Termin DefinicjaPobieranie 60.52 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar60.52 Kb.
Termin Definicja 100BaseT 100Base-T - Fast Ethernet - standard szybkiej transmisji dla sieci lokalnych o przepływności 100 Mbit/s w topologii gwiazdy, realizowanej za pomocą nieekranowanej pary przewodów symetrycznych (UTP kat. 3, 4 i 5), ekranowanej skrętki symetrycznej STP lub światłowodów wielomodowych. Maksymalny zasięg sieci w standardzie 100baseT wynosi 100 m dla połączeń wykonanych przy użyciu skrętki symetrycznej.
10BaseT 10Base-T - standard okablowania sieci Ethernet stosowany w sieciach lokalnych. Standard 10baseT wykorzystuje pojedynczą parę nieekranowanych, skręconych przewodów miedzianych (UTP). Maksymalna odległość urządzeń bez wzmacniania sygnałów w sieciach 10baseT wynosi 100 m. Maksymalna przepływnosć sieci to 10 Mbit/s.
AAL AAL (ATM Adaptation Layer) - warstwa adaptacyjna mieszcząca protokoły sieci ATM (od AAL1 do AAL5), zgrupowane w trzy podwarstwy: zbieżności, adaptacji i segmentacji. AAL realizuje typowe funkcje składania i segmentacji oraz wykrywania i reagowania na błędy transmisji wraz z rozpoznawaniem zgubionych lub niesekwencyjnych pakietów.
Adres IP (IP address). Niepowtarzalna kombinacja liczb oddzielonych kropkami, przypisana każdemu komputerowi w Internecie i odpowiadająca jego nazwie domenowej. Tłumaczeniem adresów IP na nazwy domenowe zajmują się serwery DNS.
Adres poczty elektronicznej (e-mail addr Indywidualny adres internetowy, na który wysyła się pocztę elektroniczną. Ma on postać utworzoną w postaci: nazwa@domena.pl, gdzie "nazwa" to nazwa użytkownika a "domena" – nazwa serwera pocztowego.
Alias Adres poczty elektronicznej będący w rzeczywistości odwołaniem do skrzynki o innym adresie. Aliasy są często wykorzystywane do podawania adresu przy użyciu nazwy funkcji w organizacji, a nie bezpośrednio imienia lub nazwiska osoby (np. personnel@org.com).
Altavista Jedna z najstarszych i najpopularniejszych światowych wyszukiwarek internetowych, której mechanizm umożliwia m.in. szczegółowe przeszukiwanie stron WWW i zasobów FTP. W Polsce z technologii Altavista korzystają m.in. portale internetowe – Onet.pl, Interia.pl i Gazeta.pl

www.altavista.com
Anonimowy serwer FTP (anonymous FTP) Serwer z ogólnodostępnym archiwum plików, który przyjmuje słowo "anonymous" jako nazwę użytkownika i adres e-mail jako hasło.
AOL (America Online) Spółka wchodząca w skład koncernu medialnego AOL Time Warner oferująca szeroki wachlarz usług internetowych: od dostępu do sieci internet po zaawansowane usługi związanych z reklamą internetową i handlem elektronicznym. America Online to obecnie największy na świecie dostawca usług interntowych działający na terenie Ameryki Północnej i Połudnowej, Europy i Azji.

www.aol.com
Archie Usługa umożliwiająca przeszukiwanie internetowych serwerów FTP według nazw plików.
ARP ARP (Address Resolution Potocol) - protokół wyróżniania adresów TCP/IP, używany do uzyskiwania fizycznych adresów węzłów sieci w sytuacjach, gdy znane są tylko ich logiczne adresy IP.
ATM ATM (Asynchronous Transfer Mode) - szerokopasmowa technologia przesyłania informacji cyfrowej (głos, obraz i dane), w postaci komórek o stałej długości (53 bajty), przez sieci LAN i WAN z możliwością tworzenia połączeń wirtualnych. Do tej pory ukształtowały się następujšce klasy przepływności w sieciach asynchronicznych ATM: 25 Mb/s (w zaniku), 100 Mb/s, 155,52 Mb/s (powszechnie stosowane) oraz 622 Mb/s i 2,5 Gb/s dla sieci transportowych SDH/ATM; obecnie pierwsze implementacje o szybkości 10 Gb/s. ATM oferuje różne usługi - klasy ruchowe: UBR, ABR, VBR-rt, VBR-nrt, CBR Klasy ruchowe pozwalają na przesyłanie danych o różnym charakterze poprzez tę samą sieć, co pozwala np. na transmisję obrazu, rozmowę telefoniczną i dostęp do internetu poprzez to samo łącze fizyczne.
Autoresponder Oprogramowanie współpracujące z serwerem pocztowym wywołujące określoną, automatyczną reakcję na przychodzące do danego adresata listy elektroniczne, mogą to być np. automatyczna odpowiedź, informacja o nieobecności odbiorcy itp.
BGP Protokół routingu BGP wykonuje routing międzydomenowy w sieciach pracujących z protokołem TCP/IP. Należy do klasy protokołów zewnętrznych. Wykonuje routing pomiędzy wieloma systemami autonomicznymi (AS) zwanych domenami i wymienia informacje o routingu i dostępności z innymi systemami posługującymi się tym protokołem. Podobnie jak każdy protokół routingu, BGP utrzymuje tablice routingu, przesyła uaktualnienia routingu i podejmuje decyzje o trasie kierowania ruchu. Protokół BGP używa tylko jednej miary routingu do wyznaczenia optymalnej ścieżki do danej sieci. Miara ta składa się z arbitralnie przyjętej liczby jednostkowej, która określa stopień preferencji konkretnego łącza. Zazwyczaj miarę tę przypisuje do każdego z łączy administrator sieci, kierując się różnorodnymi kryteriami. Może to być liczba systemów autonomicznych, przez które przechodzą, stabilność lub szybkość, opóźnienie lub koszt. Główną funkcją systemu BGP jest wymiana z innymi systemami BGP informacji o dostępności sieci, w tym informacji o ścieżkach systemów autonomicznych. Informacja ta jest niezbędna do konstrukcji grafu połączeń systemów autonomicznych, z którego można eliminować pętle i podejmować strategiczne decyzje o wyborze trasy pakietów. Każdy router utrzymuje tablicę routingu, zawierającą wszystkie możliwe ścieżki do poszczególnych sieci. Informacja o routingu otrzymana jest od równorzędnego routera (peer), i jest przechowywana do czasu, gdy zostanie odebrane przyrostowe uaktualnienie. Protokół BGP stanowi także ochronę przed przeciążeniem czy awarią łącz, pozwala optymalnie rozłożyć obciążenie i likwidować "wąskie gardła" na poszczególnych łączach. Obecnie powszechnie stosowana jest wersja 4 protokołu BGP oznaczana jako BGP-4.
Bps (bit per second) Bity na sekundę – miara szybkości transmisji danych między dwoma modemami. Bit to podstawowa jednostka informacji.
Bufor podręczny (cache) Miejsce tymczasowego przechowywania danych. Przeglądarka WWW może przechowywać w buforze podręcznym kopie najczęściej odwiedzanych stron WWW.
CSS (Cascading Style Sheet) Kaskadowe arkusze stylów umożliwiające nadanie elementom dokumentu HTML (np. akapit, link, paragraf) określonego stylu definiującego atrybuty np. rozmiar i kolor czcionki, wielkość marginesów itp.
DHTML (Dynamic HTML) Wersja języka HTML umożliwiająca tworzenie zmieniających się dynamicznie i interaktywnych stron WWW. DHTML pozwala na rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie WWW według indywidualnych upodobań użytkownika, rozszerzona o możliwość stosowania indywidualnych krojów pisma.
DNS (Domain Name System) System łączący numeryczne adresy IP z odpowiadającymi im nazwami domenowymi i odwrotnie.
Domena (domain) Część nazwy hosta w Internecie zawierająca informacje o jego rzeczywistym położeniu (np. skrót nazwy kraju) i charakterze: komercyjnym, edukacyjnym czy rządowym. W Polsce najczęściej spotyka się domeny w postaci: domena.pl, domena.com.pl i domena.miasto.pl.

E-zine Magazyn wydawany w formie elektronicznej i dystrybuowany poprzez strony WWW lub pocztę elektroniczną.
Elektroniczny podpis (DSA, Digital Signa Zaszyfrowany za pomocą cyfrowego klucza komunikat/podpis nadawcy. Użycie elektronicznego podpisu gwarantuje, że przesyłka rzeczywiście pochodzi od deklarowanego nadawcy oraz, że jej zawartość nie została zmieniona.
Ethernet Sieć oparta na mechanizmie CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Acces with Collision Detection, wspólny dostęp ze sprawdzaniem stanu i wykrywanie kolizji). Opracowanie standardu Ethernet pozwoliło na szeroką dostępność sieci lokalnych.
FAQ (Frequently Asked Questions) Strony internetowa zawierające najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie z określonej dziedziny tematycznej. W przypadku usług internetowych mogą to być np. pytania i odpowiedzi dotyczące procesu konfiguracji programu pocztowego, budowy stron internetowych itp.
Firewall Oprogramowanie lub urządzenie tworzące system zabezpieczeń komputera podłączonego do sieci. Zadaniem firewalla jest uniemożliwienie dostępu do określonych zasobów znajdujących się na komputerze przez nieuprawnioną osobę.
Frame Relay Zaawansowana pakietowa sieć komutowana przesyłająca dane zmiennej długości przez stałe obwody wirtualne (PVC) w środowisku cyfrowym. Jakość łączy cyfrowych pozwala na ograniczenie mechanizmów korekcji błędów, co pozwala sieciom Frame Relay na większe szybkości transmisji niż uzyskiwane w sieciach X.25.
FTP (File Transfer Protocol) Usługa umożliwiająca przesyłanie plików między komputerami działający na zasadzie klient-serwer, pozwala to na kopiowanie plików z odległego komputera lub odwrotnie.
GIF (Graphic Image Format) Jeden z najpopularniejszych formatów plików graficznych używanych w sieci Internet do prezentacji stron WWW. Dzięki dużej kompresji pliki zapisane w formacie GIF mają stosunkowo małą objętość co pozwala na ich szybkie wczytywnie na stronach WWW.
GPRS (General Packet Radio Service) Usługa transmisji danych oferowana przez operatorów sieci telefonii komórkowej umożliwiająca bezprzewodową komunikację i dostęp do sieci Internet dla urządzeń przenośnych np. telefon komórkowy, notebook, palmtop. Opłaty za korzystanie z usługi GPRS naliczane są w zależności od ilości przesłanych danych w określonym czasie rozliczeniowym.
Grupy dyskusyjne (newsgroups) Internetowe środowiska wymiany wiadomości i poglądów, podzielone według hierarchii tematycznych i tworzące sieć zwaną Usenetem.

GUI (Graphic User Interface) Technika obsługiwania programów za pomocą okien, ikon, menu, przycisków ekranowych i innych narzędzi graficznych.
HIS (Home Internet Solution) Technologia opracowana przez firmę Ericsson umożliwiająca stałe połączenie z siecią Internet przez linię telefoniczną. Rozwiązanie stworzone głównie z myślą o użytkownikach indywidualnych oferowane jest w Polsce przez Telekomunikację Polską S.A. pod nazwą SDI (Szybki Dostęp do Internetu).
Host Komputer, który świadczy określone usługi dla użytkowników sieci Internet.
Hosting Pakiet usług internetowych oferujący m.in. utrzymywanie stron WWW i dający możliwość korzystania z poczty elektronicznej. Usługi hostingowe świadczone są przez dostawców usług internetowych posiadających dostęp do odpowiedniej infrastruktury technicznej (serwery, sprzęt sieciowy, wydajne łącze do sieci Internet) oraz posiadających wykwalifikowaną kadrę pracowników technicznych.
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Popularny protokół internetowy umożliwiający przeglądanie stron WWW. Protokół działa na zasadzie serwer-klient, gdzie klientem jest komputer, na którym jest uruchamiana przeglądarka i wpisywany adres serwisu WWW a serwerem komputer na którym umieszczone są strony WWW.
HTTPS Wersja protokołu internetowego HTTP wyposażona dodatkowo w zaawansowane zabezpieczenia sieciowe np. uwierzytelnianie serwera, sprawdzanie podpisów cyfrowych, negocjowanie poziomu bezpieczeństwa.
IAB (Internet Advertising Bureau) Międzynarodowa organizacja opracowująca standardy reklamy internetowej. Jej zadaniami jest m.in. unifikacja standardów stosowanych w różnorodnych formach reklamy internetowej, koordynacja działań związanych z wprowadzaniem nowych technologii na potrzeby działań reklamowych w sieci Internet.
IMAP Internet Message Access Protocol (Internetowy protokół udostępniania poczty). Protokół umożliwiający klientom pobieranie wiadomości email z serwera. Pozwala na przechowywanie hirarchiczne uporządkowanych wiadomości na serwerze.
Internet Explorer Najpopularniejsza na świecie przeglądarka stron WWW firmy Microsoft instalowana standardowo w systemach operacyjnych Microsoft Windows. Wraz z przeglądarką użytkownik uzyskuje także pakiet oprogramowania do pracy w sieci Internet – Outlook Express (klient poczty elektronicznych), NetMeeting (transmisje multimedialne) oraz Instant Messenger (komunikator).

www.microsoft.com/ie.
Intranet Wewnętrzna sieć komputerowa użytkowana w jednej lokalizacji, przykładem funkcjnowania intranetu może być na przykład sieć komputerowa zlokalizowana w jednym przedsiębiorstwie.

IP (Internet Protocol) Najważniejszy protokół w Internecie; określa sposób, w jaki pakiety danych przesłane są ze źródła do celu.
IRC (Internet Realy Chat) Usługa umożliwiająca rozmowę dwóch i więcej osób w czasie rzeczywistym za pomocą klawiatury komputera. Rozmówcy są identyfikowani na podstawie pseudonimów, które przyjmują. Oprogramowanie oferuje także możliwość przesyłania plików między rozmówcami.
ISDN (Integrated Services Digital Networ Sieć telekomunikacyjna oferująca usługi realizowane w technologii cyfrowej. ISDN umożliwia transmisję danych i głosu z wielokrotnie większą szybkością i o lepszych parametrach niż w przypadku łączy analogowych.
ISP (Internet Service Provider) Dostawca usług internetowych, oferujący za pomocą własnej infrastruktury technicznej dostęp do sieci Internet. Firmy określane mianem ISP oferują często także pakiety usług dodatkowych związanych z usługami internetowymi np. hosting, telefonia internetowa, wirtualne sieci prywatne.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) Popularny format plików graficznych używany do budowy stron WWW. Format JPEG umożliwia zapis obrazów z gamą 24-bitowego koloru przy stosunkowo dużej kompresji.
Kompresja (compression) Metoda redukcji liczby danych pozwalająca zmniejszać objętość plików komputerowych. Zredukowanie objętości plików pozwala na ich szybsze przesyłanie i pobieranie ze stron internetowych i serwerów FTP. Najpopularniejsze formaty kompresowanych plików spotykane w sieci Internet to ZIP, ARJ, RAR.
LAN (Local Area Network) Sieć lokalna, grupa komputerów połączona w sieć umieszczonych w niewielkiej odległości od siebie. Praca w lokalnej sieci komputerowej pozwala na pracę grupową tj. współużytkowanie oprogramowania, dostęp do określonych zasobów plików, współużytkowanie urządzeń sieciowych np. drukarek, skanerów, modemów itp.
Licznik odwiedzin Program, który umożliwia zliczanie impulsów wejściowych na stronę WWW i prezentację ich w postaci kolejnej liczby naturalnej.
Link Hiperłącze, łącznik, odsyłacz – element dokumentu kierujący do innego fragmentu w tym samym dokumencie, do innego dokumentu lub pliku.
LMDS System lokalnego, radiowego dostępu dla dużej liczby klientów, zapewniający dwukierunkową komunikacją ze skalowalną przepływnością. Możliwość uzyskania dużych przepływności oraz różne sposoby obsługi ruchu pozwalają wprowadzać różnorodne usługi z gwarancją jakości.

Macromedia Producent oprogramowania służącego do tworzenia grafiki i multimediów na potrzeby publikacji w sieci Internet i ich prezentacji. Najbardziej rozpowszechnionym produktem firmy jest Macromedia Flash, pozwalającym na umieszczanie na stronach WWW elementów animowanych. Inne produkty firmy to m.in. Dreamweaver, Fireworks.
MIDI (Musical Instrument Digital Interfa Standard stosowany w muzyce elektronicznej do obsługi kart dźwiękowych, syntezatorów itp. Plik MIDI nie zawiera muzyki nagranej metodą tradycyjną lecz cyfrowy opis brzmienia czytelny dla syntezatora.
Mirror Kopia serwera FTP lub serwisu WWW stworzona w celu odciążenia masowo odwiedzanej wersji oryginalnej.
Modem Urządzenie, które umożliwia przesłanie informacji między komputerami przez zwykłe linie telefoniczne, przekształcając dane cyfrowe na sygnały analogowe i odwrotnie.
MP3 Najpopularniejszy w sieci Internet format zapisu plików dźwiękowych. Dzięki możliwości dużej kompresji i zachowaniu wysokich parametrów dzwięku plik MP3 może być nawet kilkanaście razy mniejszy od pliku zapisanego w formacie WAV. Najpopularniejszym programem do odtwarzania plików zapisanych w formacie MP3 jest Winamp firmy Nullsoft.
MPEG Format skompresowanych plików wideo.
Multialias (Catch-all) Funkcja umożliwiająca przechwytywanie całej poczty zawierającej w adresie obiorcy nazwę danej domeny internetowej przez jedno konto poczty elektronicznej. Funkcja pozwala na dowolne adresowanie listu w postaci nazwa@domena.pl
NAT Network Address Translation (tłumacznie adresów sieciowych). Schemat adresowania, w którym adresy IP sieci wewnętrznej są ukrywane przed siecią zewnętrzną. Podczas przekazywania przez firewall pakietu do świata zewnętrznego każdy adres wewnętrzny jest zastępowany wspólnym adresem zewnętrznym.
Netykieta (netiquette) Etykieta, kodeks zachowań internetowych. Zbiór reguł i zasad określających komunikowanie się w sieci Internet. Popularna przede wszystkim wśród użytkowników list dyskusyjnych. Pozwala na wzbogacanie wypowiedzi intenauty o „stany emocjonalne”. Przykładową zasadą netykiety jest zakaz rozsyłania w sieci natrętnych ogłoszeń.
Pakiet (packet) Najmniejsza porcja danych przesyłanych w sieci.

Patch Poprawka lub nowa funkcja dodawana do oprogramowania na okres poprzedzający wypuszczenie jego nowej, udoskonalonej wersji.
PDF (Portable Document Format) Popularny format pliku stworzony na standardzie PostScript przez firmę Adobe, format dokumentu przenośnego.
PGP (Pretty Good Privacy) Niekomercyjny program służący do szyfrowania wiadomości w programach do obsługi poczty elektronicznej oraz sygnujący je techniką cyfrowych podpisów. Powstał między innymi po to, by na rynku istniała alternatywa dla programów asygnowanych przez rząd USA.
Piksel Punkt, najmniejsza część wyświetlanego na ekranie obrazu. Jego parametrami jest miejsce położenia na ekranie i kolor. Liczba pikseli widocznych jednocześnie na ekranie określa rozdzielczość obrazu.
Ping Polecenie, które pozwala sprawdzić połączenie internetowe. Polega na wysłaniu kontrolnego pakietu do i ze zdalnego hosta i oczekiwaniu na jego odpowiedź.
Poczta elektroniczna (electronic mail) Usługa dzięki której możliwe jest przesyłanie listów w postaci elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet. Listy, czyli wiadomości tekstowe, opatrzone są adresem nadawcy, odbiorcy i innymi informacjami. Oprócz informacji tekstowych listy elektroniczne mogą zawierać również grafikę i dźwięk. Do listów mogą być dołączane pliki komputerowe. Do zarządzania pocztą elektroniczną tj. czytania, pisania czy kasowania listów stworzone zostały specjalne programy komputerowe; najpopularniejsze z nich to Outlook Express, The Bat!, Netscape Messenger. Możliwe jest także korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej (webmail) – funkcja ta udostępniana jest przez wybranych dostawców usług internetowych.
Portal Wielotematyczny serwis internetowy, najczęściej wyposażony w zaawansowany mechanizm wyszukiwczy i system darmowej poczty elektronicznej. Portal zbudowany jest na ogół na bazie katalogu stron WWW i serwisów tematycznych. Finansowanie portali pochodzi najczęściej ze świadczenia reklamy internetowej, działalności związanej z handlem elektronicznym i oferowaniu płatnych serwisów internetowych. Najpopularniejsze portale internetowe w Polsce to Onet.pl, Wirtualna Polska, Interia.pl oraz Gazeta.pl.
PPP (Point to Point Protocol) Protokół umożliwiający bezpośrednie połączenie komputera z Siecią poprzez modem. Przy każdym połączeniu z siecią Internet komputer otrzymuje stały lub tymczasowy adres IP.
Proxy Serwer umieszczony między klientem (np. przeglądarka WWW) a właściwym serwerem zawierającym określone zasoby. Jego zadaniem jest buforowanie (zapisywanie) najczęściej oglądanych stron WWW i innych zasobów internetowych w celu skrócenia czasu dostępu do nich podczas następnych odwołań.
Przeglądarka WWW Program pozwalający ściągać i wyświetlać strony WWW. Poszczególne przeglądarki WWW różnią się miedzy sobą możliwościami i zakresem interpretowanych znaczników języka HTML oraz możliwościami dotyczącymi obsługi formatów multimedialnych. Najpopularniejsze przeglądarki stron WWW to Internet Explorer, Netscape Navigator i Opera.

Przekierowanie (forward) Automatyczne skierowanie poczty przychodzącej na dane konto e-mail na inną, określoną skrzynkę pocztową. W przypadku stron WWW jest to automatyczne przekierowanie na inny, określony adres serwisu WWW.
RealAudio Standard przekazywania skompresowanego strumienia dźwięku przez Internet i odtwarzanie go w czasie rzeczywistym w przeglądarkach WWW oraz programach multimedialnych.
RealVideo Standard przekazywania skompresowanego strumienia obrazu (video) przez Internet i odtwarzanie go w czasie rzeczywistym przeglądarkach WWW oraz programach multimedialnych.
Router Komputer ze specjalnym oprogramowaniem który zarządza połaczeniami pomiedzy kilkoma sieciami lokalnymi. Sprawdza on adresy docelowych dla pakietów i wybiera drogi przesłania sygnału.
Serwer Komputer sterujący fragmentem sieci. Serwer przyjmuje sygnały od wszystkich podłaczonych komputerow lub terminali i przekazuje je dalej (na przykład do Internetu), a także rozdziela nadchodzące z zewnątrz sygnały na odpowiednie komputery (terminale).
Serwer wirtualny Usługa oferująca klientowi możliwość publikowania stron WWW i zasobów FTP bez konieczności inwestycji w sprzęt, łącze i obsługę. Serwer wirtualny jest utrzymywany fizycznie na serwerze dostawcy usług internetowych. Jego administracja (publikowanie i aktualizacja stron) może odbywać się zdalnie z dowolnego komputera mającego dostęp do sieci Internet.
Słowo kluczowe (keyword) Słowo lub wyrażenie umieszczane w kodzie HTML strony internetowej mające na celu zaindeksowanie w bazie danych wyszukiwarki internetowej w odpowiedniej kategorii tematycznej.
SMS (Short Message Service) Krótka wiadomość tekstowa wysyłana z telefonu komórkowego lub sieci Internet na inny telefon komórkowy.
SMTP Protokół przesyłania poczty elektronicznej wykorzystywany w systemach pocztowych.
Spam Rozsyłanie tych samych niechcianych wiadomości pod liczne adresy poczty elektronicznej lub grupy dyskusyjne.

SQL (Structured Query Language) Język zapytań służący do obsługi relacyjnej bazy danych; język programowania baz danych.
Sterownik (driver) Oprogramowanie umożliwiające współpracę danego urządzenia z używającymi go programami.
Streaming Dane dostarczone w czasie rzeczywistym, bez oczekiwania na ściągnięcie całego pliku. Termin "streaming" odnosi się głównie do przesyłania multimediów przez sieć Internet.
Strona główna (homepage) Pierwsza strona ukazująca się po uruchomieniu przeglądarki WWW i wywołania określonego adresu internetowego. Na stronie głównej znajdują się zwykle odnośniki do innych stron i zasobów wchodzących w skład serwisu WWW.
Ściąganie (download) Pobieranie pliku z serwera na komputer użytkownika. Kopiowanie w drugą stronę określa się terminem "upload", czyli wgrywanie.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/In Dwa najważniejsze protokoły komunikacyjne używane w Internecie, które definiują sposób przesyłania danych między komputerami w sieci.
Telnet Usługa umożliwiająca użytkownikowi pracę zdalną na odległym komputerze.
URL (Uniform Resource Locator) Najpopularniejszy system adresowania np. stron WWW. Adresy internetowe zapisywane są w postaci: http://www.domena.pl
Utrata pakietu (packet loss) Niemożność przesłania jednostki danych między węzłami. Wysoki procent utraty może zwolnić lub uniemożliwić transmisję danych.
VBScript Oparty na Visual Basic język skryptowy opracowany przez firmę Microsoft uruchamiany po stronie przeglądarki internetowej.

VoIP (Voice over IP) Usługa polegająca na wykorzystaniu Internetu jako medium do transmisji głosu zamiast zwykłych linii telefonicznych. Głos zamieniany jest na pakiety danych, które poddawane są kompresji i przesyłane są z wykorzystaniem protokołów internetowych. Takie rozwiązanie pozwala znacznie obniżyć koszty połączeń międzynarodowych i międzymiastowych.
Vortal Portal tematyczny specjalizujący się w publikowaniu informacji poświęconych jednej dziedzinie, np.motoryzacyjny, prawniczy, medyczny.
VPN (Virtual Private Network) Wirtualna sieć prywatna – połączenie ze sobą odległych od siebie lokalnych sieci komputerowych umożliwiające bezpieczne przesyłanie danych między nimi.
WAP (Wireless Application Protocol) Protokół komunikacji bezprzewodowej - międzynarodowy standard przesyłania komunikatów internetowych, świadczenia usług transmisji danych przez telefony komórkowe czy pagery. Językiem służącym do tworzenia stron interpretowanych przez urządzenia z protokołem WAP jest WML – analogicznie jak w przypadku stron WWW i języka HTML.
Warez Określenie serwera internetowego zawierającego najczęściej nielegalne oprogramowanie komputerowe, filmy i muzykę.
WWW (World Wide Web) Globalne zasoby sieci Internet połączone linkami znajdującymi się w publikowanych stronach internetowych. Usługa polegająca na łączenie się z dowolnym miejscem na Ziemi za pomocą interfejsu graficznego lub tekstowego oraz oglądaniu stron WWW, które zawierać mogą tekst, grafikę, dźwięk, animacje, filmy itp.
Wyszukiwarka (search engine) Baza danych zawierająca indeks określonych zasobów sieci Internet umożliwiająca selekcjonowanie konkretnych informacji za pomocą słów kluczowych. Istnieją specjalistyczne bazy danych umożliwiające przeszukiwanie Internetu pod kątem określonych zasobów np. pliki multimedialne, biblioteki oprogramowania itp. Wyszukiwarki stanowią zwykle integralną część portali internetowych, gdzie ich zadaniem jest udostępnienie możliwie największej ilości informacji o określonych zasobach sieci Internet.
Yahoo Jeden z najpopularniejszych i największych na świecie portali internetowych wyposażony w wyszukiwarkę internetową i system darmowej poczty elektronicznej. Portal zawiera kilkaset serwisów tematycznych, pasaże handlowe oraz płatne serwisy internetowe. Swoją siedzibę Yahoo ma w Stanach Zjednoczonych ale posiada także kilkanaście oddziałów zagranicznych działajacych w Ameryce Południowej, Europie i Azji. Zawartość portalu dostępna jest w kilkunastu wersjach językowych.

www.yahoo.com.
Załącznik (attachment) Plik komputerowy dołączony do poczty elektronicznej.
Zip Popularny format kompresji plików tworzony przy użyciu programów WinZip i PKZip. Kompresowanie plików znacznie zmniejsza ich objętość, dzięki czemu można je szybciej przesłać pocztą elektroniczną lub pobrać ze strony internetowej.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna