Tel/fax (58) 673-22-81Pobieranie 0.72 Mb.
Strona1/5
Data02.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
  1   2   3   4   5

znak /6/2016


Szpital Pucki Sp. z o.o.

84 –100 PUCK, ul. 1 Maja 13ANIP : 587-170-04-18, REGON: 000308229

TEL/FAX (58) 673-22-81


www.szpitalpuck.pl


S P E C Y F I K A C J A


ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


przetarg nieograniczony na:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH
DOSTAWA TESTÓW PASKOWYCH DO ANALIZY CHEMICZNEJ MOCZU

WRAZ Z DZIERŻAWĄ CZYTNIKA PASKÓW
oraz
DOSTAWA LABORATORYJNYCH WYROBÓW JEDNORAZOWYCH, DROBNEGO SPRZĘTU, ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI

ORAZ SZYBKICH TESTÓW
znak: zp/6/2016

PREZES ZARZĄDU

Danuta Ceszke

zatwierdzam

04.03.2016r.
1) ZAMAWIAJĄCY

Szpital Pucki Sp. z o.o. ul. 1 Maja 13A, 84 100 Puck, telefon/fax 58 673 22 81, www.szpitalpuck.pl,

2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi.


3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego; dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych; dostawa testów paskowych do analizy chemicznej moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków oraz dostawa laboratoryjnych wyrobów jednorazowych, drobnego sprzętu, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i szybkich testów.


Przedmiot zamówienia podzielono na 4 pakiety:

I pakiet stanowi część A, B i C

Do pakietu I należy nieodpłatnie dostarczyć do obsługi analizatorów laboratoryjny system informatyczny wraz z wpięciem wszystkich analizatorów znajdujących się w pracowni diagnostyki laboratoryjnej.II, III i IV pakiet stanowi część D

A:

Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych oraz materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego z jednostką sterującą (komputer, monitor, drukarka laserowa, ups) na termin 24 miesięcy.Szacunkowa ilość wykonywanych oznaczeń:

LP

OZNACZENIE

ILOŚĆ szacunkowa

1

ALP

1000

2

ALAT

8000

3

ASAT

6600

4

AMYLAZA

3600

5

CK

520

6

GGT

1120

7

LDH

400

8

ALBUMINA

260

9

BIAŁKO CAŁKOWITE

500

10

BIAŁKO W MOCZU

4400

11

BILIRUBINA TOTAL m.wanadowa

3000

12

BILIRUBINA DIRECTm.wanadowa

700

13

CHOLESTEROL

8000

14

HDL DIRECT

6000

15

TG

6000

16

GLUKOZA

13200

17

KREATYNINA

12800

18

KWAS MOCZOWY

1000

19

MOCZNIK

7000

20

WAPŃ

1240

21

MAGNEZ

1320

22

FOSFOR

600

23

ŻELAZO

2200

24

RF

600

25

AS0

500

26

D-DIMERY

800

27

ETANOL

1000

28

CRP ULTRA

15000

29

NA

15000

30

K

15000

31

CL

15000

32

FERRYTYNA

400

CPV - 38434500-1 analizatory biochemiczne słownik uzupełniający PA02-0 (dzierżawa)

CPV - 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane w parametrach granicznych lub o wyższych parametrach.
B:

Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych z zewnętrzną drukarką na termin 24 miesięcy.


Szacunkowa ilość badań

L.p.

Badania

Szacunkowa ilość w czasie 24 miesięcy

1

CBC+5 DIFF

60000

CPV - 38434520-7 Analizatory krwi, słownik uzupełniający PA02-0 (dzierżawa)

CPV - 33696200-7 Odczynniki do badania krwi
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane w parametrach granicznych lub o wyższych parametrach.
C:

Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy testów paskowych do analizy chemicznej moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków na termin 24 miesięcy.


Szacunkowa ilość badań

L.p.

Badania

Szacunkowa ilość w czasie 24 miesięcy

1

MOCZE

30000

CPV - 38434000-6 (analizatory), słownik uzupełniający PA02-0 (dzierżawa)

CPV - 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane w parametrach granicznych lub o wyższych parametrach.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w pakiecie I (A, B i C stanowi jedną całość)
D:


 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy laboratoryjnych wyrobów jednorazowych, drobnego sprzętu, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi oraz szybkich testów do magazynu medycznego na okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2A do siwz.

Nr CPV 38.43.70.00-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

33.19.25.00-7 Probówki    1. Odczynniki laboratoryjne

 1. Dopuszcza się składania ofert częściowych w 3 pakietach.

 2. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane w formularzu asortymentowo lub o wyższych parametrach.

 3. Do oferty do pakietu 4D, należy dołączyć po 1 szt. próbek z każdego asortymentu. Probówki są integralną częścią oferty.

 4. Dopuszcza się możliwość przeliczenia w formularzu cenowym ogólnej ilości artykułów wg opakowań obecnie istniejących na rynku, jeśli dany artykuł jest konfekcjonowany w innych opakowaniach niż wskazanych w SIWZ (załącznik nr 2). Niemniej ostateczna ogólna ilość musi być taka sama jak wskazana w SIWZ.

 5. Dostawy następować będą na koszt Wykonawcy do Szpitala Puckiego Sp. z o.o. ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od 8:00 do 15:00

 • przedmiot z zakresu 1 i 2 do pracowni diagnostyki laboratoryjnej

 • przedmiot z zakresu 3 do magazynu medycznego

4) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie sukcesywnie przez 24 miesiące.5) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy,1.1 którzy spełniają warunki dotyczące (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych):

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności:- Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie,

b. posiadania wiedzy i doświadczenia:- Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie,

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:- Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie,

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej:- Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie,

1.2 wobec których brak jest okoliczności stanowiących podstawę do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.

- Wykonawcy, wobec których nie zachodzi żadna okoliczność stanowiąca podstawę do wykluczenia ich z niniejszego postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń, zgodnie z rozdziałem 6 SIWZ na zasadzie „spełnia-nie spełnia warunków”.
6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, SKŁADAJĄCE SIĘ NA CAŁOŚĆ OFERTY


W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW):

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 do SIWZ (wzór oświadczenia)

3. . Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, stanowiących o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w §3 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231 ze zm.), a których żąda w nn postępowaniu Zamawiający, Wykonawca składa odpowiednio dokumenty wymienione w §4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

4. Oświadczenie dotyczące przesłanki wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z listą, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 8 do SIWZ.

W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA SKŁADA:

5. Parametry bezwzględnie wymagane dla analizatorów – załącznik nr 3 - dotyczy pakietu I - przedmiotu zamówienia A, B, C;

6. Parametry graniczne dla zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi – załącznik nr 9 – dotyczy pakietu IV przedmiotu zamówienia D;

7. Oświadczenie – załącznik nr 6

8. Próbki w ilości po 1 szt. wraz ze spisem próbek załączonym do oferty do pakietu IV. Próbki będą oceniane przez członków komisji przetargowej odpowiedzialnych za opis przedmiotu zamówienia w zakresie zweryfikowania zgodności wszystkich wymogów technicznych określonych w załączniku nr 2A i 9 z oferowanym asortymentem. Zamawiający zastrzega, iż próbki w celu zweryfikowania wymogów opisanych w SIWZ zostaną otwarte oraz zużyte podczas oceny.

INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

9. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy lub inny równoważny. Wymagany dokument można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa wyżej, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.10. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 - dotyczy przedmiotu zamówienia A, B, C; załącznik nr 1A - dotyczy przedmiotu zamówienia D.

11. Wypełniony formularz asortymentowo – cenowy - załącznik nr 2 - dotyczy przedmiotu zamówienia A, B, C; załącznik nr 2A - dotyczy przedmiotu zamówienia D.

12. Oświadczenie o prawdziwości złożonych oświadczeń – załącznik nr 4

Jeśli Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę firmy w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem – TAJNE.
7) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.

3. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. 1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

1/ sprawy formalne procedury zamówień:

Bogusława Wirkus – st. specjalista ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia tel./fax. 58: 673-08-46.2/ sprawy merytoryczne:

Mirosława Sarnowska – kierownik pracowni diagnostyki laboratoryjnej tel. 58: 673 08 33

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 do 1400.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją także na stronie internetowej Zamawiającego.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się integralną częścią SIWZ.

6. Wszelkie pisma kierowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu należy wysyłać na adres Szpitala z dopiskiem „Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia”. Zapytania prosimy wysyłać również e-mailem na adres: zamowieniapubliczne@wp.pl

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga formy pisemnej lub faksem w porozumiewaniu się między stronami postępowania. Zamawiający przyjmuje informacje przesłane faksem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
8) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający odstępuje od obowiązku złożenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

2. Zamawiający odstępuje od obowiązku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.


10) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w części A. B. C tj. w Pakiecie I przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia w części D na 3 pakiety tj. 2, 3, i 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Nie dopuszcza natomiast możliwości składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nieobejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania bądź komputerze lub pismem ręcznym - czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231 z późn. zm).6. Treść oferty pod rygorem odrzucenia musi odpowiadać treści SIWZ.

7. Ofertę ze złożonymi dokumentami i załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem, Oferta na: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów lub dostawy laboratoryjnych wyrobów jednorazowych, drobnego sprzętu, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi oraz szybkich testów, znak zp/6/2016”.

8. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty – forma oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem ich kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

Forma – imienna pieczątka, napis „za zgodność z oryginałem” i data. W przypadku nieczytelnej kserokopii, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu dla porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią.

9. Wszystkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają obligatoryjnie zachowania formy pisemnej.

11. Zmiany dotyczące treści oferty winny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.

12. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym znajduje się oświadczenie o wycofaniu oferty należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

13. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.


11) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna