Temat: It’s a piece of cake! Cele lekcjiPobieranie 25.54 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar25.54 Kb.
Konspekt lekcji koleżeńskiej języka angielskiego

Prowadzący: Anna Drabczyńska

Klasa: Va

Data: 02.04.2007


Temat: It’s a piece of cake!
Cele lekcji:
Ogólne:

- Doskonalenie ogólnej sprawności językowej.

- Utrwalenie:


  1. kategorii policzalności i niepoliczalności rzeczowników,

  2. zasady użycia „how much” i „how many” oraz określników „some” i „any”.


Operacyjne:

Uczniowie potrafią:

- nazwać różne produkty żywnościowe oraz prawidłowo wymawiać ich nazwy,

- użyć konstrukcję „there is”, „there are” w zdaniach oznajmujących, przeczących

i pytających,

- prawidłowo użyć określniki „a”, „an”, „some”, „any”,

- sformułować pytania z użyciem „how much”, „how many” oraz udzielić na nie odpowiedzi,

- uzupełnić tekst piosenki brakującymi wyrazami.


Metody i formy pracy:

- komunikacyjna

- audiolingwalna

- praca z całą klasą, w parach, w grupach, praca indywidualna


Materiały i środki dydaktyczne:

- kserokopie produktów żywnościowych,

- paski papieru z napisanymi nazwami produktów żywnościowych,

- kserokopie nazw produktów żywnościowych i ich opakowań,

- 2 kosze wypełnione różnymi produktami spożywczymi,

- podręcznik „English Zone - 2” R. Nolasco, wyd. Oxford University Press,

- kaseta, magnetofon.
Przebieg lekcji:
I. Faza wstępna lekcji:
1. Część organizacyjna – powitanie, sprawdzenie listy obecności.
2. Rozgrzewka językowa:

- Nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje przedstawiające różne produkty żywnościowe

i prosi o podanie ich nazwy.

- Uczniowie przyporządkowują różne produkty żywnościowe do grupy rzeczy policzalnych

i niepoliczalnych.
3. Nauczyciel wyjaśnia cele lekcji. Uczniowie zapisują temat lekcji i datę w zeszytach.
Faza zasadnicza lekcji:
1. Uczniowie słuchają piosenkę. Ich zadaniem jest wypełnienie luk w tekście.
2. Nauczyciel przypomina dzieciom, że rzeczy niepoliczalne można policzyć, jeżeli użyjemy

pewnych zwrotów (quantities). Uczniowie pracują w parach – dobierają zwroty do nazw

produktów. Wygrywa para, która jako pierwsza wykona poprawnie zadanie.
3. Uczniowie wykonują ćwiczenie 4 str.24 z podręcznika – uzupełniają zdania odpowiednią

formą czasownika „be” („is/isn’t”, „are/aren’t”) oraz określnikami „some”, „any”.


4. Nauczyciel dzieli uczniów na 2 grupy. Każda grupa otrzymuje kosz wypełniony

produktami żywnościowymi. Dzieci znają tylko zawartość swojego kosza .Ich zadaniem

jest dowiedzieć się, co znajduje się w koszu przeciwników. Zadają sobie pytania typu:

Is there any bread in your basket?”, „How much bread is there?” i odpowiadają na nie.

Wygrywa grupa, która jako pierwsza odgadnie, co znajduje się w drugim koszu.
Faza końcowa lekcji:
1 Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie nazw posiłków. Następnie informuje dzieci,

że ich zadaniem będzie spytać co najmniej 2 osoby, co zazwyczaj jedzą na śniadanie,

a następnie opowiedzieć o tym.
2. Nauczyciel zadaje pracę domową:

Podstawowa:

- Ćwiczenie 7 str.25 z podręcznikaPonadpodstawowa:

- Ułożenie krzyżówki, której hasłem będzie „HEALTHY FOOD” i /lub „węża wyrazowego”

składającego się z 15-20 wyrazów (słownictwo związane z jedzeniem)
3. Nauczyciel podsumowuje lekcję, przypomina jej cele; ocenia uczniów.
Uwagi:
Punkt 1. fazy końcowej lekcji zostanie tylko przeprowadzony, jeżeli czas na to pozwoli. Zamiast tego ćwiczenia uczniowie mogą podzielić produkty żywnościowe, o których mówili na lekcji na zdrową i niezdrową żywność – „healthy and unhealthy food”.

Quantities

................................................................................................................

A piece of cheese

.................................................................................................................


a cup of coffee
.................................................................................................................
a glass of apple juice
.................................................................................................................
a can of coke
.................................................................................................................
a bottle of mineral water
.................................................................................................................
a loaf of bread
.................................................................................................................
a cup of tea
.................................................................................................................
a bar of chocolate
.................................................................................................................

................................................................................................................


a slice of cake
................................................................................................................
a bag of flour
...............................................................................................................
a carton of milk
...............................................................................................................
a bottle of oil
...............................................................................................................
lumps of sugar
...............................................................................................................
a bowl of cornflakes
...............................................................................................................
a bunch of grapes
.................................................................................................................
a box of chocolates
................................................................................................................
Please, Louise,
Can you pass me the (1) ..............................?

I’ve got some (2) ........................ and (3) ......................,

But I haven’t got any (4) ......................... .

Please, Meg,


Can you (5) ...................... me an (6) ............................. ?

I’ve got some (7) .......................... and (8) .......................,

But I haven’t got an (9) .......................... .
.................................................................................................................
Please, Louise,
Can you pass me the (1) .............................. ?

I’ve got some (2) ........................... and (3) ...................... ,

But I haven’t got any (4) .......................... .
Please, Meg,
Can you (5) ............................. me an (6) .......................... ?

I’ve got some (7) ...........................and (8) ........................ ,But I haven’t got an (9) ........................... .

Pobieranie 25.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna