Temat lekcji Środki dydaktycznePobieranie 126.04 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar126.04 Kb.

Temat lekcji

Środki dydaktyczne

Zagadnienia, materiał nauczania

Odniesienia do podstawy programowej

Wymagania podstawowe
Uczeń:


Liczba godzin
Temat lekcji

Środki dydaktyczne

Zagadnienia, materiał nauczania

Odniesienia do podstawy programowej

Wymagania podstawowe
Uczeń:


Liczba godzin

ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE

 1. Ja i moja rodzina

 • podręcznik, s. 8–11

 • zeszyt ćwiczeń

 • niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka

 • potrzeby ludzkie: naturalne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania i szacunku, samorealizacji

 • społeczność jako środowisko funkcjonowania człowieka

 • rodzina jako pierwsza społeczność w życiu człowieka

 • rola rodziny w życiu człowieka

 • rodzina dawniej i dziś
1.1

1.2


1.3

 • określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka

 • wymienia potrzeby człowieka

 • charakteryzuje rolę rodziny w życiu człowieka

 • wyjaśnia termin społeczność

 • tłumaczy, jakie przysługują mu prawa i jakie ma obowiązki w rodzinie

1

 1. Moja szkoła

 • podręcznik, s. 14–17

 • zeszyt ćwiczeń

 • szkoła jako społeczność

 • uprawnienia władz szkolnych

 • statut szkoły

 • prawa i obowiązki ucznia

 • sposób działania rady samorządu uczniowskiego

 • sposoby zapobiegania konfliktom

 • szkoła dawniej i dziś

1.5

1.6


1.7

1.8


1.9

 • opisuje szkolną społeczność

 • podaje prawa i obowiązki ucznia

 • określa, kto tworzy społeczność szkolną

 • omawia kompetencje dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz rady szkoły

 • wyjaśnia, dlaczego do szkolnej społeczności zaliczamy także rodziców

 • tłumaczy, czym jest statut szkoły

 • określa, czym zajmuje się rada samorządu uczniowskiego

 • wskazuje przykłady działania rady samorządu uczniowskiego w swojej szkole

 • podaje przykład postępowania zgodnego z zasadami tolerancji i sprawiedliwości

 • wymienia przykłady konfliktów i sposoby ich rozwiązywania

 • przedstawia sposoby zapobiegania konfliktom

1

 1. Ojczyzna duża i mała

 • podręcznik, s. 18–21

  • zeszyt ćwiczeń

  • mapa Polski

  • mapa najbliższej okolicy lub plan miasta

  • herb miasta lub regionu

  • określenie ojczyzny jako duchowego i materialnego dorobku minionych pokoleń

  • „małe ojczyzny” i ich tradycje

  • patriotyzm jako przywiązanie do ojczyzny

  • definicja patriotyzmu lokalnego

  • herby jako symbole poszczególnych miast i regionów

II.

2.1


2.2

2.3


 • wyjaśnia terminy: ojczyzna i „mała ojczyzna”, patriotyzm, patriotyzm lokalny

 • tłumaczy, kim jest patriota

 • podaje nazwy miejsc związanych z historią swojej „małej ojczyzny”

 • wymienia postacie związane z historią swojej miejscowości, rodzinnego miasta lub regionu

 • opisuje problemy społeczno-gospodarcze swojej „małej ojczyzny”

 • wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość

 • odnajduje na planie miejscowości siedzibę władz lokalnych
1

 1. Mieszkamy w Polsce

 • podręcznik, s. 22–28

(w tym tekst źródłowy,

s. 23)


  • zeszyt ćwiczeń

  • mapa Polski

  • pochodzenie słowa Polska

  • naród jako społeczność ludzi posługujących się tym samym językiem i związanych wspólną przeszłością

  • polskie symbole narodowe i ich pochodzenie

  • krainy historyczno-geograficzne Polski

  • mniejszości narodowe i etniczne na terenie współczesnej Polski

  • Polonia na świecie

  • mniejszości narodowe w przedwojennej Polsce
II.

3.1


3.2

3.3


 • objaśnia pochodzenie nazwy Polska

 • wymienia polskie symbole narodowe

 • podaje daty polskich świąt narodowych

 • wyjaśnia znaczenie słowa naród

 • zna słowa polskiego hymnu narodowego i wie, kto jest ich autorem

 • nazywa krainy historyczno-geograficzne Polski

 • wyjaśnia terminy: mniejszość narodowa, mniejszość etniczna

 • wymienia mniejszości narodowe i etniczne mieszkające na terenie Polski oraz na wybranych przykładach opisuje ich kulturę i tradycje

 • tłumaczy znaczenie słowa Polonia
1

POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU I

2

ROZDZIAŁ II: Z HISTORIĄ NA TY

 1. Historia – nasza przeszłość

 • podręcznik, s. 32–35

  • zeszyt ćwiczeń
  • historia jako nauka o przeszłości

  • historia a baśnie i legendy

  • związki przyczynowo-skutkowe wydarzeń historycznych (przyczyna –dlaczego?, przebieg – w jaki sposób?, skutek – z jakim skutkiem?)

  • efekty pracy historyków

II.

8.1


8.2

 • wyjaśnia, czym jest historia i przeszłość

 • tłumaczy, kim jest historyk

 • określa różnice między legendą i baśnią

 • odróżnia postacie historyczne od postaci legendarnych

 • wskazuje przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń historycznych

 • podaje przykłady efektów prac historyków

1

 1. Źródła historyczne

 • podręcznik, s. 38–44

  • zeszyt ćwiczeń

  • źródła historyczne, np. kronika szkoły

  • źródła historyczne – ich podział i przykłady

  • archeologia jako ważna nauka pomocnicza historii

  • źródła historyczne i ich przechowywanie w muzeach, skansenach i archiwach

  • ochrona zabytków

  • metody badania wiarygodności źródeł historycznych

8.2

8.3


 • wyjaśnia terminy: źródło historyczne, archeologia

 • określa, czym zajmuje się archeolog

 • dokonuje podziału źródeł historycznych oraz podaje ich konkretne przykłady

 • wymienia informacje, jakie możemy zdobyć na podstawie źródeł historycznych

 • tłumaczy, na czym polega działalność archiwów, muzeów i skansenów

 • wskazuje podobieństwa i różnice między muzeum a skansenem

1

 1. Pamiątki i tradycje rodzinne

 • podręcznik, s. 45–48

 • zeszyt ćwiczeń

 • drzewo genealogiczne

  • znaczenie pamiątek rodzinnych

  • pojęcie rodu

  • tradycje rodzinne jako czynnik łączący członków rodziny

  • sposoby podtrzymywania tradycji

  • genealogia jako nauka badająca historię rodziny

  • drzewo genealogiczne – sposób przedstawienia historii rodziny

1.4.


 • wskazuje na znaczenie pamiątek rodzinnych i podaje ich przykłady

 • wyjaśnia, czym jest ród

 • omawia, w jaki sposób kultywowanie tradycji umacnia poczucie wspólnoty w rodzinie

 • określa, czym zajmuje się genealogia

 • tłumaczy, czym jest drzewo genealogiczne

1

POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU II


2

ROZDZIAŁ III: CZAS I MAPA W HISTORII

 1. Czas w historii

 • podręcznik, s. 52–58

 • zeszyt ćwiczeń

 • oś czasu

 • chronologia i przedmiot jej badań

 • kronika jako chronologiczny zapis wydarzeń

 • oś czasu i umieszczanie na niej dat

 • podział czasu na okresy p.n.e. i n.e.

 • cyfry rzymskie oraz ich arabskie odpowiedniki

 • terminy: data, era, epoka historyczna, tysiąclecie, wiek

 • epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność, oraz ich daty graniczne

 • inne sposoby rachuby czasu

I.

 • wyjaśnia termin chronologia

 • wskazuje narodziny Jezusa z Nazaretu jako początek naszej ery

 • odczytuje skróty: p.n.e. i n.e.

 • określa czas trwania wieku i tysiąclecia

 • zapisuje liczby arabskie cyframi rzymskimi

 • rysuje oś czasu i umieszcza na niej daty

 • porządkuje daty w sposób chronologiczny

 • posługuje się terminami: data, era, epoka historyczna, tysiąclecie, wiek, prehistoria

 • wymienia epoki historyczne

1

 1. Obliczanie czasu w historii

 • podręcznik, s. 59–63

  • zeszyt ćwiczeń

  • oś czasu

  • obliczanie upływu czasu między poszczególnymi wydarzeniami

  • określanie wieku wydarzeń

  • podział czasu na wieki i półwiecza

I.

 • oblicza, ile czasu upłynęło między poszczególnymi wydarzeniami

 • ustala, w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie

 • wskazuje daty graniczne wieków i tysiącleci

 • określa datę danego wydarzenia, używając wyrażeń I połowa lub II połowa danego wieku

 • umieszcza daty na osi czasu
1

 1. Czytamy mapę i plan

 • podręcznik, s. 66–68

 • zeszyt ćwiczeń

 • mapa Polski

 • kartografia jako nauka

 • podobieństwa i różnice między mapą a planem

 • znaczenie mapy w pracy historyka

 • skala i legenda mapy

 • informacje, jakie można odczytać z mapy

 • podobieństwa i różnice między mapami historycznymi a geograficznymi

 • najstarsze mapy świata

II.

3.2


 • wyjaśnia termin kartografia

 • tłumaczy, czym są skala i legenda mapy

 • omawia, z jakich elementów składa się mapa historyczna

 • odróżnia mapę od planu

 • porównuje mapy geograficzne i historyczne

 • odczytuje z mapy podstawowe informacje

1

POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU III


2

ROZDZIAŁ IV: Z NAJDAWNIEJSZYCH DZIEJÓW

 1. Życie pierwszych ludzi

 • podręcznik, s. 72–77

  • zeszyt ćwiczeń

  • oś czasu

  • mapa

  • pochodzenie człowieka

  • epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza

  • życie człowieka pierwotnego

  • różnice między koczowniczym a osiadłym trybem życia

  • początki rolnictwa i udomowienie zwierząt

  • sposoby wytapiania żelaza dawniej i dziś

I.

II.
 • umieszcza na osi czasu przybliżone daty pojawienia się praludzi i homo sapiens

 • wskazuje na mapie tereny, na których pojawili się przodkowie człowieka, i określa kierunki ich wędrówki

 • omawia znaczenie umiejętności rozpalania ognia dla praludzi

 • wymienia narzędzia, którymi posługiwali się praludzie

 • porównuje koczowniczy i osiadły tryb życia

 • przedstawia dokonania, które umożliwiły człowiekowi przejście do osiadłego trybu życia

 • opowiada o początkach rolnictwa, pierwszych narzędziach rolniczych i udomowieniu zwierząt

 • wyjaśnia, czym była ziemianka

1

 1. Pierwsze cywilizacje

 • podręcznik, s. 78–83

(w tym tekst źródłowy,

s. 80)


 • zeszyt ćwiczeń

 • oś czasu

 • mapa

 • termin cywilizacja

 • pierwsze miasta-państwa

 • Egipt i Mezopotamia jako miejsca powstania najstarszych cywilizacji

 • życie w dolinach wielkich rzek

 • kultura i sztuka pierwszych cywilizacji

 • podział społeczeństwa w starożytnym Egipcie

 • terminy: mumia, sarkofag, piramida, faraon, kanał nawadniający

 • znaczenie odkrycia skarbu Tutenchamona dla historyków

I.

II. • umieszcza na osi czasu daty powstania pierwszych państw sumeryjskich

 • wskazuje na mapie rzeki Eufrat, Tygrys i Nil oraz miasto Babilon

 • wyjaśnia, kim byli Sumerowie

 • wymienia najważniejsze osiągnięcia pierwszych cywilizacji: system nawadniający, koło, koło garncarskie, szkło, cegłę, kalendarz

 • podaje nazwy warstw społecznych starożytnego Egiptu

 • tłumaczy terminy: mumia, sarkofag, piramida, faraon, Babilon, Mezopotamia

1

 1. Od hieroglifów do alfabetu

 • podręcznik, s. 86–90

  • zeszyt ćwiczeń

  • oś czasu

  • mapa

  • powstanie pisma i jego znaczenie

  • pismo obrazkowe i klinowe

  • hieroglify egipskie

  • pismo alfabetyczne

  • historia materiałów pisarskich

  • współczesne pismo obrazkowe

I.

II

III.9.1

 • umieszcza na osi czasu przybliżone daty wynalezienia pisma i powstania pierwszego pisma alfabetycznego

 • odnajduje na mapie obszar, na którym po raz pierwszy zastosowano pismo

 • przedstawia różne rodzaje pisma: obrazkowe, klinowe i alfabetyczne

 • wyjaśnia, jakie znaczenie miało wynalezienie pisma dla rozwoju cywilizacyjnego człowieka

 • wskazuje egipskie pismo hieroglificzne jako przykład pisma obrazkowego

 • prezentuje charakterystykę i historię pisma klinowego

 • wskazuje Fenicjan jako twórców pisma alfabetycznego

 • tłumaczy, że alfabety grecki i łaciński stanowią podstawę, z której wywodzą się alfabety używane współcześnie w Europie

 • omawia ogólnie historię książki i piśmiennictwa – od glinianej tabliczki do czytnika książek elektronicznych

1

POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU IV


2

ROZDZIAŁ V: W STAROŻYTNEJ GRECJI

 1. Demokratyczne Ateny
 • podręcznik, s. 94–100

(w tym tekst źródłowy,

s. 97)


  • zeszyt ćwiczeń

  • mapa starożytnej Grecji
 • antyczna Grecja jako kraj żeglarzy

 • położenie geograficzne Grecji

 • terminy: Hellada, Hellenowie, wielka kolonizacja, kolonia, Akropol, agora, demokracja, polis

 • Ateny jako przykład greckiej polis

 • Perykles – najwybitniejszy przywódca demokratycznych Aten

 • cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej

 • porównanie demokracji ateńskiej i współczesnej demokracji przedstawicielskiej

 • działanie sądu skorupkowego

I.

II.


III.

9.2.


 • wskazuje na mapie starożytną Grecję i Ateny

 • omawia położenie geograficzne Grecji i jego wpływ na zajęcia ludności greckiej

 • wyjaśnia terminy: Hellada, Hellenowie, wielka kolonizacja, kolonia, Akropol, agora, demokracja, polis

 • wymienia cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej

 • opowiada o osobie i rządach Peryklesa

 • tłumaczy, jaką rolę w Atenach odgrywał sąd skorupkowy

1

 1. Teatr w starożytnej Grecji

 • podręcznik, s. 101–104

(w tym tekst źródłowy,

s. 103)


 • zeszyt ćwiczeń

 • oś czasu
 • geneza teatru greckiego

 • najważniejsi tragedio- i komediopisarze greccy

 • przebieg konkursów teatralnych

 • budowa greckiego amfiteatru

 • teatr współcześnie

I.

II.


III.

9.2


 • umieszcza na osi czasu wiek, w którym narodził się teatr w antycznej Grecji

 • opowiada, w jaki sposób powstał starożytny teatr

 • tworzy krótką wypowiedź na temat Sofoklesa

 • omawia znaczenie teatru dla antycznych Greków

 • wymienia rodzaje sztuk granych w teatrze greckim (komedia, tragedia)

 • przedstawia cechy charakterystyczne teatru greckiego

 • opisuje przebieg konkursów teatralnych w starożytnej Grecji

1

 1. Bogowie, mity i uczeni

 • podręcznik, s. 105–111

(w tym tekst źródłowy,

s. 109)


 • zeszyt ćwiczeń
 • terminy: politeizm, mit, heros, filozofia

 • najważniejsi greccy bogowie: Zeus, Hera, Posejdon, Afrodyta, Atena, Hades, Hefajstos, Ares, Apollo, Hermes

 • dwanaście prac Heraklesa

 • Homer i przypisywane mu dzieła

 • starożytna Grecja ojczyzną filozofii

 • osiągnięcia starożytnych Greków
II.

III.


9.2

 • przedstawia wierzenia starożytnych Greków

 • opisuje, jak antyczni Grecy wyobrażali sobie bogów

 • wymienia najważniejszych greckich bogów (Zeus, Hera, Posejdon, Afrodyta, Atena, Hades, Hefajstos, Ares, Apollo, Hermes)

 • wyjaśnia terminy: politeizm, mit, heros, filozofia

 • opowiada o Homerze i jego dziełach

 • tłumaczy, czym zajmują się filozofowie

 • podaje najważniejsze osiągnięcia starożytnych Greków

1

 1. Na greckim stadionie

 • podręcznik, s. 114–116

 • zeszyt ćwiczeń

 • oś czasu

 • terminy: olimpiada, igrzyska olimpijskie

 • rola sportu w starożytnej Grecji

 • tradycje starożytnych igrzysk we współczesnych olimpiadach

I.

9.2


 • podaje rok i wiek pierwszych igrzysk olimpijskich oraz umieszcza tę datę na osi czasu

 • przedstawia przebieg antycznych igrzysk

 • dostrzega podobieństwa i różnice między igrzyskami w starożytnej Grecji a współczesnymi olimpiadami

 • omawia rolę sportu w życiu starożytnych Greków

 • wymienia dyscypliny pięcioboju olimpijskiego

 • określa, gdzie odbywały się najsłynniejsze igrzyska organizowane na cześć Zeusa

1

POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU V


2

ROZDZIAŁ VI: W STAROŻYTNYM RZYMIE

 1. Rzym – droga do potęgi

 • podręcznik, s. 120–124

  • zeszyt ćwiczeń

  • oś czasu

  • mapa Imperium Rzymskiego
  • geneza państwa rzymskiego, legenda o Romulusie i Remusie

  • ustrój republiki rzymskiej

  • społeczeństwo starożytnego Rzymu

  • droga Rzymu do potęgi

  • postać Juliusza Cezara

  • Imperium Rzymskie i jego zasięg terytorialny

  • legionista jako żołnierz rzymskiej piechoty

  • ślady Imperium Rzymskiego zachowane do czasów współczesnych
I.

II.


III.

9.3


 • umieszcza na osi chronologicznej daty założenia Rzymu oraz zabójstwa Juliusza Cezara, a także określa, w którym wieku rozegrały się poszczególne wydarzenia

 • wskazuje na mapie Rzym, Kartaginę i Półwysep Apeniński oraz największy zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego

 • przedstawia legendarne początki starożytnego Rzymu

 • omawia różne typy ustrojów państwa rzymskiego: królestwo, republikę, cesarstwo

 • wyjaśnia terminy: republika, zgromadzenie ludowe, senat, cesarz, prowincja

 • omawia zróżnicowanie społeczeństwa rzymskiego, zwracając szczególną uwagę na pozycję niewolników

 • na podstawie ilustracji wymienia elementy stroju i uzbrojenia rzymskiego legionisty

1

 1. Osiągnięcia starożytnych Rzymian

 • podręcznik, s. 125–129

 • zeszyt ćwiczeń

 • kultura i sztuka starożytnego Rzymu jako kontynuacja dokonań antycznych Greków

 • terminy: bazylika, gladiator, kodeks

 • prawo rzymskie i jego znaczenie dla współczesnego prawa europejskiego

 • osiągnięcia starożytnych Rzymian w dziedzinie architektury i budownictwa (Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukty, drogi, łuki triumfalne, termy)

I.

II.


III.

9.3


 • wyjaśnia, kim byli gladiatorzy

 • wymienia osiągnięcia antycznych Rzymian w architekturze i budownictwie: Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukty, drogi, łuki triumfalne, termy

 • odpowiada, dlaczego dla starożytnych Rzymian ważne było budowanie dróg

 • wskazuje prawo rzymskie jako podstawę współczesnego prawa

 • tłumaczy terminy: bazylika, kodeks

 • opowiada, czym były Prawo XII tablic i Kodeks Justyniana

1

 1. Początki chrześcijaństwa

 • podręcznik, s. 132–136

(w tym tekst źródłowy,

s. 133)


 • zeszyt ćwiczeń

 • oś czasu

 • mapa Imperium Rzymskiego
 • politeistyczne wierzenia starożytnych Rzymian

 • Jezus z Nazaretu jako twórca nowej religii monoteistycznej

 • przyczyny prześladowania chrześcijan w starożytnym Rzymie

 • rozwój chrześcijaństwa i zakończenie prześladowań

 • terminy: Ewangelia, Mesjasz, apostoł, poganin, Biblia, Stary i Nowy Testament

 • znaki pierwszych chrześcijan: chrystogram i ryba

 • różne odłamy chrześcijaństwa

 • Watykan jako siedziba głowy współczesnego Kościoła katolickiego
I.

II.


III.

9.4.


 • umieszcza na osi czasu rok zakończenia prześladowań chrześcijan w starożytnym Rzymie i ustala wiek tego wydarzenia

 • wskazuje na mapie Palestynę

 • przedstawia, kim byli Jezus z Nazaretu i Konstantyn Wielki

 • wyjaśnia terminy: Mesjasz, apostoł, poganin, Biblia, Stary i Nowy Testament

 • określa, kiedy i gdzie narodziło się chrześcijaństwo

 • opowiada o początkach chrześcijaństwa w Palestynie

 • wymienia najważniejsze zasady nauki Jezusa z Nazaretu

 • wylicza przyczyny prześladowań chrześcijan w starożytnym Rzymie

 • omawia proces rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim

1

POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU VI

2

W planie zastosowano następujące uproszczenia:

- podręcznik – „Wczoraj i dziś 4”, podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej;

- Zeszyt ucznia – „Wczoraj i dziś 4”, zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej.


Autorem rocznego planu pracy jest dr Tomasz Maćkowski – doświadczony nauczyciel i wykładowca akademicki.


- -


Pobieranie 126.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna