Test z biblii pytanie 1Pobieranie 24.98 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24.98 Kb.

TEST z BIBLII

Pytanie 1.
Nazwa pierwszego łacińskiego przekładu Biblii, dokonanego przez świętego Hieronima, to:
a) Wulgata;
b) Septuaginta;
c) Apokalipsa;
d) Biblia Królowej Zofii.

Pytanie 2.
Wyodrębniony graficznie odcinek tekstu, obejmujący kilka zdań tworzących całość znaczeniową i rytmiczną, to:
a) wers;
b) werset;
c) dystych;
d) tercyna.

Pytanie 3.
Związki frazeologiczne wywodzące się z Biblii to (wskaż odpowiedź w całości poprawną):
a) Sodoma i Gomora, krokodyle łzy, samarytańska przysługa;
b) plagi egipskie, manna z nieba, wdowi grosz;
c) nić żywota, zakazany owoc, dziecko szczęścia;
d) rzeź niewiniątek, od Annasza do Kajfasza, róg obfitości.

Pytanie 4.
"Przypowieść, opowieść alegoryczna zawierająca uniwersalne przesłanie" - to definicja:
a) apokalipsy;
b) testamentu;
c) psalmu;
d) paraboli.

Pytanie 5.
Kto wypowiedział słowa?
"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący."
a) święty Jan;
b) Hiob;
c) święty Paweł;
d) Chrystus.

Pytanie 6.
O której postaci biblijnej mówi zamieszczony poniżej fragment?
"A po tych wydarzeniach Bóg wystawił [go] na próbę. Rzekł do niego: "Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę".
a) Hiobie;
b) Kainie;
c) Samsonie;
d) Abrahamie.

Pytanie 7.
Judasz, Kain, Barabasz to:
a) biblijni prorocy;
b) biblijni złoczyńcy;
c) postacie starotestamentowe;
d) biblijni patriarchowie.

Pytanie 8.
Księgi biblijne dzieli się na: a) historyczne, dydaktyczne, profetyczne; b) historyczne, epickie, dydaktyczne; c) dydaktyczne, apokaliptyczne, poetyckie; d) profetyczne, epickie, metafizyczne.

Pytanie 9.
Tytuły wywodzące się z "Biblii" to (wskaż odpowiedź w całości poprawną):
a) "Kamienne tablice"; "Książka nad książkami"; "Rozmyślania";
b) "Idzie skacząc po górach"; "Katastrofizm ocalający"; "Przeminęło z wiatrem";
c) "Na wschód od Edenu"; "Józef i jego bracia"; "Kamienne tablice";
d) "Mury Jerycha"; "Gwiazda Piołun"; "Kochankowie z Marony".

Odpowiedzi prawidłowe to:
1a, 2b, 3b, 4d, 5c, 6d, 7b, 8a, 9c
Wariant A

SPRAWDZIAN Z ANTYKU I BIBLII

Zadanie 1
Popraw następujące sformułowanie: Biblia nie została zapisana w językach ormiańskim, arabskim, aramejskim.
___________________________________________________________________________________

Zadanie 2
Z których ksiąg biblijnych pochodzą podane słowa? Komu należy je przypisać?
a) Marność nad marnościami i wszystko marność. ______________________________________________________
b) Czyż jestem stróżem brata mego? ______________________________________________________

Zadanie 3
Wyjaśnij w 1 zdaniu, czego dowiadujemy się z Księgi Rodzaju na temat rytmu życia codziennego.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Zadanie 4
Określ wartość logiczną podanych zdań (tak lub nie):
Słowo "Biblia" znaczy w języku greckim 'księga'. tak/nie
Najstarsze teksty biblijne powstały w VIII wieku przed Chrystusem. tak/nie
W proroctwach nie występuje zapowiedź zagłady narodu. tak/nie
Dawid był ojcem Salomona. tak/nie
Mojżesz nie dotarł do Ziemi Obiecanej. tak/nie

Zadanie 5
Podaj pojęcia, którym odpowiadają następujące definicje:
a) 'Wymiana jednowersowych replik o podobnej budowie składniowej, w tragedii greckiej odzwierciedlająca gwałtowną wymianę zdań '
___________________________________________________________________________________
b) 'Hebrajska pieśń religijna o charakterze modlitewno-hymnicznym '
___________________________________________________________________________________

Zadanie 6
Podaj po 1 przykładzie księgi historycznej Starego i Nowego Testamentu.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Zadanie 7
Określ, co znaczą pojęcia:
sacrum: _______________________________________________________________
apostoł: _______________________________________________________________

Zadanie 8
Skreśl wyraz nie związany z poniższym zestawem, a z pozostałymi ułóż 3 powiązane logicznie zdania: teatron, inwokacja, orchestra, skene.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Zadanie 9
Używając 1 zdania, określ, co jest najistotniejszą cechą eposu.
__________________________________________________________________

Zadanie 10
Któremu bohaterowi Antygony należy przypisać następujące słowa? Wyjaśnij 1 zdaniem, dlaczego je wypowiedział (Marne to państwo, co li panu służy).
___________________________________________________________________________________

Zadanie 11
Wymień 5 cech Kreona jako władcy sprawiedliwego.
___________________________________________________________________________________

Zadanie 12
Przedstaw w 1 zdaniu treść epejsodionu V Antygony.
___________________________________________________________________________________

Zadanie 13
Przedstaw w 1 zdaniu treść parodosu Antygony.
___________________________________________________________________________________

Zadanie 14
Związanie akcji to moment, w którym ujawniona zostaje istota konfliktu i poznajemy jego uczestników. W strukturze Antygony odpowiada mu
___________________________________________________________________________________

Zadanie 15
Określ, kim byli: Goliat, Judasz, Herakles, Iris.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Zadanie 16
Podane związki powstały na skutek błędnego utożsamienia dwóch frazeologizmów, jednego o rodowodzie mitologicznym, drugiego - biblijnym. Zrekonstruuj poprawne związki (drzewo obfitości, piętno Pandory).
___________________________________________________________________________________

Zadanie 17
Połącz w pary podane motywy mitologiczne: Ajgistos, Glaukos, Tezeusz, Odyseusz, Zeus, Hektor, egida, Apollo, syreny, Andromacha, Dafne, Minotaur, Medea, Skylla, Klitajmestra, Jazon.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Zadanie 18
Określ wartość logiczną podanych zdań (tak lub nie):

 Najsłynniejszym dziełem Sokratesa jest dialog filozoficzny "Uczta". tak/nie

 Sofokles był zwolennikiem poszanowania zarówno praw państwowych, jak i religijnych. tak/nie

 Z sytuacją tragiczną mamy do czynienia wtedy, gdy bohater ginie nagłą śmiercią. tak/nie

 Strofa saficka składa się z czterech jedenastozgłoskowców ze średniówką po piątej sylabie. tak/nie

 Bogowie przedstawieni przez Homera mają liczne wady, podobnie jak ludzie. tak/nie


Odpowiedzi

KLUCZ Z ODPOWIEDZIAMI DO SPRAWDZIANU

Odpowiedź 1
Biblia nie została zapisana w językach ormiańskim i arabskim.

Odpowiedź 2
a) Księga Koheleta - Kohelet;
b) Księga Rodzaju - Kain.

Odpowiedź 3
Człowiek sześć dni powinien pracować, siódmy jest uświęconym czasem odpoczynku; Bóg w ciągu sześciu dni stworzył świat, istoty żywe i człowieka, a siódmego dnia odpoczywał.

Odpowiedź 4
Słowo "Biblia" znaczy w języku greckim 'księga' (nie)
Najstarsze teksty biblijne powstały w VIII wieku przed Chrystusem. (nie)
W proroctwach nie występuje zapowiedź zagłady narodu. (nie)
Dawid był ojcem Salomona. (tak)
Mojżesz nie dotarł do Ziemi Obiecanej (tak)

Odpowiedź 5
a) stychomytia;
b) psalm.

Odpowiedź 6
Np. Księga Wyjścia, Dzieje Apostolskie.

Odpowiedź 7
sacrum - to, co święte (w przeciwieństwie do tego, co świeckie, czyli profanum);
apostoł - z gr. 'wysłaniec', uczeń Jezusa, później także człowiek nawracający ludy pogańskie na chrześcijaństwo.

Odpowiedź 8
Teatron była to mająca układ amfiteatralny widownia teatru greckiego, obejmująca trzy czwarte koła. Widownia otaczała kolistą orchestrę, czyli plac, na którym tańczył chór i występowali aktorzy. Naprzeciw amfiteatru znajdował się wzniesiony na kamiennym fundamencie drewniany budynek, skene, służący jako garderoba dla aktorów i tło sceniczne. (inwokacja)

Odpowiedź 9
Epos ukazuje dzieje bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla społeczności, w której żyli.

Odpowiedź 10
Są to słowa Hajmona, który chciał uzmysłowić swemu ojcu, Kreonowi, że społeczeństwo nie akceptuje jego decyzji, a wola obywateli musi być szanowana, jeżeli państwo ma być praworządne.

Odpowiedź 11
Np. rozumny, przewidujący, bezstronny, surowy, konsekwentny.

Odpowiedź 12
Tejrezjasz przekonuje Kreona, że miastu grozi zguba, więc władca nakazuje uwolnić Antygonę i pogrzebać Polinejkesa.

Odpowiedź 13
Chór opowiada o ataku siedmiu wodzów na Teby i klęsce oblegających.

Odpowiedź 14
prolog

Odpowiedź 15
Goliat - olbrzym filistyński, zabity przez Dawida kamieniem rzuconym z procy;
Judasz - jeden z apostołów, który zdradził Chrystusa i wydał Go prześladowcom, a potem podrzucił w świątyni pieniądze, które otrzymał, i powiesił się;
Herakles - syn Zeusa i królowej Alkmeny, bohater odznaczający się nadludzką siłą, dobrocią i szlachetnością, ale także porywczy i gwałtowny;
Iris - obdarzona tęczowymi skrzydłami posłanka bogów.

Odpowiedź 16
drzewo wiadomości, róg obfitości; piętno Kaina, puszka Pandory.

Odpowiedź 17
Ajgistos - Klitajmestra, Tezeusz - Minotaur, Odyseusz - syreny, Zeus - egida,
Hektor - Andromacha, Apollo - Dafne, Skylla - Glaukos, Jazon - Medea.

Odpowiedź 18
Najsłynniejszym dziełem Sokratesa jest dialog filozoficzny "Uczta". (nie)
Sofokles był zwolennikiem poszanowania zarówno praw państwowych, jak i religijnych. (tak)
Z sytuacją tragiczną mamy do czynienia wtedy, gdy bohater ginie nagłą śmiercią. (nie)
Strofa saficka składa się z czterech jedenastozgłoskowców ze średniówką po piątej sylabie. (nie)
Bogowie przedstawieni przez Homera mają liczne wady, podobnie jak ludzie. (tak)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna