Tkanki roślinne zadanie 1



Pobieranie 71.88 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar71.88 Kb.
TKANKI ROŚLINNE
ZADANIE 1

Uzupełnij poniższy tekst.

Drewno wtórne powstaje w wyniku działalności (A). Merystem ten odkłada na zewnątrz (B), a do wewnątrz (C). podstawowym elementem łyka są (D), złożone z walcowatych członów, ułożonych jeden nad drugim.
A – …………kambium…...., B – ……łyko………..…,

C – ……………drewno……, D – ……rurki sitowe….



ZADANIE 2

Rysunek przedstawia tkankę roślinną.






 1. podaj nazwę przedstawionej tkanki. ………………………………….

 2. podaj nazwy elementów oznaczonych cyframi 1 i 2:

1. …………………………., 2. …………………………………..

 1. określ funkcję przedstawionej tkanki. ……………………………………………………………………………..



ZADANIE 3

Uzupełnij tabelę, wstawiając w odpowiednie miejsca znak „+” lub znak „ – ”.




nazwa tkanki

tkanka pierwotna

tkanka wtórna

tkanka twórcza

tkanka stała

miękisz palisadowy

+









merystem interkalarny



















+

+







+









korek














ZADANIE 4

Ilustracja przedstawia przekrój przez korzeń oraz dwa rodzaje tkanki przewodzącej.







 1. nazwij elementy oznaczone literami: r, s, t, u.

r – …………………………………, s – ……………………………………..

t – …………………………………, u – ……………………………………...



 1. wymień dwie funkcje spełniane przez tkankę korzenia oznaczoną literą r. …………………………………………………………………………………….

 2. podaj, która z przedstawionych na rysunku tkanek transportuje do korzenia produkty fotosyntezy. …………………………………………

 3. opisz przystosowania tkanki u do przeprowadzanego transportu. ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

 4. porównując tkanki u i t wymień dwie cechy wspólne i dwie różnice w budowie i / lub funkcjach wskazanych tkanek. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ZADANIE 5

Tkanki dzielimy na jednorodne i niejednorodne. Z niżej podanych tkanek:

łyko, kolenchyma, miękisz


 1. wybierz tkanki niejednorodne – kolenchyma, miękisz

 2. podaj określenie tkanek niejednorodnych. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZADANIE 6

Tkankę miękiszową dzieli się na kilka rodzajów w zależności od pełnionych funkcji. Na przykładzie dwóch rodzajów miękiszu (podaj ich nazwy) przedstaw dla każdego z nich charakterystyczną cechę budowy i związaną z nią pełnioną funkcję.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ZADANIE 7

Schemat ilustruje cechę komórek tkanki twórczej pierwotnej (na przykładzie stożka wzrostu korzenia), dzięki której tkanka ta umożliwia wzrost rośliny na długość.



Określ charakterystyczna cechę komórek tkanki twórczej, zilustrowaną schematem, związaną z funkcją pełnioną przez tę tkankę.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZADANIE 8

Schematy przedstawiają komórki tkanki okrywającej liścia i korzenia. Wymień cechę różniącą komórki oznaczone cyframi 1 i 2.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
ZADANIE 9

Rysunek przedstawia różne rodzaje komórek, wchodzących w skład tkanki przewodzącej roślin.




 1. podaj nazwy komórek określonych symbolami literowymi A, B, C, D.

A – …………………………., B – ……………………………..

C – …………………………., D – ……………………………..



 1. wskaż, które z nich występują u:

 1. sosny ………………………..

 2. dębu. ………………………..


ZADANIE 10

Niżej podano zdania charakteryzujące „tkanki pierwotne”. Wskaż zdanie prawidłowo charakteryzujące te tkanki.



 1. tkanki te zachowują zdolność podziałów mitotycznych przez całe życie rośliny.

 2. rozwijają się z komórek merystematycznych wierzchołka pędu i korzenia.

 3. żadna z tych tkanek nie posiada zdrewniałych ścian komórkowych.

 4. tkanki te są zbudowane wyłącznie z żywych komórek.


ZADANIE 11

Jest to tkanka, której dojrzałe komórki maja mocno zgrubiałe, na ogół zdrewniałe ściany wtórne. Występuje w postaci:



 1. włókien,

 2. komórek o różnych kształtach: równowymiarowych lub podłużnych.

 1. podaj nazwę tkanki, której dotyczy opis. ………………………………………

 2. podaj przykłady organów roślinnych, w których występują komórki podane w punktach 1. i 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZADANIE 12

Rysunek przedstawia przetchlinkę występującą w tkance okrywającej roślin drzewiastych.






  1. wskaż tkankę, z której zróżnicowały się komórki tworzące przetchlinkę. …………………………………………………………………………………….

  2. określ funkcję przetchlinki. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ZADANIE 13

Na schemacie przedstawiono różne rodzaje tkanek miękiszowych występujące w ziemniaku: A – miękisz gąbczasty z liścia, B – miękisz spichrzowy z bulwy.



Podaj dwie różnice w budowie przedstawionych tkanek.

1

2

ZADANIE 14



Podaj dwie cechy charakterystyczne dla korka.

 1. …………………………………………………………………………………….

 2. …………………………………………………………………………………….

ZADANIE 15

Schematy A i B przedstawiają przekrój przez liść sosny.




a. określ funkcję tkanki przedstawionej na schemacie B. …………………………..

b. podaj dwie cechy charakteryzujące jej budowę.



  1. ……………….……………………………………………………………………

  2. ………………….…………………………………………………………………


ZADANIE 16

Uzupełnij zdanie, wstawiając w oznaczone miejsca nazwy odpowiednich tkanek:

U roślin asymilaty są transportowane przez tkankę, zwaną …………………….. (inaczej ……………………), natomiast woda i sole mineralne – przez tkankę o nazwie ……………………, (inaczej …………………………).
ZADANIE 17

Poniższe kolumny zawierają określenia charakteryzujące tkanki oraz ich nazwy.

Dobierz w pary odpowiednią charakterystykę do rodzaju tkanki.
CECHY TKANKI NAZWA TKANKI


 1. jej komórki zawierają dużo ziaren skrobi. a. merystem pierwotny

 2. posiada żywe komórki o celulozowych ścianach. b. tkanka okrywająca

ze zgrubieniami w kątach bądź ścianach stycznych. c. kolenchyma

 1. zbudowana jest z niejednorodnych, żywych d. miękisz spichrzowy

komórek przewodzących produkty asymilacji. e. łyko

 1. powstaje już u zarodka rośliny, jej komórki

mają zdolność do podziałów.
1. ……, 2. ….., 3. ……, 4. ……
ZADANIE 18

Zaznacz błędną informację.

Miękisz zasadniczy:


 1. wypełnia przestrzenie między innymi tkankami w roślinie,

 2. pełni funkcję magazynującą,

 3. gromadzi materiały zapasowe i wodę,

 4. występuje głównie w liściach, rzadko w łodygach.


ZADANIE 19

Poniższe rysunki przedstawiają elementy jednej z tkanek roślinnych.



Spośród niżej podanych zdań wybierz trzy, prawidłowo charakteryzujące budowę i funkcje przedstawionej na rysunku tkanki.

1. rysunek A przedstawia komórki przewodzące wodę wraz z solami mineralnymi,

a rysunek B komórki przewodzące związki organiczne wytworzone w procesie

fotosyntezy.

2. rysunek A przedstawia rurki sitowe wraz z komórkami towarzyszącymi,

natomiast rysunek B różne rodzaje naczyń.

3. komórki przedstawione na rysunku A są żywe i wyposażone we wszystkie

organella komórkowe, natomiast na rysunku B są martwe.

4. rysunek A przedstawia różne rodzaje naczyń, a komórki na rysunku B to rurki

sitowe wraz z komórkami towarzyszącymi.

5. prędkość transportu substancji w komórkach przedstawionych na rysunku A jest

taka sama jak w komórkach przedstawionych na rysunku B.

6. zarówno komórki przedstawione na rysunku A jak i B są charakterystyczne dla

paprotników i roślin nagonasiennych.

7. transport substancji w komórkach przedstawionych na rysunkach A i B odbywa się

w przeciwnych kierunkach.
ZADANIE 20

W poniższej tabeli zestawiono typy i rodzaje tkanek roślinnych. Zaznacz wiersz zawierający poprawną klasyfikację.







Tkanki twórcze

Tkanka okrywająca

Tkanka miękiszowa

Tkanka przewodząca

Tkanka wzmacniająca

A


fellogen

epiderma

aerenchyma

łyko

kolenchyma

B

fellogen

kolenchyma

epiderma

aerenchyma

łyko

C

sklerenchyma

ksylem

miękisz spichrzowy

kambium

ryzoderma

D

kambium

ryzoderma

miękisz spichrzowy

ksylem

sklerenchyma

ZADANIE 21

Na schemacie przedstawiono fragmenty tkanek roślinnych.

Wśród przedstawionych tkanek wskaż dwie tkanki okrywające i podaj ich nazwy.

……………………………………………………………………………………………..


ZADANIE 22

Przyporządkuj funkcji biologicznej tkankę roślinną.


1. transport wody i soli mineralnych a. skórka z aparatami szparkowymi

2. rozprowadzanie produktów fotosyntezy b. łyko – floem

3. ograniczenie parowania wody c. skórka wraz z kutykulą

4. parowanie wody i wymiana gazowa d. drewno – ksylem

5. utrzymanie w pionie 100 – metrowej e. miękisz zasadniczy

rośliny f. sklerenchyma i kolenchyma


1. ….., 2. ….., 3. ….., 4. ….., 5. …….
ZADANIE 23

Rysunek przedstawia jeden z rodzajów włosków, będących przekształconymi komórkami skórki łodygi.
Podaj nazwę przedstawionego powyżej rodzaju włosków oraz określ ich funkcję.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ZADANIE 24

Podaj nazwy dwóch tkanek twórczych, które powodują przyrost wtórny organów roślinnych. fallogen, merystem boczny wtórny



ZADANIE 25

Podaj zasadniczą różnicę między merystemami pierwotnymi i wtórnymi. Pierwotny powstaje z tkanki zarodkowej a wtórny z tkanek stałych tóre uzyskały zdolność do podziałów



ZADANIE 26

Uzasadnij, że budowa skórki zabezpiecza liść przed nadmierną utratą wody oraz umożliwia sprawną transpirację i wymianę gazową.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ZADANIE 27

Poniższe rysunki przedstawiają tkankę okrywającą korzenia i łodygi.




Porównaj budowę i funkcję powyższych tkanek.





ryzoderma

epiderma

budowa

Włośniki, welamen, kamórka skórki i miękiszu








funkcje







ZADANIE 28

Po analizie tekstu odpowiedz na pytania.

Są to rośliny jednoroczne o wzroście interkalarnym. Wiele gatunków tych roślin jest uprawiana przez ludzi.


 1. podaj nazwę tych roślin: …………………………………….

 2. wyjaśnij, na czym polega wzrost interkalarny roślin. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ZADANIE 29

Rysunek przedstawia przetchlinkę oraz aparat szparkowy. Podaj różnicę między nimi.




………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ZADANIE 30

Rozpoznaj rodzaje zwarcicy, podaj ich funkcje i miejsce występowania.




A – …………………...………...., B – …..……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ZADANIE 31

Mechanizm otwierania i zamykania aparatów szparkowych jest związany z zawartością CO2 i obecnością światła. Skonstruuj schemat wyjaśniający zmiany w komórkach aparatów szparkowych, które zachodzą podczas ich otwierania (lub zamykania), uwzględniając stężenie CO2, pH, przemiany węglowodanów, ciśnienie turgorowe, reakcję aparatu szparkowego.








©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna