Termin: semestr II 2016 rPobieranie 27.03 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar27.03 Kb.

Historia myśli socjologicznej

30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń.


Prowadzący kurs: Krzysztof Matuszek (wykład i ćwiczenia).


Termin: semestr II 2016 r.

Warunki zaliczenia: egzamin pisemny (zestawy pytań do wyboru), po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń.Podręcznik: Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, PWN, Warszawa 2002, (wybrane rozdziały: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19).
Literatura: do egzaminu obowiązuje znajomość wskazanych poniżej wybranych rozdziałów podręcznika i oryginalnych tekstów klasyków socjologii oraz dodatkowej literatury omawianej w toku ćwiczeń.
Opis kursu: Kurs jest poświecony przedstawieniu twórczości klasycznych, najwybitniejszych autorów XIX-tego i pierwszej połowy XX wieku, którzy stworzyli podstawy socjologii jako osobnej dyscypliny nauki. Ich idee zapoczątkowały wszystkie kierunki teoretyczne i metodologiczne socjologii współczesnej i nadal wywierają doniosły wpływ na najnowsze spory, jakie toczą się w obrębie naszej dyscypliny. Znajomość dzieł klasycznych dostarcza wzorców metodologicznych dla współczesnych badań społecznych i jest niezbędna dla zrozumienia pojęć, hipotez i teorii, jakie formułuje socjologia XXI wieku.
Tematy wykładów i szczegółowy wykaz literatury:

 1. O szczególnym znaczeniu myślicieli klasycznych dla socjologii współczesnej. Porewolucyjne ideologie jako teorie społeczne.


-Szacki, roz. 4.,

-A. Giddens, Czym zajmują się socjologowie?, w: Socjologia. Lektury, pod red. P. Sztompki i M. Kuci, ZNAK, Kraków 2005, s. 17-27.
 1. August COMTE: pierwszy zarys socjologii pozytywistycznej.

 • Szacki, roz. 8.

 • wybrane teksty Comte`a zawarte w tomie: B. Skarga, Comte, W-wa 1966 (II wyd.1977) (seria „Myśli i Ludzie”): „Czym jest filozofia pozytywna”, s. 139-152; „Statyka i dynamika”, s. 155-157; „Metoda socjologii”, s. 158-164; „Prawo trzech stadiów”, s. 170-177. 1. Herbert SPENCER: początki socjologii ewolucjonistycznej.

 • Szacki, roz. 9.

 • wybrane teksty Spencera zawarte w tomie: L. Kasprzyk, Spencer, W-wa 1967 (seria „Myśli i Ludzie”): „Charakter socjologii”, s. 126-131; „Społeczeństwo jest organizmem”, s. 132-144; „Trudności umiejętności społecznej”, s. 145-149; „Uprzedzenia grupowe”, s. 150-151; „Uprzedzenia teologiczne”, s. 152-153.
 1. Alexis de TOCQUEVILLE: podstawy socjologii politycznej.

 • Szacki, roz. 5. podroz. (3), oraz teksty oryginalne w: Socjologia. Lektury...

 • wybrane teksty de Tocqueville`a zawarte w tomie: A.de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja, Kraków 1994, Znak (Seria o demokracji):

„księga III”, roz. 3, 4, 5

 • wybrane teksty z tomu: A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce,

Kraków 1995, Znak, (Seria o demokracji), tom II:

-część II „O tym, że przemysł może zrodzić arystokrację”;

-część IV „O wpływie, jaki demokratyczne idee i uczucia wywierają

na życie polityczne”.
 1. Karol MARKS: wizja człowieka społecznego, alienacja, klasy społeczne, rewolucja i rozwój społeczny.

 • Szacki, roz. 7., oraz teksty oryginalne w: Socjologia. Lektury..., lub

 • wybrane teksty Marksa zawarte w tomie: K. Marks, Pisma wybrane, Warszawa 1979 (PWN Biblioteka Socjologiczna):

„Praca wyobcowana”, s. 92-112; „Ideologia niemiecka”, s. 232-259;

„Burżua a proletariusze”, s. 353-370; „Osiemnasty Brumaire`a”..., s. 436-470; „Przyczynek do krytyki ekonomii...”, s. 498-504.
 1. Emil DURKHEIM: kodyfikacja socjologii pozytywistycznej.

 • Szacki, roz. 11., oraz teksty oryginalne w: Socjologia. Lektury...

 • wybrane teksty Durkheima zawarte w tomie: E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, Warszawa 1968 (lub W-wa 2000) (PWN Biblioteka Socjologiczna): „Co to jest fakt społeczny”, s. 29-42;

„Zasady obserwacji faktów społecznych”, s. 43-76.


 1. Emil DURKHEIM: formy integracji społeczeństwa, religia, samobójstwo, anomia, dewiacja.

 • wybrane teksty Durkheima zawarte w tomie: E. Durkheim,

Elementarne formy życia religijnego, Warszawa 1990,

(PWN Biblioteka Socjologiczna):

„Definicja zjawiska religijnego i religii”, s. 19-42

„Podstawowe koncepcje religii elementarnej”, s. 43-79

„Totemizm jako religia elementarna”, s. 80-90


 • oraz tekst Durkheima zawarty w tomie: J. Szacki, Durkheim,

Warszawa 1964, (seria „Myśli i Ludzie):

„Solidarność mechaniczna i organiczna”, s. 148-162.
 1. Vifredo PARETO: socjologia działania, mechanizm krążenia elit.

 • Szacki, roz. 10. podroz. (7).

 • wybrane teksty Pareta zawarte w tomie: V. Pareto, Uczucia i działania, Warszawa 1994 (PWN Biblioteka Socjologiczna):

„Klasy społeczne”, s. 30-34; „Interesy ekonomiczne i walka klas”,

s. 34-38; „Hierarchia społeczna i krążenie elit”, s. 49-58;

„Działania logiczne i pozalogiczne”, s. 72-73; „Działania pozalogiczne”,

s. 107-109; „Rezydua”, s. 164-172; „Derywacje”, s. 204-212.
 1. Georg SIMMEL: przełom antypozytywistyczny, geometria społeczna, idea struktury i konflikt społeczny.

 • Szacki, roz. 13. podroz. (3), oraz teksty oryginalne w: Socjologia. Lektury

 • wybrane teksty Simmla zawarte w tomie: G. Simmel, Socjologia, Warszawa 1975 (PWN Biblioteka Socjologiczna):

„Znaczenie liczebności w życiu społecznym”, s. 111-226;

„Typologia związków społecznych”, s. 395-411; „Obcy”, s. 504-512; • oraz tekst Simmla zawarty w książce S. Magali, Simmel,

Warszawa 1980 (seria „Myśli i Ludzie): „Filozofia mody”, s. 180-212.


 1. Max WEBER: podstawy socjologii humanistycznej, władza i biurokracja.

 • Szacki, roz. 13.

 • wybrane teksty Webera zawarte w tomie: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia op.cit; „Pojęcie działania społecznego”, s. 46-60; „Stany i klasy”, s. 423-427; „Typy panowania”, s. 470-492.

 • lub wybrane teksty Webera zawarte w tomie: Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, PWN:„Klasy, stany, partie”, s. 415-428; „Trzy typy prawomocnego panowania”, s. 539-550.
 1. Max WEBER: socjologia religii, wizja historii i geneza kapitalizmu.

 • wybrane fragmenty z tomu: Etyka protestancka i duch kapitalizmu, zawarte w książce Z. Krasnodębski, M.Weber, Warszawa 1999, (seria „Myśli i Ludzie”): ”Duch” kapitalizmu”, s. 148-169;

„Kościoły i sekty w Ameryce Północnej”, s. 170-177; lub z tomu Szkice

z socjologii religii, W-wa 1995: „Asceza i duch kapitalizmu”, s. 88-110.


 1. Charles H. COOLEY: fundamenty mikrosocjologii, grupy pierwotne, jaźń odzwierciedlona.

 • Szacki, roz. 15. oraz tekst oryginalny w: Socjologia. Lektury...

 • wybrane teksty Cooleya zawarte w tomie: J. Mucha, Cooley,

Warszawa 1992 (seria „Myśli i Ludzie”): „Społeczeństwo i jednostka”, s.169-178; „Jaźń społeczna”, s.179-204; „Grupy pierwotne”, s.209-214.


 1. Georg H. MEAD: pionier symbolicznego interakcjonizmu, społeczna geneza osobowości.

 • Szacki, roz. 15.

 • wybrane teksty Meada zawarte w tomie: G.H. Mead,

Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975,

(PWN Biblioteka Socjologiczna): „Osobowość i organizm”, s. 189-201;

„Tło genezy osobowości”, s. 202-211; „Zabawa, gra i uogólniony „inny”, s. 212-226; „Osobowość i subiektywność”, s. 227-239;

„Ja podmiotowe i ja przedmiotowe”, s. 240-247;

„Społeczność i instytucja”, s. 360-376.


 1. Florian ZNANIECKI: system socjologii humanistycznej, źródła materiału socjologicznego, współczynnik humanistyczny.

 • Szacki, roz. 19., oraz tekst oryginalny w: Socjologia. Lektury...

 • wybrane teksty Znanieckiego zawarte w tomie: J. Szacki,

Znaniecki, Warszawa 1986 (seria „Myśli i Ludzie):

„Rozróżnienie faktów przyrodniczych i kulturowych”, s. 236-238;

„Humanistyczny współczynnik faktów kulturowych”, s. 239-241;

„Wartości jako przedmioty kulturowe”, s. 242-245;

„Grupy społeczne jako wytwory jednostek”, s. 293-308.


 • oraz tekst zawarty w tomie: F. Znaniecki, Wstęp do socjologii,

Warszawa 1988 (PWN Biblioteka Socjologiczna):

„Zarys humanistycznej teorii działalności”, s. 82-13.

 1. Porównanie i podsumowanie nurtów i kierunków socjologii XIX

i pierwszej połowy XX wieku. Repetytorium przed egzaminem.
***********


: other -> katedry -> pliki -> hack
hack -> Kierunek: kulturoznawstwo
hack -> Wydział Humanistyczny agh rok akademicki: 2009/2010 Kierunek: kulturoznawstwo II rok studiów licencjackich, stacjonarne Wykład z elementami konwersatorium Tytuł przedmiotu: Teoria literatury
hack -> Kierunek: Kulturoznawstwo”
hack -> Kierunek: Kulturoznawstwo”
hack -> Antropologiaspo ł eczno – kulturowawyk ł a d
hack -> Wykład dla studentów studiów dziennych Rodzaj zajęć i ilość godzin: wykład, 30 godzin, zakończony zaliczeniem w sesji letniej
hack -> Godzin kontaktowych (plus dwie godziny pracy własnej studenta) wykładowca: Janusz Mucha
hack -> Course description
hack -> DYŻUR: Gramatyka 8a, D13
hack -> Wydział Humanistyczny agh rok akademicki: 2009/2010 Kierunek: socjologia II rok sum, stacjonarne Wykład Tytuł przedmiotu: Socjologia języka
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna