Teresa Kosyra-Cieślak Przeszłość to dziś. Literatura – język – kulturaPobieranie 221.31 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar221.31 Kb.
  1   2   3
Teresa Kosyra-Cieślak

Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura

Plan realizacji materiału języka polskiego w I klasie liceum i technikum


Semestr II

Kształcenie w zakresie podstawowym – 4 godz. tygodniowo (ok. 56 godz.).

* Kształcenie w zakresie rozszerzonym – dodatkowo 2 godz. tygodniowo (ok. 56 + 28 godz.).
Plan jest rozpisany dla 4 godzin tygodniowo języka polskiego dla zakresu podstawowego i 6 godzin – dla zakresu rozszerzonego (tak jak określa to program Przeszłość to dziś). Minimalna liczba godzin w klasie I – 150 dla nauczania w zakresie podstawowym i dodatkowo 80 w zakresie rozszerzonym.
Część II. Romantyzm


1. Czas przełomu

Przełom romantyczny


12


malarstwo romantyczne (obrazy

C.D. Friedricha,

K.F. Schinkla)R. Wagner, Cwał walkirii z dramatu muzycznego

Walkiria

A.O. Lovejoy, [Ekspresja rozmaitości]– wyjaśnia dwa znaczenia terminu „romantyzm”

– komentuje wieloznaczność wyrazu „romantyczny”, odwołując się do jego etymologii

– na podstawie malarstwa charakteryzuje krajobraz romantyczny; wyjaśnia, na czym polegało romantyczne piękno Północy

– wymienia najważniejszych twórców, którzy zapoczątkowali modę na średniowiecze, i ich dzieła

– podaje podstawowe informacje o literaturze „burzy i naporu”, używa terminu „preromantyzm”

– w malarstwie i utworze muzycznym wskazuje cechy sztuki romantycznej

– wyjaśnia, dlaczego romantycy uważali muzykę za najdoskonalszą ze sztuk; wymienia wybitnych kompozytorów romantycznych

– wyjaśnia, czym był romantyczny historyzm,

i podaje przykłady „mody na średniowiecze”
– znajduje potrzebne informacje w podręczniku, słownikach, encyklopediach i innych kompendiach drukowanych, a także w internecie

– czyta literaturę naukową, aby zdobyć informacje– omawia filozoficzne podłoże romantyzmu

(J.G. Herder, G. Hegel), przedstawia przyczyny kryzysu światopoglądu oświeceniowego („cywilizacji rozumu”)

– wskazuje źródła romantycznego zainteresowania średniowieczem i mitami Północy

– wyjaśnia romantyczne znaczenie mitu prometejskiego

– odnosi nazwy: gotycyzm, osjanizm,

walterskotyzm do zjawisk kulturowych

i literackich
– wyjaśnia, czym był romantyczny mistycyzm

i określa, do jakich źródeł sięgał

– szerzej omawia różne kierunki muzyki romantycznej i jej twórców


G: I.1.1, 2, 11

I.2.1, 2, 3

III.1.1, 3, 8

III.2, 2, 4, 5, 10, 11


P: I.1.1, 2, 3, 4

I.2.1, 2


I.3.1

III.1.1, 2, 4, 7

III.2.1
R: III.1.1, 2, 4


*Pochwała twórczej aktywności


*3

*J.W. Goethe, Faust (fragmenty)

K.M. Weber, Chór strzelców z opery Wolny strzelec


W. Szymborska, Prospekt

– *podaje podstawowe informacje o Goethem

– *na podstawie podręcznika streszcza historię Fausta

– *interpretuje fragment Fausta ukazujący bohatera w chwili zwątpienia

–*charakteryzuje Mefistofelesa (na podstawie fragmentu)

– *określa, jaką koncepcję zła ukazał Goethe

w swym dziele

– *wyjaśnia przesłanie utworu: pochwałę twórczej aktywności i pracy na rzecz społeczeństwa, krzewienie postępu
– interpretuje wiersz Szymborskiej, dostrzegając związek z motywem „kuszenia”

– wykorzystując wiadomości o języku reklamy, formułuje przesłanie utworu i odnosi się do niego

– uczestniczy w klasowej dyskusji na temat problemu ukazanego w wierszu (na temat zagrożeń, przed którymi stoi współczesna młodzież)


– *wyjaśnia, czym jest mit człowieka faustycznego i wskazuje przykłady jego funkcjonowania we współczesnej kulturze

– *zabiera głos w dyskusji na temat współczesnej kultury i jej mitów

– *wyjaśnia, dlaczego Mefistofeles został nazwany „duchem, który przeczy”

– *na podstawie fragmentów Fausta przedstawia problematykę filozoficzną dzieła Goethego


– samodzielnie analizuje i interpretuje wiersz współczesny, dostrzegając funkcje środków artystycznych

– *interpretuje utwór w kontekście mitu faustycznego

– wykorzystuje wiadomości o poezji Szymborskiej
G: I.1.1

I.3.1, 3


II.1.1, 2

II.2.1, 2, 4, 5, 6, 11

II.3.1, 2

II.4.1, 2, 4

III.1.1, 5

III.2, 2, 4, 11


P: I.1.1, 2, 3, 4

I.2.1, 2


I.3.1, 4

II.1, 1, 2, 3

II.2.1, 2, 3, 5

II.3.1, 2, 3, 4

II.4.1, 2

III.1.1, 2, 4, 7

III.2.1
R: I.1.1, 4

II.2.3


II.3.2, 4

II.4.1


Przyjaźń, miłość, braterstwo

*1


*F. Schiller, Do Radości (fragm.)
*L. van Beethoven, IX Symfonia d-moll op. 125 (finał z kantatą do tekstu ody Do Radości

F. Schillera, fragm.)


E. Delacroix, Wolność wiodąca lud na barykady

– *wskazuje główne idee zawarte w odzie Do Radości

– *określa funkcje apostrof i innych środków retorycznych

– *dostrzega cechy wersyfikacji i inne wykładniki regularności budowy

– *charakteryzuje muzykę Beethovena i jej związek z utworem

– *formułuje przesłanie wiersza i odnosi się do niego

–*wskazuje obecność motywów faustycznych

w dziełach różnych sztuk i różnych epok

– porównuje dzieła różnych sztuk przedstawiające idee; uwzględnia specyfikę ich tworzywa artystycznego–*na podstawie poznanych utworów wypowiada się na temat związków między literaturą, muzyką i malarstwem
– *na wybranych przykładach pokazuje, jak dzieła różnych sztuk ukazują te same idee

– *porównuje funkcje upostaciowienia idei

w literaturze, malarstwie i muzyce; analizując dzieła, uwzględnia specyfikę ich tworzywa


G: I.1.1

I.3.1, 3


II.1.1, 2

II.2.1, 2, 4, 5, 6, 11

II.3.1, 2

II.4.1, 2, 4


P: I.1.1, 2, 3, 4

I.2.1, 2


I.3.1, 4

II.1, 1, 2, 3

II.2.1, 2, 3, 4, 5

II.3.1, 2, 3, 4

II.4.1, 2, 3

III.1.1, 2, 4, 7

III.2.1
R: II.2.3

II.3, 4


II.4.1

2. Bunt młodych

Młodość jako wartość

1–2

A. Mickiewicz, Oda do młodości


– interpretuje Odę... jako manifest młodych

– odnajduje w utworze hasła i idee filomackie

– odczytuje (recytuje) utwór z właściwą dykcją

i intonacją

– wskazuje w utworze środki artystyczne

i określa ich funkcje

– dostrzega, że budowa wiersza oparta jest na antynomii młodości i starości

– wskazuje cechy romantyczne i klasyczne

– wyjaśnia, na czym polegała rewolucyjność Ody

– interpretuje utwór w kontekście biograficznym i kulturowym (udział Mickiewicza

w towarzystwach filomatów i filaretów)


– wskazuje filozoficzne konteksty Ody...

– interpretuje motywy lotu i skrzydeł, wskazując ich tradycje kulturowe

– szerzej przedstawia atmosferę spotkań

i idee filomatów wileńskich

– porównuje odę Mickiewicza z odą Schillera pod względem problematyki

i poetyki

– w interpretacji wykorzystuje wiadomości

o konwencji gatunku

– pisze rozprawkę lub esej na temat różnych przedstawień młodości w kulturze (także współczesnej)


G: I.1.1

I.3.1, 2, 3

II.1.1, 2

II.2.1, 2, 4, 5, 6

II.3.1, 2, 3

II.4.1, 2, 4


P: I.1.1, 3, 4

I.3.1, 4


II.1, 1, 2, 3

II.2.1, 2, 3, 4, 5

II.3.1, 2, 3, 4

II.4.1, 2, 3

III.1.1, 2, 7

III.2.1


Poetycki manifest romantyzmu

1–2

A. Mickiewicz,

Romantyczność

F. Chopin, Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2

J.E. Millais, Ofelia


– wyjaśnia, dlaczego wiersz ma charakter programowy

– dostrzega w utworze cechy manifestu

– wskazuje w balladzie idee i postawy romantyczne (np. ludowość, irracjonalizm, spirytualizm, indywidualizm, bunt przeciw konwencjom)

– interpretuje polemikę poety ze starcem jako starcie się dwóch odmiennych światopoglądów

– określa, na czym polega nowatorstwo kreacji bohaterki

– interpretuje motto, wskazując związki romantyków z Szekspirem

– *w dłuższym komentarzu do ballady wykorzystuje wiadomości historyczne i biograficzne

– w tekście ballady wskazuje środki językowe (leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe) i je klasyfikuje

– rozróżnia archaizmy i wyrazy przestarzałe


– wskazuje filozoficzne konteksty Ody...

– interpretuje motywy lotu i skrzydeł, wskazując ich tradycje kulturowe

– porównuje odę Mickiewicza z odą Schillera pod względem problematyki

i poetyki

– w interpretacji wykorzystuje wiadomości o konwencji gatunku

– pisze rozprawkę lub esej na temat różnych przedstawień młodości w kulturze (także współczesnej)

– interpretuje utwór w kontekście polemiki romantyków z klasykami

– określa stanowiska innych – poza Mickiewiczem – uczestników tej polemiki

– charakteryzuje i komentuje język i styl ballady Romantyczność jako formę romantycznego sprzeciwu wobec klasycystycznych konwencji

– wyjaśnia, w jaki sposób romantycy postrzegali szaleństwo

– *wykorzystuje konteksty filozoficzne, przedstawiając romantyczne widzenie świata


G: I.1.1

I.3.1, 2, 3

II.1.1, 2

II.2.1, 2, 4, 5, 6, 7, 11

II.3.1, 2, 3

II.4.1, 2, 4


P: I.1.1, 3, 4

I.3.1, 4


II.1, 1, 2, 3

II.2.1, 2, 3, 4, 5

II.3.1, 2, 3, 4

II.4.1, 2, 3

III.1.1, 2, 7

III.2.1
R: II.3.4
*Bohater bajroniczny – jako nowy typ bohatera literackiego

*2

*G. Byron, Giaur (fragm.)

J.M. Rymkiewicz, Dlaczego romantycy umierali młodo?– *na podstawie fragmentu określa, jaką postawę życiową reprezentuje Giaur

– *charakteryzuje Giaura jako bohatera romantycznego

– *przedstawia postać Byrona jako romantycznego skandalistę (i przykład biografii romantycznej)

– *wskazuje powieść poetycką jako typowy gatunek romantyczny

– *czyta ze zrozumieniem esej Rymkiewicza


– *wyjaśnia wyrażenie „postać bajroniczna”

– *w pogłębiony sposób charakteryzuje postać bohatera

– *do interpretacji utworu wykorzystuje wiadomości biograficzne na temat Byrona

– *pisze wypracowanie (np. esej) na temat postawy buntu, wykorzystując utwory

z różnych epok


G: I.1.1

I.3.1, 2, 3

II.1.1, 2

II.2.1, 2, 4, 5, 6

II.3.1, 2, 3

II.4.1, 2, 4


P: I.1.1, 2, 3, 4

I.3.1, 4


II.1, 1, 2, 3

II.2.1, 2, 3, 4, 5

II.3.1, 2, 3, 4

II.4.1, 2

III.1.1, 2, 7

III.2.1
R. II.2.2Styl naukowy

1
– wymienia podstawowe odmiany stylistyczne polszczyzny

– wyjaśnia, czym są style funkcjonalne, określa ich typy, rozróżniając style użytkowe

– rozpoznaje (w tekście mówionym i pisanym) style: potoczny, naukowy, urzędowy, artystyczny

– określa najważniejsze cechy stylu naukowego wskazuje je w czytanym tekście (np. Lovejoya)

– wyjaśnia, co jest specyfiką stylu naukowego

– odróżnia styl naukowy i jego popularnonaukową odmianę

– zna zasady zapisu bibliografii sporządza krótką bibliografię do wskazanego zagadnienia/tematu

– wie, jak należy sporządzać przypisy– na przykładzie czytanego tekstu (np. Lovejoya) charakteryzuje styl naukowy

– nazywa środki językowe typowe dla stylu naukowego i określa ich funkcje


– przedstawia zasady opisu bibliograficznego książki, artykułu w pracy zbiorowej, artykułu

w czasopiśmie, źródła internetowego

– odczytuje najważniejsze skróty

i sformułowania stosowane w przypisach


G: I.3.1, 3
P: I.1.4

I.2.2, 3


II.2.3

III.3.4


3. Tajemnica istnienia

Romantyczny świat duchów i wyzwolonej wyobraźni


3

+

*1
Powtórzenie:

A. Mickiewicz, ballady poznane

w gimnazjumII cz. Dziadów (utwór poznany

w gimnazjum)

baśnie braci Grimm
malarstwo pejzażowe (np. C.D. Friedrich, Dwaj mężczyźni obserwujący księżyc) oraz zawierające motywy niesamowitości i grozy

(np. H. Füssli,

H. Vernet,

F. Goya)


*J.W. Goethe,


Król olch
*F. Schubert,

Król olch

wybrany film grozy (np. Dracula, reż. F.F. Coppola

lub Nosferatu wampir, reż. K. Kinski)

(omówienie filmu)

M. Janion, [Wyzwolenie wyobraźni]


– interpretuje ballady, wskazując w nich elementy typowe dla romantycznego widzenia świata

– wskazuje cechy ballady romantycznej (synkretyzm rodzajowy, ludowość, śpiewność, nastrojowość, tajemniczość, „cudowność”)

– charakteryzuje romantyczne widzenie natury

(i jej funkcje w balladzie)

– na podstawie ballad wskazuje nowe,

pozarozumowe sposoby poznania świata

– wyjaśnia, na czym polega ludowość ballad (folkloryzm) i jaki obraz ludu stworzyli romantycy

– przedstawia romantyczny świat duchów i jego funkcję w balladach

– trafnie interpretuje obrazy zawierające motywy tajemnicze i irracjonalne, np. Dwaj mężczyźni obserwujący księżyc Friedricha, Koszmar Füssliego
– wskazuje i interpretuje utwory romantyczne,

w których znalazła wyraz prawda, iż „nie masz zbrodni bez kary”

– *interpretuje balladę Goethego jako wyraz romantycznego subiektywizmu i irracjonalizmu

– *przedstawia specyfikę budowy i kompozycji utworu Goethego

– podaje przykłady romantycznego zainteresowania baśniami, legendami i podaniami ludowymi (także kulturą ludową) oraz mitami
– podaje cechy filmu grozy (horroru) i wskazuje je w znanych dziełach

– wymienia najbardziej znane horrory (należące do klasyki filmu)

– wskazuje różnice między horrorem a thrillerem

– analizuje wybrane środki filmowe (na podstawie konkretnego obrazu filmowego)

– recenzuje obejrzany film
– czyta ze zrozumieniem tekst naukowy


– określa filozoficzne podstawy romantycznego widzenia natury

– wyjaśnia źródła romantycznego odrzucenia rozumu i poszukiwania innych sposobów poznania świata

– analizuje konstrukcję narratora

w balladach romantycznych

– analizuje język i styl ballad romantycznych

– wskazuje stylistyczne i wersyfikacyjne wykładniki emocjonalności wiersza

– wyjaśnia, jaką rolę odegrały Mickiewiczowskie Ballady i romanse

w kształtowaniu się polskiego romantyzmu

– interpretuje czytane utwory w kontekście filozoficznym

– w swych wypowiedziach poprawnie używa terminów: mistycyzm, spirytualizm, metafizyka, irracjonalizm

– *porównuje różne przejawy subiektywizmu

w literaturze i malarstwie wskazuje różnicę tworzywa i podobieństwo idei

– *syntetyzuje wiadomości na temat źródeł

i zasad etyki obecnej w utworach wczesnego romantyzmu


–*wskazuje związek romantycznych ballad

z mitologią Północy, a także z wyobraźnią mityczną i baśniową

– wyjaśnia, dlaczego wyobraźnię romantyków klasycy uważali za chorobliwą

– pisze recenzję wybranego horroru, uwzględniając właściwości gatunku


– dostrzega romantyczne źródła nurtu grozy we współczesnej kulturze (w literaturze i filmie)
– *wyjaśnia określenie „wyobraźnia oniryczna”

G: I.1.1

I.3.1, 2, 3

II.1.1, 2

II.2.1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11

II.3.1, 2, 3

II.4.1, 2, 4


P: I.1.1, 3, 4

I.3.1, 4


II.1, 1, 2, 3

II.2.1, 2, 3, 4, 5

II.3.1, 2, 3, 4

II.4.1, 2, 3

III.1.1, 2, 7

III.2.1
R: II.2.2, 3

II.3.4


4. Miłość

Miłość romantyczna. Nieszczęśliwi kochankowie

3 +*1A. Mickiewicz, IV część Dziadów

(fragmenty – lub utwór czytany

w całości)

M. Piwińska, Bunt zakochanych


*Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej

*M. Białoszewski, O tym Mickiewiczu jak go mówię


– charakteryzuje postać Mickiewiczowskiego Gustawa jako kochanka

– określa cechy miłości romantycznej

– w dyskusji Pustelnika i Księdza wskazuje racje wynikające z dwóch różnych światopoglądów

– dostrzega w utworze obecność prądów i postaw ważnych dla romantyzmu (mistycyzm, spirytualizm, irracjonalizm, wiara w obecność świata nadprzyrodzonego i przechodzenia ze świata żywych do świata umarłych itp.)

– interpretuje fragment zamieszczony

w podręczniku

– wskazuje stylistyczne i językowe wykładniki zmieniających się uczuć Gustawa

– wskazuje cechy romantycznego języka miłości

– przedstawia specyfikę gatunkową utworu (dramat romantyczny jako odrębny gatunek dramatu)
– czyta ze zrozumieniem tekst M. Piwińskiej

– przedstawia rolę, jaką w kształtowaniu się wzorca miłości romantycznej odegrała powieść Goethego Cierpienia młodego Wertera


– *interpretuje tekst, odnajdując w nim cechy typowe dla epistolografii romantycznej

– *wykorzystuje kontekst biograficzny do pełnego odczytania listu

– wskazuje nieszczęśliwą miłość jako ważny składnik biografii romantycznej

– *w czytanych fragmentach listów wskazuje językowe i stylistyczne wykładniki emocjonalności

– wyjaśnia, czym się różni współczesny sposób mówienia o miłości od miłosnych monologów romantycznych

– przedstawia romantyczną konwencję

miłości, odwołując się do poznanych utworów
– *określa, w jaki sposób Białoszewski odczytał monolog Gustawa i co go w nim zafrapowało


– interpretuje kreację Gustawa (nieszczęśliwego kochanka), wskazując

w niej cechy romantyczne i sentymentalne

– w swoich wypowiedziach poprawnie posługuje się pojęciami werteryzm, werterowski; odnosi je do postaci Gustawa

– samodzielnie analizuje język i styl monologów Gustawa

– interpretuje IV cz. Dziadów jako utwór o dążeniu do poznania natury świata (dostrzega płaszczyznę epistemologiczną dzieła)

– wyjaśnia, jakie miejsce zajmowała miłość

w romantycznej filozofii życia
– wykorzystuje informacje znalezione w tekście naukowym do pogłębionego odczytania IV cz. Dziadów

– *charakteryzuje autora (nadawcę) listu, nawiązując do kreacji bohaterów literackich Nowej Heloizy Rousseau i Cierpień młodego Wertera (powieści epistolograficznych)

– *porównuje język listów romantycznych

z językiem współczesnych e-maili (lub SMS-ów)

–*określa, na czym polega specyficzne podejście do języka M. Białoszewskiego


G: I.1.1, 2, 3, 4 I.3.1, 2, 3

II.1.1, 2

II.2.1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

II.3.1, 2, 3

II.4.1, 2, 4
P: I.1.1, 3, 4

I.3.1, 4


II.1, 1, 2, 3

II.2.1, 2, 3, 4, 5

II.3.1, 2, 3, 4

II.4.1, 2, 3

III.1.1, 2, 3, 6, 7

III.2.1
R: II.2.2, 3

II.3.4


Różne wzorce miłości i różne sposoby mówienia o niej

1

A. Mickiewicz, Dobranoc

Cz. Niemen, Dobranoc

– przy pomocy nauczyciela analizuje utwory należące do romantycznej liryki miłosnej oraz będące ich współczesnymi nawiązaniami

▪ wskazuje dominantę kompozycyjną każdego z wierszy

▪ określa rodzaj liryki, sytuację liryczną, kreację podmiotu lirycznego, nadawcy itp.

▪ formułuje hipotezę interpretacyjną

▪ rozpoznaje gatunek literacki i jego związek

z charakterem utworu

▪ określa funkcję środków artystycznych

– określa, jak wykonanie muzyczne wpływa na interpretację wiersza; wskazuje środki ekspresji typowe dla poezji śpiewanej– samodzielnie przeprowadza analizę

i interpretację wskazanych utworów lirycznych

– swoje wnioski ujmuje w formę eseju lub rozprawki

– wykorzystuje do interpretacji kontekst macierzysty wiersza (w tym – kontekst biografii autora)

– rozpoznaje różne konwencje miłości obecne

w utworzeG: II.1.1, 2

II.2.1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

II.3.1, 2, 3

II.4.1, 2, 4


P: I.1.1, 3, 4

II.1, 1, 2, 3

II.2.1, 2, 3, 4, 5

II.3.1, 2, 3, 4

II.4.1, 2, 3

III.1.1, 2, 3, 6, 7

III.2.1


5. Wędrowcy w świecie natury

Romantyczne widzenie natury.

Topos podróży

3 +*1

A. Mickiewicz, Sonety krymskie (wybór, np.:

Stepy akermańskie, Droga nad przepaścią

w Czufut-Kale, Burza)

malarstwo:

L.A. Richter, Małe jezioro


C.D. Friedrich, Kredowe skały na Rugii
W. Wańkowicz, Mickiewicz na Judahu skale

J.N. Głowacki, Widok wyjściaz Doliny Kościeliskiej
T. Géricault, Tratwa „Meduzy”
W. Turner, Statek niewolników, Szybkość, para

i deszcz
I. Ajwazowski Dwumasztowiec „Merkury” itp.

J. Bachórz, [Motywy akwatyczne: morze]
– wskazuje przykłady i źródła romantycznej fascynacji naturą

– wymienia najważniejsze krajobrazy fascynujące romantyków: Orient (np. Krym), góry (np. Alpy wraz z jeziorem Leman, góry

na Krymie), morze ukazane jako żywioł

– opisuje romantyczne krajobrazy na podstawie tekstów, podając ich cechy charakterystyczne

– wskazuje symboliczne sensy i wartości związane z ulubionymi krajobrazami romantycznymi (egzotyzm, magia, źródło wiedzy, wzniosłość, wolność, obecność Boga, przeznaczenie, przechodzenie na „drugą stronę” itp.), a także z motywami takimi, jak: burza, wiatr, zachód słońca, gwiazdy itp.

– analizując wybrane sonety, wskazuje sensy symboliczne obrazu stepu, morza, góry

– charakteryzuje podmiot liryczny Sonetów krymskich – podróżnika, pielgrzyma, tułacza, ale także filozofa i artystę

– wykorzystuje różne konteksty (w tym biograficzny) do interpretacji sonetów

– w kreacji podmiotu lirycznego Sonetów... wskazuje cechy bohatera romantycznego

– przy pomocy nauczyciela analizuje wybrane sonety, uwzględniając ich cechy gatunkowe

– wskazuje charakterystyczne środki artystyczne występujące w Sonetach... i określa ich funkcje

– odwołując się do przykładów, wyjaśnia, na czym polega istota metafory; odróżnia metaforę od synekdochy i metonimii

– rozpoznaje tropy i figury stylistyczne, w tym: oksymoron, antytezę, hiperbolę, elipsę, paralelizm składniowy i określa ich funkcje

w tekście poetyckim

– komentuje funkcje orientalizmów w sonetach

– wyjaśnia, czym jest orientalizm, podając przykłady

– *analizuje zamieszczoną w podręczniku przykładową interpretację sonetu Droga nad przepaścią w Czufut-Kale; sporządza plan odtwórczy, wykorzystuje znalezione informacje

– *pisze pracę na temat romantycznego motywu podróży zawierającą samodzielne wnioski interpretacyjne

– na podstawie utworów literackich i dzieł malarskich przytacza różne ujęcia motywu podróży i związane z nim obrazy (np. pielgrzym, tułacz, żeglarz, kozak pędzący na koniu po stepie, podróżnik wspinający się na szczyty gór)


  • interpretuje dzieła malarskie, uwzględniając specyfikę tworzywa i konteksty epoki

– czyta ze zrozumieniem esej naukowy
– omawia filozoficzne podstawy romantycznego widzenia natury (np. filozofia Schellinga)

– w krajobrazach romantycznych dostrzega filozoficzną jedność ducha i materii, a także relacje jednostki i świata

– na podstawie analizowanych utworów ukazuje relacje między artystą a naturą
– *dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji wybranego utworu

– rozpoznaje romantyczny styl czytanych utworów; wskazuje jego cechy

– *w sposób pogłębiony odczytuje sensy symboliczne i metaforyczne wiersza

– wykorzystuje różnorodne konteksty (biograficzne, filozoficzne, malarskie itp.) do odczytania utworu

– porównuje na konkretnych przykładach, w jaki sposób te same idee zostały ukazane w różnych tworzywach (np. w literaturze i malarstwie)

– wyjaśnia, dlaczego podróż jest nieodłącznym elementem biografii romantycznej

– przygotowuje prezentację na temat podróży romantycznych, wykorzystuje różne źródła informacji, w tym internet

– *indywidualnie lub zespołowo (metodą projektu edukacyjnego) przygotowuje gazetkę szkolną (jednodniówkę) tematycznie związaną

z motywami podróży (współczesnych lub literackich)

– pisze artykuł (reportaż, komentarz, notatkę prasową)

– zamieszcza zdjęcia z ilustracjami

– nadaje trafne tytuły, śródtytuły, dopisuje zapowiedź itp.

– dokonuje adiustacji tekstu, wykorzystuje program komputerowy (edytor) umożliwiający łamanie strony itp.

– wykorzystuje informacje i opinie zawarte

w literaturze naukowej (literaturze przedmiotu) do analizy i interpretacji wierszy


G: I.1.1, 2, 3, 4

I.3.1, 2, 3

II.1.1, 2

II.2.1, 2, 4, 5, 6, 7, 11

II.3.1, 2, 3

II.4.1, 2, 4


P: I.1.1, 3, 4

I.2.1


I.3.1, 4

II.1, 1, 2, 3

II.2.1, 2, 3, 4, 5

II.3.1, 2, 3, 4

II.4.1, 2, 3

III.1.1, 2, 3, 6, 7 III.2.1


R: I.1.1, 2

II.2.2, 3

II.3.4


: files -> aktualnosci
aktualnosci -> 1. Poszukiwani są partnerzy do 3 projektów (ist) pr konkurs na wnioski projektowe w dziedzinie materiałów I inżynierii materiałowej
aktualnosci -> Zarządzenie Nr /15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
aktualnosci -> Data imprezy Wydarzenie
aktualnosci -> *Kształcenie w zakresie rozszerzonym – dodatkowo 4 godz tygodniowo. Semestr I
aktualnosci -> 1. Kolejne zmiany dotyczące modelu kosztów w 7 Programie Ramowym
aktualnosci -> Zakres konkursu
aktualnosci -> Nauczyciel zastępujący, przedmiot Ks. J. Dzierżak
aktualnosci -> 2. Konkurs Best of Good Practice (e-business, e-government, e-health, e-learning) Finanse I zarządzanie projektami w pr – korzystajmy z helpdesk’a Konferencja „Zrównoważony I Bezpieczny Transport Powierzchniowy”
aktualnosci -> Zgoda 13 Szanowni Państwo! W związku z wymianą podzielników, prosimy Państwa o obecność w domu dnia
aktualnosci -> Janusz Żurakowski


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna