Tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmPobieranie 147.84 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar147.84 Kb.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

poniżej 125 000 euro

na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.)

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach wynajmowanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na terenie miasta stołecznego Warszawy.”

Nr ref: ZP/10/2010

CPV:

9091000-9 usługi sprzątaniaZatwierdzam: ……………………………………………

Warszawa, dn. 28 grudnia 2010 r.


Rozdział I

Informacje ogólne
1..Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości w złotych 125 000 euro, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

2. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.


7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Jeżeli Wykonawca w ofercie lub łącznie z ofertą składa jakiekolwiek dokumenty w języku obcym zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty załączyć do nich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
8. Dane Zamawiającego:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

tel. +48 +48 22 461 87 39 fax. +48 22 461 93 42

NIP: 526 27 35 917

e-mail: wwpe@wwpe.gov.pl

strona www: www.wwpe.gov.pl
Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach wynajmowanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na terenie miasta stołecznego Warszawy.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).


3. Nazwa i kod stosowany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

CPV: 9091000-9 usługi sprzątania
Rozdział III

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane do dnia 31 grudnia 2011r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia.


Rozdział IV

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy oraz:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie, co najmniej 2 usługi utrzymania czystości (sprzątania) powierzchni biurowych, z tym że każda z tych usług musiała polegać na co najmniej rocznym świadczeniu usług utrzymania czystości (sprzątania) w dni robocze pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej na powierzchni co najmniej 1500 m2 (dziennie),

Uwaga: Zgodnie z §3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690) przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 6 osobami przy czym każda z tych osób musi posiadać co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu prac utrzymania czystości (sprzątania) pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej,
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenie, o których mowa w rozdziale V SIWZ. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.
Rozdział V

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

określonych w rozdziale IV SIWZ, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy oraz oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1. Wykonawcy pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu wraz z ofertą muszą złożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania),
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania),

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania),


d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert (dla potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania),
e) sporządzony zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ wykaz co najmniej 2 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z tym że każda z tych usług musiała polegać na należytym świadczeniu usług, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 lit. a), wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te usługi te zostały wykonane należycie,
f) sporządzony zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 6 do SIWZ wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności lub w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje ale będzie dysponować osobami zdolnymi wykonać zamówienie, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
2. Łącznie z ofertą Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru przedstawionego na załączniku nr 4 do SIWZ (w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie oświadczenie muszą złożyć wszyscy ubiegający się Wykonawcy odrębnie lub wspólnie).
3. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty wymienione w ust. 1 lit a), b), c), muszą złożyć wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817 z zm.).


Rozdział VI

Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SIWZ.
Rozdział VII

Zawartość oferty oraz opis sposobu jej przygotowania
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna składać się z :
a) formularza Ofertowego, sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ,
b) pełnomocnictwa do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów załączonych lub składanych łącznie z ofertą,
c) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie, oświadczenia ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c) muszą mieć formę pisemną (w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej notarialnie lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę).
4. Łącznie z ofertą muszą być złożone dokumenty, o których mowa w rozdziale V SIWZ.
5. Dokumenty, o których mowa w rozdziale V SIWZ Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Niezachowanie odpowiedniej formy dokumentu będzie równoznaczne z jego nie złożeniem. Dla zachowania formy kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem konieczne jest umieszczenie na każdej stronie dokumentu klauzuli poświadczenia za zgodność z oryginałem wraz z podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z przyjętą reprezentacją Wykonawcy) w taki sposób, aby tożsamość tej osoby/osób była z łatwością identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią lub czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska), ewentualnie poświadczenie może się znaleźć na jednej ze stron dokumentu z adnotacją o ilości poświadczanych za zgodność z oryginałem stron, przy czym na pozostałych stronach musi się znaleźć co najmniej podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
6. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w rozdziale V SIWZ są potwierdzane za zgodność z oryginałem lub/i podpisywane w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika musi zostać złożone stosowne pisemne pełnomocnictwo, pod rygorem uznania dokumentów za nie złożone w prawidłowej formie lub/i złożenia ich przez osobę nieupoważnioną.
7. Jeżeli gdziekolwiek w ofercie lub składanych łącznie z nią dokumentach jest wymagany podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy podpis ten musi być tak złożony, aby tożsamość osoby go składającej była z łatwością identyfikowalna (np. podpis czytelny lub opatrzony imienną pieczęcią).
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
9. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty powinny być spięte/zszyte oraz powinny posiadać kolejno ponumerowane strony. Strony te powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy (wymóg parafowania nie dotyczy stron, na których znajdzie się oryginalny podpis osoby/ób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy). W sytuacji, kiedy Wykonawca nie zepnie/zszyje, nie ponumeruje którejkolwiek ze stron lub którakolwiek ze stron nie będzie parafowana wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z tego tytułu obciążą Wykonawcę.
10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą zostać oznaczone w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą (musi zostać wypełniony odpowiedni ustęp formularza ofertowego). Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.
11. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami w zamkniętym opakowaniu na adres: Władza Wdrażająca Programy Europejskie, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa i zawierającym oznaczenie:
Oferta na

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach wynajmowanych przez WWPE”, nr ref: ZP/10/2010


oraz
nie otwierać przed dniem 5 stycznia 2011 r. godz. 10:00

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
Rozdział VIII

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert


  1. Ofertę należy złożyć do dnia 5 stycznia 2011 r. godz. 09:45 na adres: Władza Wdrażająca Programy Europejskie

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pokój 4117.

  1. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

  2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu

5 stycznia 2011 r. godz. 10:00 w WWPE przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, pokój 5135.

Rozdział IX

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca wypełniając formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, poda:

- miesięczną cenę utrzymania czystości (sprzątania) m2 pomieszczeń biurowych,

- miesięczną cenę utrzymania czystości (sprzątania) m2 pomieszczeń sanitarnych,

- cenę za całość zamówienia realizowanego do dnia 31 grudnia 2011r., która wynika bezpośrednio z cen jednostkowych wymienionych w formularzu oferty pomnożonych przez ilość jednostek miary.


2. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Ceny podane w ofercie obejmują wszystkie elementy składające się na Zamówienie i zaspokajają w całości należność Wykonawcy z tytułu wykonania Zamówienia (Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenach jednostkowych wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia).
4. Ceny muszą być wyrażone w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc po przecinku.
Rozdział X Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert:
Cena ofertowa brutto – 100%
3. Punkty za kryterium ceny brutto zostaną przyznane według wzoru:

najniższa cena

Cof = ---------------------------------- x 100 pkt

cena oferty badanej


Rozdział XI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnienie po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając niezwłocznie do Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem siedziby i adresu Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Rozdział XII Istotne postanowienia umowy
1. Zamawiający łącznie z SIWZ przedstawia wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ .
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy , o którym mowa w ust. 1.
Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują mu środki ochrony prawnej, na zasadach określonych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy.
Rozdział XIV Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji na piśmie lub za pomocą faksu.
2. W korespondencji przekazywanej Zamawiającemu Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: ZP/10/2010.
3. Adres do korespondencji Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pokój 4117.

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Pan Adam Czagowiec - Zespół Prawny, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. (22) 461 90 52, fax. (22) 461 93 42,
Pan Dariusz Lipertowski - Zespół ds. Obsługi Administracyjnej, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. 022 461 90 39, fax. (22) 461 93 42.

4. Zamawiający przewiduje dokonanie wizji lokalnej przez potencjalnych Wykonawców w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Termin wizji lokalnej można ustalić telefonicznie z Panem Dariuszem Lipertowskim.


Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2: Istotne postanowienia umowy;

Załącznik nr 3: Formularz ofertowy;

Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 5: Wykaz usług;

Załącznik nr 6: Wykaz osób.

Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach wynajmowanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na terenie miasta stołecznego Warszawy.Powierzchnia pomieszczeń biurowych:

1) ul. Solec 38 I i II piętro (719,20 m²);

2) ul. Żurawiej 6/12 (684,00 m²);

3) ul. Wspólnej 2/4 (713,00 m²);

Całkowita powierzchnia pomieszczeń biurowych WWPE do sprzątania 2 116,20 m².

Powierzchnia pomieszczeń sanitarnych:

1) ul. Solec 38 I piętro ( 10,3 m² , 10,5 m²)

2) ul. Solec 38 II piętro (15m², 15m²)

3) ul. Żurawia 6/12 (13m², 13m²)

Całkowita powierzchnia pomieszczeń sanitarnych WWPE 76,80 m².

Z każdego pomieszczenia sanitarnego w każdej lokalizacji korzysta ok. 30 osób.

Pomieszczenia, sprzątane będą przed lub po godzinach pracy urzędu, tj.: do godz. 8.00 lub po godz. 16.30.:

1. codziennie, w dni pracy urzędu:

a. odkurzanie wykładzin i dywanów w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach;

b. wytarcie kurzu z mebli i parapetów;

c. mycie płytek ceramicznych oraz wyposażenia w sanitariatach i kuchenkach glazury i terakoty na ścianach i podłogach, pojemników na ręczniki, itp;

d. mycie w łazienkach i kuchenkach urządzeń i armatury sanitarnej wraz z usuwaniem rdzy i kamienia z sedesów, pisuarów, umywalek, zlewów i baterii – nie dotyczy lokalizacji przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie;

e. zapewnienie i uzupełnianie na bieżąco środków zapachowych oraz środków czystości w łazienkach, sanitariatach, kuchenkach – nie dotyczy lokalizacji przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie;

f. sprzątanie i mycie podłóg z lastriko i kamienia wraz z polerowaniem kamienia stosując preparaty odpowiednie do określonego podłoża;

g. opróżnienie koszy na śmieci i pojemników niszczarek wraz z wymianą worków do śmieci oraz wyniesienie odpadów z budynków do kontenerów na śmieci;

h. odkurzanie mebli tapicerowanych, zapewniając ich należytą czystość;

i. mycie luster w łazienkach, pokojach i korytarzach;

j. wytarcie kurzu z monitorów, klawiatur i lampek biurowych.

k. dbanie o czystość kawiarek i ich pojemników2. raz w tygodniu:

a. polerownie mebli emulsją konserwacyjną odpowiednią dla danej powierzchni;

b. czyszczenie drzwi wejściowych do biur (Żurawia, Solec) oraz przeszklenia sekretariatu w biurze przy ul. Solec II piętro

c. czyszczenie kuchenek mikrofalowych;

d. mycie koszy na śmieci;

e. wytarcie kurzu z foteli obrotowych i krzeseł (oparcia, podstawy, podłokietniki);

f. czyszczenie aparatów telefonicznych;

g. wycieranie kurzu z regałów, szaf i nadstawek;

h. odkurzanie kratek wentylacyjnych, parapetów okien i półek w pokojach biurowych.

3. raz na dwa tygodnie:

a. czyszczenie drzwi środkiem konserwującym, drzwi fornirowane fornirem drewnianym.

b. mycie drzwi wejściowych do pokoi;

4. raz na kwartał:

a. mycie lodówek po wcześniejszym ustaleniu terminu;5. dwa razy w roku (wiosna, jesień) mycie okien i żaluzji:

• 80 szt. o wymiarach 190x90;

• 63 szt. o wymiarach 120x90;

• 48 szt. o wymiarach 170x90;- mycie okien

a. przygotowanie stanowiska pracy, odsunięcie przedmiotów stojących blisko mytych powierzchni;

b. dwustronne umycie okien (szyb, ram okiennych i ościeżnicy);

c. umycie parapetu;

d. sprzątnięcie stanowiska pracy.

- mycie żaluzji okiennych

a. przygotowanie stanowiska pracy, odsunięcie przedmiotów stojących blisko mytych powierzchni;

b. dwustronne umycie listew żaluzjowych oraz elementów konstrukcji;

c. sprzątnięcie stanowiska pracy.6. Na bieżąco:

a. zapewnienie i uzupełnianie środków zapachowo – dezynfekujących w WC, papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, mydła w piance itp. w łazienkach, sanitariatach i kuchenkach w lokalizacjach ul. Solec 38 oraz ul. Żurawia 6/12 – nie dotyczy lokalizacji przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie;

b. usuwanie niedrożności w urządzeniach sanitarnych;

c. usuwanie plam ze ścian, ścianek działowych i drzwi w toaletach;Zestawienie środków czystości i higienicznych, jakie zapewni Wykonawca:

Wykonawca na własny koszt zapewnia: sprzęt do sprzątania oraz środki czyszczące, dezynfekujące, zapachowe, papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe - dopuszczone do obrotu i właściwie oznakowane posiadając atest PZH. Stosowane środki czystości powinny charakteryzować się przyjemnym i trwałym zapachem. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać na bieżąco uwagi Zamawiającego co do jakości stosowanych środków higienicznych.

- worki foliowe 30l, 60l, 120l, 160l

- mydło w płynie do dozowników – kremowe, białe.

- mydło piankowe (w kasetach)LUNA – PIANA 600ml

- papier toaletowy biały celuloza (z wyłączeniem makulaturowego)

- ręczniki ZZ białe dwuwarstwowe

- środki zapachowo – dezynfekujące w kostkach, umieszczane w WC, posiadające atest PZH

- płyn do mycia naczyń, zmywaki, gąbeczki-zmywaki, kostki odświeżacze powietrza, żel stojący, dezodoranty, środki dezynfekujące – nie dotyczy lokalizacji przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie.

Środki czyszczące w asortymencie i ilościach niezbędnych do profesjonalnego utrzymania czystości!Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Godziny pracy poszczególnych osób sprzątających zostaną ustalone z przedstawicielem Zamawiającego, po podpisaniu umowy;

2. Wejście na teren MRR (obiekt przy ul. Wspólna 2/4) będzie się odbywało za okazaniem identyfikatorów wystawionych przez administracje budynku;

3. Klucze do sprzątanych pomieszczeń będą przekazywane osobom sprzątającym (których nazwiska znajdą się na liście pracowników, sporządzonej przez Wykonawcę) na portierni przez ochronę budynków; po zakończeniu sprzątania osoby sprzątające będą zamykać pomieszczenia na klucze i zdawać je pracownikom ochrony, każdorazowe pobranie i zdanie kluczy będzie potwierdzane wpisem w książkę ewidencyjnej;

4. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność przed Zamawiającym za nienależyte wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia, w tym za działania i zaniechania własnych pracowników, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia;

5. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub zaginięcia przedmiotów w czasie sprzątania, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę;

6. Uwagi i reklamacje dotyczące wykonywanych przez Wykonawcę prac Zamawiający przekazywać będzie w dni wykonywania usług, bezpośrednio do osoby sprawującej nadzór ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do ich rozpatrzenia i uwzględnienia, jeżeli będą zasadne w przeciągu 24 godzin.

7. Prace dodatkowe wykonywane okresowo zostaną wykonane przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez strony.W czasie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Wykonywanie prac porządkowych i utrzymania czystości przy użyciu własnego sprzętu oraz środków czystości tj. środków do czyszczenia mebli, płynów i preparatów do mycia i konserwacji, past, płynów do dezynfekcji, worków foliowych na odpady, środków zapachowych, środków do utrzymania czystości i pielęgnacji powierzchni podłóg i mebli, mydła w płynie i piance, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp. Posiadających wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty o dopuszczenie do ogólnego stosowania;

2. Udostępniania upoważnionym pracownikom Zamawiającego wykazu sprzętu i środków czystości, o których mowa w pkt.1 na każde żądanie Zamawiającego;

3. Zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt odpowiedniego stanu zaopatrzenia w niezbędne materiały, środki czystości, środki transportu, urządzenia, narzędzia, sprzęt itp.;

4. Zabezpieczenia toalet w środki czystości i higieny w miarę ich używania;

5. Zatrudnienia takiej ilości pracowników, która zagwarantuje nieprzerwaną realizację usług w każdym dniu roboczym;

6. Zapoznania pracowników wyznaczonych do wykonywania usług z przepisami sanitarnymi, BHP i przeciwpożarowymi;

7. Wyposażenia osób sprzątających w odzież ochronną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

8. Zapewnienie jednej osoby sprawującej nadzór nad osobami sprzątającymi, która będzie dostępna na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego od godz. 8.15 do czasu zakończenia usługi sprzątania (we wszystkie dni, w które wykonywane są usługi);

9. Uwzględnienie uwag przekazywanych prze upoważnionych pracowników Zamawiającego, dotyczących jakości wykonywanych usług, jeżeli będą one zasadne;

10. Realizowanie przedmiotu zamówienia przez personel wykwalifikowany, posiadający aktualne zaświadczenia o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem realizacji umowy, w składzie osobowym, niezbędnym do wykonywania usług na najwyższym, satysfakcjonującym Zamawiającego poziomie jakościowym.

Załącznik nr 2 do SIWZ


Istotne postanowienia umowy
Umowa nr ………… zawarta w Warszawie, w dniu .................... 2010 r. pomiędzy:
Władzą Wdrażającą Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, NIP:  ……………………………,

reprezentowaną przez:

………………………… - …………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………… z siedzibą w ………………………,ul. ……………………, kod pocztowy ……………… NIP: ………………………………, REGON ………………………………, zarejestrowaną/ym przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………,reprezentowaną/ym przez:

………………………… - …………………………

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania numer ……………………………………… w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).
§ 1

1. Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zadaniem” są usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach wynajmowanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na terenie miasta stołecznego Warszawy.

2. Szczegółowy opis Zadania zawiera Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Zadanie do dnia 31 grudnia 2011r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia, o ile nastąpi to przed upływem terminu realizacji umowy. Zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia środki w wysokości ……………………. zł brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr .....
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia metrażu powierzchni pomieszczeń biurowych i sanitarnych przeznaczonego do utrzymania czystości (sprzątania). O tej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie podając ostateczną ilość całkowitego metrażu powierzchni pomieszczeń biurowych i sanitarnych. W takim przypadku wynagrodzenie będzie obliczane na zasadach określonych w § 2 ust. 1.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji, w których ma być wykonywane Zadanie, z tym zastrzeżeniem, że nowe lokalizacje będą położone w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawa. Zmiany mogą polegać na dodaniu nowej lokalizacji, zrezygnowaniu z dotychczasowej lokalizacji lub zastąpieniu jednej lokalizacji inną. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonywania prac wyszczególnionych w szczegółowym opisie zadania do umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
7. Zadanie zostanie zrealizowane w zakresie zgodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr ..... i Załącznik nr ..... do Umowy.

§ 2

1. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z iloczynu ilości całkowitej metrażu powierzchni pomieszczeń biurowych i sanitarnych wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia albo w piśmie o którym mowa w § 1 ust. 4 oraz cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr ………… do Umowy.


2. Wynagrodzenie za pierwszy miesiąc obowiązywania Umowy zostanie obliczone w sposób określony w ust. 1, z zastrzeżeniem że zostanie proporcjonalnie obniżone i obejmie jedynie okres od dnia podpisania umowy do końca tego miesiąca.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, za wykonanie usług objętych umową będzie dokonywana przez Zamawiającego po zakończeniu każdego miesiąca (okres rozliczeniowy) i nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i wykonaniu prac bez zastrzeżeń. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Władza Wdrażająca Programy Europejskie, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin nie dłuższy jednak niż 5 dni, w celu usunięcia stwierdzonych wad.

W powyższym przypadku, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, a jeżeli wady będą niemożliwe do usunięcia wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.


5. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.
§ 3

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Zadania innym podmiotom.


2. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zadania Wykonawca odpowiada jak za własne.
§ 4

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania, którejkolwiek z części Zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia za tą część Zadania, zgodnie z cenami zawartymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr …… do Umowy.


2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
3. Strony ustalają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
§ 5

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:

1) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Zadania tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,

2) jeżeli Wykonawca wykonuje Zadania w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową - po uprzednim wezwaniu go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania Zadania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.


2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie z tej przyczyny jest możliwe w terminie 30 dni powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku określonym w ust. 2 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.
§ 6

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:

a) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………..

b) ze strony Wykonawcy: ....................................................................................


2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej

Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.


§ 7

1. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Beneficjentów;

2) zmiana zasad dokonywania odbioru usługi, jeśli nie spowoduje to zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego;

3)zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy;

4) zmiana metrażu powierzchni pomieszczeń biurowych i sanitarnych przeznaczonych do utrzymania czystości zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr ......

3. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 2, stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.§ 8

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


§ 9

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§ 10

Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron.


§ 11

Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, i jeden dla Zamawiającego.§ 12

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:

1) Upoważnienie/ Pełnomocnictwo;

2) Upoważnienie/ Pełnomocnictwo;

3) Szczegółowy opis zadania;

4) Oferta Wykonawcy.

.............................................. ................................................

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)………………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr. telefonu/ nr faksu…………………………………………………………………………………………………………..

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………..

Nr NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………..

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach wynajmowanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na terenie miasta stołecznego Warszawy, w celu zawarcia umowy, składam niniejszą ofertę.

1. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale II - Opis Przedmiotu Zamówienia, na warunkach i w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wg następujących cen:

Czynność

J. m.

Cena brutto za jednostkę miary

Ilość*

Cena całkowita brutto (zł)
[C x D]

A

B

C

D

E

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych

1m2 miesięcznie
25 394,40 m²
Usługa sprzątania pomieszczeń sanitarnych

1m2 miesięcznie
921,60 m²
Razem:
Cena całkowita brutto wynika z sumowania wszystkich pozycji kolumny E wynosi (słownie): …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia użyjemy 6 osób wymaganych przez Zamawiającego.

 2. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawców:

Lp.

Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę (zamawiający nie wymaga aby podawać dane identyfikujące podwykonawcę)1. Cena oferty zawiera wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia.

 1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

 3. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych postanowieniach umowy dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 4. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …......... kolejno ponumerowanych stron.

 5. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……… do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

 6. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

…......................, dn. …......................... …...................................................(pieczątka i podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy)

* - ilości dotyczą 12-miesiecznego okresu świadczenia usług wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Działając w imieniu Wykonawcy …………………………………………………………, oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…......................, dn. …......................... …...................................................

(pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz usług*
Lp.

Przedmiot usługi

Wartość wykonanej usługi (brutto)

Data wykonania

OdbiorcaW załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wyszczególnionych w wykazie

* wystarczające jest wykazanie tylu usług ile Zamawiający wymaga dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że usługi te od strony przedmiotowej będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

....................................................

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia *


Lp.

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia

Zakres wykonywanych czynności (dotyczy czynności wykonywanych w przeszłości)

1


2


3


4


5


6


* wystarczające jest wykazanie tylu osób ile Zamawiający wymaga dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że osoby te będą spełniać wymagania Zamawiającego od strony podmiotowej.

.............................................................

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna