Tematy maturalne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 literatura w jaki sposób twórcy literatury różnych epok realizowali hasło „Śmiechem naprawiać obyczaje”Pobieranie 13.47 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar13.47 Kb.
TEMATY MATURALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LITERATURA

1. W jaki sposób twórcy literatury różnych epok realizowali hasło „Śmiechem naprawiać obyczaje”? Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.


2. Kodeks moralny wybranych bohaterów literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła literatury polskiej i obcej.
3. Analizując wybrane teksty literackie, scharakteryzuj portrety ludzi poszukujących sensu życia.
4. Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich z różnych epok. Zanalizuj wybrane dzieła.
5. Na przykładach XIX i XX-wiecznych utworów literackich omów problem ludzkiej samotności.
6. Literatura jako źródło wiedzy o różnicach społecznych. Zaprezentuj temat, wykorzystując znane utwory .
7. Życie człowieka jako wędrówka - omów funkcję tego motywu w wybranych utworach literackich.
8. Jaki obraz młodego pokolenia kreuje literatura różnych epok ? Porównaj dylematy i rozterki przeszłych pokoleń z problemami i wyzwaniami, przed którymi stoi Twoja generacja.
9. Funkcje tytułu i motta w odczytaniu dzieła. Omów na podstawie dowolnie wybranych przykładów literackich.
10. Literackie wizerunki ludzi niepokonanych. Porównaj różne realizacje tego motywu, analizując wybrane utwory literackie.
11. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane utwory. 12. Ironiczny dystans wobec świata w poezji Wisławy Szymborskiej. Omów temat, analizując i interpretując wybrane utwory.
13. Różne wcielenia diabła w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie i zanalizuj funkcje tego motywu na przykładzie wybranych utworów.
14. Od Juliusza Verne`a do Stanisława Lema… Analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science- fiction.
15. Określ rolę literatury krzepiącej serca i rozdrapującej rany w życiu narodu. Odwołaj się do wybranych dzieł pisarzy polskich.

16. Przedstaw postawy człowieka wobec cierpienia i ich konsekwencje zaprezentowane w wybranych utworach literackich.


17. Topos dworku szlacheckiego w literaturze polskiej wybranych epok. Zrealizuj zagadnienie na wybranych przykładach.
18. Wizja miasta w twórczości literackiej różnych epok. Omów temat na podstawie wybranych powieści.
19. Horacjański motyw „exegi monumentum” w poezji późniejszych epok. Omów jego funkcjonowanie, analizując wybrane przykłady.
20. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
21. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
22. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Zilustruj i omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.
23. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.
24. Motyw tańca w literaturze polskiej. Rozwiń zagadnienie, odwołując się do dzieł literackich różnych epok.
25. Motyw pielgrzymstwa polskiego. Rozwiń temat, analizując utwory literackie z różnych epok.
26. Rodzice i dzieci wśród bohaterów literackich. Przedstaw ich wzajemne relacje, analizując wybrane utwory.
27. Konflikty rodzinne w wybranych dramatach polskich pisarzy. Przedstaw, analizując przyczyny i skutki sporów.
28. Groza wojny i jej absurd. Analiza wybranych dzieł literackich.
29. Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Analiza wybranych przykładów.
30. Literackie portrety matek. Analiza wybranych przykładów z różnych epok.
31. Sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok. Zanalizuj i zaprezentuj zagadnienie.
32.Praca-błogosławieństwo, przekleństwo, wyzwanie…? Omów różne sposoby przedstawienia tego motywu w literaturze na przykładzie wybranych utworów.

33.Przeżycia Żydów i obraz zagłady narodu w czasie II wojny światowej. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich.

34.Jak poeta rozumie swoją rolę w społeczeństwie? Omów zagadnienie, interpretując utwory literackie z różnych epok.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Dawny świat Żydów polskich. Przedstaw na wybranych przykładach literackich i malarskich.


2. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
3. Kwiaty w literaturze i malarstwie. Omów funkcje tego motywu, przedstawiając temat na wybranych przykładach.
4. Obraz Męki Pańskiej w literaturze, malarstwie i filmie. Zaprezentuj i omów wybrane przykłady.
5. Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie. Przedstaw i zanalizuj różne ujęcia tego motywu w wybranych dziełach.
6. Pokolenie Kolumbów w obrazie literackim i filmowym. Omów podobieństwa i różnice w sposobie przedstawiania.
7. Cztery pory roku w różnych tekstach kultury. Omów temat na wybranych przykładach dzieł literatury i innych dziedzin sztuki.
8. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko na wybranych przykładach z literatury i malarstwa.
9. Od antycznych herosów do filmowych bohaterów popkultury. Porównaj postawę i świat wartości mitologicznych bohaterów i ich współczesnych odpowiedników, analizując wybrane utwory literackie i teksty z innych dziedzin sztuki.
10. W jaki sposób współcześni twórcy odczytują Księgę Hioba? Odpowiedz na pytanie, analizując przykłady z literatury i z innych dziedzin sztuki.

11. Różne realizacje motywu jesieni w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Porównaj je, analizując wybrane przykłady.


12. Opiekun, posłaniec, zwiastun dobrej nowiny… Przedstaw różne sposoby ukazywania aniołów w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
13. Przyjaźń jako temat literacki i filmowy. Rozwiń zagadnienie i przedstaw na wybranych przykładach.
14. Współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i innych dziedzinach sztuki.. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
15. Interpretacje dzieł Szekspira we współczesnej sztuce filmowej. Rozwiń zagadnienie, przywołując wybrane przykłady dzieł literackich i ich filmowych realizacji.
16. Dzieło literackie a film. Przedstaw i skomentuj wybrane filmowe interpretacje tragedii antycznych. Porównaj wybrane utwory literackie z ich filmowymi wersjami.
17. Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Analizując przykłady przedstaw środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i omów ich rolę.
18. Symbolizm w literaturze a symbolizm w malarstwie. Porównaj metody twórcze na wybranych przykładach z okresu modernizmu.


JĘZYK

1. Język i styl Bolesława Leśmiana. Zaprezentuj zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.


2. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Omów problem, analizując przykłady współczesnej polszczyzny.
3. Scharakteryzuj język wybranego przez siebie zespołu rockowego, wyjaśniając zasadność dobru środków językowej ekspresji.
4. Analizując wybrane sonety A. Mickiewicza, omów funkcje fonetycznych, słownikowych i składniowych środków artystycznych.
5. Toponomastyka Twojego regionu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
6. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
7. Analizując celowo dobrane przykłady, omów mowę ciała w procesie komunikacji. Oceń siłę niewerbalnych sposobów oddziaływania na odbiorcę.
8. Cechy języka przemówień sejmowych. Analiza wybranych tekstów i nagrań fragmentów przemówień.
9. O dawnej sztuce pisania listów. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady epistolografii określonej epoki.
10. Sztuka przekonywania we współczesnej publicystyce. Omów sposoby wykorzystania środków językowych w wybranych tekstach polskich publicystów.
11. Żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. Zilustruj zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
12. Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane teksty literackie.
13. Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje.
14. Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu disco polo.
15. Funkcje komizmu językowego w wybranych bajkach dawnych i współczesnych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
16. Współczesny język urzędowy. W celowo zgromadzonym materiale badawczym zanalizuj środki językowe i oceń je pod względem poprawności.
17. Funkcja magiczna języka i jej przejawy w różnego typu wypowiedziach. Omów na wybranych przykładach.
18. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Zanalizuj wybrane przykłady.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna