Teoria poezji: analiza wiersza środki słowotwórczePobieranie 21.93 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar21.93 Kb.
Teoria poezji: analiza wiersza


  1. środki słowotwórcze:

 • neologizmy

 • zdrobnienia

 • zgrubienia

 • złożenia ( wyrazy złożone z dwóch słów, np. śmiercionośny)

  1. tropy poetyckie (przekształcenia semantyczne):

 • epitety (przymiotnikowy, rzeczownikowy, stały, metaforyczny)

 • porównanie (zwykłe lub homeryckie)

 • metafora;

 • odmiany metafory: szczególne postacie metafory: synekdocha ( część zastępuje całość, np. włos zjeżył mi się na głowie, zamiast włosy…) oraz metonimia (zamiennia, np. wypić kielich do dna, zamiast wypić wino z kielicha); oksymoron;

 • peryfraza (zastąpienie danego wyrazu przez szereg innych (np. chińskie zioła zamiast herbata). Odmianą peryfrazy jest eufemizm ( wyraz łagodzący znaczenie innych wyrazów, np. mijanie się z prawdą zamiast kłamstwo)

 • hiperbola

 • animizacja

 • personifikacja

 • reizacja

 • animalizacja

 • symbol

 • alegoria ( pojawia się wówczas, kiedy jakiś znak stale zastępuje jakieś pojęcia, np. lis-chytrość)

 • ironia (zjawisko podwójności: sformułowania służą innej intencji, niż mogłoby się wydawać z pozoru, np. chwalenie jest pośrednią krytyką)

  1. środki składniowe

 • szyk przestawny (inaczej inwersja)

 • elipsa

 • powtórzenie: typy powtórzeń poetyckich – paralelizm składniowy, anafora, epifora,

 • apostrofa

 • pytanie retoryczne

 • antyteza (kształtowanie wypowiedzi z elementów znaczeniowo przeciwstawnych)

 • zdania parenetyczne ( zdania wtrącone w nawias)

 • anakolut ( zdanie zbudowane niezgodnie z normą językową, celowo zastosowane w wierszu)

  1. odwołania do zjawisk spoza języka danej epoki

 • archaizm

 • barbaryzmy ( elementy pochodzące z innego systemu językowego, czyli z innego języka)

 • gwara (regionalna odmiana języka)

 • żargon (gwara miejska)

 • prowincjonalizmy ( są cząstkami języka ogólnego, występują tylko w określonej dzielnicy kraju)

 • prozaizmy (zjawiska spoza języka poetyckiego, najczęściej z mowy potocznej, ale nie tylko. Wyrazy staja się prozaizmami dopiero w określonym kontekście,, w związku z tym element stylu naukowego może stać się prozaizmem w wypowiedzi poetyckiej))

  1. odwołania do stylów literackich

 • aluzja (celowe nawiązanie do innego utworu , jego kontekstu, lub cudzej wypowiedzi)

 • cytat (dosłowne przytoczenie słów z jakiegoś utworu)

 • parafraza (przekształcenie stylu i motywów określonego utworu, wprowadzonych w nowy kontekst)

 • stylizacja (kształtowanie języka utworu na wzór stylu określonego dzieła): odmiany stylizacji – pastisz (imitowanie właściwości stylistycznych danego wzoru, zazwyczaj w celu zabawy literackiej), parodia (karykaturalne naśladowanie właściwości stylistycznych wzorca, raczej w formie pozytywnego żartu), trawestacja(karykaturalne naśladowanie właściwości stylistycznych wzorca, raczej w formie negatywnej, powodującej obniżenie wartości krytykowanego zjawiska)

  1. instrumentacja wypowiedzi

 • aliteracja (identyczność głosek, rozpoczynających położone w sąsiedztwie wyrazy)

 • onomatopeja (dżwiękonaśladownictwo poprzez określone słowo lub zestawienie podobnie brzmiących słów)

 • stylizacja brzmienia języków obcych

 • paronomazja (celowe zestawienie podobnie brzmiących wyrazów, niezależnie, czy zachodzą pomiędzy nimi inne pokrewieństwa i związki. Jeden wyraz staje się wówczas dźwiękową aluzją do drugiego, dzięki czemu uwaga odbiorcy skierowana jest na porównanie ich znaczeń)

 • kalambur ( forma językowego dowcipu, oparta na dźwiękowym podobieństwie lub identyczności odległych znaczeniowo słów)

  1. rytmizacja wypowiedzi

 • wersyfikacja (budowa polskiego wiersza)

 • klauzula wiersza, średniówka, dystych, przerzutnia, zestrój akcentowy, cezura, diereza, kataleksa, hiperkataleksa

 • systemy wersyfikacyjne (wiersz średniowieczny, wiersz sylabiczny, wiersz sylabotoniczny: stopy poetyckie takie jak trochej, jamb, daktyl, amfibrach, anapest, peon trzeci; wiersz toniczny, wiersz nieregularny, wiersz wolny

  1. rym

 • żeński (zostawuje-gotuje): półtorazgłoskowy

 • męski (chmur-gów): jednozgłoskowy

 • złożony ( na te-bogate): składa się z więcej niż jednego wyrazu

 • głęboki lub bogaty (nisko-ognisko): obejmuje końcową część wyrazu, łącznie z akcentowaną samogłoską

 • ubogi (me-źle): ta sama samogłoska w wygłosie

 • gramatyczne ( czerwony-zhańbiony): identyczność gramatycznych form, czasem ograniczona do końcówek

 • dokładne lub ścisłe ( pojechali-dalej): identyczność rymujących się cząstek, oparta na podobieństwie dźwięku, nie zapisu

 • banalne (często występujące, tak zwane rymy oklepane, np. podstępnej-następnej, końca-słońca)

 • rzadkie (muzyka-kuśtyka): wykorzystują słowa brzmiące w polszczyźnie obco

 • niedokładne (wozy-mrozu): polegają na przybliżonej zgodności brzmień rymujących się ze sobą cząstek wyrazów. Typy rymów niedokładnych (przybliżonych): asonans (ograniczone do tożsamości samogłosek), konsonans (wykorzystuje tożsamość układów spółgłoskowych, np. werk-wrak

 • inna typologia rymów: rymy końcowe, rymy wewnętrzne (ustabilizowane, najczęściej w średniówce i nieustabilizowane, występujące w dowolnych miejscach wiersza; rymy obejmujące zakończenia początkowych wyrazów. Rymy parzyste (aa bb), przeplatające się (abab), okalające (abba)

  1. strofy

 • strofa otwarta (przerzutnia łączy dwie strofy)

 • dystych

 • tercyna: składa się z trzech wersów, rymy aba bcb cdc

 • strofa czterowersowa

 • sekstyna: składa się z sześciu wersów, układ rymów ababcc

 • oktawa: złożona z ośmiu wersów, rymy abababcc

 • strofa saficka: czterowersowa, w której trzy pierwsze wersy są jedenastozgłoskowe, ostatni zaś pięciozgłoskowy

 • sonet: kunsztowna forma stroficzna, pochodząca z Włoch, obejmująca samodzielny utwór, składa się z 14 wersów ( dwie zwrotki czterowersowe i dwie trzywersowe. Sonet francuski: trzy zwrotki czterowersowe i jedna dwuwersowa

 • triolet:: strofa ośmiowersowa, stanowiąca samodzielny utwór: wers pierwszy jest powtarzany w wersach czwartym i siódmym, drugi zaś- w ostatnim. Rymy: abaaabab

  1. konstrukcje stylistyczne: typy wypowiedzi podmiotu lirycznego

 • sytuacja wyznania ( wyznanie jednej osoby)

 • monolog liryczny (forma wyrazu subiektywnych odczuć podmiotu lirycznego)

 • sytuacja narracyjnego opowiadania

 • dialog

 • liryka bezpośrednia

 • liryka pośrednia

 • liryka opisowa

 • liryka inwokacyjna (podmiot liryczny zwraca się do określonego adresata

 • liryka sytuacyjna (utwory oparte na sytuacji o charakterze dramatycznym)

 • liryka chóralna (deklamowana przez zespoły chóralne w pewnych wypadkach przy akompaniamencie muzyki i tańca)

 • liryka maski (utwór, w którym wyrażane treści można przypisać autorowi, a SA wypowiadane przez przez podmiot liryczny, będący konkretną postacią)

 • liryka apelu

 • ze względu na temat, np. liryka miłosna, filozoficzna, religijna

 • podmiot liryczny indywidualny i zbiorowy

 • poetyckie obrazowanie: sposób konstruowania obrazu rzeczywistości w poezji, np. obrazowanie, realistyczne, fantastyczne, konstruktywistyczne (podporządkowane konstrukcji całości)

m) gatunki liryczne

 • hymn (pean, dytyramb)

 • elegia

 • oda

 • tren

 • epitafium

 • epitalamium

 • anakreontyk

 • fraszka

 • epigramat

 • madrygał

 • sonet

 • poemat prozą

 • sielanka

 • ballada


Pobieranie 21.93 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna