Temat 1 „Hematologia a zdrowie publiczne”Pobieranie 22.81 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar22.81 Kb.
Temat 1 „Hematologia a zdrowie publiczne”
Nr 1.1 1/006/2010

Epidemiologia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego


Nr 1.2 4/004/2012

Charakterystyka kliniczna i genetyczna hypo- i dysfibrynogenemii


Nr 1.3 1/001/2013

Weryfikacja wartości referencyjnych dla aktywności deaminazy porfobilinogenu

w erytrocytach oraz ocena przydatności oznaczania tego enzymu w diagnostyce pacjentów

z ostrą przerywaną porfirią i członków ich rodzinTemat 2 „Bezpieczna krew”
Nr 2.1 2/001/2012

Zastosowanie mrożonego żelu płytkowego u chorych chirurgicznych


Nr 2.2 2/006/2012

Badania molekularne odmian antygenów układu ABO i innych antygenów

grup krwi w Polsce
Nr 2.3 2/007/2012

TRALI – udoskonalanie diagnostyki - doświadczenie własne


Nr 2.4 2/001/2013

Analiza porównawcza metod do oznaczania leukocytów w ubogoleukocytarnych koncentratach krwinek czerwonych (UKKCz) i ubogoleukocytarnych koncentratach krwinek płytkowych (UKKP) - systemu ADAM r – WBC oraz metody z wykorzystaniem kamery Nageotte’a


Nr 2.5 2/002/2013

Zarządzanie ryzykiem w publicznej służbie krwi na podstawie doświadczeń

z audytów w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
Nr 2.6 2/003/2013

Tendencje rozwojowe w polskiej służbie krwi - perspektywa ostatnich pięciu lat


Nr 2.7 2/004/2013

Doskonalenie przeglądowych badań czynników zakaźnych u dawców krwi w Polsce


Nr 2.8 2/005/2013

Analiza przyczyn rozbieżności wyników feno-/genotypowania antygenu HNA-1a

u dawcy KKCz, którego przetoczenie wywołało objawy TRALI u pacjentki

z przeciwciałami anty-HNA-1a


Nr 2.9 2/006/2013

Rejestr dawców krwi o homozygotycznych genotypach antygenów HPA płytek krwi oraz HNA granulocytów – niezbędne narzędzie diagnostyki serologicznej oraz zapewnienia bezpiecznej krwi chorym zimmunizowanymTemat 3 „Komórkowe i molekularne składniki krwi w stanach zdrowia i choroby”
Nr 3.1 3/001/2012

Genetyczna analiza integralności i znaczenia rokowniczego mechanizmów inaktywujących nowotworowe białko supresorowe p53 poprzez ligazy E3 ubikwityny w przewlekłej białaczce limfocytowej


Nr 3.2 3/003/2011

Mechanizmy i patogenetyczne znaczenie ekspresji CD47 oraz innych białek immunomodulacyjnych w chłoniaku Hodgkina


Nr 3.3 3/004/2012

Stworzenie banku tkanek Zakładu Diagnostyki Hematologicznej


Nr 3.4 3/005/2012

Mechanizmy warunkujące różnice rokownicze u chorych na przewlekłą białaczką limfocytową w zależności od stanu mutacji genu IgHV i polimorfizmów genu TNF-308G>A


Nr 3.5 3/006/2012

Fosforylacja kinazy SYK jako czynnik patogenetyczny, marker prognostyczny

i racjonalny cel terapeutyczny w ostrej białaczce szpikowej
Nr 3.6 3/007/2012

Znaczenie czynników BAFF/APRIL w patogenezie przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi


Nr 3.8 3/001/2011

Udział czynnika von Willebranda i ADAMTS 13 w patogenezie zaburzeń hemostazy

u chorych z nadpłytkowościa samoistną
Nr 3.9 3/010/2012

Analiza ekspresji kompleksu genów BAALC/C8orf56 u chorych na ostre białaczki szpikowe


Nr 3.10 4/016/2011

Czynnik transkrypcyjny FOXO1 jako nowotworowy gen supresorowy i racjonalny cel terapeutyczny w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B

(TEAM - GRANT FUNDACJI NAUKI POLSKIEJ)
Nr 3.11 3/011/2012

Identyfikacja i celowana interwencja w molekularne mechanizmy warunkujące oporność na leki w B-komórkowej ostrej białaczce limfoblastycznej u dorosłych (GRANT NCN)


Nr 3.12 3/012/2012

Patogenetyczne i rokownicze znaczenie polimorfizmów genetycznych w obrębie genu

HLA-G w nowotworach układu chłonnego

Nr 3.13 3/001/2013

Leczenie krwią w klinikach hematologicznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w wybranych chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego i chłonnego w latach 2000-2009 – analiza retrospektywna
Nr 3.14 3/002/2013

Kinazy PIM jako nowy, racjonalny cel terapeutyczny w nowotworach układu chłonnego

(GRANT NCN)

Temat 4 „Specjalistyczne metody diagnostyki i terapii chorób krwi”
Nr 4.1 4/016/2010

Optymalizacja leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i chłonnego


Nr 4.2 4/017/2010

Optymalizacja metod diagnostycznych w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego i chłonnego


Nr 4.3 4/005/2011

Wczesne powikłania po splenektomii ze wskazań hematologicznych


Nr 4.4 4/010/2011

Porównanie podwiązywania żylaków przełyku i skleroterapii w pierwotnej profilaktyce krwawień


Nr 4.5 4/004/2011

Zastosowanie radiotermoablacji w leczeniu przełyku Barretta


Nr 4.6 4/002/2012

Wdrożenie metod PCR-RFLP oraz PCR-SSP do genotypowania polimorfizmu genów MHC klasy III


Nr 4.7 4/020/2010

Znaczenie prognostyczne aberracji genetycznych w ostrej białaczce szpikowej

(PRACA DOKTORSKA)
Nr 4.8 4/005/2012

Badanie częstości występowania oraz kliniczne znaczenie zakażenia alfaherpeswirusami u pacjentów po allotransplantacjach krwiotwórczych komórek macierzystych


Nr 4.9 4/006/2012

Monitorowanie zakażenia HHV-7 u pacjentów po transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych – ocena przydatności klinicznej


Nr 4.10 4/008/2012

Wpływ siatki Progrip®, zastosowanej w technice TEP, na częstość nawrotów przepuklin oraz jakość życia chorych operowanych z powodu przepuklin pachwiny. Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania metody u chorych z wrodzonymi skazami krwotocznymi. Badanie prospektywne randomizowane

Nr 4.12 4/012/2011

Podłoże genetyczne i obraz kliniczny skazy krwotocznej u pacjentów z niedoborem czynnika krzepnięcia VII w Polsce (PRACA DOKTORSKA)


Nr 4.13 4/013/2011

Wpływ mutacji sprawczej na aktywność czynnika VIII mierzonej metodą koagulacyjną jednostopniową i chromogenną oraz przebieg kliniczny umiarkowanej

i łagodnej hemofilii A (PRACA DOKTORSKA)
Nr 4.15 4/018/2011

Charakterystyka serologiczna i molekularna odmian antygenu RhD w Polsce

(PRACA DOKTORSKA)
Nr 4.16 4/014/2012

Optymalizacja rozpoznawania i leczenia zaburzeń hemostazy – hemofilii powikłanej inhibitorem, choroby von Willebranda i rzadkich skaz krwotocznych pokrewnych hemofilii


Nr 4.17 4/015/2012

Analiza replikacji wirusa C zapalenia wątroby (HCV) w szpiku i krwi obwodowej pacjentów z B-komórkowymi chorobami rozrostowymi układu chłonnego


Nr 4.18 4/018/2012

Aktywność ADAMTS13 u chorych z przeciwciałami antyfosfolipidowymi. Wpływ przeciwciał antyfosfolipidowych na stężenie inhibitora ADAMTS13 oznaczanego metodą chromogenną


Nr 4.19 4/019/2012

Wykrywanie typu 2B choroby von Willebranda testem RIPA przy zastosowaniu izolowanych płytek krwi


Nr 4.20 4/017/2012

Ekspresja genów i białek CRBN, CUL4A i DDB1 u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym i zespołem 5q- jako biomarker odpowiedzi na leki immunomodulujące


Nr 4.21 4/001/2013

Znaczenie badania testem QuantiFERON-TB Gold In-Tube w kierunku zakażenia Mycobacterium tuberculosis u chorych przed allotransplanatacją macierzystych komórek krwiotwórczych


Nr 4.22 4/002/2013

Diagnostyka różnicowa wirusowych zakażeń latentnych i aktywnych oraz identyfikacja czynników ryzyka reaktywacji zakażeń u chorych leczonych immunosupresyjnie


Nr 4.23 4/003/2013

Ekspresja cząsteczek HLA klasy II na krwiotwórczych komórkach macierzystych

w nocnej napadowej hemoglobinurii
Nr 4.24 4/004/2013

(PRACA NOWA)


Udoskonalenie diagnostyki talasemii oraz analiza mutacji występujących u polskich chorych
Nr 4.25 4/005/2013

Leczenie chirurgiczne niepasożytniczych torbieli śledziony


Nr 4.26 4/020/2012

Ocena wpływu skuteczności leczenia cukrzycy na wynik angioplastyki tętnic podudzia po PTA wykonanym cewnikiem balonowym pokrytym paclitaxelem


Nr 4.27 4/006/2013

Ocena skuteczności leczenia tętnic w odcinku udowo-podkolanowym metodą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) u chorych po klasycznej angioplastyce wykonanej zwykłym cewnikiem balonowym oraz cewnikiem balonowym pokrytym paclitaxelem w korelacji z okresem przyjmowania clopidogrelu, po 12 miesiącach od zabiegu


Nr 4.28 4/007/2013

Badanie przecieku płodowo-matczynego w konflikcie matczyno-płodowym w zakresie antygenu RhD w cytometrze przepływowym


Nr 4.30 4/009/2013

Ocena wpływu wybranych czynników serologicznych i molekularnych na przebieg alloimmunologicznej małopłytkowości płodowo/noworodkowej spowodowanej przeciwciałami anty-HPA-1a (PRACA DOKTORSKA)


Nr 4.31 4/021/2012 (RN 25.03.2013)

Optymalizacja leczenia chirurgicznego chorych ze schorzeniami hematologicznymi oraz bez zaburzeń hematologicznych


Nr 4.32 4/011/2013 (RN 25.03.2013)

Patofizjologia i diagnostyka chorób spowodowanych immunizacją w stosunku do komórek krwi i wrodzonych niedokrwistości


Nr 4.33 4/009/2013 (RN 25.03.2013)

Analiza kliniczna i laboratoryjna homozygotycznych nosicieli mutacji genu czynnika V typu Leiden

Pobieranie 22.81 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna