Test egzaminacyjny dla kandydatów na pilotów wycieczekPobieranie 54.86 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar54.86 Kb.
............................................ Kielce, dn. 07. 04. 2008 r.

Imię i nazwisko
Test egzaminacyjny dla kandydatów na pilotów wycieczekuwaga! Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa


 1. Działalność pośrednika turystycznego polega na:

 1. organizowaniu imprez turystycznych,

 2. stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki,

 3. dokonywaniu na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych,

 4. świadczenie usług transportowych, gastronomicznych i hotelowych.
 1. Polskie Biuro Podróży „Orbis” powstało:

 1. w Wilnie w 1920 r., c) we Lwowie w 1920 r.,

 2. w Krakowie w 1930 r., d) w Warszawie w 1930 r.
 1. Na jakich warunkach są przyjmowani do hotelu goście kierowani przez biuro

turystyczne:

 1. na podstawie list imiennych, c) voucherów,

 2. dokumentów indywidualnych, d)na podstawie zgłoszenia telefonicznego.

4. Benelux stanowią kraje: 1. Dania, Belgia, Luxemburg, c) Belgia, Holandia, Luxemburg,

 2. Belgia, Holandia, Dania, d) Luxemburg, Belgia.

5. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. stanowi, że Polska jest: 1. republiką prezydencką, c) republiką prezydencko-parlamentarną

 2. republiką parlamentarną, d) republika autonomiczną
 1. Surinam to dawna kolonia:

 1. francuska, c) hiszpańska,

 2. angielska, d)holenderska
 1. Naczelny organ administracji państwowej ds. turystyki to:

 1. Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki,

 2. Ministerstwo Gospodarki,

 3. Ministerstwo Sportu i Turystyki

 4. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
 1. Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dn. 29. 08. 1997 r. ustalono następujące

rodzaje obiektów hotelarskich:………………………………………………………….
9. Katedra Notre Dame w Paryżu zbudowana jest w stylu:

 1. gotyckim, c) renesansowym,

 2. barokowym, d) eklektycznym.

10. Do zadań pilota wycieczek, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych

z dn. 29. 08. 1997 r., należy:………………………………………………………………
11. Prezydialny system rządów opiera się na tzw.:


 1. zamkniętej egzekutywie, c) potrójnej egzekutywie,

 2. podwójnej egzekutywie, d) otwartej egzekutywie

12. Na Riwierze Adriatyckiej leżą kąpieliska: 1. Portofino, Viareggio; c) Frejus, St. Maxime;

 2. Rimini, Cattolica; d) Bibione, Chioggia.

13. Jeżeli uczestnik imprezy uległ wypadkowi pilot: 1. może pozostawić innych uczestników imprezy np. w hotelu i udać się z poszkodowanymi do szpitala,

 2. nie może pozostawić innych uczestników podróży,

 3. powinien dalej realizować program imprezy,

 4. może polecić kierowcy autokaru, aby w jego imieniu prowadził dalej imprezę.

14. Pierwsze biuro podróży powstało w:

a) Anglii c) Niemczech

b) Szkocji d) Francji


15. Holenderskie linie lotnicze to:

a) MALÉV c) EL-AL.

b) SAS d) KLM
16. „Zielone płuca Polski” – tereny o najkorzystniejszych warunkach ekologicznych, to:

a) Karpaty c) Obszary północno-wschodniej Polski

b) Sudety d) Bory Dolnośląskie wraz z Puszczą Notecką
17. Autorem hierarchicznej koncepcji potrzeb jest;

a) Aronson c) Przecławski

b) Alkoran d) Maslow

18. Kapadocja – region Turcji zwany „cudem natury” słynie przede wszystkim z:

a) bizantyjskiej cytadeli c) skalnych kościołów i podziemnych miast

b) Meczetu Sulejmana d) wapiennych trawertynów


19. Jaka jest zależność pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Marszałkowskim?

a) Urząd Wojewódzki jest organem nadrzędnym c) Są to urzędy niezależne

b) Są to urzędy równorzędne d) Urząd Marszałkowski jest organem nadrzędnym

20. Stolicą Bizancjum było miasto:

a) Rzym b) Kijów c) Konstantynopol d) Ankara

21. Które miasto jest siedzibą Światowej Organizacji Turystyki?

a) Nowy York b) Genewa c) Madryt d) Barcelona

22. Zgromadzenie Narodowe składa się z:

a) Sejmu c) Trybunału Stanu

b) Senatu d) Odpowiedzi a i b są prawidłowe

23.Kanałem niewerbalnym przekazywane jest:

a) 20% informacji c) 55% informacji

b) 38% informacji d) 8% informacji


 1. Antycznej Troi należy szukać obecnie:

a) w Grecji c) we Włoszech

b) na Krecie d) w Turcji
 1. Jaskinia Niedźwiedzia udostępniona turystom znajduje się w:

a) Tatrach c) Górach Świętokrzyskich

b) Sudetach d) Bieszczadach

26. Miejscowości Troki i Druskienniki znajdują się na terenie:

a) Litwy b) Łotwy c) Rosji d) Ukrainy


27. IATA to:

a) Międzynarodowy System Ubezpieczeń Przewoźników Lotniczych

b) Międzynarodowa Agencja Transportu Autokarowego

c) Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego

d) Międzynarodowe Stowarzyszenie Agencji Turystycznych
28. Belweder w Warszawie - to przykład architektury:

a) baroku b) klasycyzmu c) secesji d) renesansu

29. Siedzibą władz w Królestwie Niderlandów jest:

a) Rotterdam b) Amsterdam c) Haga d) Utrecht


30. Adampol to miejscowość zamieszkała przez Polonie znajdująca się w:

a) Grecji b) Turcji c) na Cyprze d) na MalciePytania ustne – kwiecień 2008

1. Scharakteryzuj wielkość i strukturę bazy noclegowej w Polsce oraz omów główne tendencje występujące w polskim hotelarstwie.

2. Podaj przykłady koncentracji podaży turystycznej w Polsce i na świecie.

3. Przedstaw polską ofertę przejazdową dla obcokrajowców.

…………………………………………………………………………………………………..
1. Co to jest „przemysł turystyczny”?

2. Scharakteryzuj usługi hotelarskie.

3. Jakie wyznania religijne występują w Polsce?

…………………………………………………………………………………………………..


1. Wymień czynniki kształtujące rozwój turystyki.

2. Jakie mniejszości narodowe występują w Polsce i gdzie?

3. Wymień nazwy trzech znanych ci łańcuchów hotelowych. Zdefiniuj „łańcuch hotelowy”

…………………………………………………………………………………………………..


1. Wymień podstawowe kryteria podziału turystyki, przy każdym z kryteriów podaj wyodrębnione formy turystyki.

2. W jakich formach może pilot podjąć współpracę z biurem turystycznym?

3. Wymień rodzaje obiektów hotelarskich.

………………………………………………………………………………………………….


1. Scharakteryzuj oraz wskaż specyfikę obsługi następujących form turystyki:

- kongresowa, - motywacyjna, - etniczna, - kwalifikowana

2. Omów główne kierunki wyjazdów polskich turystów.

3. Jakie wymagania formalne stawia kandydatom na pilota wycieczek ustawa o usługach turystycznych?

…………………………………………………………………………………………………
1. Przedstaw typologię zachować klienta w procesie usług turystycznych.

2. Przedstaw przewodnictwo turystyczne w Polsce.

3. Co to są atrakcje turystyczne? Podaj przykłady ich typów z własnego regionu.

…………………………………………………………………………………………………


1. Scharakteryzuj tworzenie produktu – oferty turystycznej.

2. Jakie są przyczyny powstawania konfliktów w grupie turystycznej? Jak powinien zachować się pilot w ich obliczu?

3. Co to są walory turystyczne? Wymień ich rodzaje.

…………………………………………………………………………………………………..


1. Wymień źródła wiedzy krajoznawczej pilota wycieczek.

2. Opisz zróżnicowanie krajobrazu naturalnego Polski.

3. Wskaż elementy kultury ludowej, jako celu wycieczek poznawczych i kulturowych.

…………………………………………………………………………………………………..


1. Wymień najważniejsze atrakcje turystyczne okolic dużego miasta wojewódzkiego.

2. Czym różni się pilot od przewodnika? Przedstaw ustawowe zadania.

3. Cechy grupy turystycznej.

………………………………………………………………………………………………….


1. Wymień główne atrakcje turystyczne Krakowa.

2. Scharakteryzuj walory górskie naszego kraju.

3. Wytłumacz zjawiska afiliacji, syntonii, alienacji w grupie turystycznej.

…………………………………………………………………………………………………...

1.Wskaż zasadnicze różnice w celach działalności i zasadach funkcjonowania touroperatorów i agencji

turystycznych.

2. Pilot z grupą turystyczna w autokarze – przedstaw procedury związane z przewozem.

3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne na trasie z Ostrowca Świętokrzyskiego do Wrocławia.

1.Co to jest „przemysł turystyczny”?

2. Scharakteryzuj obowiązki pilota.

3. Zaplanuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne na trasie z Ostrowca na Roztocze. 1. Omów główne kierunki wyjazdów polskich turystów .

 2. Podaj przykłady literatury turystycznej.

 3. Zaproponuj wycieczkę umożliwiającą poznanie najważniejszych skansenów w Polsce Południowej. 1. Wymień nazwy 3 znanych Ci touroperatorów i 3 polskich stowarzyszeń turystycznych.

 2. Wskaż na terenie Polski miejscowości znane z kultu Maryjnego (cudownych przedstawień Matki Boskiej) i zlokalizuj na mapie kalwarie jako miejsca docelowe migracji pątniczych.

 3. Omów działania pilota w przypadku zagubienia przez turystę paszportu podczas pobytu za granicą. 1. Wymień trzy znane Ci linie lotnicze i trzy firmy międzynarodowego transportu autokarowego.

 2. Uzasadnij potrzebę sprawozdania pilota z imprezy turystycznej.

 3. Ułóż program wycieczki umożliwiający poznanie kultury tatarskiej w Polsce. 1. Główne skupiska Polonii na świecie.

 2. Scharakteryzuj walory morskie naszego kraju oraz wskaż większe ośrodki pobytowe.

 3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne na Kaszubach. 1. Jakie w Polsce występują wyznania religijne?

 2. Wymień przyczyny powstawania negatywnych emocji podczas wycieczki. Jak można im zapobiegać?

 3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne na terenie Ukrainy Zachodniej - dawne kresy II Rzeczypospolitej.

1.Wymień najwyższe organy władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce.

2. Jakie są podstawowe prawa pilota.

3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne w Sudetach.
 1. Jakie w Polsce występują mniejszości narodowe i gdzie?

 2. Jakie są podstawowe obowiązki pilota.

 3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne Podlasia. 1. Na czym polega obowiązek opieki nad uczestnikami wycieczki, obciążający biuro podróży i pilota?

 2. Podaj przykłady literatury turystycznej

 3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne na Dolnym Śląsku.

1. Voucher – co to jest? Czym jest w różnych sytuacjach? – proszę opisać.

2. Wymień minimum 3 znane Ci „polskie muzea literackie”, kogo dotyczą i gdzie się znajdują.

3. Co to jest policja turystyczna ? Jakie ma prawa ?

 1. Czynności pilota w przypadku utraty paszportu przez uczestnika imprezy zagranicznej.

 2. Wymień najważniejsze rodzaje ubezpieczeń, o których biuro podróży powinno powiadomić klienta.

 3. Zaproponuj program wycieczki umożliwiający poznanie parków narodowych w Polsce Południowej.

 1. Co powinno być uwzględnione w sprawozdaniu pilota.

 2. Omów zadania POT i ROT.

 3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne na Lubelszczyźnie. 1. Scharakteryzuj oraz wskaż specyfikę obsługi następujących form turystyki: kongresowa, motywacyjna, kwalifikowana.

 2. Jakich informacji udziela pilot na początku imprezy?

 3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne na trasie Ostrowiec – Zakopane/Podhale. 1. Co to są atrakcje turystyczne. Podaj przykłady różnych typów atrakcji z regionu świętokrzyskiego.

 2. Jakie dokumenty przedstawia pilot przy rozliczeniu imprezy w biurze organizatora/

 3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne na Warmii i Mazurach. 1. Grupy etnograficzne i przejawy ich kultury jako atrakcje turystyczne.

 2. Czym się różni folder od przewodnika turystycznego?

 3. Scharakteryzuj rodzaje ubezpieczeń turystycznych. 1. Omów współpracę pilota i przewodnika podczas imprezy turystycznej.

 2. Scharakteryzuj walory i atrakcje turystyczne Bieszczadów.

 3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne w Wielkopolsce. 1. Co to jest „przemysł turystyczny”?

 2. Jakie powinno być postępowanie pilota w przypadku reklamacji zgłoszonej przez uczestnika imprezy turystycznej?

 3. Tematyczne szlaki turystyczne w Polsce, podaj kilka przykładów. 1. Omów charakter możliwych reklamacji klienta podczas realizacji i po zakończeniu imprezy turystycznej.

 2. Ułóż program wycieczki umożliwiający poznanie najważniejszych judaików w Polsce.

 3. Wymień przejścia graniczne Polski z Litwą. Jak najlepiej dotrzeć do nich z Ostrowca? 1. Jakie informacje i materiały powinien dostać pilot na odprawie w biurze podróży?

 2. Zareklamuj turyście zagranicznemu wybrany region w Polsce.

 3. Wymień najważniejsze rodzaje ubezpieczeń, o których biuro podróży powiadamia klienta.
 1. W jakich formach może pilot podjąć współpracę z biurem podróży?

 2. Opisz dokumenty podróży zagranicznej turysty.

 3. Zaproponuj program pobytu tygodniowego dla grupy turystów z Izraela w Polsce. 1. Jakie wymagania stawia kandydatom na pilota na pilota wycieczek ustawa o usługach turystycznych?

 2. Wskaż warunki bezpiecznego uprawiania turystyki.

 3. Zaproponuj program wycieczki umożliwiający poznanie parków narodowych w Polsce Północno-Wschodniej.

1. Wskaż zasadnicze różnice w celach działalności i zasadach funkcjonowania touroperatorów i agencji turystycznych.

2. Pilot z grupą turystyczna w autokarze – przedstaw procedury związane z przewozem.

3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne na trasie z Ostrowca Świętokrzyskiego do Wrocławia.

1.Omów główne kierunki wyjazdów polskich turystów .

2. Podaj przykłady literatury turystycznej.3. Zaproponuj wycieczkę umożliwiającą poznanie najważniejszych skansenów w Polsce Południowej. 1. Wymień nazwy 3 znanych Ci touroperatorów i 3 polskich stowarzyszeń turystycznych.

 2. Wskaż na terenie Polski miejscowości znane z kultu Maryjnego (cudownych przedstawień Matki Boskiej) i zlokalizuj na mapie kalwarie jako miejsca docelowe migracji pątniczych.

 3. Omów działania pilota w przypadku zagubienia przez turystę paszportu podczas pobytu za granicą. 1. Wymień trzy znane Ci linie lotnicze i trzy firmy międzynarodowego transportu autokarowego.

 2. Uzasadnij potrzebę sprawozdania pilota z imprezy turystycznej.

 3. Ułóż program wycieczki umożliwiający poznanie najważniejszych judaików w Polsce. 1. Główne skupiska Polonii na świecie.

 2. Scharakteryzuj walory morskie naszego kraju oraz wskaż większe ośrodki pobytowe.

 3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne na Kaszubach. 1. Jakie w Polsce występują wyznania religijne?

 2. Wymień przyczyny powstawania negatywnych emocji podczas wycieczki. Jak można im zapobiegać?

 3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne na terenie Ukrainy Zachodniej. 1. Jakie w Polsce występują mniejszości narodowe i gdzie?

 2. Jakie są podstawowe obowiązki pilota.

 3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne Bieszczad.
 1. Na czym polega obowiązek opieki nad uczestnikami wycieczki, obciążający biuro podróży i pilota?

 2. Podaj przykłady literatury turystycznej.

 3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne na Dolnym Śląsku.


Pobieranie 54.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna