Tematy maturalne z języka polskiego egzamin wewnętrzny Matura 2009 Sesja wiosenna LiteraturaPobieranie 64.27 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar64.27 Kb.


Tematy maturalne z języka polskiego - egzamin wewnętrzny Matura 2009

Sesja wiosenna
Literatura.


 1. Artysta jako bohater literacki. Omów różne kreacje artystów w wybranych utworach.

 2. Przedstaw różne ujęcia problematyki holocaustu w literaturze polskiej.

 3. Rozmaite sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 4. Zaprezentuj na wybranych przykładach etos inteligenta w literaturze.

 5. Czy znajomość biografii twórcy jest potrzebna do zrozumienia dzieła? Odpowiedz, analizując wybrane przykłady literackie.

 6. Jakie wzorce osobowe prezentuje literatura różnych epok? Co z tego wynika i czemu to służy? Przedstaw problem na podstawie wybranych utworów.

 7. Miłość- siła twórcza czy destrukcyjna? Omów zagadnienie na wybranych przykładach bohaterów literackich.

 8. Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska literackiego XX wieku na wybranych przykładach.

 9. Tytuł i motto jako klucze do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach.

 10. Funkcje motywu teatru w wybranych utworach dramatycznych i lirycznych.

 11. Drzewo w poezji różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw związane z tym motywem sposoby opisywania i symbolikę.

 12. Portret mieszczanina- sposoby jego kreacji i funkcje w wybranych utworach literackich.

 13. Motyw Litwy-„Ojczyzny mojej”… w utworach A. Mickiewicza i jego kontynuacja w powieściach T. Konwickiego. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 14. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze nowożytnej. Rozważ temat, przywołując różne przykłady.

 15. Jak żyć?- pytała W. Szymborska w wierszu „Schyłek wieku”. Pokaż, jak na to pytanie próbowali odpowiedzieć różni twórcy literatury żyjący w XX wieku. Przywołaj przykłady.

 16. Od fascynacji do przerażenia- różnorodność postaw wobec rewolucji i komunizmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 17. Człowiek walczący ze złem- ukaż problem, charakteryzując postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.

 18. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.

 19. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach.

 20. Przedstaw różne ujęcia problematyki miłosnej w liryce. Odwołaj się do przykładów z literatury polskiej i obcej.

 21. Świat „odwróconego Dekalogu” w literaturze nie tylko XX wieku. Rozważ problem na dowolnych przykładach.

 22. Dialog z tradycją w twórczości Zbigniewa Herberta Przedstaw na podstawie wybranych tekstów.

 23. Topos wędrówki i jej znaczenie w życiu bohatera. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 24. Profanacja sacrum i sakralizacja profanum w wybranych wierszach współczesnych. Omów na wybranych przykładach.

 25. Literackie obrazy cierpienia i bólu człowieka. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich.

 26. Romantyczny rodowód bohaterów polskiej literatury współczesnej. Rozwiń myśl, wykorzystując właściwe przykłady.

 27. Łódź jako „ziemia przeklęta” i „ziemia obiecana”. Przedstaw różne wizerunki miasta w literaturze i publicystyce.

 28. Od sagi rodzinnej po mikropowieść. Wykorzystując wybrane przykłady, przedstaw drogi rozwoju powieści europejskiej.

 29. Świat techniki w powieściach fantastycznonaukowych Stanisława Lema. Omów na wybranych przykładach.

 30. Tajemnice polskich rzek ukazane w poezji i prozie. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów.

 31. Różne kreacje kobiet w literaturze współczesnej. Omów i zinterpretuj różne ujęcia motywu na wybranych przykładach.

 32. Orientalizm w literaturze XIX wieku. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu.

 33. Motyw dworu - różne wizje dworu szlacheckiego w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 34. Krajobraz jako motyw literacki. Przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.

 35. Konflikty rodzinne w dramatach różnych epok literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do 3 wybranych dramatów.

 36. Od afirmacji do kontestacji - kreacje różnych podstaw wobec Boga. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 37. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

 38. Motywy miasta/wsi i jego funkcje. Omów zagadnienia funkcjonowania tego motywu, odwołując się do wybranych utworów.

 39. Różne sposoby kreowania wizerunku władców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 40. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. Omów problem, opierając się na wybranych przykładów.

 41. Problem powinności rządzących w ujęciu twórców różnych epok (np. J. Kochanowski, I. Krasicki, J. Ursyn Niemcewicz, Cz. Miłosz).

 42. Fikcja w odwrocie, natarcie dokumentu. Rozważ uwarunkowania tego zjawiska literackiego w literaturze współczesnej.

 43. Rozważ problem różnego wykorzystania biografii twórcy w literaturze, odwołaj się do wybranych utworów.

 44. Rozważania o inspirującej roli kultury antycznej w literaturze późniejszych epok. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

 45. Literacki wizerunek szlachty w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 46. Różne oblicza miłości w literaturze na przestrzeni wieków. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 47. Dom jako miejsce kształtowania charakteru, poglądów i postaw bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 48. Motywy tańca i jego funkcje w utworze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 49. Dziecko jako bohater literacki. Zaprezentuj różne ujęcia motywu w wybranych utworach.

 50. Różne wizje ojczyzny w literaturze różnych epok. Rozwiń temat, opierając się na wybranych przykładach.

 51. Sposoby kreowania kobiet w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie, opierając się na wybranych przykładach.

 52. Obrazy wsi w utworach pisarzy polskich. Zaprezentuj zagadnienie, opierając się na literaturze staropolskiej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

 53. Które ze znanych Ci literackich kreacji młodości spełniają oczekiwania człowieka końca wieku? Posłuż się znanymi Ci utworami literackimi.

 54. Problem miłości „trudnej”. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury pięknej.

 55. Różne odcienie miłości. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury pięknej.

 56. Różne realizacje formuły „inności” w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury różnych epok.

 57. Przedstaw rolę rodziny w życiu człowieka i społeczeństwa w świetle znanych Ci utworów literackich i własnych przemyśleń.

 58. Omów zastosowanie konwencji onirycznej w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.

 59. Literatura staropolska źródłem wiedzy o człowieku, społeczeństwie, ojczyźnie. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 60. Bunt jako wyraz aktywnej postawy wobec świata. Rozważ na przykładzie utworów literackich.

 61. Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Odwołaj się wybranych utworów.

 62. Jak mężczyźni wyobrażali sobie kobiety w literaturze różnych epok? Przytocz i omów najbardziej znamienne przykłady.

 63. Motywy zbrodni i kary w wybranych tekstach literackich. Zaprezentuj różne sposoby jego ujęcia.

 64. Różnorodne ujęcia relacji „uczeń-mistrz” w literaturze powszechnej. Zinterpretuj zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów.

 65. Wolność i konieczność w romantycznej koncepcji człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do kontekstów filozoficznych, ujawnionych w literaturze romantyzmu.

 66. Pejzaże romantyczne w literaturze XIX wieku. Przestaw różne sposoby funkcjonowania motywu.

 67. Pejzaże impresjonistyczne i symboliczne w literaturze neoromantyzmu. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu.

 68. Przykłady wykorzystania topiki antycznej w literaturze powszechnej. Przedstaw zagadnienie prezentując znane Ci utwory literackie.

 69. Różne koncepcje walki narodowowyzwoleńczej w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku. Zaprezentuj przykłady w oparciu o wybrane lektury.

 70. Kategorie fatum w wybranych tekstach literatury. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 71. Dionizyjskość w wybranych tekstach literatury. Przedstaw zagadnienie prezentując znane Ci utwory literackie.

 72. Teoria spisku w tekstach literackich doby romantyzmu i neoromantyzmu polskiego. Rozważ problem i dokonaj analizy wybranych utworów.

 73. Różnorodność koncepcji przyjaźni w wymiarze romantycznej mody. Omów na wybranych przykładach epistolograficznych.

 74. Problem zbrodni i kary w wybranych tekstach literatury europejskiej. Przedstaw w oparciu o wybrane przykłady.

 75. Sposoby kreowania wizerunku matki – Polki w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 76. Sposoby kreowania niewiasty i wiedźmy. Omów na wybranych przykładach.

 77. Poezja barokowych kontrastów a zjawisko manieryzmu. Rozważ temat na wybranych przykładach.

 78. Fenomen sarmatyzmu w kulturze polskiej. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach literatury polskiej.

 79. Wielkie dialogi literackie. Zaprezentuj wybrane przykłady i dokonaj ich analizy ideowej.

 80. Wielkie monologi literackie. Zaprezentuj wybrane przykłady i dokonaj ich analizy ideowej.

 81. Motyw arkadyjski w wybranych utworach literackich epok apollińskich. Dokonaj prezentacji na przykładzie wybranych lektur.

 82. Scharakteryzuj rolę wybranego przez siebie typu powieści w dalszych procesach rozwojowych prozy narracyjnej. Dokonaj prezentacji na wybranych przykładach.

 83. Różne funkcje motywu przyrody w literaturze XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 84. Omów funkcje fantazji i utopii w wybranych tekstach literackich.

 85. Kariera kultury ludowej w literaturze polskiej. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.

 86. Wieszcz i mędrzec jako dwie kategorie poetów w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat na przykładzie wybranych testów literackich.

 87. Wyznania miłości w literaturze europejskiej. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty literackie.

 88. Obrazy podróży w wybranych tekstach literackich. Omów na wybranych przykładach.

 89. Koncepcja człowieka ,,zamaskowanego” w wybranych utworach literatury XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do dzieł literackich.

 90. Kategoria,, zdrady” w wybranych utworach literatury europejskiej. Omów w oparciu o wybrane przykłady.

 91. Formy obecności dzieł Mickiewicza w literaturze późniejszej. Omów oparciu o wybrane przykłady.

 92. Dziecko- bohater czy ofiara? Zinterpretuj problem w oparciu o wybrane przykłady literackie.

 93. Kobieta fatalna w literaturze europejskiej. Przedstaw w oparciu o w wybrane utwory literackie pisarzy i pisarek.

 94. Fatalizm i antyfatalizm losu w literaturze. Omów problemy na wybranych przykładach literackich.

 95. Temat samotności w literaturze polskiej. Omów problem na wybranych przykładach literackich.

 96. Miasto jako przestrzeń destrukcji. Omów problem w oparciu o wybrane teksty literackie i kulturowe Europy.

 97. Postać Chrystusa w literaturze polskiej. Omów zagadnienie w oparciu o poznane utwory.

 98. Franciszkanizm w wybranych utworach literackich. Porównaj znane ci teksty literackie ujmujące ten problem.

 99. Motyw śmierci w wybranych epokach literackich. Omów na wyselekcjonowanych przykładach, odwołując się do charakteru poszczególnych kultur.

 100. Walka płci w literaturze europejskiej. Omów problem na wybranych przykładach literackich.

 101. Motyw „uwięzienia” w utworach literatury XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach literackich.

 102. Motyw wojny i pokoju w literaturze europejskiej. Rozważ problem w oparciu o wybrane teksty literackie.

 103. Małżeństwa i pary literackie. Omów na przykładzie wybranych utworów.

 104. Kategoria szczęścia w kontekście charakteru poszczególnych epok. Rozważ na przykładach literackich.

 105. Rozważ pojęcie tęsknoty. Ukaż różne zastosowania tego motywu literackiego w oparciu o wybrane postacie literackie.

 106. Maski – ich rola i znaczenie w życiu człowieka. Rozważ problem, nawiązując do wybranych utworów literatury polskiej i obcej.

 107. Motyw wroga w literaturze polskiej. Omów pojęcie w oparciu o wybrane konteksty historyczno- literackie.

 108. Motyw lekcji w tekstach literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury europejskiej.

 109. Topos domu w literaturze polskiej. Rozważ sposoby funkcjonowania motywu na przestrzeni wieków, opierając się na wybranych przykłady z literatury.

 110. Pojęcie autorytetu moralnego. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych postaci historyczno – literackich i ich funkcjonowania w literaturze i tradycji polskiej.

 111. Barokowe uwodzenie, czyli miłość jako gra. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

 112. Relacje między jednostką a zbiorowością. Przedstaw na wybranych przykładach

literackich.

 1. Sposoby funkcjonowania motywów autobiograficznych w utworach literackich. Odwołaj się do wybranych przykładów z różnych epok.

 2. Polacy o sobie, inni o Polakach - od idealizacji do krytyki. Przedstaw i zanalizuj nasz literacki obraz na wybranych przykładach.

 3. Porównaj programy naprawy świata realizowane przez wybranych bohaterów literackich z różnych epok.

 4. Sposoby funkcjonowania brzydoty jako kategorii estetycznej. Omów na wybranych

przykładach literackich z różnych epok.

 1. Człowiek w sytuacji próby. Dokonaj analizy psychiki i zachowań bohaterów literackich z różnych epok.

 2. Przedstaw sposoby wykorzystania wierzeń ludowych w wybranych utworach literackich.

 3. Omów sposoby ratowania ojczyzny prezentowane przez twórców oświecenia, odwołując się do wybranych tekstów.

 4. Kategoria groteski - omów funkcje, jakie pełni w literaturze, odwołując się do wybranych tekstów.

 5. Wpływ kultury średniowiecza na literaturę współczesną. Przedstaw na wybranych przykładach.

 6. Przedstaw sposoby prezentowania ładu świata w literaturze różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 7. Jaka prawda o człowieku ujawnia się w warunkach ekstremalnych? Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

 8. Funkcje scen batalistycznych w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 9. Od Sofoklesa do Mrożka. Przedstaw dylematy władzy ukazane w wybranych dziełach dramatycznych różnych epok.

 10. Motyw rozdarcia wewnętrznego funkcjonujący w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 11. Tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

 12. Omów różne ujęcia motywu rozmowy człowieka z Bogiem w wybranych utworach literackich.

 13. Literackie wizje powstań narodowych. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

 14. Trudny problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze późniejszych epok. Rozważ, odwołując się do wybranych utworów.

 15. Żywotność etosu rycerskiego w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 16. Topos starości- omów odwołując się do wybranych przykładów literatury.

 17. Literatura faktu. Dokonaj analizy tego zjawiska kulturowego XX wieku w oparciu wybrane przykłady.

 18. Obcość, samotność, poczucie zagrożenia. Przedstaw dylematy człowieka w wybranych dziełach literatury XIX i XX wieku.

 19. Człowiek w sytuacji zniewolenia. Omów temat na wybranych przykładach literackich.

 20. Zaprezentuj wybrane utwory jako zwierciadło czasów, w których one powstały. Przytocz wybrane przykłady.

 21. Jakie wzorce osobowe pokazuje literatura różnych epok? Z czego to wynika i czemu służy? Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach.

 22. Motyw powrotu omów w oparciu o wybrane utwory literackie.

 23. Heroizacja i deheroizacja powstańca. Rozważ temat przywołując wybrane przykłady
  w literaturze.

 24. Dziennik, pamiętnik, autobiografia jako formy komunikowania się współczesnego pisarza z czytelnikiem. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 25. Metropolie w prozie XIX wieku. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów.

 26. Wykaż zasadność twierdzenia, że „Pan Tadeusz” i „Nad Niemnem” to polskie epopeje, które rozmawiają ze sobą.

 27. Funkcje stołu w wybranych utworach literackich. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów.

 28. Personifikacja zła w literaturze. Porównaj sposoby ich ukazania i funkcje, jakie pełnią
  w wybranych utworach.

 29. Limba- ulubiony motyw polskich poetów. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.

 30. Motyw „złej miłości” w dramatach Szekspira. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 31. Literackie portrety żon. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

 32. Literackie portrety lekarzy. Omów temat odwołując się do wybranych utworów.

 33. Różne oblicza wojny. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.

 34. Wizerunek świata antycznego w tekstach literackich. Omów na wybranych fragmentach.

 35. Człowiek wobec fortuny, czasu i śmierci w wybranych utworach Jana Kochanowskiego.

 36. W ogrodzie dobra i zła. O wyborach etycznych bohaterów literackich. Omów w oparciu o utwory literackie.

 37. ,,Buntuję się, więc jestem’’. Rozwiń stwierdzenie w oparciu o motywację działań wybranych bohaterów literackich.

 38. Grupa programowa a grupa sytuacyjna. Różne koncepcje narratora i podmiotu lirycznego w utworach literackich. Omów na podstawie wybranych tekstów.

 39. Ulubione lektury bohaterów literackich. Czytelnictwo w wybranych utworach literatury jako przykład nurtów estetyczno -filozoficznych epok.

 40. Melancholia , niemoc, depresja, stres- od średniowiecza do współczesności. Przedstaw wybrane sylwetki bohaterów literackich ,,dotkniętych” zwątpieniem. Odnieś się do epok, których są reprezentantami.

 41. Mit agrarny jako konstrukcja czasu i przestrzeni w wybranych tekstach literatury europejskiej. Przedstaw temat w odniesieniu do sytuacji poszczególnych epok literackich.

 42. Wiara w życie pozagrobowe jako element kultury duchowej Europy. Przedstaw zagadnienie w odniesieniu do wybranych tekstów.

 43. Różne ujęcie motywu matki w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.


Korespondencja sztuk.


 1. Modele świętości w kulturze europejskiej. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.

 2. Omów impresjonizm jako nurt w malarstwie i przedstaw jego wpływ na literaturę polską.

 3. Motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku. Omów zagadnienie na przykładzie tekstów kultury.

 4. Bunt i jego przejawy w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych. Omów na wybranych przykładach.

 5. Różne wizerunki dziecka w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 6. Kryteria piękna. Omów wybrane koncepcje estetyczne. Wypowiedź zilustruj przykładami tekstów kultury.

 7. Wizerunek artysty. Omów różne kreacje artystów w wybranych tekstach kultury.

 8. Omów obecność i funkcję kiczu w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.

 9. Pop-kultura. Scharakteryzuj i oceń zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.

 10. Strój jako element znaczący w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 11. Powstanie styczniowe w różnych tekstach kultury. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury.

 12. Sztuka jako inspiracja twórczości lirycznej. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.

 13. Przedstaw rolę symbolu w literaturze i sztuce Młodej Polski.

 14. Peryferie wielkich miast i ich mieszkańcy w literaturze i sztuce. Przedstaw różne ujęcia tego tematu, przywołując wybrane przykłady.

 15. Ukazanie wielkości Boga w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów na wybranych przykładach.

 16. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 17. Tajemnica popularności romansów.Omów zjawisko na podstawie tekstów kultury.

 18. Sposoby funkcjonowania motywu maski w kulturze. Omów na podstawie wybranych tekstów kultury.

 19. Sposoby funkcjonowania motywu gry w kulturze. Omów na podstawie wybranych tekstów kultury.

 20. Motyw kobiety fatalnej w wybranych tekstach kultury. Omów w odwołaniu do poznanych przykładów z dziedziny literatury, sztuki i filmu.

 21. Zinterpretuj mechanizm powstania legend literackich na podstawie życia i twórczości wybranej postaci historycznej.

 22. Autorytety moralne w kulturze polskiej. Zinterpretuj temat w oparciu o teksty kultury XVIII-XX wieku.

 23. Rola mecenasa i mecenatu w ukształtowaniu kultur narodowych. Zinterpretuj zagadnienia oparciu o wybrane przykłady z tekstów kultury.

 24. Różne kategorie i wartości pojęcia „praca” w wybranych tekstach kultury XIX i XX wieku.

 25. Problem zbrodni i kary w wybranych tekstach kultury europejskiej. Zanalizuj
  i zinterpretuj wybrane przykłady.

 26. Motyw brzydoty w poezji i sztuce. Dokonaj analizy interpretacyjnej wybranych przykładów.

 27. Obecność romansu w literaturze i filmie. Zinterpretuj zjawisko, odwołując się do celowo wybranych przykładów.

 28. Inspiracje literaturą we współczesnej kulturze masowej. Omów na wybranych przykładach.

 29. Porównaj funkcjonowanie motywu rycerza w wybranych tekstach kultury.

 30. Pejzaż sentymentalny i romantyczny w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.

 31. Wizja zagłady w tekstach kultury europejskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 32. Jak wpisać doświadczenia obozów w losy kultury XX wieku? Rozważ problem w odniesieniu do poznanych tekstów literackich, filmu i sztuk pięknych.

 33. Głosy ocalonych w poszukiwaniach miejsca w świecie powojennym. Omów świadectwa pisarskie z obu stron muru, przywołując ich realizacje filmowe.

 34. Autobiografie nie tylko wielkich. Przedstaw temat w oparciu o wybrane teksty literackie i dzieła filmowe.

 35. Sposób funkcjonowania motywu „salonu” w literaturze staropolskiej i nowożytnej. Omów w oparciu wybrane teksty kultury.

 36. Koncepcja kariery i karierowicza w kulturze staropolskiej i nowożytnej. Omów na wybranych tekstach kultury.

 37. Sposób funkcjonowania obrazów krain szczęścia w utworach różnych epok literackich. Rozważ na wybranych przykładach literackich i malarskich.

 38. Wpływ mody i masmediów na kulturę europejską. Omów na przykładzie wybranych tekstów kultury.

 39. Rozważ pojęcie tolerancji na kanwie sytuacji wybranych z utworów literackich i filmowych oraz własnych obserwacji.

 40. Powinowactwa literatury. Na wybranych przykładach przedstaw związek twórczości pisarskiej z filozofią i sztukami pięknymi.

 41. Rozważ istotę wolności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich i koncepcji filozoficznych różnych epok.

 42. Kultura w słowie i smaku zaklęta. Omów zagadnienia w oparciu o tradycję „biesiady” w kulturze polskiej.

 43. „Savoir-vivre” dawnych epok i współczesności. Omów w oparciu o wybrane przekazy kulturowe.

 44. Kategorie grozy w tekstach kultury europejskiej. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury, malarstwa i filmu.

 45. Różnorodne sposoby kreowania rodziny w kulturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 46. Polemika z mitami narodowymi w kulturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 47. Miejsce młodego człowieka w rodzinie. Przedstaw na podstawie literatury i filmu.

 48. Współczesne interpretacje sceniczne i filmowe dramatu elżbietańskiego. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

 49. Impresjonistyczne widzenie świata w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.

 50. Sposób wyrażania uznania dla wielkich ludzi w literaturze, rzeźbie i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.

 51. Różne oblicza miłości w literaturze i kulturze. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

 52. Współczesny portret mężczyzny w działach literackich i filmowych. Przedstaw problem, odnosząc się do różnych tekstów kultury.

 53. Motywy biblijne i ich funkcje. Omów zagadnienia na przykładzie wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich XIX wieku.

 54. Malarstwo wielkich mistrzów jako inspiracja dla literatury współczesnej. Rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 55. Drogi rozwoju teatru alternatywnego. Omów na wybranych przykładach.

 56. Typy i odmiany współczesnego reportażu literackiego i filmowego. Przedstaw problem, wykorzystując właściwe przykłady.

 57. Warszawa-moje miasto rodzinne…. Przedstaw różnorodny wizerunek stołecznego grodu, odwołując się do różnych tekstów kultury i własnych przemyśleń.

 58. Różnorodne kreacje ojca. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i filmu.

 59. Jaką rolę pełni Szatan w kulturze? Odwołaj się do znanych Ci utworów literackich i filmowych.

 60. Porównaj adaptacje filmową z pierwowzorem literackim. Co sądzisz o adaptacjach filmowych utworów literackich?.

 61. Teatr tradycyjny i nowatorski. Który z nich jest Ci bliski i dlaczego?.

 62. Polskość i europejskość kultury polskiej- od średniowiecza po współczesność. Omów zjawisko na wybranych tekstach kultury.

 63. Tradycja żydowska i tradycja pogańska w kulturze współczesnej. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury.

 64. „ Globalna wioska” a idea uniwersum ( zagadnienia nowych mediów). Przedstaw problem w oparciu wybrane teksty kultury.

 65. Baśniowy uniwersalizm świata w literaturze średniowieczne, romantycznej i współczesnej(fantasty). Omów problem w oparciu o wybrane testy kultury.

 66. Uniwersalizm doświadczenia religijnego. Przedstaw zjawisko w oparciu o wybrane teksty kultury.

 67. Świątynie Boga a świątynie konsumpcji. Przedstaw zjawisko w oparciu o wybrane teksty kultury.

 68. Utopie filmowe- poszukiwanie uniwersalnego ładu. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła filmowe.

 69. Etos bohatera starożytnego a współczesny bohater kultury popularnej. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury.

 70. Makabra- między przerażeniem a śmiechem. O estetyce barokowej (lub średniowiecznej). Dokonaj analizy wybranych tekstów kultury.

 71. Przyroda ujarzmiona, czyli o parkach w mieście- rozważania antropologiczne. Przedstaw temat w oparciu o wybrane teksty kultury.

 72. Zbiorowe i jednostkowe portrety ludzi w poezji i dramacie oświecenia. Omów na wybranych przykładach.

 73. Obraz Tatr i kultury Podhala w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Rozwiń na wybranych przykładach.

 74. Sposoby funkcjonowania motywu śmierci w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

 75. Topos raju i jego funkcje w literaturze i sztuce. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

 76. Sposoby funkcjonowania motywów ludowych w romantycznej literaturze i muzyce. Omów na wybranych przykładach.

 77. Pejzaż miejski w literaturze i malarstwie. Porównaj funkcjonowanie motywu w wybranych dziełach.

 78. Satyryczny obraz świata w literaturze i filmie. Omawiając temat na wybranych przykładach, ukaż związki z tradycją tego sposobu przedstawienia rzeczywistości.

 79. Rola wyrafinowanego konceptu w literaturze i muzyce baroku. Omów na wybranych przykładach.

 80. Związki człowieka z naturą – tematem literatury i sztuki. Omów na wybranych przykładach.

 81. Sceny batalistyczne w literaturze i jej adaptacjach filmowych. Omów na wybranych przykładach.

 82. Literackie i filmowe ukazywanie świata. Omów problem na podstawie analizy porównawczej dzieła literackiego i jego adaptacji.

 83. Różne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów.

 84. Ogród jako motyw literacki i tekst kultury. Odwołaj się do wybranego materiału rzeczowego.

 85. Współczesna interpretacja sceniczna i filmowa dramatu elżbietańskiego. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

 86. Malarstwo wielkich mistrzów jako inspiracja dla literatury współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 87. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej dzieł.

 88. Dramat absurdu i jego wpływ na teatr polski. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 89. Dekalog współczesnego człowieka w scenariuszach i filmach K. Kieślowskiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 90. Motyw hazardu w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do przykładów.

 91. Patologie społeczne jako temat literatury i sztuki. Omów na wybranych przykładach.

 92. Wieś w powieści „Chłopi” W.S. Reymonta- wieś na obrazach Chełmońskiego. Przedstaw podobieństwa i różnice.

 93. Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk. Rozważ problem, odwołując się do różnych tekstów kultury.

 94. Portrety ojców w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

 95. Różne ujęcia Boga w sztuce i literaturze europejskiej. Omów problem w oparciu o wybrane utwory.

 96. Różne ujęcia szatana w sztuce i literaturze europejskiej. Omów problem w oparciu o wybrane utwory.

 97. Wizerunek i motyw śmierci w wybranych tekstach kultury europejskiej. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

 98. Anioły i diabły w kulturze europejskiej. Zaprezentuj temat na wybranych tekstach kultury, wykorzystując charakter epok literackich.


Język.


 1. Rola neologizmów w tworzeniu literackich obrazów świata. Omawiając zagadnienie odwołaj się do wybranych tekstów poetyckich.

 2. Retoryka i jej funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 3. Słowa rodzą się, żyją, umierają. Prześledź ten proces, analizując formy grzecznościowe używane w polszczyźnie dawnej i współczesnej.

 4. Językowe sposoby budowania ironii. Zilustruj wybrany przykładami frazeologicznymi.

 5. Dokonaj analizy języka bohaterów dramatycznych poszczególnych epok literackich. Przestaw podobieństwa i różnice wypowiedzi dramatycznych na wybranych tekstach literackich.

 6. Mowa miasta – kultura miasta. Przestaw zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie.

 7. Zbadaj zjawisko wpływu Biblii na istniejące związki frazeologiczne. Przedstaw wybrane przykłady.

 8. Sposoby funkcjonowania politycznej nowomowy w literaturze powojennej. Omów na wybranych przykładach.

 9. Manipulacja językowa we współczesnej publicystyce. Omów na wybranych przykładach współczesnej prasy młodzieżowej.

 10. Zbadaj perswazyjną funkcję języka reklamy. Przedstaw wybrane przykłady.

 11. Funkcje wyrazów o zabarwieniu uczuciowym we współczesnych tekstach literackich. Rozważ na wybranych przykładach.

 12. Rozwiń zagadnienie awansu polszczyzny potocznej w literaturze współczesnej.

 13. Obrazy duszy młodopolskiej w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy przykładów językowych w poezji i prozie.

 14. Funkcja magiczna języka i jej związek z tabu językowym. Omów zjawisko w oparciu o wybrane teksty.

 15. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Dokonaj prezentacji języka erystyki na wybranych przykładach.

 16. Dokonaj analizy porównawczej języka piosenek w oparciu o pełnione przez nie funkcje w kulturze masowej.

 17. Perswazyjna funkcja języka w tekstach propagandy politycznej. Rozważ na wybranych przykładach ostatniego dziesięciolecia.

 18. Etyka komunikacji językowej. Omów w oparciu o wybrane dialogi i monologi literackie i filmowe.

 19. Podsłuchiwanie języka mówionego. Analiza aktów mowy w wybranych tekstach literatury powojennej. Omów na przykładach poezji i prozy.

 20. Funkcjonowanie współczesnej polszczyzny w języku różnych pokoleń Polaków.

 21. Funkcje stylizacji gwarowej. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich.

 22. Różne funkcje językowe w reklamie. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 23. Istota i rola nowomowy. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów i ustosunkuj się do tego zjawiska w naszym języku.

 24. Na podstawie wybranych przykładów zanalizuj wpływ języka prasy, radia i telewizji na Twoje środowisko.

 25. Funkcja stylizacji biblijnej w literaturze. Rozważ na wybranych przykładach.

 26. Dokonaj analizy porównawczej języka młodzieżowego w literaturze i języka środowiskowego rówieśników w Twojej szkole.

 27. Funkcja przezwisk w kulturze języka. Rozwiń na wybranych przykładach literackich.

 28. Stylizacja archaiczna w dziełach literackich. Omów jej rodzaje, cechy i funkcje w wybranych utworach.

 29. Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie Omów problem i przedstaw zasadność stosowania zapożyczeń z j. angielskiego \ lub innego \.

 30. Językowe sposoby wyrażania emocji w literaturze. Omów problem, odwołując się do utworów różnych epok.

 31. Język epistolografii Dokonaj analizy języka listów na wybranych przykładach z literatury europejskiej.

 32. Nowomowa jako zjawisko językowe. Dokonaj prezentacji i oceny tego zjawiska.

 33. Wpływ języków obcych na język polski. Przedstaw ślady zapożyczeń w dzisiejszej polszczyźnie.

 34. Język Twoich rówieśników. Zanalizuj zgromadzony materiał źródłowy.

 35. Język Gombrowicza. Omów problem na wybranych fragmentach utworów pisarza.

 36. Lustro i zwierciadło w języku polskim. Etymologia, semantyka, frazeologia. Zanalizuj zgromadzony materiał źródłowy.

 37. O poprawności językowej we współczesnym dziennikarstwie. Omów zagadnienie na

na przykładzie wybranego materiału.

 1. Najnowsze zapożyczenia w języku polskim. Oceń ich zasadność - na podstawie

wybranego materiału.

 1. Wpływ języka Internetu na gwarę młodzieżową. Omów zjawisko na podstawie

wybranego materiału.

 1. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

 2. Lapsusy, wpadki i błędy językowe w wypowiedziach dziennikarzy sportowych. Omów problem na wybranych przykładach.

 3. Omów zjawisko mody językowej we współczesnej polszczyźnie. Przywołaj przykłady.

 4. Funkcja i rola zdrobnień w wybranych utworach literackich. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

 5. Wprowadzenie języka potocznego do literatury pięknej. Rozważ przyczyny i funkcje tego zabiegu, analizując wybrane utwory prozatorskie i poetyckie.

 6. Język i styl wyznań miłosnych. Rozważ temat, posługując się przykładami tekstów epistolarnych dwóch wybranych epok literackich.

 7. Scharakteryzuj cechy języka sprawozdawców sportowych, odwołując się do wybranych przykładów.

 8. Mity nasze powszednie( analiza reklam). Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna