Testy przykładowe ecdl wersja 0 opracowanie Anna Śmigielska egzaminatorPobieranie 97.37 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar97.37 Kb.
Testy przykładowe ECDL wersja 4.0

opracowanie Anna Śmigielska – egzaminator

Opracowane przeze mnie testy egzaminacyjne zawierają przykładowe

pytania i odpowiedzi oraz zadania do wszystkich siedmiu modułow ECDL

wersji 4.0.

Ilość pytań w poszczegolnych modułach nie jest taka sama jak w

rzeczywistych zestawach egzaminacyjnych, nie ma podanych

prawidłowych odpowiedzi ani rozwiązanych zadań. Moim zamierzeniem

jest przybliŜyć kandydatowi zasadę zdawania egzaminow i

zaprezentować poziom ich trudności. Pełny zakres wiadomości i

umiejętności konieczny do uzyskania Europejskiego Certyfikatu

Umiejętności Komputerowych jest zawarty w syllabusie opublikowanym

na stronie WWW.ecdl.com.pl

Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych - przykładowy test*

1. Jak nazywa się najmniejsza jednostka informacji?

1. Bajt


2. Bit

3. Rekord

4. Sektor

2. Ktore z wymienionych urządzeń jest urządzeniem wejścia – wyjścia?

1. Skaner

2. Głośniki

3. Dyskietka

4. Drukarka

3. Jak nazywa się ustawa o respektowaniu prawa jednostki do jej danych

personalnych

1. Ustawa o prawach Autorskich

2. Ustawa o Ochronie Danych Osobistych

3. Ustawa o Personalizacji Zarządzania Danymi

4. Prawo o licencji i uŜytkowaniu informacji

4. Co oznaczają skroty: LAN, WAN.

1. Inaczej sieć Internet

2. Bezpośredni dostęp do danych osobowych

3. Systemy operacyjne sieci komputerowych

4. Lokalną i rozległą sieć komputerową

5. Jak uŜytkownicy komputerow mogą zabezpieczyć swoje dane przed wirusem

komputerowym.

1. Zawsze zapisując dane na sprawdzonych dyskietkach

2. Systematycznie zmieniając hasło dostępu do komputera

3. Systematycznie stosując aktualny program antywirusowy

4. Nie otwierając Ŝadnych załącznikow przesyłanych poczta elektroniczną

6. Ktore z poniŜszych urządzeń stosuje się do tworzenia kopii zapasowych serwera

sieciowego?

1. Streamer

2. napęd CD ROM

3. Modem


4. Skaner

7. W jakich jednostkach mierzona jest prędkość procesora:

1. GB

2. BPS


3. GHz

4. CPU


8. Ktore nazwy oznaczają sieciowe systemy operacyjne:

1. Linux, Windows

2. Windows, DOS

Testy przykładowe ECDL wersja 4.0

opracowanie Anna Śmigielska – egzaminator

3. UNIX, LAN

4. LAN, WAN

9. Ktory z wymienionych elementow zaliczamy do shareware?

1. Edytor tekstow

2. Monitor ekranowy

3. Nagrywarka CD ROM

4. Skaner

10. Co oznacza skrot GUI

1. Graficzny Interfejs UŜytkownika

2. Graficzny System Operacyjny

3. Usługowa Sieć Danych Internetowych

4. Głowny uniwersalny Interfejs

11. ktore z poniŜszych stwierdzeń dotyczących pamięci RAM jest fałszywe?

1. Pamieć RAM jest pamięcią kasowaną w trakcie restartu komputera

2. Pamieć RAM jest pamięcią do odczytu i zapisu

3. System operacyjny jest ładowany do pamięci RAM zaraz po uruchomieniu

komputera

4. Programy aplikacyjne nie zapisują danych do pamięci RAM

Podstawa oceny

Egzamin z modułu 1 złoŜony jest z 36 pytań i po 4 moŜliwe odpowiedzi, jedna z nich jest

prawdziwa.

Łącznie za rozwiązanie całego testu moŜna otrzymać 36 punktow.

Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut.

Do zdania egzaminu niezbędne jest udzielenie 75% (czyli 27 z 36) poprawnych

odpowiedzi, poprzez zaznaczenie ich na arkuszu odpowiedzi (lub pliku).

Moduł 2 - UŜytkowanie komputerow - przykładowy test *

1. W notatniku utworz plik ZADANIE w ktorym:

Wpisz w pierwszym wierszu swoj numer EKUK i zapisz plik w folderze wskazanym

przez egzaminatora.

2. Sprawdź następujące dane Twojego komputera:

nazwa komputera: ______________________________________________

ilość wolnego miejsca na dysku twardym wynosi: ______________________

system operacyjny to: ___________________________________________

ilość pamięci RAM wynosi: ________________________________________

odpowiedzi wpisz do pliku ZADANIE

3. W folderze wskazanym przez egzaminatora utworz drzewo:

KURS---


KOPIE

PRACE


RYSUNKI

TEKSTY


Testy przykładowe ECDL wersja 4.0

opracowanie Anna Śmigielska – egzaminator

a. Napisz jakie pliki znajdziesz stosując nazwy: z*.txt ?

b. Wymień i podaj definicję i skrot jednostek informacji

c. Opisz roŜnice miedzy plikiem i folderem

d. Jakie znaczenie ma klawisz CTRL podczas kopiowania?

e. Co to jest menu podręczne?

f. Wszystkie odpowiedzi wpisz do pliku ZADANIE. Podpisz swoja pracę

4. Skopiuj plik ZADANIE.txt do katalogu kopie

5. Zmień nazwę skopiowanego pliku na drugi.txt i nadaj mu atrybut tylko do odczytu

6. Narysuj w Paint rysunek i zapisz pod nazwą Lato w folderze Rysunki

7. Wyszukaj pliki excela lub Worda mniejsze niŜ 60 KB i skopiuj je do KOPIE

8. UŜyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące drukowania. Przekopiuj dwie

dowolnie wybrane linie z tekstu o drukowaniu i wklej je jako swoją odpowiedź do

pliku ZADANIE

9. Odszukaj najmniejszy plik na dysku. Skopiuj go do folderu PRACE. Wpisz jego

nazwę do pliku ZADANIE

10. Ile plikow z rozszerzeniem txt znajduje się na twoim dysku? Wstaw swoją

odpowiedź do pliku ZADANIE, wybrane dwa pliki skopiuj do foldera teksty

11. Przekopiuj dwa pliki z folderu Moje dokumenty do folderu PRACE.

12. Ktory z podanych niŜej typow plikow jest wykorzystywany w edytorach tekstu?

Wstaw swoją odpowiedź (1,2,3 lub 4) do pliku ZADANIE

1. gif 2. mdb 3. doc 4. ppt

13. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC? Wstaw swoją odpowiedź

do pliku ZADANIE.

14. Ktore ze zdań dotyczących formatowania dyskow jest fałszywe?

Formatowanie dysku:

a. jest operacją, ktorą naleŜy wykonać na kaŜdym dysku

c. przygotowuje dysk do zapisywania danych

d. usuwa dane, ktore się na nim znajdują

b. zabezpiecza dane przed usunięciem

Wstaw swoją odpowiedź do pliku ZADANIE.

15. Ktorego z poleceń menu uŜyjesz, aby zamknąć okno z programem?

1. Widok


2. Pomoc

3. Edycja

4. Plik

Wstaw odpowiedź do pliku ZADANIE.16. Utworz dwa nowe foldery na dysku. Nazwij je klasyka i rock.

17. Zdefiniuj w folderze rock strukturę podfolderow zgodnie z poniŜszym diagramem

ROCK

AMERYKA, ANGLIA, IRLANDIA18. Wybierz podfolder Anglia w folderze rock. Zmień jego nazwę na WBrytania

19. Wydrukuj dwie kopie pliku ZADANIE na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do

pliku o nazwie testy.prn na dysku

Ocena


Egzamin z modułu II złoŜony jest z 24 zadań.

Łącznie za rozwiązanie całego testu moŜna otrzymać 32 punkty.

Do zdania egzaminu niezbędne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktow) poprawnych

odpowiedzi. Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut.

Testy przykładowe ECDL wersja 4.0

opracowanie Anna Śmigielska – egzaminator

Moduł 3 - Przetwarzanie tekstow - przykładowy test*

1. Uruchom edytor tekstu.

2. Otworz dokument schizofrenia.doc znajdujący się na dysku /tekst znajdziesz na

ostatniej stronie tego dokumentu – przekopiuj go i wklej do czystego dokumentu

edytora tekstu/

3. Zapisz dokument na dysku pod nazwą test3.doc

4. Zmień czcionkę w całym dokumencie na Courier.

5. Zmień rozmiar czcionki w całym dokumencie na 10 pkt.

6. Wyjustuj tekst w całym dokumencie.

7. W pierwszej linii dokumentu po prawej stronie wstaw dzisiejszą datę.

8. WyroŜnij przez pogrubienie oraz wyśrodkowanie pierwszy wiersz tekstu.

9. Utworz w tekście dwa nowe akapity:

10. pierwszy akapit zaczynający się od tekstu: Cechy neurogenne....

11. drugi akapit zaczynający się od tekstu: Dobre rady…

12. Przenieś zdanie: Komputerowa schizofrenia dotyka… przed zdanie: Szczegolnie

naraŜone są …

13. Wypunktuj Objawy skutkow promieniowania:

14. Ustaw powyŜszą listę w odległości 3 cm od lewego marginesu.

15. Zdefiniuj podwojne odstępy między liniami w akapicie zaczynającym się od

tekstu: Cechy neurogenne....

16. Wstaw z galerii obrazow odpowiedni do treści Klipart i umieść go po prawej stronie

listy wypunktowanej.

17. Wstaw znak podziału strony przed tekstem: Wyrobiony przez gry komputerowe…

18. Zdefiniuj nagłowek dokumentu. Wstaw w nim numer strony oraz nazwę pliku.

19. Wyrownaj zawartość nagłowka do prawego marginesu.

20. Zmień kolor czcionki w nagłowku na zielony.

21. Ustaw lewy i prawy margines w dokumencie na 3 cm.

22. UŜyj programu sprawdzającego pisownię. Wprowadź konieczne poprawki. Zapisz

dokument na dysku.

23. Potraktuj utworzony dokument jako plik głowny korespondencji seryjnej.

24. ZałoŜ plik adresy.doc na dysku. Umieść w nim tabelę z listą adresow, ktorych

naleŜy uŜyć jako danych źrodłowych do utworzenia dokumentu korespondencji

seryjnej. Wpisz do tabeli pięć kompletow danych.

25. Nazwa firmy; Adres; Miasto

26. Na początku dokumentu głownego, przed tekstem „Schizofrenia oraz inne

choroby” wstaw następujące pola korespondencji seryjnej:<>,

<>,

<>

27. Połącz listę adresow z dokumentem głownym w nowy plik korespondencji

seryjnej. Zapisz utworzony plik na dysku pod nazwą kor_ser.doc.

28. Wydrukuj pierwszą stronę pliku kor_ser.doc na dostępnej drukarce lub wydrukuj

dokument do pliku o nazwie seryjny.prn.

29. Zapisz wszystkie pliki i zakończ pracę z edytorem tekstu.

Ocena

Egzamin z modułu III złoŜony jest z 32 zadań.Łącznie za rozwiązanie całego testu moŜna otrzymać 32 punktow.

Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut.

Do zdania egzaminu niezbędne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktow) poprawnych

odpowiedzi.

Testy przykładowe ECDL wersja 4.0

opracowanie Anna Śmigielska – egzaminator

Moduł 4 - Arkusze kalkukacyjne - przykładowy test *

1. Uruchom arkusz kalkulacyjny.

2. W pustym skoroszycie utworz zestawienie dotyczące budŜetu rodziny według

poniŜszego wzoru.Komorki oznaczone formuła pozostaw na razie puste.

A B C D

1

2 BudŜet rodzinny BudŜet Aktualizacja RozbieŜności3 Jedzenie 160 150 formuła

4 Ubrania 50 60 formuła

5 Elektryczność 25 235 formuła

6 Transport 270 300 formuła

7 Suma wydatkow formuła formuła formuła

3. Zmień szerokość kaŜdej kolumny, tak aby wszystkie dane były w pełni widoczne.

4. Usuń zawartość komorki B5. Wprowadź do niej nową wartość 250.

5. Wstaw do komorki B7 formułę sumującą wartości z bloku komorekB3:B6.

6. Przekopuj formułę z komorki B7 do komorek C7 i D7.

7. Do komorki D3 wstaw formułę obliczającą roŜnice wartości z komorek B3 i C3.

8. Przekopuj formułę z komorki D3 do komorek od D4 do D7.

9. Zdefiniuj obramowanie wszystkich komorek w tabeli.

10. Zdefiniuj format wyświetlania wszystkich wartości liczbowych z dwoma miejscami

po przecinku i symbolem waluty (zł). Wartości ujemne powinny być wyświetlane

na czerwono.

11. Wstaw do komorki A9 pogrubiony tekst % RozbieŜności ogołem.

12. Wstaw do komorki B9 formułę obliczającą iloraz wartości z komorek D7 i B7.

13. Wyświetl zawartość komorki B9 w procentach, bez miejsc po przecinku.

14. Umieść tekst BudŜet stycznia po lewej stronie w nagłowku arkusza.

15. Zapisz skoroszyt na dysku pod nazwą rodzina.xls.

16. Wydrukuj jedną kopię arkusza na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o

nazwie wydatki.prn.

17. Otworz drugi arkusz w skoroszycie rodzina.xls. Do komorki A1 wstaw tekst Dane

kopiowane.

18. Skopiuj całą zawartość arkusza pierwszego i wstaw do arkusza drugiego

poczynając od komorki A2. Dopasuj szerokości kolumn.

19. Nazwij arkusz1 jako wydatki_1 natomiast arkusz2 jako wydatki_2

20. Powroć do pierwszego arkusza w skoroszycie. Utworz wykres kołowy z danych z

bloku komorek A3:B6.

21. Wstaw etykiety z opisem procentowym do segmentow wykresu.

22. Zatytułuj wykres Wydatki domowe.

23. Zmień tło wykresu na zielone.

24. Przesuń wykres tak, Ŝeby znalazł się bezpośrednio pod tabelą z danymi.

25. Przygotuj arkusz do druku tak, aby tabela i wykres był wpasowany na 1 stronę i

wycentrowany w pionie i poziomie

26. Wstaw do nagłowka nazwę pliku, w stopce napisz swoje imię i nazwisko.

27. Zapisz plik i zakończ pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Testy przykładowe ECDL wersja 4.0

opracowanie Anna Śmigielska – egzaminator

Ocena


Egzamin z modułu IV złoŜony jest z 32 zadań.

Łącznie za rozwiązanie całego testu mozna otrzymać 32 punktow.

Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut.

Do zdania egzaminu niezbędne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktow) poprawnych

odpowiedzi.

Moduł 5 - Bazy danych - przykładowy test *

1. Otworz program do obsługi baz danych.

2. Utworz bazę danych w ktorej kaŜdy rekord będzie składał się z pięciu pol. Pola w

rekordach muszą być odpowiedniego typu oraz odpowiedniej długości. W

rekordach mają być przechowywane następujące dane:

Nazwa pola Typ danych

* Numer kasety tekst

* Tytuł programu tekst

* Data nagrania data

* Długość (w minutach) liczba całkowita

* Rodzaj programu (film, muzyczny,

dokumentalny)

tekst


3. Ustaw pole Numer kasety jako pole klucza podstawowego

4. Zapisz tabelę z danymi pod nazwą Kasety.

5. Wprowadź pięć kompletow danych do bazy.

6. Posortuj (lub poindeksuj) bazę według pola Numer kasety.

7. Zdefiniuj formularz do wprowadzania danych.

8. Dodaj do formularza nagłowek z tekstem Kasety.

9. Zapisz formularz jako FormKas.

10. Wprowadź do bazy 10 kolejnych rekordow posługując się zdefiniowanym

formularzem.

11. UŜywając odpowiednio zdefiniowanego zapytania wybierz z bazy wszystkie

informacje o kasetach nagranych przed 1999 rokiem.

12. Zapisz zapytanie pod nazwą Rok.

13. Zmodyfikuj zapytanie i wybierz z bazy informacje o kasetach sprzed 1999 roku

zawierających filmy.

14. Uporządkuj zapytanie rosnąco według pola Tytuł programu.

15. Zapisz zapytanie pod nazwą Tytuł.

16. Utworz raport pokazujący wszystkie informacje o kasetach uporządkowane według

długości.

17. Zapisz raport pod nazwą Dług.

18. Utworz nową tabelę z informacjami o reŜyserach programow zapisanych w tabeli

Kasety według tabelki:

Nazwa pola: Typ danych

ID_reŜysera Autonumerowanie

Nazwisko tekst

Data_urodzenia data

Numer kasety tekst

Testy przykładowe ECDL wersja 4.0

opracowanie Anna Śmigielska – egzaminator

19. Nazwij utworzoną tabelę ReŜyserzy

20. Wprowadź dane dla 5 rekordow do tabeli ReŜyserzy

21. Utworz relację typu jeden do wielu między tabelami Kasety i ReŜyserzy

wykorzystując pole Numer kasety.

22. Zdefiniować więzy integralności dla relacji utworzonej między tabelami

23. Utworzyć kwerendę wyświetlającą wszystkie nagrania i ich reŜyserow

uporządkowane według daty nagrania i zapisać ją jako Repertuar

24. Zmodyfikować kwerendę Repertuar tak, aby wyświetlana była takŜe długość

nagrania

25. Utworzyć raport z kwerendy Repertuar prezentujący pogrupowane dane według

reŜysera. Raport powinien zawierać informację o średniej długości nagrań.

26. Zmodyfikować nagłowek raportu tak, aby widoczny był napis „Nasze nagrania” w

kolorze czerwonym, czcionką pogrubioną.

27. Zapisz wszystkie pliki na dysku.

28. Zakończ pracę z aplikacją.

Ocena


Egzamin z modułu V składa się z 28 zadań, za ktore moŜna łącznie otrzymać 32 punkty.

Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut.

Do zdania egzaminu niezbędne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktow) poprawnych

odpowiedzi.

Testy przykładowe ECDL wersja 4.0

opracowanie Anna Śmigielska – egzaminator

Moduł 6 - Grafika menedŜerska i prezentacyjna - przykładowy test *

1. Uruchom aplikację do tworzenia prezentacji, a następnie otworz nową pustą

prezentację.

2. Pierwszy slajd będzie slajdem tytułowym. Wybierz odpowiedni format dla tego

rodzaju slajdu.

3. Wstaw nazwę firmy ImpetBeta w wierszu tytułowym pierwszego slajdu.

4. PoniŜej nazwy firmy wstaw odpowiednie dla niej logo (wykorzystaj gotowe obrazy

z biblioteki rysunkow w programie lub sam utworz logo).

5. Na drugim slajdzie przedstaw schemat organizacyjny firmy ImpetBeta.

Niech Henryka Kowalska będzie szefem zespołu pracownikow,

natomiast Paweł Rzepecki, Monika Nowak oraz Adam Zawiślak będą pracownikami

bezpośrednio mu podlegającymi.

6. Zatytułuj drugi slajd: Struktura Organizacyjna.

7. Na slajdzie trzecim przedstaw nowy zespoł zarządzający firmą stosując listę

wypunktowaną:

* Henryka Kowalska - Kierownik produkcji

* Paweł Janas - Marketing

* Monika Nowak - SprzedaŜ

* Adam Zawiślak - Dystrybucja.

8. Nad listą z nazwiskami dodaj tytuł: Zespoł zarządzający - ImpetBeta.

9. Zastosuj pogrubienie oraz czerwony kolor czcionki dla tekstu Kierownik produkcji

w slajdzie trzecim.

10. Zmień styl czcionki nazwiska kaŜdej osoby na slajdzie trzecim na kursywę.

11. Zmień czcionkę w tekście slajdu trzeciego na Courier.

12. Wstaw stopkę „Projekt kwartalnego planu pracy”.

13. Wstaw czwarty slajd z wypunktowaniem po lewej i obiektem multimedialnym po

prawej stronie

14. Wymień 3 planowane działania firmy (szkolenia pracownikow, wystawa

produktow, reklama w gazecie) firmy i zmień wypunktowanie na numerowanie

15. Zapisz prezentację na dysku pod nazwą ImpetBeta.

16. Otworz prezentację z pliku NowaFirma /lub pracuj na kopii ImpetBeta/

17. Zmień orientację strony w całej prezentacji z poziomej na pionową

18. Wstaw numerowanie slajdow (na dole po prawej stronie).

19. Wstaw piąty slajd w układzie „tytuł i zawartość”.

20. W pole tytułu slajdu wstaw WordArt z napisem „Pracuj i ucz się”

21. Przekopiuj logo firmy ze slajdu pierwszego do slajdu piątego.

22. Powiększ dwukrotnie rozmiar logo na slajdzie piątym.

23. Wprowadź obramowanie logo linią przerywaną w kolorze niebieskim.

24. Zdefiniuj efekty specjalne przejścia kolejnych slajdow.

25. Zastosuj inny kolor projektu do kaŜdego slajdu

26. UŜywając odpowiedniej opcji programu sprawdź poprawność ortograficzną tekstu

w całej prezentacji i wprowadź ewentualne poprawki.

27. Przesuń slajd drugi tak, by stał się czwartym.

28. Przygotuj do Wydruku utworzoną prezentację umieszczając po sześć slajdow na

jednej stronie.

Ocena


Egzamin z modułu VI zawiera 32 zadania, za ktore moŜna uzyskać łącznie 32 punkty.

Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut.

Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie 75% (czyli 24 z 32 punktow) poprawnych

odpowiedzi.

Testy przykładowe ECDL wersja 4.0

opracowanie Anna Śmigielska – egzaminator

Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - przykładowy test

1. ZałoŜ na dysku plik egzamin.doc. Wpisz w pierwszym wierszu swoj numer EKUK

i zapisz plik.

2. Dany jest adres poczty elektronicznej: biuro@poczta.ecdl.com.pl. Jakim

składnikiem adresu jest „biuro”? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) naleŜy

zapisać w dokumencie egzamin.doc

1. Domena.

2. Poddomena.

3. Nazwa konta uŜytkownika.

4. Nazwa serwera

3. Ktore z poniŜszych zachowań nie jest zgodn z sieciową etyką (netykietą)?

Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d) naleŜy wpisać w dokumencie egzamin.doc

1. Wysyłanie wielomegabajtowych załącznikow blokujących konto adresata.

2. Wysyłanie informacji tematycznych na grupy nowości sieciowych (ang.

Usenet News)

3. Przesyłanie załącznikow drogą elektroniczną i opisywanie ich tematem

stanowiącym zapowiedź zawartości.

4. Szybkie odpowiadanie na listy elektroniczne, oznaczone wysokim

priorytetem.

4. Co to jest dostawca usług Internetowych? Poprawną odpowiedź (a, b, c lub d)

naleŜy zapisać w dokumencie egzamin.doc

1. Specjalizowany program komputerowy umoŜliwiający stosowanie

Hiperłączy

2. Firma komputerowa oferująca dostęp do sieci Internet

3. Zbior adresow, pod ktore rozsyłana jest korespondencja elektroniczna

nadsyłana na adres firmy.

4. Firma komputerowa, posiadająca dostęp do Internetu.

5. Skonfigurować wybrany program pocztowy, tak aby wiadomości były wysyłane

i odbierane z Twojego konta poczty elektronicznej lub konta wskazanego

(przygotowanego) przez egzaminatora. Adres wykorzystywanej skrzynki poczty

elektronicznej naleŜy zapisać w dokumencie egzamin.doc

6. Napisz nową wiadomość, ktora będzie wysłana na adres Adres1. /podany przez

egzaminatora/ W temacie wpisz: Zapytanie o drugi adres, a w treści wpisz

zdanie: Proszę o przesłanie drugiego adresu do korespondencji, podpisz się

(imię i nazwisko).

7. Zmień priorytet redagowanej wiadomości na wysoki, Wyślij wiadomość.

8. Odbierz wiadomość, przeczytaj adres2 podany Ci przez egzaminatora

9. Wybierz polecenie Odpowiedz. Napisz podziękowania i potwierdź otrzymana

wiadomość. NA RAZIE NIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI! W polu Ukrytych adresatow

(UDW lub BCC) redagowanego listu wpisz adres Adres2, aby kopia wysyłanej

wiadomości trafiła rownieŜ na drugi adres.

10. Otworz plik pytania.doc z dysku dostarczonego przez egzaminatora. Wstaw do

pliku dowolny klipart i zapisz go pod nazwą pytania_nowe.doc

11. Do konstruowanej wiadomości załącz plik pytania_nowe.doc

12. W treści listu na dole wpisz „Pozdrawiam, czekam na dyspozycje” oraz poniŜej

swoje imię i nazwisko

13. Sprawdź, czy wiadomość została automatycznie zaadresowana do nadawcy listu

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

14. Odszukaj w Twojej skrzynce odbiorczej nowe wiadomości, otworz je i oznacz flagą

Monit. Dodaj w pierwszym wierszu wiadomości słowa: Otrzymałem juŜ

Testy przykładowe ECDL wersja 4.0

opracowanie Anna Śmigielska – egzaminator

potwierdzenie. Korzystając z funkcji Prześlij dalej (ang. Forward) prześlij

odebrane potwierdzenie do egzaminatora, kierując je na Adres2

15. Wydrukuj odebrane informacje od egzaminatora na drukarce, a jeśli na

stanowisku, na ktorym pracujesz drukarka nie jest dostępna, wykonaj wydruk do

pliku o nazwie potwierdzenie_04.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora.

16. Otworz przeglądarkę WWW.

17. Otworz stronę o adresie: http:// www.ecdl.com.pl

18. Wejdź na podstronę Informacje szczegołowe uŜywając odpowiedniego

odnośnika.

19. Skopiuj zdanie zaczynające się od Obecnie umiejętności komputerowe

mają... z tej podstrony do pliku egzamin i zapisz.

20. Przejdź na stronę domową twojej przeglądarki WWW.

21. Zapisz w pliku egzamin adres URL strony domowej przeglądarki.

22. Uruchom dowolną wyszukiwarkę i odszukaj strony ze słowem ogrodnictwo.

23. Wybierz dowolną stronę dotyczącą szukanego słowa z listy otrzymanych stron.

24. Wpisz adres URL otwartej strony do pliku egzamin i zapisz plik.

25. Ogranicz poszukiwania do ogrodnictwo w Polsce. Wybierz dowolną stronę,

ktora dotyczy ogrodnictwa w Polsce z wyniku szukania. Wpisz adres URL do

pliku egzamin i zapisz.

26. Przejdź na stronę http: //www.pti.org.pl/org_zagr.htm

27. Skopiuj flagę niemiecką (albo adres obrazka) do pliku egzamin i zapisz plik.

28. Zapisz stronę z punktu 12 jako plik flaga_n.txt na dysku.

29. Zamknij przeglądarkę WWW oraz inne otwarte aplikacje.

Ocena


Egzamin z modułu VII składa się z dwoch części, z ktorych kaŜda zawiera 15 zadań.

Część pierwsza dotyczy praktycznych umiejętności posługiwania się poczta elektroniczną,

część druga - dotyczy sieciowego serwisu informacyjnego.

W sumie kandydat ma do wykonania 30 zadań, za ktore moŜna uzyskać łącznie 32

punkty.

Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut.Do zdania egzaminu niezbędne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktow) poprawnych

odpowiedzi.

Testy przykładowe ECDL wersja 4.0

opracowanie Anna Śmigielska – egzaminatorSchizofrenia.doc

Schizofrenia oraz inne choroby wywołane przez komputer

Oto niektóre z nich: zespól RSI - repetitive stress injuries - przeciąŜenie mięsni pleców, dłoni

i ramion -cierpi na nie ponad polowa amerykańskich pracowników biur i administracji

zaburzenia umysłowe - opisane w The Story of Psychology 1999 rok. Komputerowa

schizofrenia dotyka uczniów szkół średnich - przypadki w Danii, Japonii, USA. Groźne jest

promieniowanie ultrafioletowe, podczerwone i Roentgena - emitowane przez monitory.

Objawy skutków promieniowania: wysypki skórne, bezsenność, bóle oczu neurozy,

nerwobóle,stymulacja epilepsji, liczne patologie ciąŜy. Wyalienowanie i izolacja jednostki

prowadzi do utraty więzi rodzinnych - 50% pracowników Doliny Krzemowej jest

rozwiedziona, znana jest izolacja Boba Lathorpa, genialnego programisty Microsoftu. Cechy

neurogenne wywoływane przez długotrwale przebywanie z komputerem: fascynacja

nienaturalnym światem komputerowym, tendencje do rozdwojenia jaźni - cechy schizofrenii

powodowane wcielaniem się osoby w roŜne postaci, zatracenie poczucia rzeczywistości,

izolacja od rodziny i otoczenia. Wyrobiony przez gry komputerowe instynkt nieśmiertelności

powoduje przypadki samobójstw i zabójstw Typowe objawy zaobserwowano u 32 letniego

naukowca z Instytutu Fizyki Jądrowej w Bremie oraz u osiemnastolatka w Danii: obydwaj

zrezygnowali z pracy i szkoły na rzecz ciągłego przebywania w towarzystwie swojego

komputera. Szczególnie naraŜone są osoby wraŜliwe i nieśmiałe. Dobre rady dla opiekunów

szkolnych pracowni: Uczniowie powinni być kontrolowani przez swoich opiekunów i

“odrywani” od klawiatury do innych zajęć. Powinien zostać wytworzony zdrowy wizerunek

komputera jako uŜytecznego sprzętu, nie zaś magicznego monstrum. Pracownie komputerowepowinny być przestrzenne i wesołe, najlepiej ukwiecone oraz kolorystycznie jasne.


Pobieranie 97.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna