Temat: Emisja Obligacji Serii A9 Banku Millennium S. APobieranie 40.6 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar40.6 Kb.
Temat: Emisja Obligacji Serii A9 Banku Millennium S.A.
Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2003 r., Zarząd Banku podjął uchwałę o emisji obligacji Banku serii A9 („Emisja Obligacji Serii A9”) w ramach Programu Emisji Obligacji Banku na okaziciela (o Programie Emisji Obligacji Bank informował w komunikacie nr 62/2002).
Emisja Obligacji Serii A9 składać się będzie z nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) sztuk obligacji na okaziciela serii A9 o wartości nominalnej każdej obligacji 100 (słownie: sto) złotych, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 (słownie: pięćset milionów) złotych.
Obligacje serii A9 będą oferowane w następujących transzach:


  1. Transza Małych Inwestorów obejmująca 500.000 (pięćset tysięcy) Obligacji Serii A9;

  2. Transza Dużych Inwestorów obejmująca 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Obligacji Serii A9;

  3. Transza Kierowana obejmująca 3.000.000 (trzy miliony) Obligacji Serii A9;

z możliwością dokonywania przesunięć pomiędzy transzami zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w punkcie 9 prospektu emisyjnego Obligacji Serii A9.


Celem Emisji Obligacji Serii A9 jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Banku.

Wykup Obligacji Serii A9 nastąpi w Dniu Wykupu tj.: 15 grudnia 2003 r. Osobami uprawnionymi do otrzymania wartości nominalnej Obligacji Serii A9 są osoby będące właścicielami Obligacji Serii A9 w Dniu Ustalenia Prawa tj.: 5 grudnia 2003 r.


Obligacje Serii A9 nie są oprocentowane i są oferowane do nabycia z dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej.
Rentowność Obligacji Serii A9 została określone na:

  • w Transzy Małych Inwestorów – 3,20% w skali roku,

  • w Transzy Dużych Inwestorów – 3,40% w skali roku,

  • w Transzy Kierowanej – 3,80% w skali roku.

Cena emisyjna i Cena Zakupu Obligacji Serii A9 została ustalona wg następującego wzoru:


1

CzA9 = 100 PLN x ---------------------------

(1 + rA9 x kA9/365)


gdzie:

CzA9 – Cena Zakupu Obligacji Serii A9

rA9 – rentowność Obligacji Serii A9 w skali roku

kA9 – ilość dni od dnia zakupu Obligacji (złożenia i opłacenia zapisu) przez inwestora do dnia wykupu Obligacji Serii A9 przez Emitenta


Z uwagi na fakt, iż Cena Zakupu Obligacji Serii A9 w ramach danej transzy będzie wzrastać w kolejnych dniach przeprowadzania zapisów, Cena Zakupu Obligacji Serii A9 będzie równa cenie emisyjnej tylko w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii A9.

Cena Zakupu będzie wzrastać w kolejnych dniach przeprowadzania zapisów w następujący sposób:
Data zakupu

Cena Zakupu określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta (w zł)

Transza Małych Inwestorów

Transza Dużych Inwestorów

Transza Kierowana

Na jednostkę


01-07-2003

98,557

98,468

98,291

02-07-2003

98,566

98,477

98,301

03-07-2003

98,574

98,486

98,311

04-07-2003

98,583

98,495

98,321

07-07-2003

98,608

98,522

98,351

08-07-2003

98,617

98,531

98,362

09-07-2003

98,625

98,541

98,372

10-07-2003

98,634

98,550

98,382

11-07-2003

98,642

98,559

98,392

14-07-2003

98,668

98,586

98,422

15-07-2003

98,676

98,595

98,432

16-07-2003

98,685

98,604

98,442

17-07-2003

98,693

98,613

98,452

18-07-2003

98,702

98,622

98,462

21-07-2003

98,728

98,649

98,493

22-07-2003

98,736

98,658

98,503

23-07-2003

98,745

98,667

98,513

24-07-2003

98,753

98,676

98,523

25-07-2003

98,762

98,685

98,533

28-07-2003

98,787

98,713

98,563

29-07-2003

98,796

98,722

98,574

30-07-2003

98,805

98,731

98,584

31-07-2003

98,813

98,740

98,594

Obligacje są niezabezpieczone.


Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień I kwartału 2003 r. ogółem wyniosła 15.577,6 mln zł.
W okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii A9 nie przewiduje się istotnych zmian w kształtowaniu się zobowiązań Emitenta.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna