Test ze znajomości bibliiPobieranie 46.54 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar46.54 Kb.
TEST ZE ZNAJOMOŚCI BIBLII

WERSJA A

1.Która historia nie należy do Nowego Testamentu?

a) Miłosierny Samarytanin

b) Siewca

c) Syn marnotrawny

d) ofiara Izaaka

2.Jak inaczej nazywa się przypowieść?

a) parabola

b) poemat

c) kazanie

d) saga

3.Który symbol nie pochodzi z Apokalipsy?a) smok

b) niewiasta

c) jeźdźcy

d) krzak gorejący

4.Salomon to symbol

a) mądrości

b) sprytu

c) pokory

d) aktywności

5.Faryzeusz to synonim

a) zdrajcy

b) pyszałka

c) człowiek ambitnego

d) hipokryty

6.Hiob to symbol

a) miłości

b) cierpienia

c) bezmyślności

d) powściągliwości

7. Bóg ukryty w gorejącym krzaku przemówił do: 1. Abrahama

 2. św. Pawła

 3. Mojżesza

 4. Kaina

8. Najpopularniejszy przekład polskiej Biblii to:

 1. Biblia Gdańska

 2. Biblia królowej Zofii

 3. Biblia Jakuba Wujka

 4. Biblia Guttenberga

9. Który z wymienionych utworów nie należy do Nowego Testamentu

 1. Apokalipsa św. Jana

 2. Pieśń nad pieśniami

 3. Hymn o miłości

 4. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

10. Który z wymienionych utworów nie należy do Starego Testamentu

 1. Księga Hioba

 2. Księga Eklezjasty

 3. Przypowieść o synu marnotrawnym

 4. Potop

11. Z jakiego języka wywodzi się słowo Biblia?

 1. z łaciny

 2. z greckiego

 3. z aramejskiego

 4. z hebrajskiego

12. Cytat: „Marność nad marnościami i wszystko marność” pochodzi z:

 1. księgi Hioba

 2. księgi Rodzaju

 3. księgi Koheleta

 4. Apokalipsy

13. Biblijny związek frazeologiczny odwołujący się do potopu to:

 1. „drzewo życia”

 2. „deszcze siarki i ognia”

 3. „Arka Noego”

 4. „słup soli”

14. Obraz końca ludzkości lub zjawisko tajemnicze, przerażający to:

a) Armageddon

b)Tekst profetyczny

c)Apokalipsa

d)Przypowieść

15. W którym punkcie wymienione zostały „plagi egipskie”? 1. zaraza, trzęsienie ziemi, komary

 2. grad, ciemność, woda przemieniona w krew

 3. żaby, muchy, węże

16. Gdzie możemy znaleźć „Przypowieść o siewcy”?

 1. Księga Psalmów

 2. Nowy Testament

 3. Stary Testament

 4. Księga Hioba

17. Który z symboli pochodzi z Apokalipsy św. Jana:

 1. zakazany owoc

 2. smok o siedmiu głowach

 3. złoty cielec

 4. tablice dekalogowe

18. „Pieśń nad pieśniami” jest:

 1. pieśnią religijną

 2. hymnem]

 3. poematem

 4. psalmem

19. Księga wyjścia jest:

 1. księgą historyczną Nowego Testamentu

 2. historią uwolnienia Izraelitów z niewoli egipskiej

 3. Księgą Rodzaju

 4. przedstawieniem dziejów początków świata od Abrahama

20. Prawdziwe jest zdanie:

 1. Adam zerwał zakazany owoc

 2. Kain zabił Abla

 3. Noe wyprowadził Izraelitów z Egiptu

 4. Mojżesz kierował budową wieży Babel

21. Czy księga Hioba należy do ksiąg:

 1. historycznych

 2. dydaktycznych

 3. profetycznych

22. Co to jest psalm ? 1. opowiadanie, utwór, w którym ukryty jest sens alegoryczny

 2. ogół poglądów mówiących o przeznaczeniu, celu ostatecznym świata

 3. hebrajska pieśń religijna

 4. opis końca świata

23. Niewierny Tomasz symbolizuje:

 1. zdradę

 2. zwątpienie

 3. miłość

 4. odwagę

24.Do Pięcioksiągu Mojżeszowego należy:

 1. Pieśń nad pieśniami

 2. Apokalipsa

 3. Genesis ( Księga Rodzaju)

 4. Księga Psalmów

25.Epoką, w której Biblia oddziaływała najsilniej na kulturę i światopogląd człowieka był:

 1. Modernizm

 2. Romantyzm]

 3. Średniowiecze

 4. Renesans

26. Autorstwo psalmów przypisuje się

 1. Dawidowi

 2. Św. Janowi

 3. Salomonowi

 4. Hiobowi

27. Najstarsze fragmenty Biblii pochodzą z:

 1. XX w. p.n.e.

 2. XIII w. p.n.e.

 3. V w. p.n.e.

 4. II w. p.n.e.

28. Kogo określamy Faryzeuszem ?

 1. hipokrytę

 2. mędrca

 3. grzesznika

 4. człowieka pokornego

29. W jakich epokach znajdujemy odwołania do stylu biblijnego?

 1. od renesansu do współczesności

 2. od pozytywizmu do współczesności

 3. od antyku do współczesności

 4. od renesansu do pozytywizmu

30. List do Koryntian („Hymn do miłości”) jest księgą:

 1. dydaktyczną

 2. profetyczną

 3. historyczną

 4. wyjściaTEST ZE ZNAJOMOŚCI BIBLII

WERSJA B


1.Który z obrazów jest dziełem malarskim opartym na Księdze Rodzaju? 1. Albrecht Durer „ Hiob karcony przez żonę”

 2. Michał Anioł „ Stworzenie Adama”

 3. Hans Memling „Sąd ostateczny”

 4. Albrecht Durer „Czterej jeźdźcy Apokalipsy”

2. Który ze związków frazeologicznych nie pochodzi z Biblii?

 1. sądny dzień

 2. niewierny Tomasz

 3. zakazany owoc

 4. pokój olimpijski

3. Czterej ewangeliści to:

 1. Marek, Micheasz, Jan, Łukasz

 2. Marek, Mateusz, Józef, Łukasz

 3. Marek, Łukasz, Mateusz, Jan

 4. Jeremiasz, Daniel, Mateusz, Eliasz

4. Komu przypisuje się autorstwo psalmów?

 1. Hiobowi

 2. Dawidowi

 3. Koheletowi

 4. Mojżeszowi

5.W Księdze Rodzaju możemy przeczytać o:

 1. plagach egipskich

 2. Sodomie i Gomorze

 3. złotym cielcu

 4. uratowaniu Mojżesza

6. Czego nie znajdziemy w Księdze Rodzaju?

 1. opis stworzenia świata

 2. Kain i Abel

 3. Ziemia Obiecana

 4. Sodoma i Gomora

7. „Pieśń nad pieśniami” jest utworem :

 1. historycznym

 2. żałobnym

 3. miłosnym

 4. lamentacyjnym

8. Prawdziwe jest zdanie:

 1. Adam zerwał zakazany owoc

 2. Kain zabił Abla

 3. Noe wyprowadził Izraelitów z Egiptu

 4. Mojżesz kierował budową wież Babel

9. Psalm to utwór należący do:

 1. epiki

 2. liryki

 3. dramatu

 4. publicystyki

10.Historia symbolizująca przebaczenie to: 1. przypowieść o siewcy

 2. przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

 3. przypowieść o synu marnotrawnym

 4. przypowieść o talentach

11. Który z bohaterów historii biblijnych występują w Starym Testamencie

 1. Józef

 2. Jan Chrzciciel

 3. Salomon

 4. Judasz

12. Księga Koheleta inaczej w Biblii nazywana jest:

 1. Księgą Hioba

 2. Eklezjasty

 3. Pieśnią nad pieśniami

 4. Apokalipsą

13. Przypowieść to:

 1. utwór, którego fabuła istnieje po to, by wyrazić myśli uniwersalne

 2. pieśń opiewająca ważne zwycięstwo, np. w bitwie

 3. bajka, zmyślona historia

 4. list

14. Jakie zjawiska występują w wizjach Apokalipsy?

 1. -niewiasty w szkarłacie

- wielkanocny baranek

-zielony koń 1. - smok o siedmiu głowach

- cierpiący i umierający ludzie

- czarny koń

-fałszywy prorok


 1. -smok o pięciu głowach

- ludzie cierpią i umierają

- czarny koń

-fałszywy prorok

15. O czym opowiada księga Hioba? 1. o marności i przemijaniu

 2. o miłości i jej mocy

 3. o życiu ludzkim jako cierpieniu

 4. o siewcy

16. Która księga nie należy do zbioru Starego Testamentu?

 1. Apokalipsa

 2. Księga Hioba

 3. Genesis

 4. Wyjścia

17. Co to jest psalm?

 1. opowiadanie, utwór, w którym ukryty jest sens alegoryczny

 2. ogół poglądów mówiących o przeznaczeniu, celu ostatecznym świata

 3. hebrajska pieśń religijna

 4. opis końca świata

18. Który ze związków jest symbolem Apokalipsy?

 1. Sodoma i Gomora

 2. Czterej jeźdźcy

 3. Wieża Babel

 4. Plagi egipskie

19. Która z ksiąg biblijnych nie należy do ksiąg historycznych? 1. księga rodzaju

 2. księga Hioba

 3. księga wyjścia

20 Biblista to:

 1. postać wypowiadająca się w Biblii

 2. znawca Pisma Świętego

 3. autor Starego Testamentu

 4. wydawca Biblii

21. Najdoskonalszy i najbardziej rozpowszechniony polski przekład Biblii to:

 1. Biblia królowej Zofii

 2. Biblia Gdańska

 3. Biblia Guttenberga

 4. Biblia Wujka

22. Księga Wyjścia jest:

 1. księgą historyczną Nowego Testamentu

 2. Historią uwolnienia Izraelitów z niewoli egipskiej

 3. Księgą Rodzaju

 4. Przedstawieniu dziejów początku świata do Abrahama

23. Armageddon to :

 1. miejsce, gdzie żył Adam i Ewa

 2. jeden z Aniołów

 3. tytuł filmu

 4. miejsce z Apokalipsy św. Jana

24. Z jakiego języka wywodzi się słowo Biblia?:

 1. łacińskiego

 2. greckiego

 3. hebrajskiego

 4. aramejskiego

25. Cytat „ Marność nad marnościami i wszystko marność” pochodzi z :

 1. Księgi Hioba

 2. Księgi Rodzaju

 3. Księgi Koheleta

 4. Apokalipsy

26. Który podpunkt zawiera plagi egipskie:

 1. zaraza, trzęsienie ziemi, komary

 2. grad, ciemność, woda przemieniona w krew

 3. żaby, muchy, węże

27. Hiob jest symbolem:

 1. nagrody za rzetelną pracę

 2. sprzeciwu wobec Boga

 3. niezawinionego cierpienia

 4. zdrady

28. Styl biblijny cechuje się:

 1. występowaniem powtarzalnych spójników

 2. zdaniami wielokrotnie złożonymi

 3. akapitami

 4. mową pozornie zależną

29. Gdzie jest mowa o Dekalogu?

 1. w Księdze Wyjścia

 2. w Księdze Rodzaju

 3. w Apokalipsie

 4. w Liście do Koryntian

30. Autorstwo psalmów przypisuje się: 1. Dawidowi

 2. Św. Janowi

 3. Salomonowi

 4. Hiobowi

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna