Tematy prac magisterskich kierunek ochrona środowiska rok akademicki 2016/2017Pobieranie 94.3 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar94.3 Kb.
Tematy prac magisterskich - kierunek ochrona środowiska - rok akademicki 2016/2017

Lp.

Tyuł, stop. naukowy

Promotor

Temat

1.

dr hab.

Marcin Koprowski

Fenologia liści dębów rosnących w pobliżu kampusu UMK

2.

dr hab.

Marcin Koprowski

Fenologia liści drzew rosnących w wybranym parku Torunia

3.

dr hab.

Marcin Koprowski

Fenologia kwitnienia różnych gatunków sosen rosnących w Toruniu

4.

dr hab.

Marcin Koprowski

Fenologia kambium sosny czarnej w Nadleśnictwie Toruń

5.

dr hab.

Marcin Koprowski

Fenologia kambium sosny smołowej w Nadleśnictwie Toruń

6.

dr hab.

Anna Filbrandt-Czaja

Występowanie porostu Phaeophyscia orbicularis na terenie miasta Torunia na tle eutrofizacji siedlisk.

7.

dr hab.

Anna Filbrandt-Czaja

Zmiany w występowaniu porostu Polycauliona polycarpa (syn. Xanthoria polycarpa) jako wskaźnika zmian warunków siedliskowych miasta Torunia.

8.

dr hab.

Anna Filbrandt-Czaja

Wieś jako system ekologiczny. Badanie zmian w pulach i przepływach.

Tematy prac magisterskich - kierunki biotechnologia lub ochrona środowiska - rok akademicki 2016/2017

Lp.

Tyuł, stop. naukowy

Promotor

Temat

1.

dr hab.

Maria Swiontek Brzezinska

Właściwości fizjologiczno-biochemiczbe alkalofilnych bakterii z rodzaju Bacillus

2.

dr hab.

Maria Swiontek Brzezinska

Wpływ wytypowanych substancji organicznych i mineralnych na przeżywalność bakterii w biopreparatach

3.

dr hab.

Maria Swiontek Brzezinska

Mikroorganizmy zdolne do wytwarzania substancji stymulujących wzrost roślin

4.

dr hab.

Maciej Walczak

Właściwości biobójcze substancji chemicznych pochodzenia roślinnego

5.

dr hab.

Maciej Walczak

Optymalizacja składów konsorcjów mikrobiologicznych w biopreparatach

6.

dr

Justyna Maliszewska (z puli Prof. dr hab. E. Tęgowskiej)

Zmiana przepuszczalności błony a toksyczność

Tematy prac magisterskich - kierunki biologia lub ochrona środowiska - rok akademicki 2016/2017

Lp.

Tyuł, stop. naukowy

Promotor

Temat

1.

Prof. dr hab.

Werner Ulrich

Struktura meta-zespołów pająków w odseparowanych ogrodach miejskich na terenie starówki.

2.

Prof. dr hab.

Werner Ulrich

Czy miejskie pająki są większe?

3.

Prof. dr hab.

Werner Ulrich

Flora leśna. Czy fizyczny dystans pomiędzy roślinami niesie informację o konkurencji?

4.

Prof. dr hab.

Werner Ulrich

Cechy i filogeneza. Czy idą w parze w lokalnych zbiorowiskach roślinnych?

5.

Prof. dr hab.

Maria Stankiewicz

Neurotoksyczne działanie olejków eterycznych - testy behawioralne

6.

Prof. dr hab.

Elżbieta Żbikowska

Przeżywalność zarażonych przywrami digenicznymi żyworódek w różnych warunkach termicznych

7.

Prof. dr hab.

Elżbieta Żbikowska

Mięczaki i przywry digeniczne w jeziorach konińskich: struktura ilościowa

8.

Prof. dr hab.

Elżbieta Żbikowska

Inwazje ptasich schistosom w wybranych akwenach Niżu Polskiego

9.

Prof. dr hab.

Elżbieta Żbikowska

Różnorodność przywr digenicznych u obcych gatunków małży

10.

Prof. dr hab.

Elżbieta Żbikowska

Próba oceny występowania cerkarii w wodzie litoralu wybranych zbiorników wodnych

11.

dr hab., Prof. UMK

Maryla Szczepanik

Wrażliwość stadiów rozwojowych pająka kątnika, Tegenaria atrica Koch na akarycydy.

12.

dr hab., Prof. UMK

Maryla Szczepanik

Wpływ wyciągów roślinnych na płodność pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer. Kierunek: Biologia i Ochrona Środowiska

13.

dr hab., Prof. UMK

Maryla Szczepanik

Aktywność insektycydalna plastifikowanej skrobii wzbogaconej substancjami pochodzenia roślinnego wobec pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer.

14.

dr hab., Prof. UMK

Maryla Szczepanik

Aktywność insektycydalna plastifikowanej skrobii wzbogaconej terpenami wobec pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer.

15.

dr hab.

Tomasz Kakareko

Dobowe migracje pionowe ichtioplanktonu w Zbiorniku Włocławskim.

16.

dr hab.

Tomasz Kakareko

Ocena odporności babki łysej Babka gymnotrachelus na wysokie stężenia zawiesiny w wodzie – eksperyment laboratoryjny.

17.

dr hab.

Tomasz Kakareko

Ocena stanu ekologicznego starorzeczy z wykorzystaniem indeksu okrzemkowego.

18.

dr hab.

Tomasz Kakareko

Znaczenie zawiesiny w ocenie jakości środowisk wodnych.

19.

dr hab.

Tomasz Kakareko

Transformacje fosforu i azotu w wodzie i osadach dennych wybranych jezior.

20.

dr hab.

Janusz Żbikowski

Ocena presji drapieżników (bezkręgowce denne i ryby) na wybrane gatunki skąposzczetów w różnych typach zbiorników wodnych – praca terenowa.

21.

dr hab.

Janusz Żbikowski

Poszukiwanie zależności między natężeniem światła na dnie jeziora i stężeniem chlorofilu w mulistych osadach dennych a strukturą makrozoobentosu pelofilnego – praca terenowa.

22.

dr hab.

Janusz Żbikowski

Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność sezonowa zooplanktonu w starorzeczu Port Drzewny.

23.

dr hab.

Janusz Żbikowski

Warunki hydrologiczne a życie organizmów planktonowych w dwóch starorzeczach o różnym stopniu połączenia z rzeką

24.

dr hab.

Janusz Żbikowski

Dynamika zbiorowisk fitoplanktonu w małych ekosystemach eutroficznych.

25.

dr hab.

Tomasz Kozłowski

Defekty rozwojowe szkliwa zębowego jako wyznacznik ekspozycji na stres w okresie pre- i postnatalnym życia człowieka oraz jako wskaźnik stanu ekologicznego populacji oraz sposobności do działania selekcji

26.

dr hab.

Tomasz Kozłowski

Stan biologiczny dzieci i młodzieży a czynniki socjoekonomiczne na przykładzie lokalnych populacji z Polski Północnej

27.

dr hab.

Małgorzata Jefimow

Agresja terytorialna u chomicznika dżungarskiego

28.

dr hab.

Małgorzata Jefimow

Wpływ natężenia światła na aktywność eksploracyjną w teście otwartego pola

29.

dr hab.

Małgorzata Jefimow

Zimowanie nietoperzy w wybranych obiektach twierdzy Toruń.

30.

dr hab.

Małgorzata Jefimow

Dobowe zmiany aktywności eksploracyjnej w teście otwartego pola

31.

dr hab.

Jarosław Kobak

Muszle różnych gatunków mięczaków jako podłoże dla racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha)

32.

dr hab.

Jarosław Kobak

Formowanie agregacji przez małża racicznicę zmienną Dreissena polymorpha

33.

dr hab.

Jarosław Kobak

Interakcje między dwoma gatunkami inwazyjnych kiełży, Dikerogammarus villosus i Dikerogammarus haemobaphes

34.

dr hab.

Agnieszka Piernik

Czynniki wpływające na stan zachowania śródlądowych słonych łąk (siedlisko Natura 2000, kod 1340*)

35.

dr hab.

Agnieszka Piernik

Spontaniczna flora miejska

36.

dr hab.

Agnieszka Piernik

Czynniki wpływające na stan zachowania muraw kserotermicznych (siedlisko Natura 2000, kod 6210)

37.

dr hab.

Agnieszka Piernik

Wpływ zasolenia na kiełkowanie i wzrost wybranych gatunków roślin uprawnych

38.

dr hab.

Maciej Walczak

Antybiotykooporność bakterii w wodach powierzchniowych i głębinowych

39.

dr hab.

Anna Filbrandt-Czaja

Wpływ struktury wiekowej drzewostanów Borów Tucholskich na efekt cieplarniany.

40.

dr hab.

Anna Filbrandt-Czaja

Miody nektarowe wybranych producentów- ocena autentyczności na podstawie analizy pyłkowej

41.

dr hab.

Michał S. Wojciechowski

Sezonowa zmienność tempa metabolizmu i utraty wody przez parowanie

42.

dr hab.

Michał S. Wojciechowski

Zmienność szczytowego tempa metabolizmu małych ptaków

43.

dr

Małgorzata Poznańska z puli dra hab. Jarosława Kobaka

Czynniki wpływające na wybór siedliska przez kiełża Gammarus fossarum

44.

dr

Małgorzata Poznańska z puli dra hab. Jarosława Kobaka

Czynniki wpływające na wybór siedliska przez pontokaspijskie kiełże inwazyjne w wodach Polski

45.

dr

Małgorzata Poznańska z puli dra hab. M. Szczepanik, Prof. UMK

Badania laboratoryjne nad przeżywalnością i możliwościami migracji u małża Dreissena polymorpha pod wpływem przesuszania dna.

46.

dr

Justyna Maliszewska (z puli Prof. dr hab. E. Tęgowskiej)

Naturalne substancje modyfikujące pracę receptorów TRP jako synergetyki insektycydów

47.

dr

Justyna Maliszewska (z puli Prof. dr hab. E. Tęgowskiej)

Proces aklimacji owadów a efektywność owadobójcza insektycydów

48.

dr

Joanna Wyszkowska (z puli Prof. dr hab. Marii Stankiewicz)

Modyfikacja efektywności działania olejków eterycznych na organizm owada w wyniku ekspozycji w polu elektromagnetycznym

49.

dr

Alicja Drozd – Lipińska (z puli dr. hab. T. Kozłowskiego)

Charakterystyka biodemograficzna wybranej XIX – wiecznej populacji ludzkiej w świetle zapisów pochodzących z historycznych ksiąg parafialnych

50.

dr

Dariusz Kamiński, z puli dr hab. Agnieszki Piernik

Analiza zmian roślinności w zbiorowiskach leśnych wybranych rezerwatów przyrody

51.

dr

Krzysztof Kasprzyk (z puli dr hab. M. Wojciechowskiego)

Pokarm puszczyka Strix aluco na wybranych stanowiskach zlokalizowanych na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego.

52.

dr

Krzysztof Kasprzyk (z puli dr hab. M. Wojciechowskiego)

Pokarm sowy uszatej Asio otus na wybranych stanowiskach w Polsce.

: studia
studia -> Harmonogram egzaminów (sesja letnia) Wydział Mechaniczny Studia Niestacjonarne I i II stopnia, II sem., rok akademicki 2014/2015
studia -> Podyplomowe studia inżynieria oprogramowania dla sap erp I programowanie w języku abap
studia -> Organizatorzy wypoczynku dzieci I młodzieżY
studia -> Marketing przemysłowy literatura: T. Wojciechowski :”Marketing I logistyka na rynku środków produkcji” Białecki : „Marketing producenta I eksportera”
studia -> Matematyka zad. Opisz technikę sprytnego mnożenia przez: a 50, b 99 Za
studia -> Techniki decyzyjne – wykłady – dr Marek Sołtysik A. Podstawowe informacje egzamin pisemny, testowy – wtorek, 29 stycznia 2008 roku, J. Supernat: „Techniki decyzyjne”
studia -> Analiza społeczeństwa biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
studia -> Sylabus podstawowe informacje o przedmiocie
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna