Tel. +32 25469011 faks +32 25134893 internetPobieranie 16.69 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.69 Kb.Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469011 — faks +32 25134893 — internet: http://www.eesc.europa.eu

PL


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny


Grupa ad hoc

Komitet sterujący
ds. strategii „Europa 2020”
Bruksela, 21 maja 2012 r.ZAWIADOMIENIE

Grupa ad hoc „Komitet sterujący ds. strategii «Europa 2020»

Przewodniczący grupy ad hoc „Komitet sterujący ds. strategii «Europa 2020»” Joost VAN IERSEL ma przyjemność zaprosić Państwa na 9. posiedzenie Komitetu Sterującego, które odbędzie się w budynku EKES-u w Brukseli 6 czerwca 2012 r. w godz. 9.30–13.00 (sala JDE 63).


Projekt porządku obrad obejmuje następujące punkty:

1.Przemówienie powitalne Joosta VAN IERSELA, przewodniczącego Komitetu sterującego ds. strategii „Europa 2020”
2.Przyjęcie projektu porządku obrad
3.Zatwierdzenie protokołu 8. posiedzenia Komitetu sterującego z 23 marca 2012 r.

4.Wystąpienie przewodniczącego EKES-u Staffana NILSSONA
5.Przedstawienie informacji bieżących przez Joosta VAN IERSELA, przewodniczącego Komitetu sterującego ds. strategii „Europa 2020”
6.Krajowe programy reform i zalecenia strategiczne dla poszczególnych krajów przygotowane przez Komisję Europejską

 • Wystąpienie przedstawiciela Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej z działu ds. koordynacji politycznej

 • Debata7.Ocena realizacji strategii „Europa 2020” – podsumowanie 2. półrocza w Europie oraz przygotowanie na konferencję EKES-u na temat strategii „Europa 2020” w dniu 25 września 2012 r.Pierwsza dyskusja na następujące tematy: znaczenie strategii, konieczność zawarcia paktu na rzecz wzrostu i zatrudnienia, prace EKES-u nad strategią, kontakty z siecią krajowych rad społeczno-gospodarczych i podobnych organizacji, aktualne działania Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020” Komitetu Regionów itp.

8.Synergie pomiędzy strategią „Europa 2020”, inicjatywami przewodnimi i obszarami polityki – prezentacja bieżących prac w ramach EKES-u:ECO/327 – Strategia „Europa 2020” – jakie działania w skali makro i mikro są potrzebne, aby połączyć elementy dotyczące inteligentnego wzrostu i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (opinia z inicjatywy własnej, przyjęcie na wrześniowej sesji plenarnej)


 • Prezentacja opinii przez sprawozdawcę Etelego BARÁTHA

 • Dyskusja


SOC/462 – Wzmocnienie procesów partycypacyjnych i rola samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych we wdrażaniu strategii „Europa 2020” – kwestie zatrudnienia, ubóstwa i wykluczenia społecznego (opinia rozpoznawcza na wniosek przyszłej prezydencji cypryjskiej, przyjęcie na lipcowej sesji plenarnej)


 • Prezentacja opinii przez sprawozdawczynię Heidi LOUGHEED

 • Dyskusja9.Zewnętrzne aspekty strategii „Europa 2020” w zakresie zarządzania i konkretnych działań – przykład polityki handlowej

 • Prezentacja przedstawiciela Komisji Europejskiej z DG Trade na temat: „Polityka handlowa a strategia «Europa 2020»”

 • Przedstawienie przez sprawozdawczynię Evelyne PICHENOT opinii REX/359 w sprawie: „Handel, wzrost gospodarczy i rozwój” (przyjęcie na lipcowej sesji plenarnej)

 • Debata10.Monitorowanie oddziaływania opinii EKES-u w sprawie inicjatyw przewodnich – imprezy organizowane w terenie

 • Inicjatywa przewodnia „Mobilna młodzież”: „Okrągły stół na temat zatrudnienia młodzieży” – Dublin, 17 listopada 2011 r., prezentacja Pavla TRANTINY oraz konferencja „Bezrobocie wśród młodzieży” – Madryt, 6 czerwca 2011 r., prezentacja Juana MENDOZY CASTRO (kwestie związane z przygotowywaną opinią SOC/450 w sprawie inicjatywy „Szanse dla młodzieży”, przyjęcie na lipcowej sesji plenarnej)
 • Inicjatywa przewodnia „Europejski program walki z ubóstwem” – dwa wysłuchania na temat: „Budowanie dynamicznego zaangażowania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w walce z ubóstwem” – Lizbona 3–4 października 2011 r. oraz Kopenhaga 28 października 2011 r., prezentacja Maureen O'NEILL.

11.Ustalenie terminu następnego posiedzenia na 7 listopada 2012 r. W posiedzeniu tym uczestniczyć będą także przedstawiciele krajowych rad społeczno-gospodarczych i podobnych organizacji
Języki robocze:

DE/EN/FR/PL/SV

Tłumaczenie ustne:

z ES/DE/EN/FR/IT/PL/SV na DE/EN/FR

_____________


UWAGA: Dokumenty wymienione w porządku obrad zostaną Państwu udostępnione poprzez portal członków w najbliższym możliwym terminie.
Członkowie i eksperci proszeni są o podpisanie list obecności. Podpis jest warunkiem uzyskania zwrotu kosztów związanych z udziałem w obradach.
Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu, proszeni są o wcześniejsze powiadomienie sekretariatu swej Grupy, aby nie angażowano bez potrzeby tłumaczy ustnych.
Posiedzenie będzie nagrywane – zob. dokument DI-CESE 22/2010.

R/CESE 1206/2012 EN – AST/mw .../...

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna