Test z embriologii 1999/2000Pobieranie 56.66 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar56.66 Kb.

Test z embriologii 1999/2000

 1. Czynnik neuralizujący jest

 •  termostabilnym nukleoproteidem

 1. Czynnik MPF powoduje

 • fosforylację histonu H1

 • inaktywację ubikwityny

 • syntezę cykliny B

 •  żadna odpowiedz nie jest prawidlowa

 1. Po reakcji akrosomalnej zostaje odsłonięta błona wew. akrosomu, w której znajduje się białko i uwalniany jest enzym

 •  spermadhezyna i hialuronidaza

 •  PH-20 i proakrozyna

 1. Co pozwala na połączenie plemnika z błoną oocytu?

 •  fertyliny w błonie plemnika

 1. Białko OMI

 •  niska masa cząsteczki, wapniozależne

 1. Neurony wydzielające gonadoliberynę znajdują się w

 •  nucleus arcuatus, area preoptica

 1. Tetralogia Fallota

 •  otwór międzykomorowy, zwężenie aorty i tętnicy płucnej

( UWAGA! TAKA ODPOWIEDŹ JEST NA TEŚCIE MIMO, ZE NIE JEST ONA POPRAWNA)

 1. Zaznaczyć na rysunku

 • splanchopleura

 • ektoderma zarodkowa

 • endoderma

 • woreczek żółtkowy

 • celoma

 • cewka nerwowa

 1. Zaznaczyć:

 • amnion

 • alantonis

 • chorion leave

 • saccus vitellinus

 1. Białka ZP są syntetyzowane przez komórki:

 • tylko oocytu ?

 • pęcherzykowe ?

 1. Jajo ludzkie jest

 •  izolecytalne i oligolecytalne

 1. Od czego zależy dokończenie II podziału oocytu (wejście w anafazę II) po zapłodnieniu?

 •  od zmiany aktywności kinazy cyklazowej

 1. Od czego zależy uwolnienie jonów wapnia z siateczki podczas reakcji akrosomalnej:

 •  IP3

 1. Co zachodzi podczas zapłodnienia?

 1. Tetracykliny

 •  powodują zabarwienie szkliwa u płodu

 1. Różyczka powoduje

 •  zaćma, głuchota, niedorozwój serca

 1. Kosmek II-rzedu składa się

 •  z obu rodzajów trofoblastu, mezodermy pozazarodkowej i naczyń krwionośnych

 1. Warstwy kosmka od strony matki:

 • syncytiotrofoblast

 • cytotrofoblast

 • mezoderma

 • naczynia krwionośne

 1. Pętla odpowiedzialna za starzenie

 •  przysadka (ACTH) – podwzgórze

 1. Mitotyczne starzenie się komórek

 •  skracanie telomerów

 1. Narządy neurohemalne

 •  eminentia mediana i tylny płat przysadki

 1. Krążenie wrotne przysadki zachodzi miedzy

 •  eminentia mediana a płatem przednim

 1. Gonocyty pochodzą z

 • endodermy woreczka żółciowego (UWAGA! ZAMIAST ŻOŁTKOWEGO)

 •  wszystkie odpowiedzi są błędne

 1. W obu jajnikach na początku dojrzewania płciowego jest

 • 400.000 pęcherzyków

 1. Torba sieciowa powstaje przez obrót

 •  żołądka

 1. Gonadoliberyny powstają w

 •  jądro łukowate i obszar przedwzrokowy

 1. Mezoderma przedstrunowa

 • powstaje z ektodermy

 • powstaje z niej serce

 •  wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 1. Antagonistą progesteronu nie jest

 •  HCG

 1. podczas kastracji duży jest poziom LH i FSH, bo

 1. Bariera krew-jądro jest utworzona przez

 •  złącza zawarte w komórkach podporowych

 1. W części doświetlnej kanalika nasiennego znajdują się

 •  spermatocyty II-rz i spermatydy

 1. Wielkość pęcherzyka Graafa wynosi

 •  20mm

 1. Na ciałko żółte działa

 •  LH i PRL

 1. Gen SRY wpływa na

 • inaktywacje MIS

 • rozwój przyśródnercza

 • syntezę aromatazy

 •  wszystkie odpowiedzi są błędne

 1. DNA w plemniku ma budowę

 •  linearna

 1. Genom mitochondriów plemnika po zapłodnieniu nie może przeprowadzać

 • replikacji, transkrypcji

 1. Mitochondria spełniają w plemniku swoje funkcje, dzięki obecności

 •  globin selenozależnych

 1. Które antygeny chronią przed odrzuceniem płodu?

 • HLA-A

 • HLA-B

 • HLA-C

 •  HLA-G

 1. Kompetencja jest to

 • tworzenie jamy blastocysty (=> kawitacja)

 •  nabywanie zdolności do reagowania na induktor

 • łączenie się blastomerów (=> kompakcja)

 • nabywanie zdolności do zapłodnienia przez plemniki (=>kapacytacja)

 1. Których białek dotyczy reakcja otoczki

 •  ZP1 i ZP3

 1. Liczba Hayflicka u człowieka

 •  50

 1. Jakie białka produkuje zarodek przed replikacją

 •  histony

 1. Co się dzieje w oocycie?

 • syntetyzowany jest rRNA na matrycy mRNA

 •  wzmaga się aktywność rRNA

 • fragmenty DNA są odcinane i transportowane do cytoplazmy

 1. Heterodupleksy DNA to

 •  4 łańcuchy DNA z obu nici

 1. Wady w rozwoju androgenezy i genogenezy wynikają ze zjawiska

 •  impritingu genowego

 1. W wyniku genogenezy powstaje

 •  teratoma (potworniak)

 1. Synteza białka w zapłodnionym oocycie jest spowodowana bezpośrednio

 •  przez zmianę pH

 1. Metylacja DNA objawia się

 •  osłabieniem lub zahamowaniem transkrypcji

 1. Komórki moruli

 •  różnicują się tak, że komórki wewnętrzne połączone są mostkami cytoplazmatycznymi, a mniej połączeniami błoniastymi a komórki położone obwodowo na odwrót

 1. Komórki spolaryzowane dają początek trofoblastowi. a niespolaryzowane

 •  embrioblastowi

 1. Co przeprowadza inwazję tętniczek spiralnych endometrium?

 •  pozakosmkowy cytotrofoblast

 1. Zbyt aktywna inwazja cytotrofoblastu do tętniczek

 • łożysko przerośnięte

 1. Niedostateczna inwazja cytotrofoblastu do tętniczek

 • preeklapsja

 1. Doczesna

 • powstaje w czasie implantacji

 •  w komórkach znajduje się dużo glikogenu

 • spiralizacja tętniczek

 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 1. Płód chronią

 •  Th2

 • granulocyty

 • makrofagi

 • Th1

 1. Ciąża pozamaciczna występuje najczęściej w

 • jajniku

 •  jajowodzie

 • otrzewnej

 • jamie ciała

 1. Białkowe hormony łożyskowe to

- laktogen łożyskowy i HCG

 1. Podaj błędną odpowiedź

 • testosteron jest produkowany w komórkach Sertolego

 1. Genom ojca zaczyna być transkrybowany w stadium:

 •  4 blastomerów

 1. Co to jest EPF

 •  wczesny czynnik ciążowy produkowany przez jajnik i jajowód

 1. Kiedy HCG pojawia się we krwi?

 • od 8 dnia

 •  od 10 dnia

 • od 2 tygodnia

 1. Który z hormonów nie działa na wydzielany przez ciałko żółte progesteron?

 •  PGF2

 1. Co uaktywniają jony wapnia w reakcji akrosomalnej

 • fosfolipazę a i c

 1. Co następuje w hiperaktywacji ?

 •  wzrost cAMP i wrost kinaz białkowych

 1. Inhibina powoduje

 1. Androgeneza to

 •  rozwój tylko z podwojenia chromosomów ojca

 1. Duża ilość w nasieniu teratogennych plemników świadczy o zadziałaniu czynnika

 • infekcyjnego

 • dietetycznego

 •  mutagennego

 • trującego

 1. Induktory oka :

I-rz – wyrostek struny

II-rz – pęcherzyk oczny

III-rz – kubek oczny + soczewka


 1. Co pobudza cytoplazmę jaja po zapłodnieniu?

 •  depolaryzacja

 1. Pierwszy bezpośredni efekt polispermi hamuje

 •  kariosynteze

 1. Gestrageny

 •  powodują maskulinizację płodu żeńskiego

 1. Kierunek ruchów morfogenetycznych zależy od

 •  selektywnego powinowactwa komórek

 1. Z czego powstaje nerka

 •  z części przewodu przyśródnercza i pęczka moczowodowego

 1. Odżywianie się zarodka

 •  materiał w cytoplaźmie jaja, płyn jajowodowy, mleczko maciczne

 1. Charakterystyczna substancja zapasowa w jaju człowieka

 •  glikogen

 1. Fizjologiczna przepuklina

 •  pętla jelita środkowego wpukla się do pozazarodkowej jamy ciała

 1. Bringgs i King dowodzili , ze

 •  jądra blastomerów mają tą samą informacje genetyczną

 1. Co powstaje z przewodów śródnercza?

 •  najadrze

 1. Struna grzbietowa:

 • leży nad cewka nerwową

 • zanika przekształcając się w kręgosłup

 •  wszystkie odpowiedzi są błędne

 1. Białka ZP

 • są swoiste gatunkowo i stabilne ewolucyjnie

Zagadnienia z embriologii obowiązujące do egzaminu i pytania do drugiego terminu :htt://republika.pl/orange47/embriologia.htm 1. Rodzaje ruchów morfogenetycznych - podaj przykłady

 2. Mechanizmy ruchów morfogenetycznych i sposoby ich badania

 3. Znaczenie ruchów morfogenetycznych w embriogenezie

 4. Znaczenie selektywnego powinowactwa komórek w embriogenezie

 5. Metody badania selektywnego powinowactwa komórek i interpretacja wyników

 6. Metabolizm okresu gastrulacji, zmiany w metabolizmie kwasów nukleinowych od zapłodnienia do zakończenia gastrulacji

 7. Metody badania potencjału rozwojowego blastomerów i interpretacja wyników

 8. Porównaj potencjał rozwojowy trzech stref zarodka płazów

 9. Wyjaśnij pojęcie regulacji embrionalnej

 10. Regulacja embrionalna we wczesnym okresie embriogenezy

 11. Mechanizm działania czynników indukcyjnych

 12. Znaczenie induktorów heterogennych w poznawaniu indukcji systemu nerwowego

 13. Eksperymenty, których celem było poznanie indukcji embrionalnej

 14. Doświadczalne ustalanie miejsca zarodka będącego jego centrum organizacyjnym

 15. Rozmieszczenie i rola induktorów dachu prajelita w kształtowaniu się struktur ekto i mezodermalnych

 16. Eksperymenty wyjaśniające rolę i zachowanie materiału genetycznego w procesach różnicowania

 17. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych i wartość poznawcza tych badań

 18. Znaczenie badań z zastosowaniem hybrydyzacji komórek somatycznych w wyjaśnianiu procesów różnicowania

 19. Rola cytoplazmy w procesach różnicowania / Doświadczenia nad transplantacją jąder komórkowych w wyjaśnieniu podstaw zjawiska różnicowania, wpływ pierwotnego zróżnicowania cytoplazmy komórki jajowej na przebieg procesów różnicowania /

 20. Współczesne poglądy na temat determinacji płci u człowieka

 21. Rola chromosomu Y w determinacji płci u człowieka

 22. Okres kształtowania się i sposób powstawania biseksualnych zawiązków gonad u człowieka

 23. Przekształcanie się biseksualnej pragonady w jądro

 24. Budowa zróżnicowanej i funkcjonującej gonady męskiej

 25. Wędrówka gonocytów

[Edytuj]

Zestaw 2


 1. Narządy ostateczne, w których formowaniu bierze udział endoderma zarodkowa

 2. Jelito zarodkowe pierwotne, jego rozwój i podział na odcinki

 3. Przyczyny rozwojowe powstawania nowotworów

 4. Nowotwory wywodzące się z komórek gonialnych - ich rozwój i charakterystyka

 5. Przemiana kosmówki w łożysko

 6. Istota różnicowania się kosmka łożyskowego

 7. Bariera łożyskowa: budowa i czynność w różnych okresach ciąży

 8. Łożysko jako specyficzny gruczoł hormonalny

 9. Jednostka płodowo - matczyno - łożyskowa

 10. Hormony białkowe łożyska

 11. Hormony sterydowe łożyska: współdziałanie progesteronu i estrogenów

 12. Regulacja hormonalna okresu ciąży

 13. Czynniki inicjujące akcję porodową

 14. Krążenie krwi matczynej na obszarze łożyska

 15. Krążenie krwi płodowej na obszarze łożyska

 16. Powstawanie i budowa sznura pępowinowego

 17. Typy łożysk

 18. Transport przez łożysko

 19. Budowa łożyska

 20. Ciąże mnogie u człowieka

 21. Regulacja embrionalna w organogenezie ( podaj wybrane przykłady )

 22. Chemiczne czynniki teratogenne

 23. Fizyczne czynniki teratogenne

 24. Opisz przebieg mejozy w spermatogenezie

 25. Spermiogeneza

 26. Znaczenie komórek Leydiga i Sertoliiego w prawidłowej spermatogenezie

 27. Budowa plemnika człowieka

 28. Znaczenie struktur komórkowych plemnika dla jego funkcji biologicznych

 29. Przekształcanie się biseksualnej pragonady w jajnik

 30. Budowa jajnika - stadia dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych

 31. Budowa pęcherzyka Graafa i znaczenie jego struktur

 32. Przebieg mejozy w oogenezie

 33. Znaczenie okresu prewitellognezy w kształtowaniu się oocytów

 34. Znaczenie okresu witellogenezy w kształtowaniu się oocytów

 35. Losy komórek gonialnych w okresie prenatalnym oogenezy

[Edytuj]

Zestaw 3


 1. Profaza I podziału mejotycznego oocytów

 2. Porównanie przebiegu spermatogenezy i oogenezy u człowieka

 3. Funkcje hormonów gonadotropowych u człowieka

 4. Mechanizm owulacji

 5. Powstawanie ciałka żółtego i stadia jego rozwoju

 6. Gonadotropiny pozaprzysadkowe

 7. Podwzgórzowa kontrola wydzielania gonadotropin przysadkowych

 8. Sprzężenie zwrotne regulujące cykliczność procesów płciowych u człowieka

 9. Cykl jajnikowy: przebieg i regulacja hormonalna

 10. Cykl maciczny: przebieg i regulacja hormonalna

 11. Przebieg i regulacja hormonalna okresu owulacji

 12. Ciałko żółte: znaczenie w cyklu i miesięcznym ciąży

 13. Cytofizjologia oocytu przed momentem jego aktywacji

 14. Ultrastruktura oocytu człowieka

 15. Rola najądrza w dojrzewaniu plemników

 16. Czynniki najądrza i plazmy nasienia w hamowaniu metabolizmu plemników

 17. Nasienie - jego najważniejsze parametry biologiczne

 18. Zmiany patologiczne obniżające wartość biologiczną nasienia

 19. Mechanizmy transportu plemników w drogach rodnych

 20. Kapacytacja plemników

 21. Przebieg reakcji akrosomalnej

 22. Znaczenie wydzielin żeńskich dróg rodnych dla ostatecznego dojrzewania plemników

 23. Mechanizmy pokonywania osłon jajowych przez plemniki

 24. Czynniki ułatwiające kontakt miedzy gametami

 25. Rola zona pellucida w procesie zapłodnienia

 26. Aktywacja metabolizmu oocytu po zapłodnieniu

 27. Bloki przeciwko polispermii

 28. Powstawanie przejądrzy i przebieg kariogamii

 29. Polispermia fizjologiczna i patologiczna

 30. Możliwości sztucznej ( eksperymentalnej ) aktywacji metabolizmu oocytów

 31. Tworzenie zarodków mozaikowych

 32. Cykl Komórkowy i jego regulacja

[Edytuj]

Zestaw 4


 1. Porównanie metabolizmu okresów bruzdkowania i gastrulacji.

 2. Znaczenie budowy komórek jajowych w determinacji wzorów bruzdkowania

 3. Różnice w sposobach bruzdkowania jaj mezolecytalnych i polilecytalnych

 4. Gastrulacja u płazów

 5. Charakterystyka bruzdkowania jaja człowieka

 6. Formowanie się blastocysty człowieka

 7. Warunki transportu blastocysty w jajowodzie i odżywianie się zarodka w tym okresie

 8. Warunki umożliwiające wstępne fazy implantacji zarodka człowieka

 9. Rozwój trofoblastu do zakończenia implantacji

 10. Decidualizacja śluzówki macicy i formowanie 4 rodzajów doczesnej

 11. Odżywianie zarodka w okresie implantacji

 12. Przekształcanie się węzła zarodkowego w tarczkę zarodkową

 13. Powstawanie owodni i jej rozwój do 20 dnia

 14. Pierwszy okres kształtowania się mezodermy pozazarodkowej i jej późniejsze znaczenie

 15. Rozwój pęcherzyka żółtkowego

 16. Szczątkowe błony płodowe u człowieka

 17. Szypuła brzuszna - powstawanie i znaczenie

 18. Endoderma pozazarodkowa - powstawanie i rozwój

 19. Powstawanie i rozwój kosmków

 20. Powstawanie struny grzbietowej u człowieka

 21. Powstawanie i wstępne różnicowanie mezodermy wewnątrzzarodkowej

 22. Znaczenie smugi pierwotnej w rozwoju embrionalnym człowieka

 23. Pierwotna i wtórna jama ciała człowieka

 24. Ostateczne różnicowanie się mezodermy wewnątrzzarodkowej w okresie somitarnym

 25. Początkowe okresy różnicowania się układu krwionośnego zarodka człowieka

 26. Przebieg neurulacji

 27. Morfologiczne zmiany obserwowane w trzecim tygodniu rozwoju w obrębie ektodermy zarodka człowieka

 28. Indukcja embrionalna w kształtowaniu się oka

 29. Mechanizm fałdowania się tarczki zarodkowej

 30. Powstawanie i przekształcanie się pęcherzyków mózgowych

 31. Znaczenie dachu prejelita w indukcji narządów zmysłów

 32. Wczesny rozwój kręgosłupa i kości czaszki

 33. Procesy, dzięki którym zarodki uzyskują właściwy dla swego gatunku kontur ciała

 34. Narządy ostateczne, w których formowaniu bierze udział ektoderma

 35. Powstawanie i rozwój endodermy zardkowej u człowieka

 36. Kształtowanie się endodermalnych struktur gardzielowych

 37. Rola kieszonek skrzelowych w powstawaniu narządów ostatecznych

[Edytuj]

Pytania z wykładów


 1. Wytłumacz pojęcie linii płciowej

 2. Zależność czynnościowa komórek Sertoliego, Leydiga i komórek mioidalnych kanalika nasiennego

 3. Fizjologiczne bariery dla transportu plemników w drogach rodnych kobiety

 4. Rola proteoglikanów w rozpoznawaniu się plemnika i komórki jajowej

 5. Chromatyna plemnika oraz przedjądrza męskiego

 6. Jakie białka produkuje zarodek w okresie bruzdkowania

 7. Co determinuje rozwój blastomerów w kierunku trofoblastu i embrioblastu

 8. Funkcje transportowe łożyska

 9. Hormony łożyska

 10. Typy łożysk u różnych gatunków ssaków

 11. Zaśniad groniasty ( mola hydatiosa ): powstawanie i nieprawidłowości chromosomów tego tworu

 12. Jak zabezpiecza się zarodek i płód przed atakiem immunologicznym ze strony organizmu matki

 13. Czy płód ma możliwość obrony przed infekcją wirusową

 14. Zmiany hormonalne i metaboliczne organizmu kobiety ciężarnej

 15. Rola prostaglandyny F2 coś tam w procesach rozrodu

 16. Anomalie chromosomowe jako przyczyny wad rozwojowych i poronień wewnętrznych

 17. Funkcja ochronna łożyska

 18. Wady rozwojowe systemu nerwowego człowieka

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna