Terminologia specjalistyczna aba (różne dziedziny tematyczne) 2 Kod modułuPobieranie 31 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar31 Kb.
Opis modułu/przedmiotu kształcenia

I Informacje ogólne:

1 Nazwa modułu kształcenia: Terminologia specjalistyczna ABA (różne dziedziny tematyczne)

2 Kod modułu:

3 Rodzaj modułu: obowiązkowy

4 Kierunek studiów: filologia, studia magisterskie w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego – wszystkie specjalności

5 Poziom studiów: II stopień

6 Rok studiów: I

7 Semestr : zimowy

8 Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h, konwersatorium

9 Liczba punktów ECTS: 3

10 Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy / wykładowców / prowadzących zajęcia: dr Magdalena Perdek, mperdek@amu.edu.pl, dr Barbara Walkiewicz, rabarbarfr@yahoo.fr, dr Karolina Kęsicka, kesicka@amu.edu.pl

11 język wykładowy: angielski, francuski, niemiecki, polskiII Informacje szczegółowe:

1 cele modułu:Celem modułu jest przygotowanie tłumacza do pracy z terminologią specjalistyczną rozumianej jako umiejętność korzystania ze źródeł dokumentacyjnych, umiejętność współpracy z ekspertem lub umiejętność pracy grupowej, wykształcenie narzędzi pracy terminologicznej.

2 wymagania wstępne dot. wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych i społecznych: znajomość języka B na poziomie co najmniej C1

3 Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych i społecznych dla modułu i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:

Symbol efektów kształcenia modułu:*

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:**

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:**

EK1 (uwaga: podane tu symbolicznie kody zostaną zastąpione właściwymi dla przedmiotu po ich ustaleniu)
EK2
EK3

EK4
EK5

E6


Zna terminologię specjalistyczną z różnych kręgów tematycznych

Rozróżnia język ogólny od języka specjalistycznego


Potrafi przygotować się do tłumaczenia tekstu specjalistycznego oraz tekstu o charakterze ogólnojęzykowym z elementami terminologii specjalistycznej

Rozwiązuje problemy, na jakie napotyka tłumacz tekstu specjalistycznego


Współpracuje z ekspertami lub z grupą tłumaczy w procesie wyszukiwania terminologii specjalistycznej

K_W01, K_U11, K_K01, K_K10

K_W09
K_U03, K_U11

K_U04, K_U11, K_K01

K_K03, K_K084 Treści kształcenia:

Symbol treści kształcenia modułu: *

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu:

TK_01


TK_02

TK_03
TK_04

TK_05

Terminologia z zakresu: zdrowie i medycyna


Terminologia z zakresu dom/budownictwo
Terminologia z zakresu: środowisko/ochrona przyrody
Terminologia z zakresu: prawo/administracja
Terminologia z zakresu: turystyka

EK 1 – EK6

EK 1 – EK6
EK 1 – EK6

EK 1 – EK6

EK 1 – EK6


5 zalecana literatura:

Materiały przygotowane przez wykładowcę.

6 Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu brak

7 Informacja, gdzie można się zapoznać z materiałami do zajęć, instrukcjami etc.: materiały przekazywane na zajęciach lub za pośrednictwem USOS;

III Informacje dodatkowe

1 Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod ocenianiaSymbol efektu kształcenia modułu:

Symbol treści kształcenia modułu:

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie EK

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego EK*

EK1


EK2

EK3


EK4

EK5


EK6

TK_01; TK_02; TK_03; TK_04; TK_05;


TK_01; TK_02; TK_03; TK_04; TK_05;


TK_01; TK_02; TK_03; TK_04; TK_05;


TK_01; TK_02; TK_03; TK_04; TK_05;


TK_01; TK_02; TK_03; TK_04; TK_05;


TK_01; TK_02; TK_03; TK_04; TK_05;


ćwiczenia leksykalne,

dyskusja z grupą, tłumaczenie tekstu;

ćwiczenia leksykalne,

dyskusja z grupą, tłumaczenie tekstu;

ćwiczenia leksykalne,

dyskusja z grupą, tłumaczenie tekstu;

ćwiczenia leksykalne,

dyskusja z grupą, tłumaczenie tekstu;

ćwiczenia leksykalne,

dyskusja z grupą, tłumaczenie tekstu;

ćwiczenia leksykalne,

dyskusja z grupą, tłumaczenie tekstu;

aktywność studenta w dyskusji (F), test leksykalny (P), egzamin tłumaczeniowy (P) ;


aktywność studenta w dyskusji (F), test leksykalny (P), egzamin tłumaczeniowy (P) ;
aktywność studenta w dyskusji (F), test leksykalny (P), egzamin tłumaczeniowy (P) ;
aktywność studenta w dyskusji (F), test leksykalny (P), egzamin tłumaczeniowy (P) ;
aktywność studenta w dyskusji (F), test leksykalny (P), egzamin tłumaczeniowy (P) ;
aktywność studenta w dyskusji (F), test leksykalny (P), egzamin tłumaczeniowy (P) ;


2 Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (z planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć (np. czytanie tekstów, zbieranie materiałów)

- przygotowanie wystąpienia

- przygotowanie pracy semestralnej

- zadania domowe (tłumaczenie zdań, nauka terminologii)

- Przygotowanie do egzaminu

Suma godzin i przeliczenie na punkty*


30

30

30


90=3 p ECTS*1 godzina = 45 min; czytanie 7 stron tekstu zajmuje 1 godzinę; 25-30 godzin pracy– 1 p ECTS

3 Sumaryczne wskaźniki ilościowe  • Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli: 1

  • Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach o charakterze praktycznym jak laboratorium, wykonywanie projektów: 2

4 Kryteria oceniania

  • od 60% - 3,0

  • od 70% - 3,5

  • od 80% - 4,0

  • od 90% - 4,5

  • od 95% - 5,0
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna