Terminologia procedur medycznych cpt-pl tekst do prezentacji cpt-pl info pptPobieranie 19.25 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.25 Kb.
Terminologia procedur medycznych CPT-PL
Tekst do prezentacji cpt-pl info.ppt 1. Celem tej prezentacji jest omówienie pochodzenia, budowy, podstawowych zasad używania i roli Terminologii procedur medycznych CPT-PL. Większość lekarzy już słyszała o CPT-PL, ale znacznie mniej liczni wiedzą, że jest to klasyfikacja bardzo odmienna od stosowanych dotychczas w Polsce. Jej podstawowym celem jest dokładne określenie i sprawozdawanie czynności wykonywanych przez fachowych pracowników ochrony zdrowia.

 2. Podobnie do innych klasyfikacji Terminologia procedur medycznych CPT-PL jest listą definicji i odpowiadających im kodów cyfrowych, opisującą świadczenia wykonywane przede wszystkim przez lekarzy, ale również i przez innych pracowników ochrony zdrowia udzielających świadczeń samodzielnie.

 3. CPT-PL jest tłumaczeniem Current Procedural Terminology, czyli listy procedur opracowywanej i wydawanej przez American Medical Association. Polskie wydanie jest tłumaczeniem wersji Professional, która różni się od wersji podstawowej tym, że zawiera bardzo obszerne wyjaśnienia dotyczące zasad stosowania klasyfikacji, ułatwiające korzystanie i prawidłowe stosowanie kodów.

 4. Historia CPT jest już bardzo długa, prace nad klasyfikacją chorób i stosowanych w ich leczeniu czynności rozpoczęte w 1933 roku przez nowojorską Akademię Medycyny były kontynuowane przez AMA i w 1963 roku doprowadziły do pierwszego wydania Current Medical Terminology, prekursora CPT. Terminologia procedur - Current Procedural Terminology pojawiła się po raz pierwszy w 1966 i od tej pory odgrywała coraz większą rolę w amerykańskim systemie ochrony zdrowia.

 5. Stopniowo wprowadzono istniejące obecnie sposoby stałego poprawiania i aktualizacji klasyfikacji, a od 1983 roku CPT stawała się klasyfikacją coraz szerzej obowiązującą w zgłaszaniu i rozliczaniu świadczeń.

 6. Początkowo dotyczyło to systemu publicznego reprezentowanego przez Medicare i Medicaid, które obecnie połączone są w CMS - Centers for Medicare and Medicaid Services. W roku 2000 CPT została przyjęta jako narodowy standard kodowania procedur medycznych w USA i jest stosowana w zgłaszaniu i rozliczaniu ponad 90% świadczeń zdrowotnych.

 7. Zainteresowanie CPT w Polsce jest wynikiem powszechnie znanego faktu niedostatecznej i niewłaściwej wyceny pracy lekarzy. Problem ten istnieje od dawna i stale narasta. Już w 1997 roku IV Krajowy Zjazd Lekarzy postanowił opracować wzorcowy cennik usług lekarskich oparty na rzeczywistym wysiłku, który powinien stać się podstawą do określenia wynagrodzeń lekarzy. Upatrywano w tym jeden ze sposobów na poprawę skandalicznie niskich zarobków lekarzy, zwłaszcza w systemie publicznym.

 8. W 2003 roku Doktor Adam Kozierkiewicz przeprowadził i opublikował analizę wynagrodzeń lekarzy, która potwierdziła znany lekarzom fakt, że są oni w tym względzie dyskryminowani zarówno na tle podobnych zawodów w Polsce jak i dużo bardziej wyraźnie na tle innych krajów europejskich. Jednocześnie coraz częstsze kontakty z krajami europejskimi wskazywały, że polscy lekarze wykonują bardzo dużo świadczeń i nie mają możliwości wykazania tego w ramach obowiązujących zasad sprawozdawczości.

 9. Poszukując właściwych rozwiązań Naczelna Rada Lekarska zawarła wstępną umowę z AMA i postanowiła przeprowadzić próbę zastosowania CPT w Polsce. Przetłumaczono wybrane fragmenty CPT i użyto ich do kodowania około 10000 świadczeń przez ponad 20 lekarzy reprezentujących różne formy wykonywania praktyki lekarskiej, od lekarza rodzinnego do dużego szpitala klinicznego. Na podstawie analizy wyników można było stwierdzić, że CPT jest zrozumiała dla polskich lekarzy i nie zawiera procedur, które w Polsce są nieznane lub znacząco odmienne, że jest to bardzo szczegółowa klasyfikacja, pozwalająca dokładnie wykazać wykonaną pracę.

 10. Na tej podstawie podjęto wspólnie z AMA decyzję o przetłumaczeniu całej CPT i w 2006 roku, po licznych konsultacjach z AMA i polskimi specjalistami, ukazało się pierwsze wydanie polskiej wersji CPT, nazwane "Terminologia procedur medycznych CPT-PL 2006".

 11. Aby dobrze zrozumieć, jaką rolę może odegrać ta klasyfikacja w Polsce trzeba trochę wiedzieć o jej zastosowaniu w USA. Przez wiele lat doskonalenia CPT amerykanie uzyskali ogromne doświadczenie, z którego warto skorzystać. Niektóre aspekty amerykańskiego systemu ochrony zdrowia są podobne do systemu polskiego. W obu krajach dominującą siłą na rynku ochrony zdrowia jest potężny płatnik publiczny, w obu występuje bardzo duże zróżnicowanie podmiotów udzielających świadczeń i w obu zasady organizacyjne i finansowanie są często przedmiotem ingerencji politycznych.

 12. Definiowanie procedur jest jednak bardzo mało politycznym procesem i przyjęto, że najlepiej będzie, jeżeli zajmą się tym fachowcy, którzy te procedury wykonują na codzień. Definicja procedury nie może również podlegać wpływom płatnika, bowiem wówczas słuszne z jego punktu widzienia dążenie do ograniczania kosztów negatywnie wpływa na dokładność definicji. W ochronie zdrowia powinny funkcjonować tylko procedury, których celowość i skuteczność zostały dobrze udowodnione.

 13. CPT zawiera ponad 8000 pozycji, z których co roku około 500 ulega zmianie. Zajmuje się tym Komitet Redakcyjny, który zbiera się dwa razy w roku i przed końcem bieżącego roku ukazuje się wersja CPT obowiązująca przez następny rok. Wprowadzenie nowej procedury wymaga spełnienia wielu wymagań. Komitet nie spieszy się z wprowadzaniem nowinek. Mogą one uzyskać kod kategorii 3. służący do ewidencjonowania częstości użycia tej procedury i do innych analiz, a dopiero potem mają szansę stać się kodem kategorii 1. Po ponad 20 latach systematycznego poprawiania i aktualizacji lista kodów CPT jest bardzo spójna i dokładna.

 14. CPT w USA jest olbrzymim przedsięwzięciem, a Komitet Redakcyjny stanowi tylko szczyt olbrzymiej rzeszy pracowników zajmujących znaczną część pięknego biurowca AMA w Chicago, doradców, ekspertów. W tworzenie listy zaangażowane są towarzystwa naukowe i prawie wszystkie organizacje działające w ochronie zdrowia. Obradom Komitetu każdorazowo przysłuchuje się i w różny sposób uczestniczy w nich około 300 osób.

 15. Płatnik publiczny otrzymuje bezpłatną licencję na stosowanie listy CPT ze skróconymi definicjami i na tej podstawie tworzy listę świadczeń dodając do niej nieliczne procedury własne. Inni użytkownicy zakupują książkę lub licencję. Sposoby wykorzystania CPT są bardzo zróżnicowane, AMA publikuje ją w kilku różnych formach, a ubezpieczyciele i świadczeniodawcy dodają do tego niezliczoną ilość własnych produktów. Lista nie zawiera jednak żadnej informacji o wartości i cenie procedur.

 16. Z podobnych do wymienionych wcześniej powodów w USA zdecydowano, że wartościowanie procedur powinno odbywać się oddzielnie od ich definiowania i oddzielnie od wyceny. Wartościowaniem procedur zdefiniowanych w CPT również zajmuje się AMA, ale oba procesy są oddzielone. CPT i RBRVS są podstawą do tworzenia cenników.

 17. O wartości procedury decydują włożony wysiłek ludzi, zużycie materiałów i koszty związane z ubezpieczeniem. Przy nadawaniu procedurze względnej wartości wymagana jest bardzo szczegółowa dokumentacja i ustalona wartość jest wynikiem uzgodnień, które zapewniają, że żadna grupa interesów, płatnicy lub grupy specjalistów nie mogą spowodować przewartościowania swoich procedur kosztem innych.

 18. Można sądzić, że stale aktualizowana klasyfikacja zgodna z fachowym językiem, oparta wyłącznie na merytorycznej zawartości procedur, dokładna i przydatna do zgłaszania wykonywanych świadczeń niezależnie od miejsca i formy organizacyjnej wykonywanej praktyki, powinna bardzo dobrze sprawdzić się również w Polsce.

 19. Wybór CPT wydaje się również właściwy ze względu na leżący u podstaw tej klasyfikacji podział ról w systemie. Fachowi pracownicy najlepiej wiedzą, co robią i najlepiej potrafią uzgodnić między sobą względną wartość ich pracy. Bardzo silnym argumentem jest także ogrom wysiłku i pieniędzy włożony przez AMA w opracowanie CPT, z której możemy skorzystać za bardzo przystępną opłatą licencyjną.

 20. Zasady funkcjonowania CPT-PL powinny być bardzo podobne do zasad funkcjonowania CPT. W Polsce początkowo lista będzie aktualizowana co 2 lata. Wszystkie zmiany wprowadzane w USA znajdą się w CPT-PL, ale umowa z AMA umożliwia również wprowadzenie "polskich" procedur, o ile uzyskają one akceptację polskiego Komitetu Redakcyjnego i AMA. Podobne będą również zasady licencjonowania.

 21. Jako precyzyjny język opisujący wykonywane czynności CPT-PL może znaleźć zastosowanie przy tworzeniu różnego rodzaju list świadczeń. Po pewnym okresie stosowania umożliwi też dokładną ocenę zapotrzebowania na poszczególne świadczenia. Wysokie wymagania co do jakości kodowania i precyzyjne określenie zawartości każdej procedury mogą wpłynąć na poprawę standardu świadczeń.

 22. W każdym kraju system publiczny jest bardzo ważny i dlatego w Polsce, podobnie do USA, otrzymywałby bezpłatną licencję na stosowanie kodów CPT-PL. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponowało tworzenie systemu definiowania, wyceny i rozliczania świadczeń w systemie publicznym w oparciu o podział ról i wykorzystanie doświadczenia wszystkich uczestników systemu. Takie rozwiązania zapewniają stabilność, nie są podatne na polityczne zawirowania i doraźne potrzeby.

 23. W proponowanym systemie CPT-PL byłoby podstawą do zgłaszania i rozliczania wykonywanych świadczeń, określania koszyka świadczeń dostępnych w systemie publicznym. W połączeniu ze skalą względnych wartości płatnik publiczny mógłby dokonać wyceny produktów kontraktowanych ze świadczeniodawcami. CPT-PL w połączeniu z innymi klasyfikacjami służyłaby rozliczaniu wykonanych świadczeń.

 24. Z punktu widzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, praktyk lekarskich i ubezpieczycieli korzyści ze stosowania dokładnej i dobrze opracowanej klasyfikacji są również bardzo duże. Pozwala ona dobrze określić, jakie procedury i świadczenia są wykonywane, jaki jest wkład pracy poszczególnych osób, pozwala uniknąć konfliktów przy podziale przychodów.

 25. Lista kodów CPT-PL jest podzielona na 6 działów, które odpowiadają głównym dziedzinom medycyny. Wszystkie kody 1. kategorii mają 5 cyfr. Jednak nawet 8000 kodów nie jest w stanie dokładnie opisać wszystkie złożone działania medyczne. Modyfikatory są dwucyfrowymi kodami, które dodaje się do kodu zasadniczego aby wskazać na nietypowe okoliczności wykonania procedury, a jeżeli i to nie wystacza, można użyć kodu procedury niewyszczególnionej, którą oczywiście należy w dokumentacji dokładnie opisać.

 26. Dział "Ocena i postępowanie" powstał względnie niedawno i dlatego używa się w nim kodów 99201-99499, ale jest umieszczony na początku, ponieważ opisuje czynności wykonywane przez wszystkich lekarzy, niezależnie od specjalności. Są do porady ambulatoryjne, konsultacje, wizyty domowe, opieka nad pacjentem w szpitalu, narady lekarskie, wypełnianie dokumentacji. Dział "Specjalistyczne procedury zachowawcze" zawiera definicje procedur z wykonywanych przez lekarzy z wielu specjalności.

 27. Działy są dalej podzielone na rozdziały, jak na przykład powłoki, narząd ruchu, klatka piersiowa, układ nerwowy w dziale chirurgia, a rozdziały na części odpowiadające podziałowi anatomicznemu lub rodzajom procedur. W ten sposób układ książki jest bardzo przejrzysty, co ułatwia wyszukiwanie właściwych kodów. Pomocny w tym jest również indeks, ale znalezienie właściwego kodu wymaga sprawdzenia jego całej definicji w odpowiednim dziale.

 28. Prawidłowe zgłaszanie wykonywanych czynności wymaga korzystania z całej książki kodów i w USA podkreśla się, że żaden kod nie jest zarezerwowany dla określonej specjalności lub grupy zawodowej. O prawidłowości kodowania zawsze decyduje dokumentacja medyczna. W razie wątpliwości lub sporu z płatnikiem rozstrzyga to, co jest w historii choroby. Poprawne kodowanie wymaga przygotowania, przynajmniej krótkiego, kilkugodzinnego przeszkolenia.

 29. CPT-PL jest obecnie w początkowym okresie używania. Dysponujemy jedną wersją w formie drukowanej lub elektronicznej. Indywidualni użytkownicy mogą zakupić książkę i jest to równoznaczne z nabyciem licencji. Zastosowanie CPT-PL w systemach obsługujących zakłady opieki zdrowotnej, w rozliczeniach z ubezpieczycielami, wymaga nabycia w Naczelnej Izbie Lekarskiej licencji. Na stronie internetowej znajdują się dokładniejsze informacje oraz adresy i telefony.

 30. Podsumowując te informacje można stwiedzić, że CPT-PL jest bardzo dobrze opracowanym i precyzyjnym narzędziem do określania wykonanych procedur i świadczeń. Takie narzędzie powinno stanowić podstawę definiowania, zgłaszania i rozliczania świadczeń. Niezależność procesu definiowania świadczeń od wyceny umożliwia najlepszą zgodność klasyfikacji z codzienną praktyką. Tworząc i aktualizując terminologię procedur medycznych środowisko lekarskie może wnieść bardzo cenny wkład do funkcjonowania przejrzystego i stabilnego systemu ochrony zdrowia.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna