowskie mogą w ramach wymogów dotyczących ochrony danych dokonywać dalszego rozbicia informacji. W szczególności mogą one publikować informacje dotyczące płatności EFFROW również w odniesieniu do poszczególnych projektów. Państwa członkowskie nie mają obowiązku ogłaszania informacji o płatnościach dodatkowych pochodzących wyłącznie ze środków krajowych (tzw. top-ups), zachęca się jednak do publikacji tych informacji.

3. Informacje publikowane są corocznie w dniu określonym przez dane państwo członkowskie, o którym należy poinformować Komisję i beneficjentów albo z wyprzedzeniem w formie pisemnej, albo w ramach komunikatu od agencji płatniczej dotyczącego kwoty płatności.

4. W przypadku wydatków finansowanych bezpośrednio z EFRG i dotyczących indywidualnych pracowników publikacja dopuszczalna jest jedynie za wyraźną zgodą danego pracownika lub w takiej formie, która nie pozwala na ustalenie konkretnych zarobków danego pracownika.

5. Państwa członkowskie mogą przewidzieć publikację informacji na mocy art. 44a w całości lub częściowo przez poszczególne agencje płatnicze, przy czym państwa członkowskie mogą postanowić, że informacje ograniczają się do płatności dokonywanych na obszarze podlegającym danej agencji płatniczej (publikacja regionalna).

6. Komisja tworzy platformę internetową, powiązaną z platformami internetowymi państw członkowskich. Jeżeli publikacja danych w państwach członkowskich odbywa się na poziomie różnych agencji płatniczych, należy je również połączyć w sieć. Państwa członkowskie i Komisja mogą dokonywać ogólnych ocen i interpretacji opublikowanych danych. Ocena indywidualnych danych może mieć miejsce jedynie za zgodą tych osób, których one dotyczą.

7. Publikacji informacji towarzyszy ogólne uzasadnienie, które wyjaśnia cel płatności, a w przypadku jednolitej płatności na gospodarstwo - oświadczenie wyjaśniające, że w wielu przypadkach jednolita płatność na gospodarstwo stanowi rzeczywisty dochód gospodarstwa, natomiast w niektórych przypadkach rzeczywisty dochód gospodarstwa jest mniejszy niż kwota płatności jednolitej ze względu na koszty produkcji.
_____________

1 Dz.U. L 277 z 21.10.2005 r., str. 1. Rozporzdzenie ostatnio zmienione rozporzdzeniem (WE) nr 2012/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 8)."

Poprawka 24

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10 A (nowy)


Artykuł 44 b (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1290/2005)(10a) Dodaje się art. 44b w następującym brzmieniu:

Artykuł 44bPrzepisy uzupełniające dotyczące publikowania informacji o beneficjentach

1) Jeżeli wskutek braku kluczowych elementów przy corocznej publikacji państw członkowskich po dniu 30.06.2009 r. wystąpią poważne błędy, które w znacznym stopniu poddają w wątpliwość pożądaną przejrzystość wydatkowania, w ciągu 2 lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, płatności dla odpowiednich funduszy i dla danej agencji płatniczej będą ograniczane ryczałtowo o 2% za każdy rok, w którym te poważne błędy nie zostały naprawione. Art. 17a ust. 3 akapit pierwszy stosuje się odpowiednio.

2) Punkt 2.1. załącznika VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)1 uchyla się.

_______________1 Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 15. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 434/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, str. 8)."

Poprawka 25

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2


Artykuł 1 ust. 10 stosuje się do wydatków EFRG poniesionych od dnia 16 października 2007 r. i do wydatków EFFROW poniesionych od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 1 ust. 10 stosuje się do wydatków EFRG poniesionych od dnia 16 października 2008 r. i do wydatków EFFROW poniesionych od dnia 1 stycznia 2008 r.
Dotyczy to płatności dokonanych przez państwa członkowskie po dniu 16 października 2008 r. w przypadku EFRG oraz po dniu 1 stycznia 2008 r. w przypadku EFFROW.
Art. 1 ust. 3 i 5 wchodzi w życie w dniu 16 października 2008 r.

P6_TA-PROV(2007)0428

Umowa o transporcie lotniczym WE-USA *

Komisja Transportu i Turystyki

PE 388.477

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej strony (8044/3/2007 – COM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(CNS))

  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna