Temat lekcji: Zjednoczenie NiemiecPobieranie 26.02 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar26.02 Kb.
SCENARIUSZ

lekcji historii w klasie trzeciej Liceum OgólnokształcącegoTemat lekcji: Zjednoczenie Niemiec


Cele lekcji


 • uczeń zna etapy jednoczenia Niemiec w XIX wieku, polityka Ottona Bismarcka,

 • rozumie okoliczności powstania zjednoczonego cesarstwa niemieckiego,

 • potrafi ocenić konsekwencje zjednoczenia Niemiec dla Europy i świata (rozumie związki przyczynowo – skutkowe),

 • umie korzystać z różnych źródeł historycznych i środków dydaktycznych (teksty źródłowe, literatura popularno-naukowa, mapa),

 • doskonalenie umiejętności lokalizacji wydarzeń w czasie i przestrzeni,

 • formułowanie ocen i sądów w odniesieniu do analizowanych wydarzeń historycznych.


Metody
Lekcja problemowa z elementami pogadanki oraz samodzielnej pracy uczniów z podręcznikiem, tekstem źródłowym i mapą.
Środki dydaktyczne
Podręcznik do klasy trzeciej, mapa ścienna: Europa 1815-1870, J. Krassuski Historia Niemiec, atlasy historii powszechnej, teksty źródłowe: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych nr 2.
Tok lekcji
I. Wprowadzenie uczniów w problematykę nawiązującą do

nowego tematu.


 1. Nauczyciel zadaje pytanie: Jak przedstawiała się sytuacja polityczna i

gospodarcza Niemiec po Kongresie wiedeńskim?
Uczniowie odpowiadają na pytania, wykazując rozbicie polityczne Niemiec i rolę w nich dwóch największych państw: Austrii i Prus.


 1. Podanie uczniom tematu lekcji oraz problemów:Problem główny
Jakie konsekwencje dla Europy i Świata miało zjednoczenie Niemiec w 1871 roku?
Problemy szczegółowe


  • Jak przedstawiała się sytuacja polityczna Niemiec w połowie XIX wieku?

  • Kim był i jaką koncepcję zjednoczenia Niemiec zakładał Otto von Bismarck?

  • Jakie były etapy zjednoczenia Niemiec?

II. Rozwinięcie


 1. Pytanie nauczyciela: Dlaczego próby zjednoczenia Niemiec w okresie Wiosny Ludów zakończyły się niepowodzeniem?

Uczniowie odpowiadają na pytanie, uwzględniając koncepcje zjednoczenia, obrady parlamentu frankfurckiego oraz rolę Królestwa Prus. Wykorzystane zostają wiadomości uczniów z poprzednich lekcji.


 1. Nauczyciel pyta: Kim był i jaką koncepcję zjednoczenia Niemiec zakładał Otto von Bismarck?

Na podstawie samodzielnej pracy domowej, uczeń przedstawia materiał przygotowany w oparciu o informacje z encyklopedii multimedialnej i literatury popularno-naukowej. Pozostali uczniowie sporządzają notatki w zeszycie.


 1. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy:

 • I grupa otrzymuje polecenie opracowania wojny Prus z Danią i Austrią z wykorzystaniem mapek w atlasach i podręczniku,

 • II grupa opracuje wojnę francusko-pruską w oparciu o tekst źródłowy „Depesza emska”, podręcznik i mapkę w atlasach

 • czas opracowania 10 minut.
 1. Uczniowie referują przygotowany materiał przy mapie.
 1. Nauczyciel pyta o warunki pokoju we Frankfurcie nad Menem i jego skutki dla Niemiec. Uczniowie odpowiadają w oparciu o wiadomości z podręcznika i wyciągają wnioski.
 1. Nauczyciel odwołuje się do problemu głównego. Uczniowie formułują własne oceny i sądy przestrzegając konsekwencje drogi, jaką przeszły Niemcy do zjednoczenia, dla Europy i świata.

Wnioski notują w zeszytach.
 1. Praca domowa

Zadaniem uczniów będzie porównanie procesu jednoczenia Włoch i Niemiec w XIX wieku.SCENARIUSZ

lekcji historii w klasie trzeciej Liceum OgólnokształcącegoTemat lekcji: Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

1861-1865
Cele lekcji


 • uczeń zna przyczyny wybuchu wojny: najważniejsze wydarzenia z jej przebiegu,

 • rozumie warunki zwycięstwa Północy,

 • potrafi zestawić i porównywać fakty, analizować teksty źródłowe, korzystać z lektury uzupełniającej i map,

 • pamięta pojęcia i terminy: rasizm, abolicjonizm, secesja, ustawa o osadnictwie, „Dziki Zachód”,


Metody
Pogadanka z elementami opowiadania i samodzielnej pracy uczniów z mapą i tekstem źródłowym i podręcznikiem.
Środki dydaktyczne
Podręcznik do klasy trzeciej, mapa ścienna „Świat w XIX w.”, atlasy historii powszechnej, tekst źródłowe: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych nr 2.
Tok lekcji


   1. Wprowadzenie uczniów w problematykę nawiązującą do nowego tematu:

1. Nauczyciel zadaje pytania:
 • Kiedy powstały Stany Zjednoczone jako niepodległe państwo?

 • Określ zakres terytorialny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz ustrój społeczno-polityczny,

Uczniowie odpowiadają na pytania przy mapie określając najważniejsze zasady ustrojowe na podstawie konstytucji z 1787 roku.
2. Podanie uczniom tematu lekcji oraz dyspozycji punktach):


 • Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych w XIX wieku,

 • Nierównomierny rozwój gospodarczy kraju,

 • Abolicjonizm,

 • Przyczyny i wybuch wojny secesyjnej,

 • Akt o domostwach i zniesienie niewolnictwa w zbuntowanych stanach,

 • Skutki wojny secesyjnej.II. Rozwinięcie
1. Polecenie nauczyciela: Prześledźcie z mapą chronologiczny rozwój terytorium Stanów Zjednoczonych. Uczniowie z podręcznikiem i mapą w atlasie przygotowują rozwój terytorialny (7 min). Następnie uczeń – ochotnik prezentuje rozwój terytorialny na mapie ściennej. 1. Pogadanka – pytania nauczyciela do klasy:
  • Jakie konsekwencje spowoduje gwałtowny rozwój terytorialny?

Uczniowie odpowiadają podkreślając następstwa gospodarcze (rozwój gospodarki plantatorskiej na Południu a przemysł na Północy) i społeczne (spychanie Indian do rezerwatów i problem niewolnictwa Murzynów).


  • Na czym polegał nierównomierny rozwój gospodarczy kraju i różnice pod tym względem między Północą i Południem?
 • referuje uczeń, który przygotował informacje w ramach pracy domowej na podstawie encyklopedii multimedialnej i literatury popularno-naukowej.
 1. Mini wykład:

Nauczyciel charakteryzuje problem niewolnictwa Murzynów w stanach południowych oraz rozwój abolicjonizmu, odwołując się do powieści Harriet Beecher Stowe. Przedstawia uczniom partie polityczne działające na terenie Stanów Zjednoczonych (demokratyczną i republikańską) oraz zasięg ich oddziaływania i różnice programowe, które prowadzą do ostrej rywalizacji a nawet walki. Wybór Abrahama Lincolna, członka partii republikańskiej na prezydenta i następstwa tego faktu.
 1. Nauczyciel pyta:

Dlaczego wojna, która wybuchła między Północą a Południem otrzymała nazwę wojny secesyjnej?

Uczniowie odpowiadają, szukając w podręczniku bezpośredniej przyczyny wybuchu wojny.


 1. Jaki był stosunek sił walczących stron, najważniejsze wydarzenia i przyczyny zwycięstwa Unii w tej wojnie – referuje uczeń – ochotnik na podstawie wiadomości przygotowanych w domu w oparciu o encyklopedię multimedialną i literaturę popularno-naukową.
 1. Praca z tekstem źródłowym
  • Ustaw o osadnictwie z 1862 roku,

  • Ustawa o zniesieniu niewolnictwa z 1863 roku.

Uczniowie zapoznają się z treścią tekstów źródłowych, starając się odpowiedzieć na pytania: • Czy dekret z 01 stycznia 1863 roku znosił niewolnictwo w całych stanach?

 • Jakie cele wojenne stawiał sobie Lincoln?

 • Jakie następstwa dla przebiegu wojny miały te dokumenty?

Uczniowie odpowiadają.
 1. Podsumowanie

Określamy straty, skutki i następstwa wojny secesyjnej.Uczniowie w formie dyskusji kierowanej określają straty, skutki i następstwa wojny.


 1. Praca domowa
Dla chętnych: Napisz przemowę dla kongresmena, członka partii republikańskiej, w obronie praw ludności murzyńskiej i zarazem za wprowadzeniem trzynastej poprawki do konstytucji z 1865 roku znoszącej niewolnictwo na całym obszarze Stanów Zjednoczonych. Daj uzasadnienie historyczne i etyczne.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna