Tematy część ustna egzaminu maturalnego – 2015 r. Język polski Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu Literatura i teoria literaturyPobieranie 37.05 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar37.05 Kb.
Tematy - część ustna egzaminu maturalnego – 2015 r.

Język polski

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Żak” w SieradzuLiteratura i teoria literatury

 1. Młodość odwiecznym tematem literatury. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory różnych epok.

 2. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Omów konsekwencje takich działań
  na przykładzie biografii wybranych bohaterów.

 3. Życie jako podróż, a człowiek jako wędrowiec – omów motyw, analizując wybrane utwory literackie różnych epok.

 4. Wpływ miłości na wybory i życie bohaterów literackich. Omów temat, dokonując analizy wybranych utworów.

 5. Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie ujęcia tego tematu.

 6. Białogłowy: uczone, gospodarne, święte, miłośnice. Dokonaj analizy kreacji wybranych bohaterek literatury pięknej.

 7. Buntownicy, szaleńcy i indywidualiści w literaturze. Omów ich kreacje, analizując różne utwory.

 8. Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów
  z różnych epok.

 9. Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.

 10. Dziecko jako bohater, narrator i adresat w literaturze epoki pozytywizmu. Omów
  na wybranych przykładach.

 11. Powstanie styczniowe utrwalone na kartach literatury polskie. Omów zagadnienie
  na wybranych przykładach.

 12. Człowiek w krzywym zwierciadle, czyli postacie groteskowe i karykaturalne. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 13. Literacki wizerunek własny Polaków – prześledź jego charakter od renesansu
  po współczesność.

 14. Różne ujęcia obrazu wsi polskiej w literaturze. Zanalizuj odpowiednio dobrane przykłady z literatury różnych epok.

 15. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw
  i porównaj ujecie tego zagadnienia.

 16. Mitologia jako źródło twórczej inspiracji literackiej. Przedstaw temat odwołując się
  do wybranych przykładów.

 17. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci. Rozważ problem odwołując się do utworów średniowiecza, odrodzenia i baroku.

 18. Tragizm antyczny a tragizm nowożytny. Scharakteryzuj problem, dokonując analizy porównawczej trzech utworów wybranych twórców.

 19. Bóg jako kreator, dobroczyńca, sprawiedliwy sędzia… Przedstaw różne wizerunki Boga w literaturze wybranych epok literackich lub wybranych twórców.

 20. Biografia jako klucz do odczytywania twórczości pisarza. Przedstaw i zinterpretuj wybrane utwory.

 21. Non omnis moriar. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania tego motywu, analizując wybrane utwory.

 22. Exegi monumentum aere perennius. Porównaj różne ujęcia tego motywu, dokonując analizy wybranych tekstów literackich.

 23. Człowiek wobec zbrodni i kary. Wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok, przedstaw problematykę moralną ukazaną w utworach literackich.

 24. Oblicza zła w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory.

 25. Fascynacje tatrzańskie w literaturze Młodej Polski. Omów temat wykorzystując znane ci utwory.

 26. Fenomen cyganerii artystycznej w publicystyce Młodej Polski. Omów temat

na wybranych przykładach.

 1. Miasto jako przestrzeń życiowa człowieka. Przedstaw różne ujęcia tego motywu
  w literaturze.

 2. Polscy „Don Kichoci”. Przedstaw literackie kreacje idealistów, odwołując się do kilku utworów z różnych epok.

 3. Tęsknota za utraconą ojczyną w liryce emigrantów polskich różnych epok.

 4. ”Swój” i „obcy” w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Zaprezentuj problem nietolerancji, analizując wybrane teksty.

 5. Portrety Żydów w literaturze polskiej. Przedstaw różnorodność ujęcia postaci
  na wybranych przykładach.

 6. Literatura moralnego niepokoju. Przedstaw okoliczności powstawania i omów jej funkcję na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich.

 7. „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono.” Omów postawę bohatera literackiego
  w sytuacji próby moralnej na wybranych przykładach z różnych epok literackich.

 8. Człowiek za drutami. Omów temat, analizując postawy wybranych bohaterów literatury łagrowej i lagrowej.

 9. Dramat ocalonych w literaturze powojennej. Zanalizuj temat na podstawie wybranych utworów.

 10. Pożegnanie i rozłąka jako temat literacki. Przeanalizuj dowolnie wybrane przykłady i je porównaj .

 11. Wizerunek człowieka w twórczości Wisławy Szymborskiej. Omów na przykładzie wybranych przez siebie utworów.

 12. Ironiczny dystans wobec świata w poezji Wisławy Szymborskiej. Omów temat, analizując i interpretując wybrane utwory.

 13. „Szczęśliwy naród, który ma poetę...” (Cz. Miłosz). Omów rolę poezji i poety, odwołując się do wybranych tekstów.

 14. Tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

 15. Czy człowiek jest istotą wolną? Omów temat, wykorzystując różne utwory literackie.

 16. Ewolucja dramatu od momentu powstania tego gatunku do czasów współczesnych. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.


Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

1.Wpływ natury na przeżycia bohaterów dzieł literackich i malarskich. Analiza porównawcza.

2. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach.

3. Motyw matki cierpiącej w literaturze i sztuce. Przedstaw i oceń różne sposoby jego realizacji na podstawie wybranych przykładów.

4. Na wybranych przykładach przedstaw różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce.

5. Sceny z życia świętych w literaturze i malarstwie. Omów i porównaj wybrane teksty kultury.

6. Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

7. Związek człowieka z ziemią jako temat w literaturze polskiej i w malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

8. Metody idealizowania postaci w literaturze i malarstwie. Analiza porównawcza wybranych przykładów.

9. Relacje Bóg – człowiek w wybranych dziełach literackich i malarskich. Analiza porównawcza wybranych przykładów.

10. Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Odwołując się do wybranych przykładów, porównaj sposoby ukazywania zagłady oraz moralną i poznawczą wartość utworów.

11. Bohater literacki a jego filmowa kreacja. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

12. Wpływ stalinizmu na literaturę i sztukę. Omów na wybranych przykładach.

13. Postać karierowicza w literaturze i filmie XX wieku. Dokonaj analizy postaw wybranych bohaterów.

14. Literatura i muzyka. Zanalizuj wybrane teksty literackie, które stały się librettami lub tekstami ballad i piosenek.

15. Kreacje herosa w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.

16. Koncepcja piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów, analizując wybrane dzieła.

17. Człowiek w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych.

18. Strój bohaterów dzieł literackich i malarskich XIX wieku jako źródło informacji o jednostkach, środowiskach i epoce.

19. Przyroda jako inspiracja literacka i malarska. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

20. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Przeanalizuj zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

21. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwie, filmie). Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.

22. Różne ujęcia motywu pożegnania. Przeanalizuj wybrane przykłady literackie, malarskie, filmowe.

23. Przedstaw najciekawsze realizacje motywu pojedynku w literaturze i sztuce.

24. Postaci historyczne w literaturze i filmie. Zaprezentuj sposób ich przedstawienia w wybranych dziełach literackich i filmowych.

25. Kostium historyczny i jego funkcja w literaturze i innych dziełach sztuki. Omów sposoby i cele jego wykorzystania w wybranych dziełach.

26. Funkcje symbolu w malarstwie modernistycznym i dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Zanalizuj, wykorzystując zaprezentowane materiały pomocnicze.

27. Postawy ludzi wobec hitleryzmu. Omów na podstawie wybranych utworów literackich i filmowych o tematyce związanej z II wojną światową.

28. Ars moriendi. Przedstaw sposoby ujęcia tego motywu w literaturze i innych tekstach kultury wybranych epok.

29. Dysharmonia i chaos jako zasady kompozycji w sztuce barokowej. Omów na przykładzie wybranych dzieł sztuki.

30. Bohaterstwo i tragizm pokolenia Kolumbów w świetle utworów literackich i filmów. Omów zagadnienie, odwołując się do dzieł literackich, plastycznych i filmowych.

31. Fascynacja nowoczesnością i jej odzwierciedlenie w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

32. Totalitaryzm w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw i porównaj sposoby jego kreacji w wybranych tekstach kultury.

33. Romantyczny pejzaż w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcje na podstawie wybranych przykładów.

34. Zrywy narodowe tematem literatury i malarstwa XIX wieku.

35. Katedra gotycka jako przykład sztuki średniowiecznej. Omów zagadnienie w oparciu o zabytki architektury i utwory literackie.

36. Na wybranych przykładach przedstaw literackie i plastyczne kreacje Boga.

37. Przedstaw postać i twórczość artysty, który realizował się w co najmniej dwóch różnych dziedzinach sztuki (np. St. Wyspiański, Witkacy, S. Mrożek).

38. Brzydota w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Wyjaśnij jej funkcje w różnych tekstach kultury.

39. Różne sposoby kreowania scen batalistycznych w literaturze i malarstwie. Analiza porównawcza.

40. Motyw biesiady przedstawiony w sztuce różnych epok. Zaprezentuj jego realizacje na przykładzie wybranych dzieł literackich i malarskich.

41. Moralna odpowiedzialność jednostki za swe czyny. Rozważ zagadnienie, odwołując się do przykładów literackich i filmowych.Nauka o języku
1. Pisma użytkowe: życiorys, testament, list jako konteksty dzieła poetyckiego. Omów

na wybranych przykładach.

2. Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka.

3. Język Biblii we współczesnej polszczyźnie mówionej. Omów na wybranych

przykładach.

4. Dokonaj analizy języka reklam w Twoim mieście. Wyjaśnij, jaki obraz świata one

kreują.

5. Wyszukaj nazwisk znaczących bohaterów literackich różnych epok. Dokonaj ich analizy słowotwórczej, omów funkcje stylistyczne i związek z kreacją bohatera lub ideą utworu.6. Dokonaj analizy języka różnych reklam. Wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.

7. Przysłowia, sentencje, maksymy, aforyzmy. Dokonaj ich analizy językowej i określ

ich funkcję w wybranych utworach literackich.

8. Zaprezentuj sposób i funkcje użycia środków retorycznych w wybranych kazaniach

i przemówieniach.

9. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje w literaturze wybranych

epok.

10. Obecność leksyki i frazeologii antycznej w potocznej odmianie współczesnego językapolskiego. Omów na wybranych przykładach.

11. Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę mówioną .Omów na wybranych

przykładach.

12. Przedstaw różne sposoby naśladowania stylów indywidualnych (pastisz, parodia,

trawestacja) oraz omów ich funkcje na wybranych przykładach.

13. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów

i epok.

14. Język ezopowy, jego cechy i funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.15. Język dziennikarzy telewizyjnych. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.

16. Scharakteryzuj styl literacki swojego ulubionego pisarza na podstawie wybranych utworów.

17. Przyczyny powstawania, rodzaje, funkcje neologizmów w wybranych tekstach

literackich i mowie codziennej.

18. Omów pochodzenie nazw miejscowości Twojego regionu.

Opracowały:
: wp-content -> blogs.dir
blogs.dir -> Biomasaż – semestr I zajęcia teoretyczne w sali nr: 10 (parter)
blogs.dir -> Asystent nauczyciela przedszkola semestr II 12. 03. 2016 r. (sobota)
blogs.dir -> Opiekun w Domu Pomocy Społecznej – semestr III
blogs.dir -> Opiekunka środowiskowa sem. II
blogs.dir -> Opiekun w Domu Pomocy Społecznej – semestr III
blogs.dir -> Opiekun w domu pomocy społecznej semestr IV rok szkolny 2015/2016, semestr wiosenny
blogs.dir -> Żak Zielona Góra rok szkolny 2014/15 sesja maj / czerwiec 2015 Etap pisemny 22 czerwca 2015 r
blogs.dir -> A identyfikator ośrodka egzaminacyjnego
blogs.dir -> Harmonogram przeprowadzania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zawóD: Technik administracji Nazwa I oznaczenie kwalifikacji: A. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji Termin sesji: 15
blogs.dir -> I identyfikator ośrodka egzaminacyjnego

Pobieranie 37.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna