Telekomunikacja Polska” S. A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa decyzja nr dk – 157/2010 2/393 w sprawie zmiany koncesji Nr 393/2009-rb z dnia 19 stycznia 2009 rokuPobieranie 29.38 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar29.38 Kb.


PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i TelewizjiWarszawa, dnia 7 lipca 2010 roku

Telekomunikacja Polska” S.A.ul. Twarda 18

00-105 Warszawa


D E C Y Z J A Nr DK – 157/2010 - 2/393

w sprawie zmiany koncesji Nr 393/2009-RB z dnia 19 stycznia 2009 roku
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 maja 2010 roku pełnomocnika spółki „Telekomunikacja Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w wykonaniu Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 277/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku
postanawia się
zmienić w koncesji Nr 393/2009-RB z dnia 19 stycznia 2009 roku, wydanej spółce „Telekomunikacja Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie na bezprzewodowe rozprowadzanie drogą satelitarną programów telewizyjnych i radiowych, punkt I oraz nadać temu punktowi następujące brzmienie:

I. Udzielić spółce „Telekomunikacja Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie – zwanej dalej „Koncesjonariuszem”, koncesji na bezprzewodowe rozprowadzanie drogą satelitarną następujących programów telewizyjnych i radiowych:1. „TV Puls” – rozpowszechniany przez „Telewizja PULS” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

2. „iTV” – rozpowszechniany przez „Telestar” S.A. z siedzibą w Warszawie;

3. „4fun.tv” – rozpowszechniany przez „4fun Media” S.A. z siedzibą w Warszawie;

4. „Program 1” – rozpowszechniany przez „Polskie Radio” S.A. z siedzibą w Warszawie;

5. „Program 2” – rozpowszechniany przez „Polskie Radio” S.A. z siedzibą w Warszawie;

6. „Program 3” – rozpowszechniany przez „Polskie Radio” S.A. z siedzibą w Warszawie;

7. „Program 4 (Radio Euro)” – rozpowszechniany przez „Polskie Radio” S.A. z siedzibą w Warszawie;

8. „Program 5 (Polskie Radio dla Zagranicy)” – rozpowszechniany przez „Polskie Radio” S.A. z siedzibą w Warszawie;

9. „Radio ZET” – rozpowszechniany przez „ZET Premium” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

10. „CHILLI ZET” – rozpowszechniany przez „ZET Premium” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

11. „PLANETA FM” – rozpowszechniany przez „FM Radio JAZZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

12. „Radio PIN” – rozpowszechniany przez „Radio PIN” S.A. z siedzibą w Warszawie;

13. „TVN 24” – rozpowszechniany przez „TVN” S.A. z siedzibą w Warszawie;

14. „TVN Turbo” – rozpowszechniany przez „TVN” S.A. z siedzibą w Warszawie;

15. „TVN Style” – rozpowszechniany przez „TVN” S.A. z siedzibą w Warszawie;

16. „TVN Meteo” – rozpowszechniany przez „TVN” S.A. z siedzibą w Warszawie;

17. „TVN CNBC Biznes” – rozpowszechniany przez „TVN” S.A. z siedzibą w Warszawie;

18. „Disney XD (Jetix)” – rozpowszechniany przez The Walt Disney Company Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

19. „Jetix Play” – rozpowszechniany przez Jetix Europe Channels B.V. z siedzibą w Hilversum, Holandia;

20. „ESPN Classic” – rozpowszechniany przez ESPN Classic Sport Ltd. z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

21. „ESPN America” – rozpowszechniany przez ESPN Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

22. „KINO POLSKA” – rozpowszechniany przez „Kino Polska TV” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

23. „Mezzo” – rozpowszechniany przez Legardere Networks International z siedzibą w Issy-les-Moulineaux, Francja;

24. „Travel Channel” – rozpowszechniany przez Travel Channel International Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

25. „Hallmark Channel” – rozpowszechniany przez Sparrowhawk International Channels Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

26. „Movies 24” – rozpowszechniany przez Sparrowhawk International Channels Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

27. „AXN” – rozpowszechniany przez AXN Europe Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

28. „AXN Crime” – rozpowszechniany przez AXN Europe Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

29. „AXN Sci-Fi” – rozpowszechniany przez AXN Europe Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

30. „HBO” – rozpowszechniany przez HBO PP spol. s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska;

31. „HBO 2” – rozpowszechniany przez HBO PP spol. s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska;

32. „HBO Comedy” – rozpowszechniany przez HBO Ceska Republika spol. s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska;

33. „KidsCo” – rozpowszechniany przez KIDSCO LIMITED z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

34. „MTV 2” – rozpowszechniany przez MTV NETWORKS POLSKA VOF z siedzibą w Bussum, Holandia;

35. „MTV Dance” – rozpowszechniany przez MTV NETWORKS POLSKA VOF z siedzibą w Bussum, Holandia;

36. „Boomerang” – rozpowszechniany przez Turner Broadcasting System Europe Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

37. „Animal Planet” – rozpowszechniany spółkę Discovery Communications Europe z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

38. „Discovery Channel” – rozpowszechniany przez Discovery Communications Europe z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

39. „Discovery World” – rozpowszechniany przez Discovery Communications Europe z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

40. „Discovery Science” – rozpowszechniany przez Discovery Communications Europe z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

41. „Zone Europa” – rozpowszechniany przez Zonemedia Broadcasting Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

42. „Zone Romantica” – rozpowszechniany przez Zonemedia Broadcasting Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

43. „Zone Reality” – rozpowszechniany przez Zonemedia Broadcasting Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

44. „Zone Club” – rozpowszechniany przez Zonemedia Broadcasting Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

45. „Extreme Sport Channel” – rozpowszechniany przez Zonemedia Broadcasting (EMC) Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

46. „National Geo Wild” – rozpowszechniany przez National Geographic Channel z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania;

47. „HBO HD” – rozpowszechniany przez HBO Ceska Republika spol. s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska;

48. „Fox Life HD” – rozpowszechniany przez FOX INTERNATIONAL CHANNELS LUXEMBOURG SARL, ZOLLIKON BRANCH z siedzibą w Zollikon, Szwajcaria;

49. „Fox Life” – rozpowszechniany przez FOX INTERNATIONAL CHANNELS LUXEMBOURG SARL, ZOLLIKON BRANCH z siedzibą w Zollikon, Szwajcaria.”

Opłata za dokonanie zmiany koncesji wynosi 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych.
U z a s a d n i e n i e


Spółka „Telekomunikacja Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie uzyskała w dniu 19 stycznia 2009 roku koncesję Nr 393/2009 - RB na bezprzewodowe rozprowadzanie w sposób rozsiewczy satelitarny programów telewizyjnych i radiowych.

Pismem z dnia 10 maja 2010 roku pełnomocnik Koncesjonariusza wystąpił o zmianę punktu I ww. koncesji, poprzez rozszerzenie katalogu rozprowadzanych programów o nowe 3 programy: „HBO HD”, „Fox Life HD”, „Fox Life”,


a także wykreślenie 12 programów: „Cartoon Network”, „TCM”, „CNN”, „MTV”, „VH1”, „Comedy Central”, „Universal Channel”, „SCI FI Channel”, „Nickelodeon (Polska)”, „Eurosport”, „Eurosport 2”, „Discovery Travel & Living”.

Koncesjonariusz poinformował, że programy wykreślone z katalogu będzie udostępniał swoim klientom w oparciu o usługi simulcryptu programów oferowanych przez poszczególnych licencjodawców.

Zgodnie z punktem II koncesji Koncesjonariusz jest zobowiązany do posiadania aktualnej zgody nadawcy upoważniającej do bezprzewodowego rozprowadzania każdego z programów wymienionych w pkt. I w dniu podjęcia tej działalności i posiadania aktualnej zgody w całym okresie obowiązywania koncesji.

Koncesjonariusz przedstawił stosowne dokumenty wskazujące, że rozprowadzanie nowych programów w ramach działalności prowadzonej na podstawie koncesji Nr 393/2009 - RB nie będzie naruszało praw nadawcy.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji, przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji oraz za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.

W przypadku wniosku z dnia 10 maja 2010 roku pełnomocnika spółki „Telekomunikacja Polska” S.A., organ uznał, że zachodzą przesłanki wskazane w ww. artykule, pozwalające na zmianę koncesji Nr 393/2009 - RB z dnia 19 stycznia 2010 roku.

W związku z powyższym KRRiT podjęła w dniu 23 czerwca 2010 roku uchwałę Nr 277/2010, w której postanowiła o zmianie pkt. I koncesji Nr 393/2009 - RB w sposób określony w osnowie niniejszej decyzji.

Opłata za dokonanie zmiany koncesji została naliczona na podstawie § 8 rozporządzenia KRRiT z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (Dz.U. Nr 12, poz. 153, z późn. zm.).

Wysokość opłaty została wyliczona w następujący sposób:

1.000 x 3 = 3.000 zł.3 – współczynnik opłaty odpowiadający liczbie rozprowadzanych programów telewizyjnych objętych niniejszą koncesją.

Do zapłaty: 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych.

Opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 września 2010 roku, na rachunek KRRiT:

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

Nr 13101010100095372231000000
Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.


Witold KołodziejskiOtrzymują:

  1. Radca Prawny Joanna Radzikowska – Pełnomocnik działający w imieniu spółki „Telekomunikacja Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie;

  2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

  3. a/a.


: koncesje
koncesje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
koncesje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
koncesje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
koncesje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
koncesje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
koncesje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
koncesje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
koncesje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
koncesje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
koncesje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna